1

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

2

2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

3

3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

4

4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

5

5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

6

6, 60, 61, 62, 63, 64, 65

7

7

8

8

9

9

-ა, , ა-ვე-ავსნა, ა-ცა-ტირდა, ა-ცა-ტირდეს, აავსნა, ააზატებს, აახეწნა, აახვნა, აბნელებდეს, აბრკმობდეს, აბჯარი, აბჯრისა წელ-მორტყმულობა, აგავსონ, აგინებდეს, აგრე, აგრე ვყავ-რე, აგრე მყოფთა, აგრევე, აგრემცა მივი, აგულვანნეს, აგცილდების, ადამის ტომთა, ადგა, ადგეს, ადგის, ადიადა, ადიმი, ადრე, ადრე გამექცეს, ადრე სცნობ, აევსო, აემზადნეს, აენთების, აერ–ფერითა, აესწრა, აეტირნეს, აეწყვიდნეს, აეხვნეს, აეხვნეს სპანი ზარსა, აეხსენა, ავაგლახიოს, ავად, ავად მომიხდა, ავად რად გაგხადე, ავად შეჰფერობს, ავად ჰშვენოდა, ავავსენით, ავივსენით, ავაზა, ავარი, ავატირო, ავდეგ ...ღმრთისა და მერმე მათი მქებარე, ავთანდილისთვის ლომისა, ავი, ავი ჰქმენ, ავისა, ავიჭერ, ავლი, ავნის, ავსა, ავსამცა რას ადრე სცნობდა, ავსენ, ავყარენით, აზადებს, აზავრები, აზავრები ვააზავრე, აზიდნა, აზომ, აზომ ჩემი მონახსენი, აზრა, აზრად არად აღარა მცალს, აზრად შეიქმან, ათასიმცა ენა ენდა, ათასჯერმცა მინა მინდა, ათქს, აივსებოდა, აივსნეს, აიზიდნეს, აიღო, აიყარა, აიჭრა, აიხედნა, აიხედნის, აიხეწა, აკლებასა, აკოცებდა, აკოცებდეს, აკოცებს, აკოცისცა, აკრთობს, ალაგი, ალამა, ალამი, ალაფი, ალაფობდეს, ალაშქრებდი, ალვა, ალვა ჩემი არ დაჭნა ხე, ალვად, ალვის შტო, ალვისა, ალვისა მორჩი ხე წნა, ალვისა სახემან, ალმულობა, ალობა, ალტობს, ალქატი, ალხენდის, ალხენს, ალხინა, ამა დარი, ამა მზისა საუბრისა, ამა ორთა კიდეგანი, ამა პირსა, ამა ქედით, ამად, ამად მე შენგან მრცხვენიან, ამად ორად, ამად, რომე, ამავსებს, ამაზრზენაო, ამაზრზენი, ამაზრზენისა, ამათ არ დავჰყრი არეთა, ამათგან, ამან, ამანთებს, ამარიმცა ვით დათვალეს, ამარტი, ამას დაყმუნდა, ამას ვერ მიმხვდარა, ამას ვსწვრთიცა, ამას ზედა, ამას ზედან, ამას თუ ღირს ვარ, ამას ღამე, ამას შესჯერდი, ამას შიგან, ამაყარნა, ამბად არ ეგებოდა, ამბავთა თქვენთაგან, ამბავთა უცხოთა რათმე, ამბავი ისი, ამბობა ცილისა, ამბობდიან, ამით, ამით-ა, ამილახორი, ამირ-სპასალარი, ამირბარი, ამირბარსა, ამირსპასალარობა, ამის მეტსა ნუ იქმ აბა!, ამისად ქმნამდის, ამისათვის, ამისგანცა უფრო, ამისთანსა, ამისთვის, ამისი ცილობა, ამისისა თხრობისა, ამისმიერეს, ამიტირდეს, ამიფოლხვა, ამიჩნდა, ამიხოცნეს, ამო, ამოა, ამოაგებს, ამოგვწყვიდნეს, ამოდ, ამოვფხვრიდე, ამოსა, ამოსრული, ამოუხვნა, ამოძვრეს, ამოჰფხვრი, ამოჰხე, ამრუდებ, ამტკიცებდეს, ამფხვრა, ამწყვედელი, ამხანაგობდეს, ამხანაგობს, ან, ან აკიდებით, ან ტენით, ანაგებითა, ანაგებითა ნაგითა, ანაგზი, ანაზდად, ანაკიდსა, ანასა, ანატიფნა, ანაწონები, ანდამატის კვერი, ანუ, ანუ ...ანუ, ანუმცა მგვანდა, აპატრონეს, აპირებენ ამა პირსა, აპყრობა ხელისა

ბაგე, ბაგეთათ, ბაგეთათ გასჭვირს, ბაგითა, ბადრაგა, ბაზიერი, ბაზმა, ბაკმი, ბალახში, ბანად, ბანის-ბანი, ბანის–ბანითა, ბანსა ზე და ქვე მდგომელსა, ბარ, ბარბითი, ბარბითი ... ნა, ბარგი, ბარე, ბასრისა მჭრელი, ბაღი ვარდისა, ბაღსა შიგან, ბედ-აო, ბედად-რე, ბედითა მისითა, ბედითად, ბედითი, ბედითსა, ბედისა ჩემისა, ბევრად ასული, ბევრი, ბერნი, ბერობა, ბერსა, ბისონი, ბიძასძენი, ბნდებიან, ბნდების, ბნდებოდა, ბნდებოდეს, ბნდებოდის, ბნედა, ბნელ-იქმთ, ბნელად იქმან, ბნელი გვმართებს, ბოლოდ, ბოლოდ ვექმენ, ბორიო, ბოროტიმცა რად შეექმნა კეთილისა შემოქმედსა, ბოროტსა, ბოროტსა უმყოფოო, ბრალია, ბროლ-ბაკმული, ბროლ-ბალახშ-მინა, ბროლ-ბალახში, ბროლ-ვარდი, ბროლი, ბროლი და ვარდ-გიშერი, ბროლი და ლალი, ბროლი სრულად დაილეწა, ბროლისა საფოცხელი, ბროლისა ფიცართა, ბროლისა ყორები, ბროლსა სეტყვს, ბრძანა, ბრძანე, ბრძანება-მიუთხრობელი, ბრძანებაა ...თქვენი, ბრძანებანი უიმედნა, ბრძანებს, ბრძანეთ, ბრძენთა თქმულებ, ბრძენთა სიტყვა დავაღადრო, ბრძენი, ბრძენი ხამს მისად მაქებრად, ბრძენსა, ბრძნად, ბრძნად გაგონებული, ბრჭესა, ბრჭესა ბრჭეთასა, ბრჭკლითა, ბრჭობა, ბუკი, ბუკი, ნობა, ბუკსა იკრას, ბუკსა ჰკრეს, ბულბულო, ბულბულსა, ბუნება-ზეარსა, ბუქთა მისგან მონაქროლთა, ბუქი, ბუქისაგან უფრო ბუქდეს, ბუქმან, ბუქსა

ამა გულისა ლებისა, გა-ვე-აძღო, გა-ვე-ვშმაგდი, გა-ვე-ძლო, გა-ვე-ხდა, გა-რე-სწყდეს, გა-ცა-ვფანტენით, გა-ცა-მწკრალი, გა-ცა-სწბილდები, გა-ცა-ღიმდა, გა-ცა-შალა, გა-ცა-წყრა, გა-ცა-ჰკრთა, გააგო, გააგონა, გააგონენ, გააგონნენ, გააგონნეს, გაავცნობდა, გაათავნე, გაათავნის, გაათანისთანე, გააკვლადე, გააკვლადებს, გააკვლადნა, გაამაყდეს, გაამყარე, გაამყარნა, გაამყიფნა, გაამჩივნოს, გაამხოკლა, გაარმებულმან, გაასრულე, გააფლიდონ, გააფრდილებს, გააშმაგებს, გააშმაგოს, გააჩინეს, გააცხადე, გააცხადებს, გააცხადნეს, გაახვნა, გაახვნეს, გაახლებულნი, გაბაონი, გაბასრულა, გაბასრულად, გაბასრული, გაბედითდა, გაბრჭე, გაბრჭევ, გაბრჭობდა, გაბრჭოს, გაგაგონო, გაგაგონოს, გაგათრივე, გაგაკრთობდეს, გაგებული, გაგვემწარნეს, გაგვექცეს, გაგვიდოდეს, გაგვიფლასდენ, გაგვიშვენ, გაგვიცდია, გაგვიხასდენ, გაგვიხოცია, გაგვყარნეს, გაგზავნიდი, გაგზავნნეს, გაგიგია, გაგილბილდების, გაგიცხადა, გაგიძნელდების, გაგონება, გაგონებასა, გაგონებულსა, გაგსაჯა, გაგსაჯე, გაგსჯიდა, გაგულისდა, გაგულისდეს, გაგულოვნდეს, გაგწირავ, გადიადდა, გაე, გაებრჭობის გული გულსა, გაეგებნეს, გაეგლიჯა, გაეკიდა, გაეკიდნეს, გაემართის, გაემართნეს, გაეპარა, გაესალამა, გაესალამნეს, გაექსვის, გაექცეს, გაეყარა, გაეყრების, გაეცინნეს, გაეწითლის, გაეხარების, გაეხარნეს, გავაბრჭობინო, გავაგე, გავაზი, გავათუო, გავაკრძალე, გავანატენით, გავასრულენ, გავაჩინეთ, გავაჩინოთ, გავაცბუნვე, გავაცრუო, გავაცხადო, გავახვამ, გავახმი, გავგზავნენ, გავგზავნნეთ, გავგულისდი, გავე, გავექცევი, გავეცრუები, გავეცხადენით, გავვლეთ, გავიარდე, გავიგონე, გავიდეს, გავიდი, გავიდის, გავიზრახენით, გავიკიცხე, გავიპარვი, გავიპარნეთ, გავიტანე, გავიღე, გავიღე სხვა ვერა გზაღა თავისა, გავიცადეთ, გავიცადენ, გავიცადენით, გავიჭერ, გავიჭრა, გავიჭრები, გავიხარებთ, გავიხარნეთ, გავლენა, გავლენას, გავლნა, გავლო, გავმართოთ, გავსებული, გავსტყორცე, გავსწირავ, გავუხე, გავჩნდები, გავძლო, გავწიროთ, გავხასდი, გავხასდი მე მაშა ვითა, გავხე, გავხე გულითა ხელითა, გავხედით, გავჰყრივარ თმობასა, გაზრახულსა, გაზრდილი, გათნევ, გათნევთ, გათნივა, გაიგლეჯდა, გაიგონე, გაიგონეთ, გაიეფდეს, გაივსო, გაითავისწინა, გაითხეს, გაიპარნეს, გაირჯები, გაის, გაისვენა, გაიყარა, გაიყარნეს, გაიყრიდეს, გაიცადე, გაიცადენით, გაიცდიდით, გაიცდის, გაიხარნეს, გაკვირვებული, გაკიცხვა, გაკრთების, გაკრთომით, გალხინოს, გამაგონე, გამართეს, გამართეს ზღვისა კიდითა, გამართვა, გამარიდე, გამარმებია, გამაღარიბე, გამაშმაგა

