1

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

2

2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

3

3, 30, 31, 32, 33, 35

4

4, 40, 42.1, 42.2, 44

5

5, 55, 56

6

6, 63, 68, 69

7

7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79

8

8, 83

9

9

აბრალა, აგარაკი, ადრე, აზნაური, აკურთხა, აკურთხენ ქრისტემან, ალელუაჲ, ამბა, ამბორის-ყოფაჲ მისცა, ამბორს–უყვეს ურთიერთას, ამბორს–უყო, ამბორს–უყოფდა, ამენ, ამიერ სოფლით, ამიერითგან, ამის მიზეზისათჳს, ამისა შემდგომად, ამისთჳს, ამისითა განზრახვითა, ამპარტავანება, ამხილა პირისპირ, ამხილებდეს, ანდერძ–უყო, ანჯმნობდეს (იგინი), არა აცილობდეს მწყემსთა მათ კეთილთა, არა დაგაკლდეს, არა დაუტეონ გონებაჲ მათი ხილულთა მათ ნივთთა შინა, არა ვეწამები, არა თავით თჳსით ქადაგებდეს, არა თავს-იდვის ურჩებაჲ, არა თავს–იდვა, არა საჴმარ არს მისა, არა შეჰგავს, არა ჯერ-არს, არამედ, არამცა მივეშუენით ძმათა ჩუენთა, არაოდეს, არაჲ გაკლდა, არიან ჴორციელად განწესებულთა ლაშქართა თქუენთა სიმტკიცენი და საჭურველნი, არსენი თჳთ იჩინა, არსენი იყავნ, არსენის გზითა, არქიმანდრიტი, არღარა დააბრკოლნეს გულსმოდგინებისა მისგან მათისა, არღარა იკადრეს ცილობად, არღარა იხილო პირი ჩემი, არღარა ხილვად-უც, ასმენდა ვიეთმე მრავლისმეტყუელთა, აუგი, აუგიან-ყო, აუგისა სიტყუანი, აუწყა, აუწყა წიგნითა, აფხაზეთი, აქებდა, აქუმული, აქუნდა, აღადგინა, აღადგინნა (იგინი), აღანთნენ, აღაშენა, აღბორგნა, აღეგზებოდა, აღესრულა, აღესრულნეს მშობელნი, აღესრულოს, აღეშენა, აღვაშენო, აღვიდეს თჳსად მონასტრადვე, აღთქუმაჲ, აღთქუმისაებრ, აღთქუმული, აღიპყრნა ... ჴელნი, აღმითქუთ, აღმკული, აღმოივსო, აღმომცენარჱ, აღმოსავალით-მე, აღმოსავალისა კათალიკოსთა, აღმოსრულ არს, აღმოცენებული, აღმწერელი, აღნათქუემი, აღორძინებულ არს, აღორძინებული, აღორძნდებოდა, აღორძნდებოდეს ძმანი, აღორძნდი, აღრევაჲ, აღსასრული, აღსრულება, აღუთქუა, აღუთქუთ, აღუსრულო, აღუწერელობა, აღძრვაჲ, აყენებდა, აშოტ კურაპალატი მოიკლა, აცთუნა მტერმან, აწ, ახარა, ახლად შენება, ახლვიდეს, ახლისა შჯულისა დაბეჭდულნი წიგნნი, ახოვანი, ახოვნება, აჰა, მოიწია ჟამი

ბევრი, ბერი კაცი, ბრალეული, ბრალი ესე არსენისი ჩემ ზედა იყავნ, ბრალნი ... შეგინდვნეს, ბრძანებამან სიტყუათა შენთამან შემაძრწუნა ფრიად, ბრძანენ, ბრძანენ სიწმიდემან შენმან, ბრძანოს, ბრძენთაგან შეუცავი სიბრძნე, ბუნებასა ჭეშმარიტთა ბრძენთასა, ბუნებაშეცვალებული

