1

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

2

2, 20

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

ადრე ყოფად არს დატევებაჲ უბადრუკთა ამათ ჴორცთა ჩემთაჲ, ადრე–ადრე, აზნაური, ალიზაკი, ამას ჟამსა, ამას სიტყუასა შინ ვიყვენით, ამბოხი, ამცნებდა სლვად გზათა ღმრთისათა, ანტიოქიისა პალეკარტი, აპნისი, არა არს თუალღებაჲ, არა დახუდა, არა ვქმნე, არა თავს–იდვა, არა თუ მე აღმემართა ხატი იგი? და მემცა დავამჴუ!, არა მოკუდების, არა მუნ იყო, არა რაჲმე სათნო იყოს ღმრთისა, არამცა შემოგიტევე, არარაჲ აღმოჴდა პირსა მისსა, არღარად მეჴმარების, არღარავინ მიავლინა მისა, არცაღა მცირედ სადა სცა ჴორცთა მისთა განსუენებაჲ, ასერგასისი, ასტამი, ატროშანი, აფუცებდა, აქამომდე, აქამომდე ცოცხალღა არსა, აღადგინე, აღასრულეს, აღდგინება, აღდეგ და მოვედ, აღვივსენით მწუხარებითა, აღვიხუენით . . . ძუალნი, აღვსება, აღივსებოდა მეექუსჱ, აღიპყრა ჴელნი, აღიხილა, აღნათქუემი, აღსასრული, აღსრულებაჲ, აღუსებისა ზატიკი, აღუტევე ჴმაჲ და ვტიროდე, აღჰმართნა სამარტჳლენი და ეკლესიანი აღაშჱნნა, აღჰჴადა, აწ, აწ მივედით და არქუთ, ახოვანი მჴნე, აჰა ეგერა, აჰა ესერა

ბორკილთა შესხმაჲ, ბოროტი, ბოროტსა ამას განვერე, ბრძოლად წარვალ, ბუნებითი

გალიაკი, გამოვიდეს ციხით, გამოვიხუენით, გამომეც, გამოსლვად ხარ, გამოუღო, განაგდო, განათლებული, განაქველნის მამანიცა და დედანიცა, განბორების სალმობა, განეყენენ, განვალეს წმიდაჲ იგი ჴორცთა ამათგან, განვაწესეთ, განვისაჯნეთ, განმრთელებული, განსწმიდნე, განტევებაჲ, განუმზადნის სიტყუანი პირსა კაცისასა, განყარა ჴელი, გარეგან კაცთა თუალსა, გარნა, გარნა არა იყო სმენაჲ, გარნა თრევით გამითრიო, გარნა თუ მისა ვერ შემძლებელ ხარ აღდგინებად, გარნა თუ ოთხთა გამოგიღონ, გარნა ნუ დაგიჯერებიეს, გგონიეს, გემოჲ არა რაჲსაჲ იხილა, გემოჲს-ხილვად, გერგო, გეტყჳ, გზასა წარვალ საუკუნესა, გირჯაკი, გრწყილი, გუემა, გუემა იგიცა, გულითად, გულს ეტყჳნ, გულსა ეტყოდა, გულსა მოეჴადა, გულსმოდგინედ შეიწყნარა, გურქუა, გუხედევდ, გძაგ, გჳწოდა

და-რე-სცხრა, დაბურვა, დაბუშებული, დაბძარული, დაგიტევებიეს, დადუმნა, დავითის ქნარითა, დავითნი, დაიდვის სასთუნალ, დაითხია, დამართ, დამაშურალ, სახლეულითურთ თანაყოფით იყვნეს, დამიკჳრდა, დამიცევ, დამიცევ საქმეთაგან მტერისათა, დამოსდიოდა, დამტკიცებულად, დამღიერებული, დამშრშალი, დასაბამი, დასთრგუნვიდა, დასთხევდეს ცრემლთა, დაუბუშტა, დაუდგრომელი, დაუკჳრდა, დაუმძიმებ ჴორცთა მაგათ ზედა, დაუტევა, დაუცხრომელად, დაღამდეს, დაყო, დაშრიტა, დაშრომა, დაწერტილი, დაჯდის, დგა, დედაჲ, დევნი შემოიხუენ, დიაკონი, დიდთა მათ მარხვათა აღვსებისათა, დიდი გულსმოდგინება, დიდნი იგი მარხვანი, დღისი