გასწყვედდის, და, და ვინმეა ანუ თვისი, და-, და-გლახ-რას-ები, და-ვე-ბრუნდეს, და-ვე-წყლულდეს, და-ვე-ჯდა, და-მცა-ვფარე, და-რე-ნელდა, და-ც-ამდის, და-ცა-ბნდა, და-ცა-გვლია, და-ცა-გვმარხენ, და-ცა-მვედრა, და-ცა-მლეწა, და-ცა-მლეწელად, და-ცა-მწვთების, და-ცა-მჭნარა, და-ცა-სჭრიდით, და-ცა-შრტების, და-ცა-ჭნების, დააბმიდიან, დააბრუნვა, დააგდე, დააგდებ, დააგდებდეს ვირე ხმასა, დააგდეს, დააგდო, დაადენდეს, დაადინებ, დაადინებდეს, დაავიწყდა, დაავიწყდეს, დაავლებული, დაალება, დაამშვიდნეს, დაამხობდეს, დაამხობენ, დააპირეს ესე პირი, დაასახე, დაასახნა, დაასკვნა, დაასკვნეს, დაასკვნიდეს, დაატკბობდეს, დააშვენებ, დააჩნდეს, დააცთუნნა, დააჭმუნვებს, დაბადება, დაბადებით, დაბადოს, დაბდაბ-ნობი, დაბდაბი, დაბნდა, დაბნედა, დაბნედასა მიეწურა, დაბნედდის, დაბნედილი, დაბნედილსა, დაბრუნდა, დაბრუნდეს, დაბრუნდის, დაბურვა, დაგაგდე, დაგაგდებ, დაგაგდებო, დაგავსო, დაგამეტებს, დაგარჩენს, დაგარჩინნა, დაგახევინო, დაგბადა, დაგდაგნა, დაგდება, დაგემონნეთ, დაგექადა, დაგეხოცა, დაგვაბერნა, დაგვაგვანნეს, დაგვადიდნეს, დაგვაშმაგნა, დაგვდაგნა, დაგვებადა, დაგვიდგამს, დაგვითბუნვებს, დაგვიწყნარდი, დაგვიხშან, დაგვტყდენ, დაგვცემენ ...შამათსა, დაგვხოცნენ, დაგვხსენ, დაგიგდია, დაგიდგნეს, დაგიზახნა, დაგითესია, დაგიმონია, დაგირჩინა ცუდად შენი ხელოვნება, დაგისვა, დაგიღრეჯია, დაგიწვავ, ჩემიცა დაწვი მზე ბარე, დაგიჭიროს, დაგმორჩილდე, დაგნი, დაგრჩეს, დაგრჩომია, დაგყარენ, დაგწვენ, დაგწვნა, დაგხოცნენ, დად საესავისა, დადაგულისად, დადგა, დადგა საქმისა მრჩეველად, დადგების, დადგეს, დადგიან, დადება, დადვა, დადნეს, დადრკა, დადრკეს, დადუმდეს, დადუმდიო, დაებადა, დაებადა-ა, დაებადენით, დაეგლიჯა, დაევაჭრნეს, დაეთვლების, დაეთმინა, დაეთრთვილოს, და-ცა-ეზროს, დაეკაზმნეს, დაელივის, დაემართა, დაემოწმნეს, დაეპირა, დაესკვნა, დაეტყვევნეს, დაეფანჩა, დაეღონების, დაეყარნეს, დაეყოვნების, დაეცა, დაეძლევის, დაეჭიროს, დაეხსნნეს, დაეხურა, დავაგდე, დავაგნეთ, დავადარე, დავადარნეთ, დავალდებიან, დავალებული, დავამაგრო, დავამტკიცე, დავამტკიცო, დავანთქენ, დავაპირე, დავასახე, დავაყენენ, დავაშავითა, დავაშვენნით, დავაცადე, დავაძვირო, დავაწბილენით, დავბნდებით, დავბნდი, დავბნელდი, დავდგე მე რად, დავებნივე, დავედრებული, დავეზიდენით, დავეკოდე, დავეც, დავეცილენით, დავვიწყდი, დავიავრე, დავიდევით ნადიმი, დავიდინებ, დავითის, დავისხენ, დავიურვე, დავიურვეთ, დავიქადენით, დავიღო მერმე სული, დავიყარნეთ, დავიჩენ, დავიწუხენ, დავიწყო, დავიხოცებით, დავკაზმეთ, დავკარგე, დავლა, დავლანი მათთა სვეთანი, დავლიენ, დავრჩე, დავრჩები, დავრჩი

ეამა, ეამებოდის, ეაჯა, ეაჯების, ებავთა, ებილწებოდა, ების, ებიჯა გზისადა, ებნეს, ებრძანა, ებურა, ებურნეს, ეგე, ეგე აგრე არ იქმნების, ეგე ღონე, ეგების, ეგეთიმცა კაცი ნუა, ეგვიპტით, ეგზომ, ეგზომ გრძელად, ეგზომთა, ეგზომი რამცა ვით გავიხარე, ეგზომიმცა რა ვიხარე, ეგონა, ეგონების, ეგრე, ეგრე გასრული, ეგრეც, ეგრეცა, ედგა, ედგის, ედგნეს, ედებოდეს, ედემი, ედვა ...წვითა, ედვა ნადიმი, ევარგების, ეზომ, ეზომ დიდსა შემართებად, ეზომი, ეზომნი, ეზომნი სიარულნი, ეზომნი ჭირნიმცა რად ვაცუდენი, ეზროს, ეთავადე, ეთაყვანა, ეთაყვანნეს, ეთერი, ეთერით, ეკალმთაცა რად ვეფხანე, ეკეთაცა, ეკიდნეს, ეკმეოდის, ეკრა, ეკრძალები, ეკრძალების, ელვა, ელვა-მკრთალითა, ელვათა, ელვათა მაელვარებსა, ელვათა მკრთომელსა, ელვანი, ელვისა, ემდურვი, ემთხვია, ემოსა, ემოსნეს, ენა ...კლებული, ენა ესე, ენაპირე, ენატრამცა, ენითა, აწ ჩემგან ნაუბარითა, ეოცების, ეოცებოდა, ერგების, ერდო, ერთ-კერძ, ერთ-სახე, ერთ-სახესა, ერთაი, ერთარსებისა ერთისა, ერთგან, ერთგნით ვერ მომერეოდნეს, ერთი ვხამ ...რებად, ერთის იოტის წამისად, ერთისა წამისა, ერთმანერთსა ეჯარვიან, ერთობ, ერთობ სრულად, ერთობ წყლულისა, ერთობილი, ერთობილნი, ერთხელ, ერთხელ კვლაცა, ერი, ერითა, ერმან, ერმანერთისა, ერნი, ესაკვირველა, ესდენ, ესე, ესე ...თათბირი და გამორჩევა, ესე ამბად არ ეგების, ესე ამბავი, ესე მცნებული, ესე რადმცა დაგიმალე, ესე რათ გენაცვალების, ესე სოფელი, ესე უსტარი, ესე ყველაი, ესე ყველაი ასრეა, ესეა, ესეაო, ესეგვარი, ესეგვარსა, ესენი, ესეღა, ესეცა გკადრო ამბავი, ესვა, ესმა, ესმის, ესოდენთა, ესოდენსა, ესწავლნენ, ესხნეს, ეტერენით, ეტლთა რბენასა, ეტლი, ეტლის ცვალება, ეტლისა სწრობილსა, ეტლსა ჩემსა, ეტყვიან, ეტყვის, ეტყოდა, ეუბენ, ეუბნა, ეუბნების, ეუბნებოდა, ეუბნებოდეს, ეუბნებოდის, ეუბნის, ეფერა, ექადდა, ექმნა, ექმნა ვისმცა, ეყოს, ეყოფის, ეყოფოდეს, ეყრდნის, ეშმა, ეშმაურობა, ეცა, ეცდებოდა, ეცეს, ეცნა, ეძებდეს, ეძნელებოდის, ეჭვ, ეჭვდა თავისათვის, ეხეწა, ეხვეოდეს, ეხვეოდიან, ეჯდა, ეჯი, ეჯიბი

ვა, ვა თუ, ვაალქატე, ვაბრალობ, ვაგლახ, ვაგლახ არიან, ვაგლახ-ვებულნი, ვაგლახი, ვაგლახიანსა, ვაგლახითა მეწიენით, ვაებს, უობს, ვავსებდეთ, ვაზირი სოგრატ, მოახლე მეფისა დასთა დასისა, ვაზირის საუბარი, ვაზირნი, ვაზირობა, ვაზირსა, ვაზრობ, ვათქმევ, ვალთა, ვამახოთ, ვამე, ვამი, ვამი ვამსა მოურთვიდა, ვამლოცველნეთ, ვამსგავსე მემცა რასა, ვანი, ვარ ...დამაჭმეველად, ვარ ვითაცა გულ-მდუღარი, ვარ ვისთა გზათა მკვლეველად, ვარ თავისა ვებული, ვარ საქმესა წარსაწყმედსა, ვარ საქმის რასმე მდებელი, ვარ საწუთროსა თმობითა, ვარგი, ვარგიყო, ვარგხარ, ვარდ-იეფსა, ვარდთათ, ვარდი, ვარდი ...ჭნებოდა, ვარდი არ დაგჭნობია, ვარდი ვარდა, ვარდი იყო, ვარდი პობილი, ვარდი ტკბილი, ვარდი ჩემი არ დაჭნების, ვარდი ჭნებოდა, ვარდი, უმზეოდ ჭნობილი, ვარდია ვისად, ვარდისა, ვარდისა ბაღი, ვარდისა კონა, ვარდნი ...იანი, ვარდნი და ისი იანი, ვარდნი ვნახენ არ-დაზრულნი, ვარდსა, ვარდსა აზრობს, ვარდსა ზრულსა, ვარდსა ნუ აზრობ, ცრემლითა ნუ ითოვნების, ვარდსა სწებვენ და აპობენ, ვარდსა ფერი აშვენებს ბროლისა გამჭვირვალისა, ვარდსა ხლეჩდეს, ვართ მოსწრაფენი, ვარი, ვარმცა, ვარო, ვარქვი, ვარჩევ, ვაფიცო, ვაქმნევ, ვაშად, ვაშად მოხვე, ვაცნობო, ვაწები, ვაწვევდი, ვაწვიეთ, ვაწყინეთ, ვაჭამი, ვაჭრობა, ვაჭრობდით, ვაჭრულისა უმოსელად, ვახელებ გულსა ხელთასა, ვახლავ ნადირთა, ვახლავთ არეთა, ვახსოვ, ვბანდით, ვბნდები, ვბრძანებ, ვდგათ, ვდეგ, ვდეგით, ვეაჯნეთ, ვებდა, ვებული, ველანი, ველაღობე, ველაღობნეთ, ველთა, ველთა რბოლა, ველს, ვემცრობით, ვერ ... ვერ, ვერ ...ვერ, ვერ გამოენდვნეს, ვერ დავიღე ...სული, ვერ დავშლიდი, ვერ დაზრვიდა, ვერ დამთმობარითა, ვერ ვეახელ, ვერ ვისურვენ, ვერ ვასურვენ, ვერ ვუზამ, ვერ იახლებს, ვერ იტყვიან, ვერ იქმოდა, ვერ მათქმევინო, ვერ მივჰხვდი გასაგონოსა, ვერ მიმხვდარან ქებასაცა მოხსენებად, ვერ მიჰხვდე, ვერ მომკიდიან, ვერ უპოვოს, ვერ შემომხდა, ვერ ცნიან, ვერ ხელ-ყვის გაძრვად ენისად, ვერ-მიხვდომისა, ვერ-მჭვრეტელი, ვერ-შეპყრობა, ვერ-ცნობა, ვერ-ჭვრეტა, ვერა, ვერა გვარგო, ვერა გიყო, ვერა ვერ დაჰყარა, ვერა ვიქმ ... განდობასა სხვათასა, ვერა ვცნა, ვერა იქმს ...წერასა, ვერა მეცნა, ვერა შეიგნეს, ვერა ჰკურნოს, ვერა ჰპოვო, ვერა-მჭვრეტთა, ვერა-მჭვრეტმან, ვერად ვიცან, ვერათ, ვერათ ოდეს დავიყუდენ, ვერას, ვერას ავნებს, ვერას ამბისა, ვერას ამბისა მცნეველი, ვერას გითხრობ, ვერას გითხრობს, ვერას ვარგებ, ვერას ვერ მეხაფნეს, ვერას ვერ მცნობი, ვერას ვერ-მიხვდომილმან, ვერას ვერა იქმს ნაყოფსა, ვერას ვხედევდი, ვერასათვის, ვეროდეს, ვერსით, ვერცა, ვერცა ყმა, ვერცა ბერია, ვერ–მჭვრეტელმან, ვეუბენ, ვეუბენით, ვეუბნებით, ვეღარა, ვეღარა ვქმენ, ვეღარავინ მინეტარნეს, ვეღარამან გამახარნეს, ვეღარას, ვეღარას ვიქმ, ვეშიშვი, ვეცადნეთ, ვეცადო რას, ვეცდებოდი, ვეცენით, ვეცრუები, ვეჭვ, ვეჭვ ...არ შეჰრჩეს, ძალი შემწევდეს ქადილსა, ვეჭვ, შენცა არა გლხენოდეს, ვეჭვ, ჭმუნვასა ესე სჯობდეს, ვეჭვდე, ვეჭვობ ... ამისგან თქვენსა რასამე ლხენასა, ვზი, ვზი მზრდელად, ვთამაშობდით, ვთესი, ვთქვა, ვთქვა ვისად, ვთქვენი, ვთქვენით, ვთქვი ცეცხლთა შენართაულად, ვთქვიმცა მე ვითა, ვთქვნე ხელობანი ქვენანი, ვთქვნი, ვიაზრე, ვიამე ...ძილი, ვიარეთ არ ეჯი გზისა შორისა, ვიახლენით

