გაზეთი:   გამარჯვებისთვის
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1943
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-317 1943
K-1-576 1943
P 1943
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P118/1943

წინა გვერდი