აჭარის არქეოლოგიური ძეგლები = Archaelogical monuments in Ajara
დამატების თარიღი: 2017-07-29 17:18:00

ნაშრომში შევიდა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაწყებული აჭარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ნივთიერი კულტურის ძეგლები. არსებითია ისიც, რომ არტეფაქტების დიდი ნაწილი თვით ავტორთა საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგადაა მოპოვებული. როგორც მკითხველი ნახავს, უახლესი აღმოჩენების დიდი ნაწილი უშუალოდ ეხმაურება ზოგადსაკაცობრიო პრობლემებს.