ზადი, ზათქი და ზარები, ზამთრის, ზამთრის ვარდნი, ზამი, ზარ-აღებული, ზარ-მაც თქმად, ზარადები, ზარადხანა, ზარი, ზარი გახდა, ზარია, ზარითა, ზარისა, ზარმან, ზარსა სცემდეს, ზარქაში, ზაფრანა, ზაფრანი, ზაფხულის, ზახილი, ზახილი მოსაწევარი, ზახილით, ზახილისა, ზახილსა, ზე, ზე გავიდა, ზე-პირ, ზეგარდმო, ზედ დამტიროდეს, ზედა, ზედა ...ტაიჭსა, ზედა ...ტახტსა, ზედა გარდგეკიდენით, ზედა დაგსვამ, ზედა მიდგა, ზედა მოვესწრები, ზედა მოიჭდო, ზედა მოჰფარვიდა, ზედა რათმცა გაგვითენდა, ზედა სცვეთენ, ზედა ტახტსა, ზედა ყელსა, ზედა შეჰხდეს, ზედა წაგვითვლია, ზედა წადგა, ზედა წამოქელვა, ზედა წაჰრთო, ზედა ხმელსა, ზედა ჯდა შავსა ტაიჭსა, ზედა-გვაც, ზედა-ზედ-რე, ზედა-ზედა, ზედა-ზედი, ზედა-მსწრებელი, ზედადაღმა, ზედათ, ზედან, ზევე უკუწვევითა, ზეზი, ზეიმი და ზარები, ზენა, ზენაარ, ზენაარი, ზენაარი გამოგვიღე, ზენაარით და ფიცითა, ზენაარსა, ზენამან, ზენანი, ზენაო, ზენარით, ზენარისა, ზენარობით, ზენი, ზენით, ზენითა, ზენისა, ზეპირ, ზესებსა, ზესთ მწყობრთა წყობისა, ზესთა ზენისა, ზესი, ზეცად, ზეცით, ზეცით ჩემთვის გაამეხოს, ზიანი, ზმა, ზმიდეს, ზმიდიან, ზმული, ზნედ, ზნენი, ზნენი გამოგჩენიან, ზნეობა, ზოგჯერ მათ ახლავს, ზოგჯერ მათ, ზომნი ვით გითხრნე, ზრახვა, ზრდანი ჩემნი, ზრდილობა, ზრვიდა, ზრვიდეს, ზრო, ზროხა, ზროხათა ვითა, ვირთაო, ზრული, ზუალი, ზურგით, ზღვათა გარე, ზღვათა შესართავისად, ზღვათა შიგან, ზღვათაცა შესამალითა, ზღვარი, ზღვასა შეიქმს, ზღვასა შიგან, ზღვით, ზღვითა და ხმელითა, ზღვითკე, ზღვითკე გაარნეს სარკმელნი, ზღვისაცა მეტის-მეტითა

თავ-დადრეკით, თავ-შედგმული, თავ-ჩამოგდებით, თავადად ჩემთა სპათასა, თავადთასა, თავადი, თავადნი, თავადობა, თავადობს, თავი, თავი ...არე, თავი ...არსად არო, თავი ...გაამჩივნა, თავი არ ვაკრძალე, თავი გაიგმირე, თავი გამოიმართალე, თავი ვერ წავაგე, თავი ზომსა გარდგიხდია, თავი იქედგოროს, თავი მათი ჩემ-კერძ ირეს, თავი მინდორს გააგარა, თავი მონად მომიმონდეს, თავი სრულად გავაშეთეთ, თავი უჩინო ქმენ, თავი ყოვლგან აროს, თავი შენ მას ალამე, თავი ჩემი მეგონების, თავი ხარიან, თავია, თავიდაღმა, თავით ფერხამდის, თავით ჩემით რამცა ვქმენი, თავიმცა რად დაჰრიდეთა, თავის წინა, თავის-თავ, თავის-თავის, თავის-თავისა, თავის-წინა, თავის-წინასა, თავისა დარებად, თავისა დარებით, თავისა ზე, თავისა მკრძალავი, თავისა წასაგებელი, თავისად დასადებლად, თავისათვის ისახელეს, თავიცა ვალაღებინე, თავმან თქვენმან, თავმან მისმან, თავმან ჩემმან, თავნი ამისთვის არენით, თავნი არნეს, თავნი დავადარენით, თავნი ვარნეთ, თავნი მხეცთავე ალამნეს, თავნი ორგნით აქარავნეს, თავსა, თავსა ... ვიტყოდი ბედითა ... ავითა, თავსა გარდასრული, თავსა ვარებ, თავსა ვეახლნეთ მარტონი, თავსა ვევნები, თავსა მათებრვე მხსენები, თავსა სწვრთიდეს, თავსა ჩემსა, თავსა ჩემსა გარდასავლად, თავსა ხელ-აუპყრობელად, თავსა ჰკრძალავს, თათბირი, თათბირნი, თათბირსა, თამაშად, თამაში, თამაშობა, თამაშობად, თამაშობდა, თამაშობდეს, თამაშობდიან, თამაშობისა ორისა, თანა, თანა ... წავატანენ, თანა წასატანისა, თანა-ემოყვრებოდა, თანა-მყოლი, თანა-მყოლნი, თანა-ჰრთვიდის, თანის-თანები, თანის-თანითა, თანისთანსა, თაყვანის-ვეც, თაყვანის-ვეც ამირბარად, თაყვანის-მცა, თაყვანის-სცა, თაყვანის-სცემს, თაყვანის-სცეს, თაყვანის–სცა, თეთრთა კბილთათ, თემ-თემად, თემთა, თვალ-ახმული, თვალ-დაუფახელსა, თვალად მარჯვე, თვალვით, თვალთა, თვალთა ...გარდმომღვრელთა, თვალთა ახმადცა ზარ-ედვა, თვალთა ჩემთათ, თვალთათ, თვალი ვაგე, თვალმოსისხული, თვალნი ...შევადგენ, თვალნი ვერ მოჰხსნნის, თვალნი მოარნა, თვალნი რეტნი, თვალნიმცა მრისხვენ ღმრთისანი, თვალს ვუგებდი, თვარა, თვე ერთ, თვით, თვით ამირბარსა, თვით გულანშარო – ქალაქი, თვით იყო მპყრობელი, თვით მერმე, თვით რად ვინ შეუწუხდების, თვით სოფლად არ მოსრულისა, თვით ჩემივე გვარი არსა, თვისა ათისა სავლითა, თვისი, თითითა ეხვეწებოდა, თინათინ, თინათინის გონება, თმათა წამოზიდნა, თმანი ...დაუფუშნა, თმასა ლელსა, თმენანი, თმისა ტევრსა, თმობა, თმობა-ქმნათა, თმობამცა ჰქონდა, თმობასა, თმობითა, თმობისა, თნება, თნებასა, თნებისა, თნევა, თრთვილო, თუ, თუ ... მასმცა ვეახელ, აწ... ცრემლსა ვღვრი არა, თუ ...შეებნენ, თუ ...შემეპირო, თუ გეახლო, თუ გვიბრძანო რაცა ვისცა, თუ გზაცა შორია, თუ დავარჩინო, ღმერთი ვგმო, თუ დავრჩეო, თუ ვითა გიაზრებია, თუ ვითმე მისებრვე არსა, თუ მინდენ შველანი, თუ მოვკვდე, თუ მოვსთვალვიდე, თუ რას სცნობ, თუ რას სცნობს, თუ სულნი შე-ღა-მრჩებიან, თუ სჯობს, თუ ჩემი გა-ღა-გვლენოდეს, თუ-რ, თუ-რე გძმობია, თუმც იცოდა, წყნარად ზისმცა, თუმც უნდოდით გასაყრელად, თუმცა, თუმცა ... მეწადა, თუმცა ...არ ვეჭვდი, თუმცა ...მობრუნდებოდა, თუმცა ...უჯდა, თუმცა არ ედგნეს, თუმცა ისი არ მოგეკლა, მისრულიყო დარბაზს ვითა, თუმცა კაცი შეიგებდა, თუმცა ლხინმან არ დასძლია, თუმცა მზე გვეახლა, თუმცა მისგან აწ არ იყავ მოგზავნილი, თუმცა მტერი შე-ღა-გება, თუმცა რასმე იფერებდა, თუმცა რაცა მინდოდა, თუმცა რისხვანი ჩემთვის იანაზდენითა, თუმცა ჰნახენ, თურ, თურე, თუღა, თუღა გახსოვს, თუღა დავრჩე, თუც, თუცა, თუცა დაშვრომის ჟამია, თუცა თუ, თუცავე, თუცაღა ვიყო ცნობასა, თქართქარება, თქვა მზისად დასაგვანებლად, თქვან

ია, იაგუნდი, იადონი, იავარ-ვყავ, იავარ-მყო, იალამიან, იამა, იამებს, იარები, იარების, იარებოდის, იარნეს, იასოცნეს, იახლებს, იახლენი, იახლო, იახნა, იაჯდი, იაჯდის, იაჯს, იბარგა, იბრძოდეს, იბურთეს ... დაშლა ქმნეს, იგ, იგი, იგი ...ვიწვი ცეცხლითა ვისითა, იგი ...რიდენი, იგი არენი, იგი ასრე მოიწიფა, იგი ვარსკვლავთა ურიცხვნი, იგი იქმნას, რაცა გინდა, იგი მეხვივნეს, იგი ნახეს, იგი პირ-მზე, იგი რა მოჰკლა, იგი ტკბილნი გონებანი, იგი უებრო, იგი ფიცი, იგი ფლიდი, იგი ყმა, იგი შვება, იგი ჩემთვის არიდენო, იგიცა, იგლეჯდეს, იგლოვს, იგონებდა, იგონებს, იდამჭნაროს, იდარი, იდვის, იდოს, იდუმალ, იდუმალსა, იე, იეფად-ა, იეფობით, იეფოსა, ივაგლახ-ივიან, ივაგლახა, ივაგლახნა, ივნა, ივნებს, იზახდეს, იზახდიან, იზახდის, იზახიან, იზახის, ითავსებოდა, იკვირვებდეს, იკითხავს, იკითხვიდიან, იკრნა, ილაღობეს, ილებს, ილოცავს, ილხენდე, ილხენდის, იმა მოყმისა ხელისა, იმა ყმისა, იმა ყმისა მეუნებლე, იმა ყმისა შენი ქმრობა, იმალვიან, იმედებასა, იმედებული, იმკვეხარიან, იმსგავსოს, იმტკივნებს, იმღერდა, იმღერდით, იმღერდის, ინაპირე, ინატრიდა ჭვრეტასამცა ...ვისსა, ინატრიდე, ინატრიდეს, ინატრიდიან, ინახვიდა, ინახვისცა, ინდო, ინდოეთი სრულად სცნობდა, ინდოეთს მფლობელთა, ინდოთ მეფე, ინდოთ მეფეს, ინდოთა, ინდონი, იოცნეს, იპოვა, ირგებ, ირე, იროს, ირცხვი, ირცხვის მეფისაგან, ის-ა, ისი, ისია, ისმენდეს, ისმენდი, ისმნეს წკარნი, ისრე, ისრიან, ისროდეს, ისფრითა, ისწრაფდის, ისწრაფით, ისხა, ისხმიდეს, იტევდეს, იტირებდი, იტყვი, იტყვიან, იტყვის, იტყვის, თუ, იტყოდა, იტყოდეს, იტყოდი, იტყოდიან, იუბნეს, იფარვიდა, იფურჭვნების, იქა ნახვისად, იქადიან, იქი, იქით და აქათ მომიხდეს, იქით-აქათ, იქმ, იქმან, იქმან ...ჯრასა, იქმმცა უჩემოდ ხალვასა, იქმნას, იქმნას, იქმოდეს ...მუნითკე რბენასა, იქმოდიან, იქმოდით, იქმს, იქნების, იქო, არ გაუქდა, იქცეს გარე, იღვრების ცრემლთა ფონითა, იყვენით ...რჩევითა, იყვის, იყვნენ ... დაგმორჩილდენ, იყვნეს, იყივლეს, იყო არ ნათლად ნათელი, იყო თუ-რე, იყო სახელად ხმობილი, იყომცა, იყოს მისითა გვანითა, იყურებდით, იშვებდის, იშვებენ, იშვლეს, ითხეს, იში, იშიშვი იმისგან, იშიშვით, იშობს, იშოვებს, იჩქითად, იჩქითი, იცემდეს, იცემდის, იცემს, იცია, იცინოდეს, იცინოდით, იცნა, იცნობდიან, იცნობდიან-იგი ვისცა, იცნობის ამბავი, იცოდი, იცოდით, იძრწივნებს, იწადებს, იწვართე, იწურვებს, იჭვრეტდის ღონედ პატიჟთა თმენისად, იჭვრეტს, იჭირვენ, იჭირვიდეს, იჭირვის, იჭირვოდეს