გაკურთხენინ ყოველნი, გამოაჩინო, გამოირჩინა ... ძმანი, გან-რაჲმე-აცოფა, განასრულა, განაქიქოს, განაწესა, განახლებად არს, განგება, განგებაჲ, განგეშორები, განგრძობილად, განგრძობილად იყო უბნობაჲ მათი, განგჳსუენა, განდიდნა, განემართოს საქმე, განეშორა, განზრახვა, განზრახვითა, განთენა, განთიად, განიდევნა, განიზრახვიდა, განიკურნო, განიოტნეს აგარის ნათესავნი, განიპოხა, განიშორა, განკუეთეს, განკურნენ, განმასრულებელი, განმგებელი, განმკუეთელ, განმჴნდეს (იგინი), განპატიჟებული, განრისხნა, განრისხნები, განსაგებელისა შჯულის-მოძღურებისა იკადრებდა, განსაზღვრებული კანონი, განსაკრძალველი, განსლვაჲ ჴორცთაგან, განსრულება, განსრულებული, განსრულებული სიბრძნითა, განტევებაჲ, განუგებელად, განუგებელად სიტყჳსა განტევებითა, განუკითხველი, განუტევა, განუტევნა ყოველნი, განუყვეს განსაყოფელი, განუცდელი, განქარვებადი, განშორებისათჳს, განშორებულად, განძარცუეს, განძებული, განწესებით, განწესებული, განჴადეს, გაპატიჟებული, გარდამრე, გარდარეულად, გარდარეული, გარემოადგს, გარეშე წესისა, გარეშესა მას სიბრძნესა სოფლისასა, გარნა, გასმია, გაფუცებ, გესლი რაჲ გულისაჲ ბაგეთაგან იცნობა, გესმა, გეფუცები, გზავნაჲ, გზათა... საქმე, გინა ახალსახიობასა მოიღებდა, გინა თუ, გისმინენ ქრისტემან, გისწავიეს, გლახაკთა მოღუაწე, გონებაჲ, გრიგოლისთჳს ზრახვა-ყვეს, გრივი, გუაკურთხენ, წმიდაო მამაო, გუამითა მრთელი, გუემაჲ, გული ... შემუსრვილი, გული მისი იგლოვდა, გულისა შეჭირვება, გულისსათქუმელი, გულისხმა-ყვეს, გულისჴმა-ყო, გულისჴმა-ყოს, გულისჴმა–ყონ, გულისჴმიერობაჲ, გულმან უთქუა, გულპყრობილ იქმნნეს ფიცებისაგან ... გრიგოლისა, გულს-ეტყოდა, გულსმოდგინება, გულსმოდგინედ, გულს–ედვა, გულძჳრი, გულწყებულ იყვნეს, გჳანად, გჳპყრიეს, გჳრგჳნი სამეუფო

და-მცა-ჴსნილ არს, დაადგინა, დაადგინნა... ძენი, დაამტკიცენ, დაბადებადი, დაგაბრკოლე, დადგომაჲ, დადგრომილ იყო, დადუმნა, დაედგინნეს (იგინი), დაემარხა ხანცთას, დაემონა გულისთქუმასა, დაესწავა, დავითი, დაიმარხეთ, დაიმარხონ ... მოძღურებაჲ, დაიურვნა ყოველნი, დაიძინა, დამონებულ ხარ ეშმაკისადა, დამტკიცებითი, დანერგვა, დასაბამი სიტყჳსაჲ, დასაბამსავე დაბადებისასა, დასავალით-მე, დასხმა, დაუბეჭდველი, დაუბეჭდველნი, დაულევნელი, დაულოცეს ნუგეშინის-ცემით, დაუმტკიცოთ, დაუმძიმდა, დაუსაბამო, დაუსრულებელი, დაუჭნობელი, დაქურივებული, დაღაცათუ, დაღაცათუ ვეწიო, დაღაცათუ ხატი მონაზონებისაჲ გუაქუნდა პირველ მოსლვისა, დაყენებაჲ, დაყუდებით მყოფი, დაყუდებული, დაშენებულ, დაშჭირდეს, დაცემა, დაცემული იდვა, დაწყნარებული სული, დახუდა, დაჰვედრა, დაჰჴსნდეს ძარღუნი მკლავთა მისთანი, დედა, დედუფალი, დევნა-უყო, დეკანოზი, დიაკონი, დიდებაჲ შეწირა ღმრთისა, დიდი დაპატიჟება, დიდი ქუეყანაჲ ვლო, დრამა, დრო–მეცით, დრტჳნვა, დღითა უმრწემეს ხარ, დღითი დღე

