დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:29:04
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  თეა თარაშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 297 16 (02–08) – 123

 297 16 (02–08) – 124

ელ. ფოსტა:  ttarashvili@nplg.gov.ge