კაბა, კაბად, კაბათენი, კადრება, კაეშანთა, კაეშნისა, კაეშნისა ჩემგან ზრდასა, კავშირნი, კანჯარი, კაპანი, კაპარჭი, კარ-განხმული, კარგად ...მოავლენს, კარგად ვერვინ შესცვლის, კარგად ხარ და მამაცურად, კარგი გვესმა სანადირო, კარგი ყველაი, კარგსა, კართა სამთავე, კარით, კარის მცველმან მონა იხმო, კარნი, კატაბა, კატარღა, კაც-მიუმხვდარეთა, კაცთა ეახლების, კაცთა თავნი არნეს, კაცთა ნათესავსა, კაცთა ტომი, კაცთა ხორცისად ვით ითქმის, კაცთაგანმცა ვით იკოცნეს, კაცითა, კაციმცა მაშინ თქვენ გახლავს, კაციცა იყოს ბერები, კაცმან ვერ ასწრას, კაცმანმცა ...ვით პოვა, კაცმანმცა ვით იტვირთაო, კაცნი მოზიდვიდეს, კაცრიელთა თემთანი, კბილთათ, კბილთათ ელვა ჰკრთებოდა, კეთილთა მზათაო, კეთილი, კეთილნი, კეთილს, კეისარობა, კეკლუც-სიტყვად, კეკლუცად, კეკლუცთა, კეკლუცი, კენარი, კვალი შენი ვერ მოვკვეთეთ, კვეთა, კვერთხი, კვლა, კვლა და კვლა, კვლა და კვლაცა, კვლა და კვლაცითა, კვლა ეტყვის, კვლა იქით, კვლა ნუთუმცა შემოვიქეც, ღმერთმან სრულად არ დამკარგა!, კვლა რამე გავიხარენით, კვლა სხვაგან, კვლამცა რად დასტენე, კვლამცა რადღა გამოგზავნეს, კვლაღა, კვლაც, კვლაცა, კვლაცა მდენია, კვლაცა მდის, კვლაცაღა, კვლაცი, კვნესით–ა, კი, კიდ, კიდე, კიდეგანი, კიდეგანი ქვისაგან, კიდით კიდე გავალაგდი, კიდით-კიდე, კიდითა, კიდის-კიდე, კიდის-კიდობა, კიდობანი, კითხვად ვინმცა გამოჰპირდა, კიოდეს, კისკასად, კიტრად ბერად, კლდე, კლდეთა ნაღნი, კლდეთა შიგან, კლდით, კლება, კმა, კმა ხარ ...სასურველად, კმარის, კომენტარი, კოტა, კოშკად, კოცნად, კოცნად გამიპირდეს, კრებულნი, კრთებოდა, კრთობასა, კრთომილმან, კრონოს, კრული, კრულია, კრულია ზენაარი ყოვლისამცა მამაცისა, კრულისა, კრულმან, კრულსა, კრფებიან, კრძალვა, კრძალვა მისისა კრძალისა, კრძალვასა, კრძალვით, კუბო, კუბოსა, კუბოსა შიგან, კურო, კუშტ-გვარად, კუშტი

ლალი ქარვად გარდაიქცა, ლალის-ფერსა ვარდსა, ლალსა, ლამი, ლამით, ლამის, ლამოდა, ლაჟვარდად, ლაჟვარდი, ლარი, ლარისა, ლარისა ლბილისა, ლარსა, ლარულად ... ორხაულად, ლაღი, ლაღნი, ლაღობა, ლაღობდეს, ლაღობს, ლაღსა, ლაღსა შე-ვე-იქმს ლაღებად, ლაშქართა, ლაშქართა შიგან, ლაშქარსა, ლახვარ-ხებული, ლახვართა გულსა მრიდეს, ლახვართა სობა, ლახვარნი ეგე, ლახტი, ლბილი, ლები, ლები ესე ლებული, ლევა, ლევი, ლელი თმა, ლერწამი ტანად ეზროს, ლერწმისა სარი, ლექსთა უნდა ვლენა, ლია, ლიზღობა, ლიტრა, ლმობიერი, ლმობიერსა, ლმობილსა, ლომთა თანა, ლომი, ლომისა მის, ლომსა, ლომსა და ვითა გმირსა, ლომსა შეჯდეს, ლტობილი, ლული, ლუსკუმა, ლხენა, ლხენასა, ლხენისა, ლხინად არად, ლხინება, ლხინთა რათ დავლეო, ლხინი, ლხინი ადგა სვეტად, ლხინი დამიშურვა, ლხინსა

მააზატე, მაარმებინე, მაახლებინე, მააჯეთ, მაგა კაბათა, მაგა პირსა, მაგად, მაგარ-ვადამან, მაგას მოწყალეობს, მაგისა ჩემად კადრად, მაგისად დარებით, მაგისად მოსმენამდის, მაგისად ნაცვლად, მაგისებრსა შვილსამცა ჩვენ ხელსა რასა ვჰხდიდითა, მაგრა, მად პაემნამდის, მადგეს, მადვე გსახო, მადლი, მადლი რა გკადრო, მადლი რამე, მადლი შენდა, მადლისა რასმე, მადლსა, მადლსა ...რასა, მადრიელობა, მავნენი, მავნეს, მაზრები, მათ, მათ ბაგეთა, მათ ბაღთა, მათ გაქცეულთა, მათ ეცა ზიანად, მათ ზანგთა მონათა, მათ ირემთანი, მათ კაცთა, მათ ლაშქართა, მათ ლაშქართა ერთგან მყოფთა, მათ ლაშქართაგან, მათ ლომთა, მათ მეფეთანი, მათ მონათა, მათ პატიჟთა, მათ პატიჟთა მრავალ-გვართა, მათ პირველ დანამტკიცართა, მათ სამთა, მათ სამთა გმირთა მნათობთა, მათ სამთავე ხელმწიფეთა, მათ საქმეთასა, მათ სპათაგან, მათ სხვათა, მათ ქალ-ყმათათვის, მათ ყმათა, მათ შიგანთა, მათ ჩემთა პატიჟთა, მათ ცოლ-ქმართა, მათ წინა, მათად, მათად არა სცალდა საუბრად, მათად საჭვრეტლად, მათად ცეცხლისა მადებლად, მათადვე სახედ, მათგან კიდე, მათგან მკრთალი, მათგან მოსლვისა, მათგან ნააჯარია, მათგან შეუგებლად, მათთა, მათთა არეთა, მათთა სისხლთა მზღვევარი, მათი, მათი მესმა, მათი შეცოდება, მათითა თავითა, მათისა, მათიღა წაგვრა ძნელია, მათკე, მათნი ფერნი, მათსა ფერსა, მათსამცა შვილსა ...სჯობდა რომელი, მაკოცებდეს, მალვად, მალვიდა, მალვით, მალობა, მალხენს, მამართლო, მამაცად, მამაცი, მამაცითა, მამაცისა, მამაცობასა, მამაცური, მამრთელებელი, მან, მან ...წაუღის, მან ამბავმან, მან ტურფამან, მან ქალმან, მან ყმამან, მან, მისგან მონასმინები, მანა, მანატრა, მანგი, მანდიკურად, მანვე, მაპკურებდი, მარგალიტი, მარგალიტი წყობილი, მარგე რა, მარგებდა, მარგებს, მარგი, მარე, მარები, მარებლად, მარეკი, მარზაპანი, მართ მასვე ჰბაძვენ, მართ ოდენ თავითა, მართალ იყვნეს, მართალ იყო, მართალ ხარ გაკვირვებასა, მართალ ხარ მაგისსა დამძიმებასა, მართალ-ა, მართალან, მართალი, მართალსა, მართლად, მართლისა, მარიხი, მარონებენ, მარტო უნდა გასაჭრელად, მარტო-ხე, მარტოობით, მარჩენალო, მარცხვენს, მას, მას ... შენამტერსა, მას ადგილსა, მას ალვისა მორჩსა ვით ხეს, მას აქათ, მას გვედრებ მოსატანელად, მას გრძნეულსა ხელოვანსა, მას დარაზმულთა მივჰმართეთ, მას დღე, მას დღე მათი ჩანს გაყრილი, მას დღესა, მას დღესა გარდახდა გამოსრულობა, მას ენა-დაუშვრომელსა, მას ერთსა, მას ვიგონებ, მას ზედა, მას ზენაარსა, მას ზღუდესა, მას თეთრსა ყელსა, მას კაცსა, მას კლდესა შუა, მას ლომსა, მას მეფესა, მას მზესა, მას მინდორსა დაემართა, მას მონდომილსა, მას რა ვარგო, მას რომე ელვა ჰკრთებოდა, მას უკანით, მას უქეს რომელსა, მას ფიცსა, მას ქადებულსა, მას ქალსა, მას ქვეშეთსა, მას ღამესა, მას ღამით, მას ღამითვე, მას ღონე-გაცუდებულსა, მას ყმასა, მას შიგან, მას შიგან გარდახდომილსა, მას წინა მოვეკიდენით, მას წინაშე, მას წინაშე, სიტყვანიცა, მას ხელმწიფესა მზიანსა, მასვე გზასა, მასვე თანა, მასვე წამსა, მასმია, მასცა, მატკბუნვებს, მაფენი, მაქა, მაქებდეს, მაქვს ...წადება, მაქვსცა, მაქმნევს რასა, მაღალი, მაღალმან, მაღალო, მაღლად, მაღლად მხედი

იკრეს ნობსა და დაბდაბსა, ნა, ნაათალი, ნაათალსა, ნაალაფავი, ნაგზები, ნაგუშინდელევი, ნადევრი, ნადიმობად, ნადირთა ახლავ, ნადირობას, ნადირობით, ნავაზირები, ნავანები, ნავი, ნავი სრულად საჭურჭლითა, ნავით, ნავითა, ნავსა, ნავღელ-ჭმულია, ნავღელი, ნაზარდი, ნათელთა, ნათელსა მას უღამოსა, ნათლისა ჩენასა, ნათნები, ნათურქალსა, ნაკად, ნაკაზმისა, ნაკვეთი, ნაკვესთა, ნაკვთად, ნაკრავსა, ნამი, ნამსახურსა, ნამუხთალავი, ნანასა, ნანითა, ნაომართა, ნაპირთა არები, ნარგისთა, ნარგისთაგან, ნარგისთათ, ნარგისნი, ნარები, ნარი, ნარონები, ნასამალი, ნასამალსა, ნასდების, ნასი, ნასყიდი, ნასწრაფავი, ნატები, ნატი, ნატიფი, ნატრა, ნატუსალი, ნაუბარი, ნაუბარითა, ნაუბარნი, ნაუბარსა, ნაუფლისწულევი, ნაფუშავი, ნაქმარი, ნაქმრად, ნაღები, ნაღვიძები, ძილ-ნაკრთობი, ნაცარსა, ნაცვალი, ნაცვალსა, ნაცვლად, ნაცქაფავი, ნაძლევი ვარ, ნაწთომი, ნაწილი, ნაჭარნი, ნაჭედი, ნაჭვრეტი, ნახა შესლვითა შე-ვითა, ნახავს, ნახაზობა, ნახეს, ნახვად, ნახვიდიან, ნახვისა მოჟამებულმან, ნახვისათვის მოსწრაფესა, ნახლები, ნახმობი დობისა, ნახნა, ნახნეთ, ნახნეს, ნახნის, ნახოთ, ნახოკარსა, ნახოს, ნახული, ნახულსა ...ყოვლისა სანახავისსა, ნდომით, ნება-ნებასა, ნებასა, ნები, ნებიერად, ნებიერი, ნებისა, ნელად, ნესტანჯარ, ნეტარ, ნეტარმცა სიზმრად გნახეო, ნეტარძი, ნეტარძი გვაქვსო, ნეტარძი მოახლეთა, ნიადაგ, ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა, ნიადაგმცა ჰქონდა, ნიადაგულსა, ნიავი, ნივთი, ნირი, ნიშატი, ნიშატისა და ნიშისა, ნიშატნი, ნიშატო, ნიჭითა, ნობა, ნობათი, ნუ ...ნუ, ნუ გაგვა, ნუ გამამჟღავნებთ მე ვინა, ნუ გემცთარებით, ნუ გენასები, ნუ გეშის, ნუ ეზიარებით, ნუ ეჭვ, ნუ ეჭვ სულდგმულსა მისებრსა, ნუ ვეუბნებით ცად ენით, ნუ მასმენ, ნუ მიხმობთ ჭაბუკობასა, ნუ მოგიცავ, ნუ მოირთაო, ნუ მოჰკვდები, ნუ სჭმუნავთ, ნუ შევალ უსენის შეცოდებასა, ნუ, თუ ...გეგონნენ, ნუ, თუ ...დაგაჭმუნოსა, ნუ, თუ ...იყო, ნუ, თუ ადრე დამივიწყო!, ნუ, თუ ყოს ღმერთმან!, ნუგეშინის-ეც, ნუთუ, ნუთუ ვით რა მოვაგვარო, ნუთუ ვით რა მოვაგვარო, შენი ნახვა არ ეწყინა, ნუთუ მზეაო, ნუთუ რა მარგოს, ნუთუმცა, ნუთუმცა სრულად დამწვა, ნუთუმცა უკუმრიდა, ნუთუმცა შემოვბრუნდი, ნუმცა მოგაკლდების, ნუმცა მწვავს, ნუმცა ცხრითავე ვზი ცითა, ნუოდეს, ნურა, ნურა გაგვა, ნურა ზომა, ნურა ჰგავა, ნურად ოდეს, ნურათ, ნურას, ნურას თნევასა, ნურას იქმს, ნურას შევიცვალები, ნურას ჰლამით, ნუსად არებს, ნუშნი გააპნა, ნუცა

