საერთაშორისო ფაქტორი თურქეთის სამხრეთკავკასიურ პოლიტიკაში (1991-2012 წწ) : [დამხმარე სახელმძღვანელო]
დამატების თარიღი: 2017-10-28 11:09:00

ნაშრომი ეხება თურქეთის სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკაში საქართველოს ადგილისა და როლის განსაზღვრას საერთაშორისო ფაქტორის გათვალისწინებით, მასში განხილულია ამ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების დინამიკა. ამა თუ იმ სფეროში მიღწეული შედეგები და განვითარების შემდგომი პერსპექტივები, მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. იგი ძირითადად პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო ურთიერთობებს შეეხება.