მთარგმნელობითი ტრანსფორმაციები ლიტერატურულ და არალიტერატურულ ტექსტებში : [დამხმ. სახელმძღვანელო]
დამატების თარიღი: 2017-09-29 16:52:00

წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან თარგმანის თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემატიკას. სახელმძღვანელოს სპეციალური განხილვის საგანია თარგმანის თანმხლები ზოგადი ენობრივი პროცესების სწავლება ლიტერატურული და არალიტერატურული ტექსტის თარგმნის პროცესში.