ობოლი, ოდენ, ოდენ ვარ თანა-მხლებელი, ოდენ მარტო თავითა, ოდეს, ოდესმე, ოდესცა სწადდეს, ოდითგან, ოთხ-ახმით, ოთხთავე ცისა კიდეთა, ომად, ომად მძლე, ომი, ომი მათი, ომით მოსრული, ომიმცა რაღა აგესა, ომშიგან, ორგნით, ორგნითვე, ორგულიმცა შენი კვდების, ორთა ...გრძნეულთა, ორთა მგონებელი, ორთავე, ორთავე შესატყვისი, ორისაგან ერთი, ორისავ ...მხლებელი, ორნი, ორნივე მივალთ მას საუკუნოსა, ოს, ოსტასრასა, ოტარიდი, ოტასა, ოქსინო, ოხი, სიფიცხენია

პატიმრად-ა, პატიჟად ნურად გგონია, პატიჟთა, პატიჟი, პატიჟნი, პატიჟნი მო-რე-მლხენოდეს, პატიჟსა, პატრონად, პატრონი, პატრონი ჩემი, პატრონის, პატრონისა, პატრონნო, პატრონო, პატრონობა, პატრონობდეს, პატრონსა, პაშტა, პერპერა, პირ-ბნელად, პირ-გამქუშავი, პირ-მზე, პირ-მზე, პირ-ოქრო, პირ-ოქრო რიდე, პირად ბროლ-ბალახშოსანი, პირასა, პირბაკმიანი, პირველ, პირველადვე, პირველვე, პირველი, პირველისა უამესი, პირი, პირი დაებღნიჯა, პირი ელვათა მკრთომელი, პირი ვარდი, პირი მიწისა, პირი ქვეყანისა, პირი, ელვათა მკრთომელი, პირიანი, პირითა ... ელვა–მკრთალითა, პირითა გამქუშავითა, პირითა მით ქაჯებითა, პირის მხმეჭელი, პირის-პირ, პირისა, პირისა თემთა მთენისა, პირისად, პირმან ბროლ-ბალახშეულმან, პირნი მოიქუშნა, პირობა, პირსა, პირსა ბღნეჯით, პირსა ზედა, პირსა ზედა დაეფინა, პირსა იცა, პირსა მნათობსა, პირსა ხოჭით, პოვა, პოვეს, პოვნა, პორფირი, პური შეეკაზმა, პყრობა

ჟამ-ჟამად, ჟამად, ჟამად გვაჩნია, ჟამამდის, ჟამი, ჟამი თუ მომხვდეს ჟამისად, ჟამია, ჟამიერად, ჟამითა, ჟამისად, ჟამმან

რა, რა ... გაგყრივარ, რა ... ვნახე, რა ...არ შევიდა, რა ...არ შესჯერდა, რა ...აუსრულეს, რა ...გარდმიწყდების, რა ...გაუსრულდა, რა ...დაინახა, რა ...დასნეულდეს, რა ...ესტუმრა, რა ...თქვა, რა ...იცნა, რა ...მოისმენდეს, რა ...მოისმინა, რა ...ნახა, რა ...ნახის, რა ...ნახნა, რა ...ნახონ, რა ...სვა, რა ...უთხრა, რა ...შემოადგეს, რა ...შემობრუნდა, რა ...შეხდა, რა ...შეხდეს, რა ...წავა, რა ...წაიკითხეს, რა ...ჰკადრა, რა ატირდის, რა გაათავა წერითა, რა გაემართის, რა გავრბჭო მართალი, რა გათენდა, რა გათენდეს, რა გაიზარდა, რა გამისრულდენ, რა გამოვიდა, რა გარდახდა, რა გაუთენდის, რა გახვიდოდე, რა გევალების, რა გესმას, რა გვერგების, რა გინდ რა მომცეთ, რა გინდა, რა გინდა ვინ გივაზიროს, რა გინდა ვინ მისაგმაროს, რა გმართებს, რა დაასრულა, რა დაბადნეს, რა დავრჩე, რა დაიჯერო, რა დგის ჩრდილი, რა ეახლოს, რა ერთმანერთი აუჩნდა, რა ერთსა გცემდენ, რა ესმა, რა ესმოდის, რა ეცნა, რა ვეღარ მიჰხვდეს ქართულსა, რა ვით ვინ მოგაწონოსა, რა ვინ მიყოს, რა ვლეს, რა ვყო, რა ვჰკადრებ, რა ზედა წვიმდეს, რა თანა შეესწოროსა, რა თქვა, რა ილოცა, რა იცოდა, რა მგამა, რა მერგების, რა მესმა, რა მიართვეს, რა მიგრძნობს, რა მიეახლის დაბნედად, რა მივაჭირვე, რა მივე, რა მივიდა, რა მიმეძინის, რა მიმჭირდეს, რა მისი ფერია, რა მისჭირდეს, რა მიჰლულნის, რა მმართებს, რა მნახა, რა მნახო, შენცა გეამოს, რა მოგშორდე, რა მოეგვარების, რა მოეგონის, რა მოვიდეს, რა მომხვდეს, რა მოჰკვდე, რა მოჰშორდის, რა მჭმუნვარებდეს, რა ნახა, რა ნახა შენგან კლებული, რა ნახნეს, კარნი გაახვნეს, რა სასაუბრო პირია, რა სულად მოვე, რა სცნა, რა ტარიელ დაინახა, რა ტარიელ ნახა, რა ტირილად იგი ნახეს, რა უამეა ... საყვარელისა ჭვრეტასა, რა უარეა მამაცსა, რა ღამე ჩნდეს ნათენები, რა შეგეყარო, რა შეგცოდე, რა შევიგენ, რა შევიგნათ, რა შევიქმენ ამა ზომსა, რა შემოვიდენ, რა შემომხედნის, შევხედნი, რა შეუღამდის, რა შეღამდეს, რა შეჰხედნა, რა ჩასვენდეს, რა ცნა, რა წამოსრულ, რა წახვე, რა ხანი მოიტირა, რა ჰგავა, რა ჰნახოთ, რა …მისცეს, რა …რა, რა …უთხრნა, რა... მოაყივნოს, რაგვარ, რაგვარ გასრულვარ, რაგვარა, რაგვარა თუ, რაგვარადმცა გავვაქილდი, რაგვარამცა დაგივიწყე, რაგვარამცა უკუმქარდი, რაგვარაცა ჰმართებს, რაგვარია, რად, რად არს ჭირად, რად გავწირო, რად დამეთვალვოდა, რად მეჭვ რასაცა თნებითა, რად მოღორდენ, რად მპოვე, რად რა გითხრა, რად რა მინა, რად საქმედ რებული, რად სცალს თავისა ბერებად, რად სცალს წყლიანობად, რად ჰზი სისხლთა ჩემთა ხვრეტად, რადმც უშვიდეთ, რადმცა გაგწირე, რადმცა ვიწყინე, რადმცა ვჰკადრე, რადმცა რა ვჰკადრე, რადმცა სადა გაუმარჯვდა, რადმცა შეგვეცილა?, რადმცა შევიწყალე, რადმცა შევუშინდი, რადღა, რაზმი ინდოთა ტომისა, რაზომ გვარსა, რაზომ გინდა, რაზომი, რაზომიცა, რაზომნიცა, რაზომსა, რაზომსამცა ცრემლსა ჰღვრიდი, რაზომსაცა, რაზომსაცა გზასა ვვლიდე, რაზომც მოჰვლოდეს ზღუდენი, რაზომცა, რაზომცა ...წყრების, რაზომცა ბნელია, რაზომცა გამდის რუები, რაზომცა დაგეყოვნების, რაზომცა დია ირები, რაზომცა ვსცემდი წრტიალსა, რაზომცა ნათობს, რაზომცა ცეცხლი მწვავ ალთა, რაზომცა ცრემლსა ჰმილდები, რაზომცა ძნელია, რათ, რათა, რათა საქმეთა, რათამეღა ასახელოს, რათაცა ვით ვჰპოვებ, რათგან, რათმე მოყვარულთა, რამან შექმნა, რამე, რამც გიფერე? რამც გიგვანე?, რამც გიყავ, რამც ვივალე, რამც ვიყავ, რამც ვიშოვე ...ვიქონე, რამც იცოდეს, რამც მიბოძე, რამცა გაიხარნა, რამცა გამიკვირდა

რადმე, საამბობლად დამირიგდა, საარაკე, საარმაღნოდ, სააუგო, საახლოდ, სააჯო, სააჯოსა ყოვლსა თხრობა, საბარკული, საბელი, საბელსა, საბერძნეთით, საბლითა, საბლისა, საბოძვარ-ხშირი, საბოძვარი, საბრალო, საბრალოა, საბრალოდ, საბურავი, საგაზრდილოსა, საგანი, საგდებელი, საგებელი, საგებლითა, საგმარი, საგნად, საგონებელი შეექმნა, საგონებლად, საგრილად, საგუბარით, საგულისო, სად, სად აგეს, სადა, სადა გინდ, სადა ხარ გარდამხდომელი, სადა-იგი, სადა-რე, სადაგი, სადავე-უკუყრილი, სადავითა ჰყვა, სადათ, სადამდის, სადამდისცა, სადამდისცა ...ცნობდეს, სადამდისცა ვიყო ჭირთა უნახავი, სადაობა, სადარბაზობლად, სადარბაზოდ, სადარნო, სადარო, სადაურნი, სადმე, სადმე გზასა, საესავი, საეჭველისა, საეჭვი, საეჭვი არს სიძნელისა, სავაგლახეო, სავაგლახი, სავაზიროდ, სავაჭროსა, სავსებლად, სავსენი, საზაროდ სანაპიროსა, საზაროსა, საზეო, საზოზღნელი, საზრახავი, საზღვარი, სათანაოდ, სათი, სათნევი, სათრეველად, სათუები, სათუთობითა, საკამათსა, საკარგავი, საკვირველი, საკნით ნააზატები, საკრავად სამალი, საკრძალავი, საკრძალველით, სალა, სალამაზოდ, სალამე, სალაღობო, სალაღობოდ, სალი, სალმობა, სალტე, სალხენლად, სამ, სამ დღე, სამ თვედ მიიყარა, სამალავი, სამალავით, სამალი, სამამაცონი ზნენი, სამართალნი შენნი ჩემთვის რად ამრუდენ, სამართლად, სამარი, სამგნით, სამგნითვე, სამე, სამეყვისონი, სამზოდ აწვივნეს, სამთა ფერთა საქებელთა, სამთავე, სამი ტანი, სამისო რამე ზიანი, სამისოდ, სამიჯნურო, სამკლავე, სამონოდ, სამოსელი, სამოც-ათ დღე, სამს ალებისა, სამსალა, სამსახური ...რამცა დავიზარე, სამსახურნი რამცა ვითა გიმუქფენი?!, სამუდარი, სამუშაითოდ, სამუხთალე, სამუხთალი, სამყარო, სამყაროსა, სამყოფთაგან იაბეზროს, სამხრე, სანადირო, სანაპირო, სანატრელია, სანაცვლოდ, სანუკვარი, საპატიოთა, საპატრონო, საპატრონოდ, საპირო, საპყარი, საპყრული, სარანგნი, სარატანისა, სარაჯები, სარაჯი, სარებლად, სარკმელთა გარდავადეგ, სარკმელნი, სარკმლით, სარო, სარო მორჩი, სარქმელი, სარჩელი, სასალუქო, სასაუბნაროსა, სასახავნი დიდნი სახნა, სასთაულად, სასთუნალ, სასმენელად ...რულსა, სასურვალები, სასურვალი, სასურველად, სასურველისა, სასჯელთა თმენისა, სასჯელი, სატანასგან ნუ იქმ ქმნილსა, სატები, სატურფალსა, საუბართა ესოდენთა, საუბარი, საუბარი დააამეს, საუბარსა ზედა ჰრთვიდა, საუბნარისა, საუბრად, საუბრად მის ყმისა, საუკუნოს, საურავ-გარდახდილი, საურავი, საქადელი, საქმე საეშმაკო, საქმენი ...გაგივლენიან, საქმენი ...რანი, საქმესა ბედით-ვებულსა, საქმითა მეცნიერითა, საქმითა ნუ ხარ თავისა მტერითა, საქმის დება, საქმისა მის, საქონელ-სრულნი, საქონელი, საქონელსა დაიდებენ, საქულბაგე, საღარიბოდ, საღმრთო სიახლე, საყე, საყვარელი, საყვარელისა, საყვარელსა, საყვარელსა გაახარო, საყოფად, საყოფთა

