ევროგაერთიანების კართან! : განვითარების კვალდაკვალ : [კრებული]
დამატების თარიღი: 2017-10-03 12:26:00

წინამდებარე კრებულში გავეცნობით 1889 წ. 15 აპრილს გაზეთ „ივერიაში" დასტამბულ შეგონებას ერის ავ-კარგიანობისა და ყოფაცხოვრების შესახებ და იმას, რომ ისინი ვინც ერის ავსა და კარგს განაგებენ, უფრო ხშირად დაწერილის კანონით ხელმძღვანელობენ და ერის აზრსა და ჩვეულებას ყურს არ უგდებენ. ასევე გავეცნობით მსოფლიოს პოლიტიკური ფორმირების პერიოდს 1914 წლიდან დღემდე მათ რაოდენობრივ და თვისობრივ ცვლილებებს. გავიაზრებტ დავით აღმაშენებლის ფინანსურ პოლიტიკას.