ეგოდენი, ეგრჱთ არს, ეგულვებოდა, ევანგელჱ, ეზიარის ჴორცსა და სისხლსა ქრისტჱს ღმრთისა ჩუენისასა, ეზოჲ და პალატი, ეკლესიად შევიდა, ეკლესიით ვიდრე ტაძრადმდე, ეკრძალე სარწმუნოებასა ქრისტჱსსა, ემბაზი, ეპისკოპოსი, ერგასისი, ერთბამად, ერთგან განზრდილნი, ესე ყოველი ცხორებაჲ ვითარცა ყუავილი ველთაჲ წარმავალ არს, ესევითარი, ესევითარისა საქმედ, ესეღა თუმცა მეცნა, ესთენ ოდენ, ესმა ჯოჯიკს, ესრევე, ესრეთ, ესრეთ ილოცვიდა, ესრჱთ იტყოდა, ეტყოდა, ეშმაკი თხრიდა გულსა მისსა, ეხილვა

ვადიდებდით, ვანი, ვარდობაჲ, ვარქუ, ვეზიარო, ვერ განსარინებელ არს, ვერ დაგითმონ, ვერ დამითმო გულმან, ვერ იკადრა სიტყუად მისა, ვერღარა იკადრეს, ვერღარას შემძლებელ იყო ყოფად რაჲსმე საქმედ კეთილსა, ვერცა ჩემდა შემძლებელ ხარ განყვანებად, ვეტყოდე, ვთქუ, ვთქუათ, ვთქუთ, ვიდრე აღვსებადმდე, ვიდრე აღსასრულამდე, ვითარ, ვითარ არს, ვითარ გარემოიქცა, ვითარ გეგულების, ვითარ მიიწინეს, ვითარ ღმერთსა უნებს, ვითარ-იგი, ვითარმე ვინ თქუას, ვითარმედ, ვითარმცა მოსისხლეობაჲ იქმნა, ვითარცა, ვითარცა ავლი, ვითარცა მიიწია, ვითარცა მოიწია, ვითარცა სცეს, ვითარცა ცოფი, ვითარცა–ესე, ვითარ–იგი, ვინ განაბნია გლახაკთათჳს - შეიკრიბა, ვინ იპოვა, ვინ სთესა - მოიმკო, ვინაჲთგან, ვინაჲცა-იგი, ვისწრაფდი გამოსვლად, ვიტანჯო, ვიწყე სიტყუად, ვიხილო, ვიჯმენ ადრე, ვიჯმენ მისგან, ვტიროდე, ვტიროდე ფრიად, ვტიროდეთ

ზაკუვით იტყოდა, ზედგომა, ზეპური, ზესკნელი, ზესკნელისა მის მეუფისა, ზრახვაჲ, ზრახვა–ყო, ზრახვითა იყო იგი ვარსქენისათა

თავი იგი ეპისკოპოსთაჲ, თავსა თჳსსა ქუე დამართ სცემდა, თავს–იდვა ადრე-ადრე, თანავჰყვანდი, თანამიიყვანა, თანაწარიტანა, თესლ-ტომი, თმაგარდატევებული, თრევით მოგითრიო, თრევით წარგიყვანოს, თუ მუნ კეთილსა რასმე შევემთხჳო, თუალი ჰკიდა, თუმცა ვეზიარე, თუმცა მამათა და დედათა ერთად ეჭამა პური, თუმცა მე მისა ცოლადღა ვიყავ, თუცა, თქუენ ყოველნი თანამდებ იქმნენით, თხრამლი, თჳთ, თჳნიერ შენსა, თჳსი იგი ძლიერებისა ძლევაჲ მიჰმადლის

იბრდღუენდა მისთჳს, იგინი, იდვა ადრე-ადრე, იზახდა, ითხოვდეს, იკადრა, იკადრა სიტყუად, იპოვა, იპოვა ყოველი გებულად, იპოოს ვინმე, ისწრაფი, იტყოდა, იქმნამცა, იღუწიდეს, იყავნ ნებაჲ შენი, იყვნეს... თანაზიარ, იყოს შენ თანა, იძია, იწყო, იწყო სიტყუად, იხილენით თავნი თქუენნი, იჯმნა, იჴაჴდეს

კარაული, კარი სამეფო, კაცთა თუალსა, კაცი საწუთროჲსა, კეთილ ვარ, კეთილად, კეთილად იტყჳთ, კეთილისა ამისთჳს, კეროვნი აღნთებული, კითხვად რაჲსმე სიტყჳსა, კითხვაჲ ჰრქუა, კილიკი, კოზმან და დამიანე, კრძალულად დაცვაჲ, კუბასტი, კუერთხი, კჳრიაკე