ტაბაკი, ტაბლაკი, ტაეპის განმარტებანი, ტაიჭთა, ტაიჭი, ტაიჭოსანი, ტაიჭსა, ტანად ალვისა ხიანი, ტანასა, ტანაჯორი, ტანისა მრხეველად, ტარიას, ტარიასთა, ტარიელ, ტარიელ-ა, ტაროსი, ტაროსსა, ტახტად, ტახტსა ზედა, ტახტსა მეფეთა ზეთასა, ტევრად, ტევრთა ნაგუბარითა, ტევრი, ტენი, ტერება, ტერფით თხემამდის, ტვირთად ვარგად, ტირან, ტირილსა ემართლების, ტირილსამცა ვით ავსცილდი, ტიროდეს, ტკბილ-ქართული, ტკბილი, ტკებნა, ტომი, ტურფა, ტურფა საჭვრეტელი, ტურფად, ტურფად დაუშვენდა, ტურფათა, ტურფათა ჯარი, ტურფანი, ტურფითა, ტყვე, ტყვე-ქმნილსა, ტყვესა, ტყვისად

უადგილოსა, უამარი, უამე, უამესი სირინოსა, უარ, უარაკო, უარე, უარეა, უარებდეს, უარებდის, უარის ქმნასა, უასაკო, უახლებია, უბადობისა, უბან-უბანი, უბანი, უბედურსა შობილსა, უბნება, უბნევია, უბნობ, უბნობდა თვალ-დაფახული, უბნობდეს, უბნობდიან, უბნობენ, უბნობთ, უბოროტო, უბოძა, უბრალო, უბრძანა, უბრძანებდა, უბრძანებდეს, უბრძანებდის, უბრძანებს, ჰმართებდეს ვის დაყენება, უბრძანეს, უბრძოლველი, უგანგებოდ, უგზოს ვლიდენ, თუნდა გზეთსა, უგრძესად-რე, უგრძნეს, უგრძნობარი, უგულო, უგულობა, უგულოთა გულითა, უდაბური, უდიადა, უდიადნეს, უდილადოს, უებრო, უებრობა, უებროსა, უვაჭრელად, უვის, უვლია, უვლიდეს, უზადო-ჰყოფს, უზახდა, უზახის, უზახის მართ სახელ-დებით სახელსა, უზის, უზომო, უზრახვიდა, უზრახობასა, უთამამოსა, უთმინოდ, უთნევია, უთქვამს, უთქვენოდ სხვა რამცა მეგონებოდა, უთქმევია, უთქმელო, უთქს, უთხრენ, უთხრის, უთხრობდენ, უთხრობდეს, უთხრობს, უიცისა, უკ-მო-რე-სწყდა, უკადრი, უკადრონი, უკადრსა, უკაზმავსა, უკანა გამოგკიდენით, უკანა ჰყვებოდეს, უკანამო, უკანის, უკეთე, უკეთესთა, უკეთესი, უკეთესსა, უკეთესსა ჩემსა მზესა, უკვირდა, უკვირდის, უკლებლობა, უკლებსა, უკმოვახვენ, უკმოვიხაშ, უკრავად, უკრძალავად, უკუ ნაცარსა, უკუდგეს, უკუდეგ, უკუვჰყივლე, უკუივლო, უკუმყაროს გულსა, უკუნი, უკუნსა, უკურიდნეს, უკუღმავე იხედვიდა, ულები, უმაგრესი რვალისა, უმართლე, უმართლეა, უმართლესსა, უმასპინძლებდეს, უმეცარი, უმეცარნი, უმეცრობა, უმეცრულად, უმთენაროსა, უმისოდმცა ნუ ცოცხალ ვარ, უმისოსა, უმისოსა ჩემგან, უმისჟამისოდ, უმისყმისოდ, უმკვიდროდ, უმოყვრესნი ... ყოველთა პატრონ-ყმათასა, უმსგავსო, უმტკიცესი ძმობისა, უმუხთლოდ, უმძიმს სპათა მისთა, უმძლესთა მძლეთა მძლესა, უმხნესი სხვათა მხნეთასა, უნათლეა სინათლესა ზესთა-ზესა, უნათლოთა, უნახავმან ხანისა, უნახვან, უნდან, უნდეს, უნდი, უნდო-გვარად, უნებურნი, უპურობა პურობა, უჟამობა, უჟამოდ, ურვა, ურქმელი, ურჩ ექმნას, ურჩ ვექმენ, ურჩი, უსა, უსაზომო, უსალამა, უსალამეს, უსალამიან, უსაპირო, უსახო, უსახო რა ქმნილა, უსახოდ, უსახონი, უსახოსა, უსენ, უსენს წინა, უსტარი, უსტარო, უსულო-ქმნა, უსწავლელსა გაასწავლებს, უსხენ, უსხოსი მკლავისა, უტევანი, უტკბოსნი მამა-ძეთასა, უტურფესთა, უტურფესი, უუბარისა, უფალო, უფალო უფლებათაო, უფალსა, უფარვიდა, უფასოსა, უფერო-ქმნილნი, უფრო მოგეცემის ...სამართლისა ...მიხვდომა, უფრო-რე, უფროსი, უფროსნი ბზეთასა, უფრჭვნელი, უფურჭვნელი, უქადეს, უქი, უქია, უქმან, უქმნევია, უქნა, უღებვიდა, უღირს, უღონიოდ, უღონო ვარ, უღონოა, უღრუბლოთ, უყვარს, უყვეს, უყვითესად-რე

ფაზარი, ფათერაკად, ფათერაკი, ფათერაკსა, ფანოსი, ფარდაგსა შიგან, ფარდაგსაცა ამიზიდნა, ფარვად, ფარმანი, ფარსადანს წინა, ფარღული, ფარჩნი, ფასისა თქმად საჭირონი, ფატმან რა ნახა, ფატმანობა ჩემი ბრძანა, ფახვა, ფენითა, ფერ-გამქრქალი, ფერ-ნამკრთალსა, ფერად, ფერად არ მათმან მიუმხვდარომან, ფერება, ფერთა მი და მო კრთოლასა, ფერი ჰკრთა, ფერია, ფერმიხდილ-გვარად, ფერნამკრთალი, ფერნიმცა ჰგვანდეს რისანი, ფეროზი, ფერსა, ფერხთა, ფერხთა ქვეშე, ფერხითა, ფიფქი, ფიფქნი თხელნი, ფიფქსა - თოვა, ვარდსა - ნამა, ფიქალი, ფიცის, ფიცხელი, ფიცხლა, ფიცხლად, ფლასი, ფლეთანი, ფლიდი, ფლობასა, ფონანი, ფონი, ფონისა, ფრეწდის, ფრთათა, ფრთებრ, ფრთენი, ფრიდონის, ფრიდონისთვის ეაგეთა, ფრიდონისით, ფრიდონს თანა, ფრფენითა

ქადებულსა, ქალ-ყმანი, ქალაქი, ქალაქით გახდა ზრიალი, ქალაქსა, ქალი, ქალმან შავმან, ქარვა, ქარვან-სრანი, ქართველთა ღმრთისა, ქართული, ქარქაშოსანი, ქაფი, ქაცვი, ქაჯეთით, ქაჯეთით ამიკიდია, ქება, ქებად შენდა, ქებასა დაჰკრთების, ქედი, ქედით, ქედსა, ქედსა რასმე, ქენება, ქენებით, ქვაბი, ქვაბნი, ქვაბოვანი, ქვაბს, ქვაბს ყოფა, ქვაბშიგან, ქვასაცა მაგარსა, ქვე, ქვე ...მჯდომელსა, ქვე დამდგომმან, ქვე დაუყრია, ქვე დაუწინდავს, ქვე დგა, ქვე ვზი, ქვე ზის, ქვე მკვდართა დაედასების, ქვე სამე გვისხენ, ქვე უც, ქვე წვა, ქვე ჯდა, ქვე-მდებარესა, ქვე-ნაბამსა, ქვე-ქვე, ქვეით კოცნა, მზისა წვერვა, ქველად, ქველანი, ქველი, ქველობა, ქვემორე, ქვემცა სადა დავიმალე, ქვენათ ზესა, ქვეყანა, ქვეყანა ჩავსხი, ქვეყანად, ქვეყნით, ქვეშე, ქვეშეთ, ქვითკირები, ქვრიმი, ქმენ, ქმენით, ქმნა მისვე საურავისა, ქმნა უყო საუბარისა, ქმნათა, ქმნან საქმე გამწარებული, ქმნანი, ქმნას ...ცხადება, ქმნას გაჭირობა, ქმნას, რა ღონე აეგების, ქმნაცა, ქმნეს, ქმნილ იყო ოდენ ბინდ-ბანდი, ქმნილი, ქმნის ღარად და ღარად, ქმნისა, ქმნნა, ქნევა, ქორსა, ქორწილობად, ქოს-დაბდაბთა, ქოსი, ქოსნი, ქსლისა მბეჭველსა, ქსუობს, ქუშ-ქუშად, ქუშად, ქუშდებოდა, ქუში, ქუშობს, ქცევა, ქცევა-ზმასა, ქცევა-ქმნათად, ქცევითა, შენნიმცა ...ვითა ვადიადენით

ღადარი, ღადრად, ღაზოდ, ღალატიანსა, ღალატსა, ღალატსა გვიდგებიან, ღამე-წამორთვით ეარა, ღამეთაცა ვიყვნით თევით, ღარიბად, ღარიბად და ამად ობლად, ღარიბად ქებულნი, ღარიბები, ღარიბი, ღარიბობა, ღარნა, ღარნეს, ღაფალი, ღაფალმან, ღაწვთა, ღაწვთა ნაწვეთალი, ღაწვთაგან, ღაწვთაგან ნახოკარისა, ღაწვი, ღაწვისა, ღაწვისა ბანანი, ღაწვნი, ღებული, ღვრებოდა, ღვრიდეს, ღირდეს, ღირობა, ღირს ვარ ...ჭვრეტად, ღირს ვარცა, ღირს იყო, ღირს-ა, ღმერთი იღმრთო, ცაცა იცო, ღმერთი მომკლავს, ღმერთიმცა ...მოგიზღავს, ღმერთიმცა მას ეტერების, ღმერთმან აშოროს, ღმერთმან მისგან ანთებული სანთელიმცა რად დაგავსო?, ღმერთო, ღმერთსა მიჰმადლე, ღმერთსა უნდეს, ღმერთსა შენსა მიავალე, ღმერთსა ჰგმობს, ღმერთსამცა ესე რად ექმნა, ღმერთსამცა ვით არ შეეძლო, ღმრთება, ღმრთეებრისად, ღმრთითა, ღმრთისა ... არა მკვირსა, ღმრთისა სწორთა, ღმრთისა სწორნი, ღმრთისაგან, ღმრთისაგან თქვის სასწაულად, ღმრთისაგან კიდე, ღონე, ღონენი ვეღარა მოვაგვარენით, ღონის ძებნა, ღონისა