ებისკოპოსი, ებისტოლე, ეგრეთ, ეგრეთცა, ეგუტერი, ევლოგია, ეკლესიით, ემართლების, ემხილა, ენათაცა წურთილი, ეპისკოპოს-ყო, ერთ ჭამის, ერთად ზრდილობა, ერთბამად, ერთგან, ერთგუამ, ერთზრახვა, ერთკერძო, ერთობით, ერთობით თქუეს, ერთობით მიიწინეს, ერთობით ჴმა–ყვეს, ერი, ერი ... ყოველი, ერი დაბადებადი, ერისკაცი, ესე უწყოდე, ესე უწყოდეთ, ესენი გვედიან, ესენი შევზავნეთ ურთიერთას, ესმა ... კაცთაგან, ესოდენნი დღენი, ესრეთ, ესრეთ ჩნდა, ესრჱთ შეჰრაცხეს შემზადებაჲ ადგილისაჲ მის, ესუა, ეტყოდა, ეფრემ მი-ვე-ერჩდა მათ, ეფრემისთჳს, ეშმაკი ტრფიალებისაჲ ფრიად აზრზენდა, ეშმაკნი განიოტნეს, ეცნობა

ვანი, ვანის-მყოფი, ვერ დაამტკიცა, ვერ ეგების, ვერ იკადრიან მუჴლისა აღებაჲ, ვერ ძალ–ედვას, ვერვე მისწუთების გონებაჲ ჩემი ყოველსა მას უდაბნოთა მათ სიკეთესა უწყებად შენდა, ვთქუა, ვიდრე არა შეინდოთ დედუფლისა მისგან, ვიდრე ეგოს, ვიდრე ნათესავითი ნათესავადმდე უკუნისამდე მითხრობად ყოველთა, ვიდრე უკუნისამდე ჟამთა, ვიდრე ყრმათა მათ აღორძინებადმდე არა განეშორნეს მათგან, ვიდრე ხვალისადმდე, ვიეთმე, ვითა, ვითარ-მე, ვითარმედ, ვითარმცა ეპისკოპოსთა და წესისა წინამძღუართა მამათა, ვითარმცა სიტყუას–უგებდეს ადგილისათჳს, ვითარმცა სრულიად აღეშჱნა, ვითარცა, ვითარცა აწ იქმნა, ვითარცა განთენა, ვითარცა უნდეს, ვითარცა ყოველთა უწყით, ვითარცა შეჰგავს, ვითარცა ძლეული, ვითარცა-ესე, ვითარცაღა, ვიკადრებ, ვინაჲ არს მიზეზი, ვინაჲთგან, ვინაჲცა, ვიპოვნეთ, ვისთჳს არს სიტყუაჲ ეგე?, ვიტყჳ, ვიხილნეთ ძმანი ჩუენნი, ვსწყევ

ზარი, ზარი აჰჴდა, ზარ–ჰჴდ, ზეაღდგა, ზეპირით იცოდნა, ზეცისა კაცი და ქუეყანისა ანგელოზი, ზეჯდომა, ზოგად, ზოგად მოვიწიენით, ზოგს–რაჲმე უმჯობესად, ზრუნვაჲ აქუნდა ძმათა მათ მკჳდრთა, ზღვარნიცა გან-ვე-უთჳსნეს, ზღუდე, ზღუდისსახედ

თავადმან, თავადნი დიდნი მარხვანი, თავით თჳსით ერსა უსწავლელსა აუწყებდეს, თავმოთნეობაჲ, თავსმდები, თავს–იდვეს, თანა-მაც, თანადაჯდის, თანადგომა, თანაიყვნეს, თანამდგომი, თანამოსრულნი, თანაწარსცა, თანა–გუაც, თანა–მაც მოღუაწებაჲ შენი, თაყუანის-სცა, თიჴიანი, თუ ჯერ–იყოს, თუალნი ყოველთანი ხედვიდეს ... გრიგოლს, თქუენგან ჯერ არს განსაგებელი თქუენი განგებად, თქუმული, თჳთმცა იქმნა, თჳნიერ, თჳნიერ ... შობისა, თჳნიერ ამისა, თჳნიერ ბერთაჲსა, თჳნიერ განზრახვისა მათისა, თჳნიერ სამართალისა, თჳნიერ ქუეყანასა მეფეთა ბრძანებისა, თჳს-თჳსად, თჳსი ადგილი, თჳსით ქუეყანით