ლხინებაჲ ვპოვო

მაგით სახით, მაგის სახისათჳს, მადლი მისცა ღმერთსა, მადლისა გარდაჴდად, მადლობით წარჰგზავნიდეს ნავთსადგურისა მის მიმართ ქრისტჱსისა, მადლსა მისცემდა, მაიძულებთ ამას ყოფად, მაკურთხე, მამამძუძე, მან განიწყო გული, მარადის, მარტჳლი, მარქუ, მატლთა მაგათთჳს, მაშინღა, მე მიუგო სიტყუაჲ თქუენ წილ, მე რაჲმე–რაჲ შემძლებელ ვარ, მეგონა მე, მედგრობა, მეოტ–ჰყოფნ, მერმე, მეტყჳ მე დაჯერებად ჩემდა, მთავართაგანსა ვისმე ეცოლოს, მიაგოს მას უფალმან, მიავლინა, მიახლებულ არს ნეტარი დედოფალი წმიდაჲ შუშანიკ სიკუდილდ, მიერ დღითგან, მიერითგან, მიეყრდნა ყურესა ერთსა, მიეწია, მივალ, მივედ იერუსალჱმდ, მივემთხჳო მე დიდებასა, მივიდა ეკლესიად, მივიდა ციხედ, მივისწრაფე, მით სახითა იყოს განჩინებაჲ ჩემი მისგან, მიიღის, მიიწინეს, მისთჳს, მიუთხართ, მიუძღუანოა, მიცნობიეს, მიწესს, მიხილოთ, მიჰვედრიდეს ქრისტესა, მიჰრქუა ესრეთ, მკითხავ, მოავლინნეს მსახურნი, მოგჳ, მოგჳტევენ, მოეძღუანა, მოვაქცინე, მოვედ, მოვედ ტაძრად, მოვიდა იგი წმიდისა შუშანიკისა, მოვიდიან, მოვიდოდეს, მოიზღუდა თავი მისი მტკიცედ, მოისთულნა, მოიღო, მოიყვანეს იგი ტაძრად, მოიწია, მოიწია დღჱ იგი წოდებისა მისისაჲ, მოიწია მუნვე, მოიწია წმიდისა და სამგზის სანატრელისა შუშანიკის ზედა წყლულებაჲცა ჴორცთა მისთაჲ, მოიჴსენებ, მოკითხვაჲ, მომართუ, მომმადლოს, მონადირება, მოუგონებელად დიდად, მოუგონებელი, მოუწოდა, მოუწოდეს, მოყუასი, მოშუერით, მოციქულნი მოავლინნა, მოწლებისა მისისათჳს, მოხეთქა, მრავალი ტანჯვაჲ მოაწიო ჩემ ზედა, მრავალსა დასაჯერებელსა სიტყუასა ეტყოდეს, მრქუა, მსაჯულთაჲსა და მეუფისა მის მეუფეთაჲსა, მსწრაფლ, მტერი, მტკიცედ სდგაა?, მუნ, მუნ განვისუენო, მუნ დაეყუდა, მუნ იგი მატლი, მუნ შინა, მღჳძარება, მყის, მცირედ ვაიძულე მიღებად ჭამადი, მცირედღა შეგერაცხაა საგუემელად?, მძლავრ, მწარე გონებაჲ აქუს მას, მწუხრისა ჟამი, მჴედრ მიმოდასდევნინ, მჴედრ შეუდგა უკუანა, მჴევალი

ნადირობად წარვიდა, ნაკურთხევი, ნანდჳლვე ვთქუ, ნაშობი, ნუ ეგევითარი გონებაჲ გიპყრიეს, ნუ ვის უფლიედ ჩუენ თანა შემოსლვად, ნუ იყოფინ ესე ჩემდა, ნუ იყოფინ ჩემდა, ნუ მძიმე–გიჩნ, ნუვის თანა იტყჳ ძაძისა სამოსლისათჳს ცხორებასა ჩემსა, ნუმცა ვინ შევალს ხილვად მისა, ნურა რაჲ გგლიან, ნუუკუე, ნუუკუე ითხოვდეს, ნუუკუე ცნას, ნუცაღა

ოდენ, ოდეს

პატივისა მიღება, პირველ, პირველი, პიტიახში, პური ვჭამოთ, პყრობილ-ყვეს იგი ციხესა მას შინა, პყრობილებაჲ