ყაბაჩა, ყანდი, ყარყუმნი, ყატა, ყე, ყელ-მოტეხით, ყვავილი, ყვავილი, ვარდი, ყველაი, ყველაკაი, ყველაკაი გაამე, ყველაკაი მისგან რჩევით, ყველაკაი მოიშალა, ყველაკამან, ყველაკანი, ყველაკასა, ყველასა, ყველასავე, ყივიან, ყივილი, ყივნდებოდა, ყიოდა, ყმა, ყმა ვინმეა, ყმა შვილი, ყმამან, ყმანი, ყმანი არაბთა თანანი, ყმასა, ყმასა რასმე, ყმაწვილი, ყმაწვილობასა, ყმაწვილობდეს, ყმიანი, ყმისა, ყოველგნით, ყოველთა, ყოველთა უარე, ყოველთათვის, ყოველი, ყოველმან, ყოველნი, ყოველსა მოსახვეჭელსა, ყოველსა მუნ მეკრეფესა, ყოვლად სოფლად, ყოვლად ქვეყანად, ყოვლგან, ყოვლგნით, ყოვლთა, ყოვლთა დღეთა, ყოვლთა მიწიერთად, ყოვლი, ყოვლი თათბირი სწორია, ყოვლი — ყოველი, ყველ, ყოვლითა ღონითა, ყოვლისა, ყოვლისა მტრისაგან უფრო მტერია, ყოვლისა სოფლისა, ყოვლისავე, ყოვლისავე სალხინოსა, ყოვლმან პირმან ვაგლახ მიყოს, ყოვლნი, ყოვლნი არსნი, ყოვლნი ბრძენნი, ყოვლნო, ყოვნა, ყოვნად, ყოლ, ყოლა, ყოლამცა მეფედ ნუ დასვი!, ყოლაუზად, ყოლაუზი, ყოლბი, ყოლბსა შუა, ყორანი, ყორნის ბოლო, ყორნის ფრთა, ყორნისა ბოლო-ფრთათა, ყოფა, ყოფა-ქცევისა, ყოფამცა მქონდა, ყოფამცა მქონდა ნებისა, ყოფილვარ, ყოფილი, ყრის, ყრმისადა, ყურსა უპყრობდა

დავიპყრენით, დამრჩებოდა უმეცრობა, შაბა, შაბაშ, შაბაშ მართლისა ბრჭობისა, შავი, შავმან გიშრისა დანამან, შავსა, შამბ-შამბ, შამბთა, შამბთა ეჯით, შამბი, შამბისა, შამბნარი, შამბნი, შარდი, შართი, შე, შე და გამო ...კრთომა, შე-ვე-მკადრე, შე-ვით-ვატყევ, შე-ვინ-ვიდოდეს ვირეო, შე-რა-შენდა, შე-რასმე-ჰყვეს საუბარსა, შე-რე-მშრა, შე-ღა-გცოდო, შე-ცა-ვჯე, შე-ცა-მებნენ, შე-ცა-მინდობს, შე-ცა-მღებე, შე-ცა-სთვალე, შეადარებდით, შეადგა, შეადგის, შეაერთა, შეალეწნა, შეანარცხის, შეასრივნეს, შეასხმიდეს, შეასხმიდიან, შეატყუბა, შეაურვებს, შეაქმნევს, შეაქცევს, შეაყენენ, შეაშთობდა, შეაძუნტნეს, შეაწონებენ, შებმა, შებნდა, შეგაგუა-რე, შეგაზავნე, შეგამეცნნე, შეგასხათ, შეგაქმნევ, შეგაჯერო, შეგებულნი, შეგემეცენ, შეგერთო, შეგეტყვების, შეგეყრები, შეგვასხმიდიან, შეგვედრებ, შეგვინდევ, შეგიგლესია, შეგიკვეთებს, შეგიცალო, შეგიწონო, შეგონებითა, შეგყრიდა, შეგცვლის, შეგცოდეთ, შედგა, შედეგმან, შეეარა, შეები, შეებნიდა სისხლსა გული, შეეზარა, შეეკაზმა, შეეკაფნეს, შეელმის, შეესმა, შეესმოდა, შეესწრნეს, შეეტყვების, შეეტყვებოდა, შეექმნა, შეექცევის, შეეყარა, შეეყარა მწუხრსა დღე რა, შეეცვალების, შეეძლოს აღარას, არ, სახმარობა, შეეწონების, შეეხვეწნეს, შევა, შევაგუო, შევანანენ, შევაურვენ, შევაქცივე პირი გზასა, შევაყვარო, შევაწონე, შევე, შევება, შევებნეთ, შევეკვეთე, შევეყრები, შევეწივნეთ, შევეწყნარები, შევეხვეწი, შევეხვეწო, შევვლე, შევვლენით, შევიბენით, შევიგენ, შევიგენით, შევიგნა მათი გვარობა, შევიგნეთ, შევიდეს, შევიდი, შევიდი ...შევქმნი, შევიდი თუ გამოვიდი, შევიდი, ვნახი, შევინანეთ, შევიპყარ, შევიპყრა, შევირთო რაცა ქმარი, შევისძლობ, შევიტანენ, შევიქეც, შევიქმ სიხარულსა, შევიქცე, შევიწყალე, შევიწყნაროთა, შევიხვეწეთ, შევლენ, შევლნა, შევლო, შევმართე, შევსცოდე, შევსცოდეთ, შევსხედით, შევსჯარნეთ, შევუზახენ, შევუზრახე, შევუცავ, შევჯე, შევჰკადრო, შევჰმართე, შევჰრთე, შეზღვა, შეთი, შეიბნეს, შეიგებენ, შეიგენით, შეიგნა, შეიკრავ, შეიმოსა, შეინდობს, შეის, შეისვიან, შეიტანნეს, შეიურვებს, შეიფიცნეს, შეიქეც, შეიქმან, შეიქმნა პირითა მინა-ვარდითა, შეიქმნა სიხარკე ციხეს სწრაფისა, შეიქმნნეს, შეიქმს, შეიქცეს, შეიღო, შეიყარნეს, შეიძრნეს, შეიძღვნა, შეიწოდეს, შეიწრებულსა, შეიჭირვებდეს, შეკაფულნი, შეკრბეს, შეკრთის, შემაგებინე, შემაგონანი, შემავლო სახლი, შემანანა, შემართა, შემასმენდა, შემასმინეს, შემასხმიდიან, შემაქცევრად, შემახვეწე, შემახვრიტა, შემაჯერო, შემბმელთა, შემებენით, შემები, შემებნეს, შემებრალნეს, შემეპოვა, შემესმა, შემექმნა

ჩაბალახი, ჩაგვიცვივდეს, ჩაედით, ჩაეპარნეს, ჩავაქარაბაკე, ჩავიარეთ შიგან, ჩავიქცევ, ჩავიჭერ ქვე რასა, ჩავლეს, ჩავლო, ჩავხედენ, ჩავხლტები, ჩაიცვამს, ჩაიცმენ, ჩაიხშენით თანა, ჩამობურვა, ჩამოვაგდე, ჩამოვიდის, ჩამოვხე, ჩამოვჰბურე, ჩამოსცვივდეს, ჩამოყარნა, ჩამოყრა, ჩამოხე, ჩამოჰყრიდეს, ჩანთქის, ჩარცხის, ჩასდის, ჩასლვა იყო ოდენ მზისა, ჩასხდეს, ჩაუქი, ჩაღანა, ჩაჰყიოდა, ჩემ წილ, ჩემად, ჩემად არაკად, ჩემად დად ვინცა მადესა, ჩემად კერძად, ჩემად მტერად, ჩემად ნახვად, ჩემად სადებლად ალისა, ჩემად ღონედ, ჩემად წილად მას იტყოდეს, ჩემად წყალობად, ჩემგან, ჩემგან არ მოგეწერების, ჩემგან იმედსა გარდასწყვედს, ჩემგან კიდე, ჩემგან მისსა საუბარსა ვერა სცნობდეს, ჩემგან რა გაგეგონების, ჩემგან რად შეგრცხვენდა?, ჩემგან შორს ხარ დანამჭირად, ჩემგან წასლვისა, ჩემგანვე ნაზარდობითა, ჩემდა, ჩემთა, ჩემთა ლაშქართა თანადო, ჩემთა სახმილთა გზნებისა, ჩემთა სწორთაგან იყვნიან ჩემს წინა ნადიმობანი, ჩემთვის, ჩემი, ჩემი ...სააჯო და სათხოველი, ჩემი დათამამება, ჩემი თქვეს, ჩემი კერძი საფელიმცა გარდიფხვრების, ჩემი ლხინი ვთქვა რითა, ჩემი მზემცა თქვენ მოგხვდების, ჩემი მონაცვალე, ჩემი რა გაგვიდოდეს, ჩემი რა ცნიან, ჩემი სოფლისა წყალი, ჩემით რათმე მიზეზითა, ჩემისა საწადლისა მიდგომილნო, ჩემმან რასაცა ვნებამან, ჩემმან ქედმან მიიქედნეს, ჩემნი დღენი მასმცა ადგან, ჩემნი საკამათენი, ჩემო, ჩემს წინა, ჩემსა, ჩემსა ...მნათობსა, ჩემსა ზედა, ჩემსა თანა ხან-დაზმული, ჩემსა მზესა, ჩემსა ნუ იტყვით არ თქვენსა პატრონობასა, ჩემსა რადმე, ჩემსა სიყვარულსა, ჩვენ, ჩვენ ზედა რა პატრონია, ჩვენად ნაბრძანებად, ჩვენებრვე რიდით-ა, ჩვენთავე დარებით, ჩვენი მოუბარე, ჩინს, ჩმახვიდიან, ჩმახი, ჩნდა, ჩნდა ...მის მზისა მარებლად, ჩნდა ოდენ მზისა ტიალსა, ჩნდეს, ჩნდის, ჩოგანი, ჩხაპუნება, ჩხარი, ჩხერება, ჩხერითა

გა-ცა-ფრინდეს, ცა, ცა მეშვიდე მასმცა ვეცი, ცათა, ცათამდისცა ხელი აჰყო, ცალ-კერძ, ცალიერსა, ცამცა, ცამცა გაიდარბაზესა, ცამცა მრისხავს, ცან, ცანით, ცასა ქვეშე, ცემა, ცერა, ცეცხლ-ნადები, ცეცხლთა გზნებისა, ცეცხლთა ნადებარი, ცეცხლთაგან უფრო, ცეცხლი დებული, ცეცხლი უფრო გავიალე, ცეცხლი უშრეტი მგზებია, ცეცხლის ...უგავს, ცეცხლმან დამიწყის შრეტასა, ცეცხლნადებარესა, ცეცხლსა, ცთომა, ცთომითა, ციაგი, ციერნი, ცით, ცილი, ცილობა, ცისკრად, ცისკრობს, ციხოვანთა, ციხოვანნი, ცმა, ცნა, ცნან, ცნას, ცნეს, ცნეული, ცნობა, ცნობა-სრული, ცნობად, ცნობანი, ცნობანი ააჩქარნეს, ცნობანი მიაფერენ, ცნობასა, ცნობდი, ცნობიერი, ცნობითა, ცნობითა ზე-მხედველითა, ცნობითა მშვიდითა, ცნობითა წყნარითა, ცნობილი, ცნობილსა, ცნობისაგან, ცნობისათვის, ცოლისათვის მოესურვა, ცოტა, ცოტა ედგა ...სული, ცოტა რამე, ცოტად ვითა, ცოტად-რე, ცოტათა, ცოტაი, ცოტაი რამე ჰვნებოდეს, ცოტასა შემწევს, ცოცხალ-ა, ცოცხალი, ცოცხალი არ თურე ვარ, ცრემლთა, ცრემლი აჩნდა ღაწვთა წთომით, ცრემლი ემალმალების, ცრემლი უყოფდა, ცრემლისა დასაღვაროთა, ცრემლნი მოიხოცნა, ცრემლნი... მოიწურნა, ცრემლსა რასა ჰმილდი, ცროდეს, ცრუ, ცუდ ქმნილან, ცუდ ჩემი განავლენია, ცუდ ჩემი ლხინი, ცუდ-მაშვრალი, ცუდად, ცუდად მაშვრალნი, ცუდად ნალიქნია, ცუდად უჩს, ცუდთა ადგილთა, ცუდთა კაცთა საუბარი, ცუდი, ცუდია, ცუდნი, ცუდნია, ცუდნიღა დაღრეჯანია, ცუდნიღა უკუთქმანია, ცუდსა, ცქაფი, ცქაფნი მისნი კვლა მეცქაფნეს, ცხადი, ცხენთა ...ნატერფალნი, ცხენი, ცხოველი, ცხოველსა, ცხრო

ძალ-გვიც, ძალ-გულად, ძალ-გული, ძალ-გულოვანი, ძალ-გულსა, ძალ-ედვის, ძალ-მაქვს, ძალ-მიც, ძალ-უც, ძალთა, ძალი, ძალი გულისა, ძალითა მით, ძალიმცა გიგმია არსთა მხედისა, ძალისა, ძალნი ზეციერნი, ძალსა, ძალსა თქმისასა, ძე, ძებნა, ძებნად, ძებნად მისად, ძებნად ჩემგან საძებრისად, ძელი, ძეს, ძვირ-ძვირად, ძვირად, ძვირი, ძვირსა, ძილ-მკრთალთა, ძილ-პირამდის, ძილია თუ ღვიძილობა?, ძირსა ხეთასა, ძისა, ძლევა მეც, ძლევად მტერთად, ძლევით, ძლივ, ძმა რომელთა, ძმად მიხმობს, ძმად ფიცისა, ძნელად საომართა, ძნელთა, ძოღან, ძოღანდლითგან, ძოწ-მარგალიტნი ტყუბანი, ძოწეული, ძოწეულნი, ძოწი, ძოწის-ფერი, ძრვაცა, ძრწის, ძღებოდეს, ძღვენნი რადმცა გავკიცხენი, ძღვნობა

