ბიბლიოგრაფიული გამოცემები
დამატების თარიღი: 2014-10-08 15:01:00

ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს გამომცემლობის განყოფილება, რომლის ძირითადი მიზანია  საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ  ბიბლიოთეკაში გამოსაცემად მომზადებული  სამეცნიერო-მეთოდური ლიტერატურის, წიგნების, ჟურნალების, საარქივო მასალების, ბუკლეტების რედაქტირება-კორექტურა.

ჩვენს მიერ გამოცემული სამეცნიერო-მეთოდური და ბიბლიოგრაფიული საძიებლების, აგრეთვე ლიტერატურული ნაშრომების გაცნობის ძირითადი მიზანია საქართველოთი დაინტერესებული ყველა პირისათვის ინფორმაციის მიწოდება.  ბიბლიოთეკათმცოდნეობის დარგში მეთოდურ-პრაქტიკული და სამეცნიერო-მეთოდური დახმარების გაწევა ქვეყნის ყველა ტიპისა და უწყების ბიბლიოთეკებისათვის.

მიზნის განსახორციელებლად გამომცემლობის განყოფილების თანამშრომლები მუდმივ კავშირში იმყოფებიან ბიბლიოთეკის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებებთან, რათა მოამზადონ  მათ მიერ მოწოდებული მასალები ბეჭდური და ელექტრონული სახით გამოსაცემად.


  საქართველო : ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი წიგნი N1-3 

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი N4 

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი N4 / საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული ბიბლიოთეკა: საძიებელზე მუშაობდნენ: ე. იმნაძე, ლ. კარბელაშვილი, ლ. მარინაშვილი, ნ. მაჭავარიანი, გ.რამიშვილი, ფ. ცარიტოვა; გამოც. რედ.: ვ. კიკილაშვილი; რედ.: ჟ. ქვათაძე; ბიბლიოგრ. რედ.: მ. კალანდარიშვილი; კონსულტ. კლასიფიკ. საკითხებში: ლ. კაკულია; კომპიუტ. უზრუნ.: ნ. ბახტაძე, თ. ქურციკიძე, ნ. ხვედელიანი შ. პაპალაშვილი. თბილისი-2007-353გვ. --ბიბლიოგრ: გვ.352-353. 

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი N5

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი N5 / საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული ბიბლიოთეკა: საძიებელზე მუშაობდნენ: ე. იმნაძე, ლ. კარბელაშვილი, ლ. მარინაშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ი. სისაური, ფ. ცარიტოვა; გამოც. რედ: ვ. კიკილაშვილი; რედ: ჟ. ქვათაძე; ბიბლიოგრ. რედ: გ. თაყნიაშვილი; კონსულტან. კლასიფიკ. საკითხ: ლ. კაკულია; კომპიუტ. უზრუნველ: შ. პაპალაშვილი, ნ. ბახტაძე, თ. ქურციკიძე, ნ. ხვედელიანი. თბილისი-2007-248გვ. ბიბლიოგრ: 247-248.

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი N 6

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი N 6 / საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული ბიბლიოთეკა: საძიებელზე მუშაობდნენ: ე. იმნაძე, ლ. კარბელაშვილი, ლ. მარინაშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ი. სისაური, ფ. ცარიტოვა; გამოც. რედ: ვ. კიკილაშვილი; რედ: ჟ. ქვათაძე; ბიბლიოგრ. რედ: გ. თაყნიაშვილი; კონსულტან. კლასიფიკ. საკითხ: ლ. კაკულია; კომპიუტ. უზრუნველ: თ. ქურციკიძე; დაკაბ. და დიზაინი: შ. პაპალაშვილი; თბილისი-2008-187გვ. ბიბლიოგრ: 184-185. UDC: 016.908.(479.22)

ქართული გაზეთების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია N 7

ქართული გაზეთების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია №7 / საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული ბიბლიოთეკა; რედ. თ. მაჭავარიანი; ბიბლლიოგრაფები: თ. დონდუა; ე. გორგოძე; კ. რამიშვილი; ფ. კვაჭანტირაძე; 367 გვ. UDC: 014.5:070.23(479.22)