იგინი შეუვრდეს, იგუემებოდა, იგუემნენ ეშმაკთაგან, იერუსალჱმით, ივნო, იზარდებოდა, იზარდებოდეს, ითქუმის, იკადრებთ, იკითხა ხოლო, იკურთხევიან, იმრუშებდა, ინებენ უფალმან, იპოვა, იპოვა ერთი ვინმე, ვითარცა ღუარძლი სარწებს აღმოცენებული, ისტუმრნეს, ისწავებდეს მცნებათა ღმრთისათა, ისწრაფის, იტყოდა, იტყჳედ, იტყჳს, იფქლი, იქმ, იქმნა, იქმნა დაწყებაჲ ... ეკლესიისაჲ, იქმნა ეპისკოპოს, იქმნა სახელოვან, იქმნების, იქცეოდა მარადის, იქცეს (იგინი), იღუაწე ესე, ჯერისაებრ, იღუაწედა, იღუწიდეს მათ, იყავნ, იყო ... მიქელ ქუეყანისა შავშეთისაჲ, იყო იგი სახლისა მისისაჲ, იყოფინ, იშუებდეს, იცნა, იძლია, იწამნეს, იწროება, იწყო სიტყუად, იჭჳ, იხილვა, იხილვების, იხილვებოდა, იხილნეს ... მონასტერნი, იხილო, იჴუმევდეს

კათალიკოზ იქმნა, კალნაბი, კანონი, კარაული, კაცი მოღუაწე, კაცნი წარმოაყვანნა, კდემულ იყვნენ, კდემული, კეთილ არს განზრახვაჲ ეგე, კეთილად განმგებელი, კეთილად ისტუმრნა, კეთილად იღუწიდა, კეთილად ნაყოფიერი, კეთილად ცხოვნდებოდა, კეთილთა მათ საუკუნეთა გულისჴმაჰყოფდენ, კეთილი, კეთილი ... შური, კეთილი არსა, კეთილი მონასტერი, კეთილი სახარებაჲ ასმინა, კეთილი... გულისსიტყუაჲ, კერეონი, კერძოთა ქართლისათა, კიდერე, კირითხურო, კლარჯეთი, კნინი, კონსტანტინეპოლისი, კრძალვა, კრძალულება, კუალად, კუალად ნეშტი იგი პირველი განვაახლოთ, კუალად პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ, კუართი, კუკული, კულა, კურაპალატი, კურთხევა, კურთხევაჲ, კურთხევით ულოცა, კჳრიელეჲსონი