ჟამი პურისაჲ

რამეთუ, რამეთუ დედათა ბუნებაჲ იწრო არს, რამეთუ იტყჳს თჳთ უფალი, რაჟამს, რაჟამს მიაქცინეს, რაჲ გინებს, რაჲ გიყო, რაჲ ვის უჴმდა, რაჲთა აუწყოს, რაჲთა მომიტევნეს, რაჲთა უწყოდი, რაჲთამცა ბრძანა, რაჲთამცა დაუტევა მოგობაჲ, რაჲთამცა იგი ხოლო შესუა, რაჲთამცა მასცა აჭამეს, რაჲთამცა მოიყვანეს, რაჲთამცა სათნო-ეყო ღმერთსა, რაჲთამცა სათნო–ეყო, რაჲთამცა საკრველთა მათგან განეტევა, რაჲთამცა ცვალა, რაჲთამცა ჰრქუა, რაჲსა, რაჲსა ეგრე იქმ, რაჲსამე, რისხვით, რისხვით ეტყჳ, რომელი ურდს დამარხულ არს, რომელი–იგი, რომელი–იგი არა აქუნდა ჴელთა შუშანიკისგან, რომელმან განკაფოს, რომელმან ესე შეიმკოს, რომელმან წარიწყმიდოს თავი თჳსი, მან პოოს იგი, რომელმან ადიდა იგი, რომელმანმცა შეაჯერა, რომელნი მის კერძო და მისთა საქმეთა ზიარ ხართ, რომელსა, რომელსამცა აქუნდა წყალობაჲ, რომელ–რაჲ-იგი ჰყავთ, რომლისათჳს–ესე, რჩევაჲ

საგონებელ არს, სადიასპანო, საზრდელი, სათნო, საკრველთა მათგან განტევებაჲ, საკრველი, საკუთარი, საკუმეველი სულნელი, საკურთხეველი, სალბუნი, სალმობა, სასთაულაკი, სასთაულსა ზედა თავი არა მიდვის, სასოებაჲ, საქმენი განჰრყუნენ, საცოდ, საძოვარი პოოს შენ თანა, საწყალობელ იქმნა, საწყალობელად, საწყალობელისა, სახელ–სდებდა, სახლი მშჳდობისაჲ, სახლისა მაოჴრებელი, სენაკაპანი, სენი სნეულებისაჲ, სივლტოლად იწყო სწრაფით, სიკუდილდ, სიკუდილდ კერძო, სიკუდილდ მიმითუალეს, სიმწარითა სავსე, სიყმილი, სიყრმითგან თჳსით, სიხარულით შეგჳმთხჳნა, სოფლად შევიდეს, სოფლისა ქართლისანი, სპაჲპეტი, სრსჳლი, სტირა, ხუცეს?, სტიროდის მას, სულთ–ითქუნა, სულიერითა მით ქნარითა, სძალი, სწორი, სხუად წარსრულ ხარ, სხუაჲ ვერღარაჲ სცალდა სიტყუად

ტარიგი, ტაძარი, ტაძრით, ტიროდეს

უაზნო, უბადო, უბადოო, უბადრუკი, უბრალომცა ვარ, უბრძანა დადებად, უბრძანებდა დასხმად ადგილსა მას, უგულისჴმო, უგულისჴმოება, უვარის–ყოფა, უვარ–ყო, უთხარ, უკმოჰხედნა, უკუანაჲსკნელი ესე მეათერთმეტჱ მოქმედი ვენაჴისაჲ, უკუდავ მექმნე მე მაგით სიტყჳთა, უკუეთუ, უკუეთუ არა, უკუეთუ ეგე ეგრეთ ჰყო, უკუეთუ შემკრას და მითრიოს, უმჯობჱს არს, უმჯობჱს იყავნ, უნდა, უჟამოდ, უჟამოდ ნაყოფნი ჩემნი მოისთულნა და სანთელი ჩემი დაშრიტა და ყუავილი ჩემი დააჭნო, ურჩულო, უტე, უფალო, უქადე, უქადებდა, უცნ, უწესს, უწყალოება, უწყი მე, უწყი, ვითარმედ დაჲ ვარ, უწყია, ხუცეს, უწყინოდ, უხეთქნა, უჯეროსა გინებად, უჯმნა, უჴამური

ფერჴითა, ფიცხელი სიტყუა, ფრიად აურვებდეს, ფრიად აწყინა, ფრიად დავშუერით, ფსალმუნება, ფსალმუნი

ქენებით, ქრისტემან აღგავსენინ თქუენ ყოვლითა კეთილითა, ქრისტიანე, ქრისტჱსთჳს, ქუესაგებელი, ქუეყანა

