დამატების თარიღი: 2012-09-30 11:12:50

ელექტრონული რესურსები

"ელექტრონული რესურსები" შეიცავს როგორც ელექტრონულ საცნობარო ლიტერატურას კატალოგებს, ლექსიკონებს, ცნობარებს, ასევე ელექტრონულ ბიბლიოთეკას - ელექტრონულ ტექსტებს.

ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგით შესაძლებელია იმის დადგენა, არის თუ არა ბიბლიოთეკაში ესა თუ ის გამოცემა (წიგნი, ჟურნალი, დისერტაცია, ნოტი, ),  და თუ არის, რა შენახვის შიფრითაა ფონდში დაცული. აქვე შესაძლებელია საქართველოს პერიოდულ გამოცემათა სტატიების აღწერილობათა მოძიება.

ციფრული ბიბლიოთეკა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს კომპიუტერით წაიკითხოს ელექტრონულ ფორმატში წარმოდგენილი გამოცმების სრული ტექსტები. ელექტრონული ბიბლიოთეკა შედგება რამოდენიმე პროექტისაგან:

მერაბ მამარდაშვილის სახელობის ციფრული კოლექციები მოიცავს  ქართული კლასიკური ლიტერატურის ყველა ცნობილი წამომადგენლის ნაწარმოებების ტექსტებს. აქვეა გამოცემების სრული ტექსტები სამოქალაქო განათლებაზე, ეკონომიკაზე, სამართალზე და სხვ.

დისერტაციების ციფრული კოლექცია - დისერტაციების სრული ტექსტები.

ელექტრონული ბიბლიოთეკა "ივერიელი" მომხმარებელს სთავაზობს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნების, ჟურნალების, გაზეთების, ნოტების, აუდიომასალების, ფოტოების და სხვა იშვიათი გამოცემების გაციფრებულ ასლებს.

ბიბლიოვიკი - მონაცემთა ბაზა, რომელშიც თავმოყრილია ქართველი და უცხოელი ავტორების მიერ გამოცემული ენციკლოპედიური ხასიათის სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები. 

ქართული პრესის ელექტრონული არქივი - ქართულ გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიების სრული ტექსტები.

საქართველოს გაზეთები  - მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მოიძიოს სასურველი საქართველოში გამოცემული გაზეთი არა მარტო სახელწოდების, არამედ გამოცემის დაწყების, ადგილის, რედაქტორის, თემატიკის, გამომცემელი ორგანოსა და ISSN-ის მიხედვით.

უცხოური გაზეთები - მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მოიძიოს სასურველი უცხოური გაზეთი არა მარტო სახელწოდების, არამედ გამოცემის დაწყების, ადგილის, რედაქტორის, თემატიკის, გამომცემელი ორგანოსა და ISSN-ის მიხედვით.

ბიოგრაფიული ლექსიკონი – საქართველოს ბიოგრაფიულ ლექსიკონში იხილავთ იმ პიროვნებათა ბიოგრაფიებს, რომლებიც საქართველოს ისტორიის ნაწილნი არიან ან დაკავშირებულნი არიან საქართველოსთან, უცხოვრიათ საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ.

ცნობარი ქართველები უცხოეთში - უცხოეთში მოღვაწე გამოჩენილი ქართველების მოღვაწეობა და ბიოგრაფიები.

ელექტრონული ლექსიკონი  - წარმოდგენილია რამოდენიმე სხვადასხვა ლექსიკონით: ფსევდონიმების ლექსიკონი, უცხო სიტყვათა განმარტებითი, ადამიანის უფლებათა, სამოქალაქო განათლების, ინგლისურ-ქართული, საკანონმდებლო ტერმინთა, საბიბლიოთეკო ტერმინთა, ხელოვნების, ქართულ სინონიმთა და სხვა ლექსიკონებს.

სასკოლო ლექსიკონი - წარმოდგენილია სასკოლო პროგრამაში გამოყენებული ლიტერატურის ლექსიკონებით.

სასკოლო ლიტერატურა - აერთიანებს სასკოლო სახელმძღვანელოებში შესულ ნაწარმოებებს, აგრეთვე იმ ნაწარმოებებს და ლექსიკონებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდებიან სასკოლო განათლებას.

ა. ჩიქოვაბას სახელობის ენათმეცნიერთა ინსტიტუტის ლექსიკონები  - ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბიბლიოთეკის შენობიდან.

საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბიბლიოგრაფიული ლექსიკონი - მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მარტივად მოიძიოს მისთვის სასურველი ისტორიული ძეგლი ბეჭდურ გამოცემებში.

ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის აღწერილობა  -  (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვ.)

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი (ქშწკგ) საზოგადოების წევრთა საძიებელი - აერთიანებს საზოგადოების ყველა წევრს, რომლებიც გაწევრიანდნენ ამ საზოგადოებაში მისი დაარსებიდან ლიკვიდაციამდე. 

ჭავჭავაძეების ოჯახი - ვებგვერდი მოიცავს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობასა და ჭავჭავაძეების ოჯახის ისტორიას. 

დადიანების დინასტია - ვებგვერდი მოიცავს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობასა და დადიანების ოჯახის ისტორიას.

ბიბლიონი - ცნობარი წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის იმ თანამშრომელთა მონაცემთა ბაზას, რომლებიც მუშაობდნენ ბიბლიოთეკაში 1846 წლიდან დღემდე საბიბლიოთეკო განხრით (ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბიბლიოთეკის ლოკალური ქსელიდან).

საქართველოს ექიმები - ბიოგრაფიული ლექსიკონი-ცნობარი შეიცავს საქართველოს ექიმების ბიოგრაფიულ მონაცემებს, რომლებიც მოღვაწეობდნენ ქართული მედიცინის ისტორიის სათავეებიდან დღემდე.

საქართველოს მეღვინეები - საძიებელი წარმოადგენს ბიოგრაფიულ მონაცემთა ბაზას იმ პიროვნებებისა, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან ქართული ღვინის, შამპანურის ტიპის და სხვა ალკოჰოლური სასმელების, ზოგადად, მევენახეობისა და მეღვინეობის საქმის განვითარებასთან საქართველოში.

ქართველი სპორტსმენები - ბიოგრაფიული ლექსიკონში წარმოდგენილია იმ სპორტსმენთა ბიოგრაფიები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ქართული სპორტის განვითარებაში.

მობილური აპლიკაციები