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი № 7

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი № 7 / საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული ბიბლიოთეკა: საძიებელზე მუშაობდნენ: ე. იმნაძე; ლ. კარბელაშვილი; ლ. მარინაშვილი; ნ. მაჭავარიანი; დ. თეთრაშვილი; . რედ. ვ. კიკილაშვილი; რედ. ჟ. ქვათაძე; ბიბლიოგრ. რედ. გ. თაყნიაშვილი; კონსულტან. კლასიფიკ. საკითხ: ლ. კაკულია; კომპიუტ. უზრუნველ: თ. ქურციკიძე; დაკაბ. და დიზაინი: შ. პაპალაშვილი; თბილისი - 2009 - 268 გვ. ბიბლიოგრ.: გვ. 263 - 266. ISSN 978-9941-0-2019-3 (ყველა წიგნის); ISSN 1987-5207 : UDC: 016.908.(479.22)

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი N 8

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი № 8 / საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული ბიბლიოთეკა: საძიებელზე მუშაობდნენ: დ.თეთრაშვილი; ე. იმნაძე; ლ. კარბელაშვილი; ლ. მარინაშვილი; ნ. მაჭავარიანი; თ. ხიზამბარელი; გამოც. რედ. ვ. კიკილაშვილი; რედ. ჟ. ქვათაძე; ბიბლიოგრ. რედ. გ. თაყნიაშვილი; კონსულტან. კლასიფიკ. საკითხ: ლ. კაკულია; კომპიუტ. უზრუნველ: თ. ქურციკიძე; დაკაბ. და დიზაინი: შ. პაპალაშვილი; თბილისი - 2009 - 242 გვ. ბიბლიოგრ.: გვ. 237-240. ISSN 978-9941-0-2019-3 (ყველა წიგნის); ISBN 978-9941-0-2020-9 (წ. 8) : UDC: 016.908.(479.22) 

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი № 9

ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი № 9 / საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული ბიბლიოთეკა: საძიებელზე მუშაობდნენ: დ.თეთრაშვილი; ე. იმნაძე; ლ. კარბელაშვილი; ლ. მარინაშვილი; ნ. მაჭავარიანი; თ. ხიზამბარელი; ფ. ცარიტოვა; გამოც. რედ. ვ. კიკილაშვილი; რედ. ჟ. ქვათაძე; ბიბლიოგრ. რედ. გ. თაყნიაშვილი; კონსულტან. კლასიფიკ. საკითხ: ლ. კაკულია; კომპიუტ. უზრუნველ: თ. ქურციკიძე; დაკაბ. და დიზაინი: შ. პაპალაშვილი; თბილისი - 2009 - 227 გვ. ბიბლიოგრ.: გვ. 222-226. ISSN 978-9941-0-2019-3 (ყველა წიგნის); ISBN 978-9941-0-2079-7 (წ.9)  

საქართველო: ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი № 10

საქართველო: ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი № 10 / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა; საძიებელზე მუშაობდნენ: ე. იმნაძე; ლ. კარბელაშვილი; ლ. მარინაშვილი; ნ. მაჭავარიანი; თ. ხიზამბარელი; ფ. ცარიტოვა; გამოც. რედ.: ვ. კიკილაშვილი; რედ.: ჟ. ქვათაძე; ბიბლიოგრ. რედ.: გ. თაყნიაშვილი; კონსულტან. კლასიფიკ. საკითხ.: ლ. კაკულია; კომპიუტ. უზრუნველ: თ. ქურციკიძე; დაკაბ. და დიზაინი: შ. პაპალაშვილი; თბილისი - 2010 - 309 გვ. ბიბლიოგრ.: გვ. 4-6. ISSN 978-9941-0-2019-3 (ყველა წიგნის); ISBN 978-9941-0-2559-4 (წიგნი 10) : UDC: 016 : 908 (479.22) 
 საქართველო : ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი წიგნი 11

 საქართველო : ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი წიგნი 12

თენგიზ მირზაშვილი ბიობიბლიოგრაფია

თენგიზ მირზაშვილი ბიობიბლიოგრაფია / შეადგინა და საძიებელი დაურთო: ციური კოჭლაშვილმა; რედ.: ლევან თაქთაქიშვილი; საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა - თბ., 2010 - 99 გვ. ISBN 978-9941-416-62-0 : UDC: 016:929(479.22)+75(479.22)(092)

  

შენიშვნა: PDF ფორმატის ტექსტების წასაკითხად, თქვენს კომპიუტერში აუცილებლად უნდა იყოს ჩაწერილი კომპიუტერული პროგრამა Adobe Reader, რომლის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ Adobe Reader-ის საიტიდან.