გაზეთი:   განთიადი
გამოცემის ადგილი : ქლუხორი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1944
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-339 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
K-1-584 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1953 1954 1955
K-2-584 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955
K-3-584 1950 1951 1952
K-4-584 1950
P 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1944წ. - P38/1944;  1945წ. - P20/1945;  1946წ. - P20/1946

წინა გვერდი