ლირბი, ლირწად, ლტოლვილი, ლხინებაჲ

მაგისტროსი, მაგრიად მოისარი, მადლი, მადლითა სავსჱ, მათსა იკითხიან და ითხოიან სიტყჳსა გამოცხადებაჲ, მაკუდინებელი, მალიად, მამანი და დედანი, მამობასა შინა აღესრულნეს, მამფალი, მან ასწაოს თჳსსა სამწყსოსა, მანქანება, მაოტებელი, მარადის, მარადის თავთა თჳსთა ბრალობაჲ აქუნდა, მართლმხილება, მარტოდ დაყუდებაჲ, მარტოდ მყოფი, მარტჳლი, მარჯუენაჲ მისცეს ფიცისაჲ, მას ზედა მტკიცედ იყვენით, მას ჟამსა, მასმიოდა, მაქუს სულსა ჩემსა, მაღნარი, მაშენებელი, მაშინღა, მაცილობელი, მაცხოვარი, მგზავრ სლვასა, მდუმრიად, მე ესრეთ აღგითქუამ, მე თანამონაწილე–მყავთ, მემცა, ... მარადის გაჴსოვ, მემჴრენი, მეოხება, მერჩულე, მეტყუელებაჲ, მეუდაბნოე, მეყსეულად, მეძვი, მეჭურჭლე, მზირი, მზუაობარი, მზუარე, მთავრობა, მთნავს, მი-რაჲ-ვიდეს, მი-რაჲ-იწია, მი-რაჲ-იწიო, მიაქუნდა, მიაქუნდა კურთხევა, მიგიყვანებ, მიეშუა, მიეცე ბოროტთა სენთა, მივიდა მათდა, მივიდეს ამბა გიორგისა, მივლინებული, მიზეზებად მიზეზთა ცოდვისათა, მიზეზი სიძვისაჲ, მიიწია, მიიწია ქართლად, მიიწიოს იერუსალჱმდ, მიიწიოს საზომსა დიდსა, მიპყრიეს, მის წილ, მისცა მშჳდობაჲ, მისცეს მშჳდობაჲ, მიუწერე, მიფლობს, მიქცევა, მიშუება, მიშუებაჲ ღმრთისაჲ, მიცემად, მიცვალებაჲ, მიცვალებულთა მისთათჳს რომელ გულისკლებაჲ აქუნდა, მიძნაძოროჲთ ხანცთად მოვიდა, მიწევნულ იყო, მიწევნულ მოხუცებულებასა, მიჰრონი იერუსალჱმით მოჰყვანდა, მკსინვარებაჲ, მკსინვარედ, მკუეთრ, მო-ხოლო-იწია, მოაკლდეს, მოაქუნდა, მოახილვა, მოაჴსენა, მოგეცინ უფალმან, მოგეცინ ქრისტემან დიდებაჲ, მოგუეცინ უფალმან, მოგჳთუალოს, მოგჳკითხნა სიმდაბლით, მოვალს, მოვიდიან ხილვად, მოვიქცე, მოვიწიენით, მოვიხილნეთ... ადგილნი აფხაზეთისანი, მოვიჴსენნეთ (იგინი), მოვლინებული, მოთუალვა, მოიკითხნა (იგინი), მოიკითხნეს ურთიერთას, მოიქცეოდის, მოიღო კურაპალატობაჲ, მოიღოთ, მოიწია ... ფებრონიაჲსა, მოიწინეს, მოიწინეს ერთობით, მოიწინეს სამცხეს, მოიწინეს ტაოს, მოიწინეს ხანცთას, მოიწიო, მოკლედ, მოკლვად ჩემდა, მოკუდებოდის, მომავალთა ჟამთა საკდემელად ჩუენდა, მომიჴსენენ სამწყსონნი შენნი, მომლოდებელი, მონაგები, მონაგები შვილთა განუყვიან, მონებაჲ ორთა უფალთაჲ, მორტყმული, მორჩილი, მოსაკუდინებელად, მოსრულ ხარა?, მოუდგა, მოუკლებლად, მოუწოდა, მოღება, მოღუაწე, მოყუასი, მოშრომა, მოციქული, მოძღუარი, მოძღუარი სახიერი, მოწამე, მოწამედ იყვნეს თქუმულთა მათთა, მოწაფენი დაუტევნეს, მოწევნულ არიან, მოწესე, მოწლედ, მოხუცებულებაჲ გონებისაჲ, მოჴსენებაჲ ... არაოდეს უდებ-ჰყოთ, მრავალთა ენათა წურთილ იყო, მრავალთა ჟამთა, მრავლით ჟამითგან, მრავლისა კეთილისა მომატყუებელ, მრემლნი, მრუმე, მრუმედ მხედველობაჲ, მრჩობლად, მრწემი, მსოფლიოჲ ერისკაცი, მსუროდა, მსწრაფლ, მსწრაფლ ხოლო, მტერი, მტილი, მტუერქმნული, მუნ, მუნ დადგომა, მუნ ჟამადმდე, მუნთქუესვე, მუნცა, მყოვარ ჟამ, მყუდროებით, მყუდროჲ ქცევითა, მშუვალე, მშჳდობასა დაგიტევებ შენ, მშჳლდი გარდაცუმული, მცველი, მცირედღა, მცირჱ იყო ჟამითა, მცხინვარება, მძლავრ, მძლავრებით, მძლავრებით დაჯდომა, მძოვრთა სახედ, მწარედ, მწვალებელთაებრ, მწვალებელი, მწუანვილი, მწუხრი, მწყემსთმთავრი, მხილებაჲ მიაწია, მჴევალი, მჴეცი უხილავი, მჴნდებოდეს