სწვიმდეს, წა, წა-, წა-ცა-ვალ, წა-ცა-ვე, წა-ცა-ვიდა, წა-ცა-ვჰყვები, წა-ცა-მყვანელად, წა-ცა-ხვია, წააგებენ, წაატანა, წაგეკიდა, წაგვიტანა, წაგვრა, წაგიტან, წაგიყვანოს, წაგიხდეს, წადგეს, წადგმიდეს, წადება, წადი ...ჯანადო, წადიან, წადით ...გაფიცხებულნი, წადილი და მისი ნება, წადილი მისცა, წადილსა, წაეგების, წაედითო, წავა, წავალ, წავარნა, წავდეგ, წავდეგ წინა დარიჯაგთა, წავეკიდე, წავეკიდენით, წავიარო, წავიდე, მოვიარო, ვილაშქრო და ვინაპირო, წავიდეს, წავიდოდეს, წავიკიდნით, წავიტან, წავიტანე, წავიტანენ, წავიხვამთ, წავლა, წავლად, წავლასა, წავლეთ, წავლო, წავსწყდი, წავუღეთ, წავუღოთ, წავუხვენ, წაიარა, წაიკიდნეთ, წაიკიდნეს, წაიტანა, წაიტანეს, წაკიდებულნი, წამ-ერთ, წამ-წამ, წამ-წამ იკრის, წამავალსა, წამავლისადა, წამავლობასა, წამალთა-ყე მოგიტანდეს, წამატანე, წამგვარა, წამგვარო, წამეკიდოს, წამი, წამია, წამის, წამის ყოფად, წამის-ყოფით, წამისად, წამიტანე, წამიღია, წამიღო, წამიცა არ წამაროს, წამიხდა, წამკიდებია, წამო-რე-ვლო, წამო-ცა-ვე, წამოასხნა, წამოგატან, წამოგრაგნა, წამოგყვეს, წამოდგეს, წამოევლო, წამოვედით კართა გარე, წამოვიდეს, წამოვიჭრი, წამოვიხვენ, წამოვლე, წამოვუვე, წამოზიდნა, წამომეტანნეს, წამომყვეს, წამომხმელნი, წამოსავლად, წამოსრულვარ, წამოსრული, წამოსრულიყვნეს, წამწამთა, წაო, წარბ-შერჭმით, წარბი ტევრი, წარმავალისა, წარმწყმედელი, წარწყმედა, წასაგებლად, წასდის, წასლვა–გვიანი, წასლვისათვის, წასრულა, წასრულვართ, წასრული, წაუტანია, წაუხვმან, წაუხმან, წაუხმიდეს, წაღება, წაღმართული, წაწურვილი, წაწყმიდოს, წახდა, წახდების, წახდეს, წახდეს, წახდომა, წახდომილი, წაჰგვარეთ, წაჰხე, წაჰხედით, წბილი, წბილია, წბილითა, წბილნი, წევნა, წელთა არა არ შემაბა, წელთა ოქრო შემოირტყა, წელთა შევარტყი, წერად, წესად-რე, წესი, წესითა იყვნეს რულითა, წვა, წვად მოუთმინები, წვევა, წვევასა, წვერგამო, წვერი, წვერნი, წვერსა გლეჯით, წვიმა ბროლისა, წვიმა თოვლსა არია, წვრთასა, წვრთასა არ მოიწყინებდა, წვრილად, წვრილნი, წთომით, წიგნი, წიგნი რა ვნახე, წიგნმან, წიგნსა, წიგნსა საფიცარსა, წიგნსა სწერდი, წიგნსაცა, წითელი, წილი, წინა, წინა კერძო, წინა-მდგომელთა, წინა-რე, წინამძღომელსა, წინას, წინასვე, წინასცა, წინაშე, წინაშე ...მეფესა, წინაშე დასვა, წინაშე ვარ, წინაშე თქვენსა მდგომელი, წინაშე მდგომარე, წინწალი, წინწილა, წინწილი, წმახი, წმიდა წყალი, წრიალი, წრტიალი, წუნობა, წუხილსა, წყალ-ჯავარი, წყალი, წყალშით, წყლად ევფრატსა, წყლიანთა, წყლიანი

ჭაბუკად, ჭაბუკი, ჭამა, ჭამდეს, ჭარმაგოსანი, ჭაშნაგირი, ჭერი, ჭვირი, ჭვრეტა, ჭვრეტა-სიახლემან, ჭვრეტად, ჭვრეტადმცა სჯობდა, ჭვრეტადცა, ჭვრეტასა, ჭვრეტით, ჭვრეტითა, ჭვრეტისა, ჭვრეტისათვის მომასურვებს, ჭირ-ნახულისა, ჭირ-ნახულსა, ჭირად გიყო, ჭირდა, ჭირენი, ჭირთა, ჭირთა უმუშაკო, ჭირი, ჭირი არ გამცუდებია, ჭირი არ ნახეს კაფისა, ჭირმან ყოვლმან უკუმრიდნა, ჭირნახულთა, ჭირნი ჭირთა მოგვისავსენ, ჭირსა, ჭირსა შიგან, ჭკუასა ბრძენთასა, ჭკუითა მეტის-მეტითა, ჭმევა, ჭმუნავს, ჭმუნვა, ჭმუნვასა, ჭმუნვიდეს, ჭმუნვით, ჭრელად, ჭრელობა, ჭურჭელი

ხადილი, ხადოდიან, ხადუმთა, ხადუმი, ხადუმნი, ხათუნები, ხათუნი, ხათუნნი, ხათუნო, ხათუნსა, ხათუნსა, ხალვა, ხალვად ვჯდი, ხალვათი, ხალვათისა, ხალვით, ხამი, ხამს, ხამს ლახვრითა დასაჭრელად, ხამს ყოვლისა დაჯერება, ხამს …თავი ჭირსა არ დამრიდად, ხამს, თუ, ხამს, თუ დანა გულსა ვიცი, ხამსცა, ხან-დაზმულია, ხან-დაზმულობა, ხანაგა, ხანასა, ხანი, ხანი რამე, ხანი წავლეს, ხანიერი, ხანსა არ დაზმიდეს, ხანსა არ-დამზმელნი, ხანსა დაუზმელად, ხარ რაზომ გინდა ლმობილი, ხარ ჩემთანა ხლებული, ხარაჯა, ხარგა, ხარებად, ხართ რათაცა ჭირითა, ხარმცა, ხასები, ხასებისა, ხასთა მათ, ხასი, ხასითა, ხასისა, ხასნი, ხასობს, ხატად, ხატად ღმრთისად გიტყვიან, ხატაეთი, ხატაეთით, ხატათ, ხატაური, ხატაურსა, ხატი, ხატისა, ხაფად, ხაფი, ხაფითა, ხე, ედემს ხებული, ხებული, ხედ არად, ხედვა, ხედვიდა, ხევა, ხევით, ხეზითა, ხელ-აუპყრობელსა, ხელ-განპყრობით, ხელ-განპყრობილი, ხელ-გახსნილი, ხელ-მანდილი, ხელ-მქმნა, ხელ-მქმნელმან, ხელ-მქმნელსა, ხელ-ქმნილსა, ხელ-ყო ...გზებად, ხელად აქვს, ხელდახელ, ხელეს, ხელთაგან უფრო ხელდების, ხელი, ხელი გავიხსენ, ხელი გამიხსნა, ხელი გქმნა, ხელი მიჰყო, ხელი რა მეხდების, ხელი ჰხადეს, ხელია, ხელითა, ხელის შესაბამითა, ხელის ხდა, ხელის-ხელ საგოგმანები, ხელისა, ხელიღა ვრბოდე, ხელმან, ხელმწიფე, ხელმწიფობით შემებრალნეს, ხელნი, ხელობა, ხელობით, ხელობისა, ხელოვანება, ხელოვნება, ხელსა, ხელსა მხდი რასა, ხელსა რადმცა დაეძინა, ხელსა რასა მხდიან, ხელურად, ხენია, ხეო, ედემს დანერგულო, ხეული, ხვალისა, ხვალმე, ხვარაზმულობა, ხვარაზმშა, ხვარაზმშას წინა, ხვაშიადთა, ხვაშიადი, ხვაშიადსა, ხვეტდიან, ხვრელით, ხვრელსა, ხვრეტად, ხვრეტითა, ხვრიტნა, ხილობა, ხლა, ხლება, ხლებასა, ხლებისა, ხლებულნი, ხლეჩდეს, ხლტებოდა, ხმა ...გაადიდიან, ხმა გააზეარა, ხმა გახდა, ხმა დაგივარდა, ხმა დამივარდა, ხმა ერთად იერეს, ხმამაღლად გახმამყივარდა, ხმასა თანა, ხმდა, ხმდა ...საქმნელად, ხმდა ვითა, ხმელეთსა, ხმელთა, ხმელთა ზედა, ხმელთა, ზესა, ხმელნი, ხმელნი მოვიარენით, ხმობდა, ხმობდეს, ხმობილი, ხოლე, ხომთა, ხომნი, ხორციელი, ხორციელი არისცა, ხორციელსა, ხორცისა ხმელობა, ხოტბა, ხოტბისა... რისა, ხრდალი, ხრმალთა, ხსენება, ხული

ჯაბანი, ჯაბანნი, ჯავარ-სრული, ჯავარ-სრულსა, ჯავარი, ჯალაბი, ჯალაბნი, ჯალაბობა, ჯამისა, ჯანად, ჯანი, ჯანისა, ჯანსა, ჯარვით, ჯარი, ჯარია, ჯარნი, ჯაჭვი, ჯაჭვი ...საკურტაკე, ჯაჭვნი ავად მოექაფნეს, ჯდა, ჯდეს, ჯდის, ჯეონი, ჯერ ვარ, ჯერ-ა, ჯერე, ჯერთ, ჯერთ ჟამად, ჯერთცა, ჯიქი, ჯუბა, ჯუბაჩა, ჯუბაჩობასა

შვენის, ჰაი, ჰაი ჩემთვის, ჰაის ზმიდეს, ჰბანდეს, ჰბურავს, ჰბურვენ, ჰგავ, ჰგავს, ჰგავს, თუ ადენს პირით ალსა, ჰგავსო, თუ გზაა კლდიანი, ჰგაოდის, ჰგებოდა, ჰგვანდა, ჰგვანდა, ქალაქს გეახლენით, ჰგვანდეს, ჰგვანდის, ჰგზებოდა, ჰგია, ჰგმირდეს, ჰვედრებდა, ჰზი, ჰკადრა, ჰკადრე, ჰკადრებდეს, ჰკადრებდის, ჰკადრებს, ჰკადრეო, ჰკადრეს, ჰკადრნეს, ჰკარით ბუკსა და ნობასა, ჰკიდავს, ჰკიდეს, ჰკიდიან, ჰკითხავს, ჰკითხვიდა, ჰკითხვიდის, ჰკითხის, ჰკითხის რა, ჰკლვიდა, ჰკლვიდის, ჰკრთა, ჰკრთებიან, ჰკრთების, ჰკრის, ჰკრნა, ჰკრნა... დახოცნა, ჰლამი, ჰლამოდა, ჰლამოდეს, ჰმადლობდეს, ჰმართებდა, ჰმართებს, ჰმართიხარ ზე, ჰმატს, ჰმეტობდა, ჰმეტობს, ჰმორჩილობდით, ჰმსახურებდიან, ჰყმობდიან, ჰმსახურებდით, ჰნახვიდა, ჰნახნეთ, ჰპატრონობდი, ჰპატრონობს, ჰპოვეა, ჰპოვებ, ჰპოვებდეს, ჰპოვებენ, ჰპოვებს, ჰპოვო, ჰპოვოთ, ჰრგავს, ჰრთავს, ჰფენოდეს, ჰფლობ, ჰქმნნეთ ...კმანია, ჰქონდა, ჰქონდა ...გული გულსა განაცვალი, ჰქონდა მზისაცა ცილობა, ჰქონდეს, ჰქონდის, ჰქონდის ჩემი თნევა, ჰყავს, ჰყავს …თანა-ნახლები, ჰყვა, ჰყვებოდა, ჰყვებოდეს, ჰყვეს, ჰყვიან, ჰყივი, ჰყრიდეს, ჰშვენოდეს, ჰხამს, ჰხედავცა, ჰხენ, ჰხვდებიან, ჰხლებია, ჰხლებოდა, „ჰაის” ჰზმიდი

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9