დისერტაციების ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი დისერტაციები
დამატების თარიღი: 2012-06-26 14:25:00

 

1. ეკონომიკური მდგრადობის შეფასება სატრანსპორტო და მანქანათმშენებელი ფირმების ანტიკრიზისულ მართვაში / ნ. დარსაველიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: თ. კილაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 192 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 160 -163. UDC : 338.47:656+338.24+338.45:621

2. მმართველობითი გადაწყვეტილების ფორმირებისა და ფუნქციონირების მათემატიკური მოდელირების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები / ნ. ჩინჩალაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გოდერძი ტყეშელაშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 166 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 164 -163. UDC : 005.53

3. ენერგოკომპანიებში პერსონალის მენეჯმენტის გაუმჯობესების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის პრობლემები / დ. ბოკუჩავა; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გ. ამყოლაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 136 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 127 -136. UDC : 005.96:620.9

4. საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში მართვის ახალი სისტემების დამუშავება და დანერგვა / მ. ფირცხელანი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 161 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 158 -161. UDC : 621.31(479.22)+005.93

5.სასკოლო მათემატიკის პროგრამები და მათემატიკური განათლების ისტორიის საკითხები მე-19 საუკუნის საქართველოში / რ. გოგიბერიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ალექსანდრე ლაშხი; ფიქრია ღურწკაია; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 165 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 160-165. UDC : 51(073)+51(479.22)(09)

6. კობალტითა და ნიკელით ლეგირებული β-რომბოედრული ბორის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები / მ. დარჩაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 140 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 132-140. UDC : 546.27

7.პროდუქციის წარმოების ხარჯების მინიმიზაცია წარმოებული პროდუქციის ხარისხის მაჩვენებლის გათვალისწინებით / შ. ოკუჯავა; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.:თამარ ლომინაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 121 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 118-121. UDC : 658.562

8.ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება საიმედოობის მართვის მეთოდების გაუმჯობესების გზით / დ. უგულავა; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ვ. ლეკიაშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 118 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 116-118. UDC : 629.117.017

9. ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემებში ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა / გ. მუსელიანი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: შ. ნაჭყებია; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 164 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 163-164. UDC : 621.311.017+621.316.1

10.სამეურნეო რისკი საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში და მისი უკუგების ეკონომიკური პარამეტრები ფერმერულ მეურნეობაში / ნ. დამენია; დის... აგრარ. ეკონ. დოქტ. სამეცნ. ხელმძღვ. ქეშელაშვილი იმარ. აგრარ. ეკონ. ინ-ტი. - თბ., 2006. - 191 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 178-191. UDC: 339.13(479.22) + 330.131.7 + 631.51(479.22)

11.საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში / ვ. ახალაია; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გ. ტყეშელაშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 146 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 142-146. UDC : 656+005+336.22+336.66

12.საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოს მრეწველობაში / ი. ფრანგიშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გოდერძი ტყეშელაშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 157 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 154-157. UDC : 005+336.663+338.45

13.ქერის ახალი ფაკულტატური ჯიშებისათვის თესვის ვადებისა და სათესი ნორმის დადგენა ორ სეზონზე თესვისას / გ. დემეტრაშვილი; დის... სოფ. მეურნ. მეცნ. დოქტ. სამეცნ. ხელმძღვ. ზედგინიძე ვანო ; საქ. სახელმწ. სას.-სამ. უნ-ტი. - თბ., 2008. - 189 გვ. - ბიბლიოგრ.: გვ. 168-174. UDC: 633.16:631.53.04

15.სახელმწიფო მხარდაჭერის ძირითადი პრიორიტეტები საქართველოს აგრარულ სექტორში / დ. ბაიდაური; დის... ბიზნესის მართვის მეცნ. დოქტ. სამეცნ. ხელმძღვ. პაატა კოღუაშვილი ; საქ. სას.-სამეურნ. უნ-ტი. - თბ., 2008. - 163 გვ. - ბიბლიოგრ.: გვ. 144-153. UDC: 338.43(479.22) + 351.823.1

16.მევენახეობის დარგის დაგეგმვისა და მართვის სრულყოფის საკითხები საქართველოს აგროსამრეწველო კომპლექსის სისტემაში / თ. ავბეწვაშვილი; დის... ეკონ. მეცნ. კანდ. სამეცნ. ხელმძღვ. მ. ბახია; საქ. სახ. აგრარ. უნ-ტი. - თბ., 2003. - 206 გვ. ბიბლიოგრ.: გვ. 197-204. UDC: 338.43:634.8(479.22) + 338.436.33(479.22)

17.საქართველოს ავიასაწარმოების სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემები და მისი გაუმჯობესების გზები / ნ. აჩუაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გ. ტყეშელაშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 140 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 139 -140. UDC : 005.21+629.7+656.7(479.22)