ნათელი დაუღამებელი, ნათესავი, ნათესავით აზნაური, ნათესავითი ნათესავამდე, ნათლითა მისცა მას, ნათლის-ღება, ნათლის-ცემა, ნაკლულევანებაჲ ჩემი არა მიფლობს დუმილად, ნაკლულევანებით, ნამეტნავი, ნაცილი, ნახჭი ფერჴისაჲ, ნებაჲ, ნებაჲ ურთიერთას შეზავეთ, ნებაჲ შენი იყავნ, ნებისაებრ, ნებისაებრ ღმრთისა, ნებსით, ნერსე კათალიკოზი, ნეტარ, ნეტრეული, ნეშტი, ნეძჳსა მაშჱნებელი და მამაჲ, ნივთი, ნუ ვისმცა ჴელ–ეწიფების, ნუ უშლი, ნუ შეძრწუნდებინ

ოდეს, ორკერძოვე, ოხა, ოხაჲ, ოხჭანი ამის ცხორებისაჲ

პალატი, პარეხი, პატივად, პატივი, პატივით უწოდა, პატიჟი, პირველად, პირველებრ, პირველვე, პირველვე განზრახვაჲ ნეტარისა დედისაჲ თანაიყო, პირველთა წმიდათა მათ მამათა შეკრებასა, პირველითგან, პირველსმენილი, პირველყოფილი, პირი, პირისპირ, პირმეტყუელი, პოვა, პოვნა იგინი, პოვნილ იყო, პურად ხოლო დასხდეს

ჟამად-ჟამად, ჟამთა სიმრავლისაგან, ჟამი, ჟამი მარჯუე, ჟამი შეიწირვის და ლოცვაჲ ... აღესრულების, ჟამისა მის ბრძენთა მიერ შეუცავი, ჟამისმწირველი მღდელი, ჟამსა თჳსსა, ჟამსა მას, ჟამსა ჰრეკოს

რად, რამეთუ, რამეთუ არა ვარ მახრწეველ კეთილისა, რამეთუ ესმა, რამეთუ წიგნი არა მიწერად-გეც, რაჟამს, რაჲ ვყო, რაჲ-იგი შემთხუევად იყო, რაჲთა, რაჲთა ... ეგოს, რაჲთა ... მონასტერნი ... აღაშენნეს, რაჲთა არა მოგაკლდეს, რაჲთა დაადგინონ, რაჲთა იკურთხნენ მის მიერ, რაჲთა იყოს, რაჲთა იშენოს, რაჲთამცა, რაჲთამცა ბრძანეს, რაჲთამცა ისტუმრა, რაჲთამცა ნაყოფი რაჲმე ნაწილ ჩუენდა ჩნდა, რაჲთამცა ღირს იქმნა, რაჲთამცა შურ–იგო, რაჲთამცა … დაუტევა, რაჲთურთით, რაჲსათჳს, რაჲსათჳს?, რაჲსამე მიზეზისა, რაჲსაღა, რაჲცა ითხოო, რაჲცა უჴმდა, რომელ, რომელ ყრმანი ესე მოიყვანენ, რომელთა არა შეინანონ, რომელთაგან კეთილად განემარჯუებოდა შენებაჲ, რომელიმე სახილავი მოძღუარ კეთილის ექმნის, რომელნიმცა... თავისუფალ იქმნნეს, რომელნიცა სათნო–იყვნა, რომლისადა აღეთქუა, რომლისათჳს, რომლისათჳსცა იტყოდეს, როჭიკი

