ბიბლიური ამბები ხალხურ ტრადიციაში : [მონოგრაფია]
დამატების თარიღი: 2017-08-08 10:40:00

წინამდებარე ნაშრომი - ბიბლიური ეპიზოდების ქართულ ხალხურ ტრადიციაში დამკვიდრების საკითხს ეძღვნება. მასში თავმოყრილი და გაანალიზებულია ძველი აღთქმის წიგნების ქართული ხალხური ვერსიები არა მოწყვეტილად, განყენებულად, არამედ ქართული ხალხური ტრადიციის გათვალისწინებით, ქართულ ყოფასა და კულტურასთან, ფოლკლორის სხვა ჟანრებთან ურთიერთკავშირის საფუძველზე. ამ თვალსაზრისით ის გარკვეულ ურთიერთკავშირს ქმნის „ხალხური ქრისტიანობის" გასაგებად.