ღამე ყოველ, ღამჱ, ღირს რჲმე ვარ, ღმერთმან მიგიტევენინ (ცოდვანი), ღმერთმან მოგიტევნეს, ღმერთმან საჯოს მის შორის და ჩემ შორის, ღმერთმან შესძინენ დღეთა ცხორებისა შენისათა, ღუაწლი დიდი

ყიოდა, ყოველთა წარსავალსა მას გზასა მეც წარვალ, ყოველი კრებული, ყოველი ქართლი, ყოველივე მომიძღუანა, ყოვლად განწირული, ყოვლით კერძოვე, ყოფად ერთ სამწყსო ერთისა მწყემსისა, ყოფილ არს, ყრმაჲ, ყრმებრ

შეატყუა, შეგაგდოს, შეერთო, შევიდეს წინაშე დედოფლისა, შეიქმნა, შეიქმნა და დადნა ვითარცა ავლი, შემდგომად ორისა დღისა, შემვედრა, შემიტევა, შემიტევე, შემო-ვინმე-ვიდა, შემოქმედი, შემძლებელ ხარ, შემწუხრდა, შენ დაიცვენ ესენი, შენ მემცა შემიწყალეა?!, შენ ჩემი ხატი დაამჴუ და საგებელსა ჩემსა ნაცარი გარდაასხ, შენდა ეგდენ ყოფად არს ფერჴითა შენითა სლვაჲ, შენდავე მოიქეცინ, შესაგრაგნელად, შესლვად ხარ, შესწირვიდეს, შეტყუვილი, შეურაცხთაგანი, შეურაცხ–გყავ, შექმნული, შვილნი იგი შენნი მიაქცინა მოგობასა, შთამუსრვილი, შთახუეულ, შინაგან, შინაჲთ, შუელად აღდგა, შუენიერებაჲ სიკეთისა ჩემისაჲ დააბნელა და დიდებაჲ ჩემი დაამდაბლა, შუშანიკისთჳს

ჩამოვედ ტაძრად, ჩარადოვანი, ჩაჰფლა, ჩემდა, ჩემდა მარტოჲსა, ჩემი და მისი შეკრებაჲ, ჩორდ წარგცე შენ ანუ კარად, ჩორდ წარემართა, ჩრდილოჲთ კერძო, ჩუენი არა ხოლო თუ დედოფალი ოდენ იყავ, ჩუენღა ამას განვიზრახევდით

ცისკარ ოდენ იყო, ციხით, ცნა, ცოდვათა ჩუენთა წარმოჩინებისათჳს, ცოცხალითა ფერჴითა არა გამოხვიდე შენ მაგიერ ციხით, ცოცხალმცა ხართ, ცრემლოოდეს ყოველნი

ძალ-მიც, ძე, ძლევისა მისთჳს, ძლით, ძმისცოლი, ძნიად თავს იდვა შეტევებაჲ ჩემი, ძუძუჲსმტჱ

წარადგინნა იგინი, წარგუწყმიდენ, წარემართა გზასა მას, წარვედ სწრაფით ვანად ჩემდა, წარვიდა სახიდ თჳსა, წარვიდეს, წარმოჩინება, წარმოჰმართა, წარსწყმედ, წარსწყმიდე, წარუგდებიედ, წარწყმედაჲ, წიგნნი მოწამეთანი, წინამიეგებნენ, წინაჲსწარ უღაღადებდი, წმიდანი შემოიხუნა სახიდ თჳსა, წულილ-წულილად

ჭირი, ჭირით, ჭირისა ამის წილ, ჭიჭნაუხტი, ჭიჭნაუხტის საქმე, ჭურჭერი

ხალენი, ხატი, ხილვად, ხილვად დედისა თჳსისა, ხილვად მისა, ხორშაკი, ხუაშიადადრე, ხუცეს, ხუცესი, ხუცესმან აღივსენ წადილი თქუენი

ჯეკმა, ჯეკმა დამაშურალობითა შრომათა მათ შინა, ჯმნული, ჯმნულმცა ვარ მე თქუენგან ამიერითგან

ჰე, ღა–მე–თუ, ჰე, ჰე, ჰკითხავდა, ჰონები, ჰრქუა, ჰრწმენა, ჰქმნე, ჰყავთ წარმდებად

ჴართა მჴნეთა დაუღლვილთა ზესკნელისა მის ფასისათა, ჴელ-იწიფა, ჴელთა აღიხუნა, ჴელთა მისთაგან

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9