მღვიმეთმცოდნეობის საფუძვლები : (სალექციო კურსი)
დამატების თარიღი: 2017-11-29 11:17:00

აღნიშნული სალექციო კურსი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი -ზოგადი სპელეოლოგია მოიცავს მღვიმეთა წარმოშობა-განვითარების საკითხებს, მათ გეოლ ოგიას, მორფოლოგიას, მღვიმეთა მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგიას, ჰიდროლოგიურ რეჟიმს, ორგანულ სამყაროს, ლანდშაფტებს, მათ პრაქტიკულ გამოყენებას და სხვ. მეორე ნაწილი- რეგიონალური სპელეოლოგია წარმოადგენს მსოფლიოს მიმოხილვას სპელეოლოგიური თვალსაზრისით, კონტინენტებისა და ქვეყნების მიხედვით.