საბაწმიდის წესი, საბრჴე, საგებელი, სადამცა ვისმე ჰმარჯუდა, სადამცა... აღეშნა, სადაჲთ-მე, სადგური, სადგური ...მწუხრისასა ... ვყავთ, საეპისკოპოსოჲ, სავანე, საზრდელი, სათნო, სათნო არნ, სათნო-უჩნს, სათნოება, სათნო–უჩნდა, საკდემელი, საკუამი, საკურთხეველით, სამართალ იყო, სამართალი, სამართალმან დაგასამართლოს, სამართლად, სამართლად საგონებელ იყოს, სამართლი საბჭო, სამეუფოჲ, სამო, სამცხისა ერითა, სამწყსო, სამხრით, სანახები, საოსტიგნე, სარეცელი, სარწები, სარწყული, სასმენელი, სასო, სასოება, სასუმადი, სასყიდელი, სასწაულ კეთილი, სასწაული, საუკუნო მეუფე, საუხუცესო, საფასე, საფასჱ, საფლავთაგან მისთა შე-ვე-ინდონ, საფრჴე, საქადულისაჲ, საქმედ, საქმედ ეკლესიისა, საღუაწი, საყდარი, საყდარი მამათმთავრობისაჲ შეამკო, საყოფელი, საყუდელი, საშუებელი, საჩინოჲ, საცთურებით, საცხოვარი, საცხორებელად, საწელიწდოჲ იადგარი, საწყალობელი, საჭამადი, საჭურველ-ყო თქუენდა, სახარებაჲ, სახარულევანი, სახე, სახედ თჳსა, სახიდ თჳსად, სახიერი, სახლეულნი, სახჱ კლარჯეთისა უდაბნოთა, საჴმარი, სენაკი, სენი ტეხისაჲ წრდიალი, სთნდეს, სთუელი, სიახლჱ ჰასაკისაჲ, სიბრმე, სიბრძნე ღირსი, სილაღით, სილაღით წარმდებობდეს, სიმართლით განიკითხვიდენ, სიმართლით განკითხვაჲ, სიმდაბლე, სიმღერა, სიმჴნჱ მოთმინებისაჲ, სირცხჳლეულ იქმნა, სისხლთა გარდაისხამ, სიტყუად იწყო, სიტყუანი ჩემნი არღარა განჰგმნე, სიტყუას–უგებდეს (იგინი), სიტყუაჲ, სიტყუაჴელოვან, სიტყჳს-გებაჲ, სიტყჳსა მისთჳს, სიქადული, სიქველე, სიჩჩო, სიწმიდით იქცეოდა, სოლომონ ბრძენი, სოფლის საცთური, სოფლისა ფილოსოფოსი, სოფლისა წესითა მცხორებელი, სული, სულიერად განწყობილნი ლაშქარნი თქუენნი-ესე წმიდანი უდაბნოთა მამანი, სულმოკლებაჲ იგი მავნებელი, სულნელნი, სუფევა, სქემა, სძლეთ, სძლეს, სწადოდა, სწადოდის, სწორად, სწორად ... წამარა აქუნ, სწორი, სწრაფით, სწყევ, სჯულად საუკუნოდ

ტაბლა, ტალანტი, ტაძარი, ტრაპეზი

უბიწოება, უბნობა, უბნობაჲ ურთიერთას, უბრალო, უბრალოჲ ჴელითა, უბრძანა, უდაბნო, უდაბნოთა ქალაქმყოფელი, უდარესი, უდებთაგანი, უდიდესსა საზომსა ... მიწევნულ იყვნეს, უზაკუველი, უზეშთაესი, უკეთურება, უკეთური კაცი, უკრძალველად, უკუანაჲს, უკუეთუ, უკუეთუ ეგნეთ მას ზედა, უკუეთუ მიბრძანოს მეფობამან შენმან, უკუეთუ სმენაჲ არა ვპოოთ, უკუეთუმცა სამართალი არა მიგცემდა, უკუნისამდე, უკუნქცევა, უმგბარი, უმეცართა წესის დადება, უმიზეზო, უმიწო, უნაკლულოდ, უნდო, უნოტიო, უოხჭნოჲ, უპოვარება, უჟამოდ შესწრაფება, უჟამოჲ, ურვით, ურთიერთას ამბორს–უყვეს, ურთიერთას განთხზული, ურთიერთას მშჳდობაჲ დაუტევეს, ურთიერთას ულოცევდით, ურიცხუნი ჟამნი ჰქონან, ურჩება, ურჩთა ... განასხმიდა, უფალი, უფალი ჩემი გაბრიელ, უფალმან გამოირჩიენ, უფალ–გყვნა, უფიცხლესი, უფლისა მიერ ცხებული, უფლისა სათნოჲ, უფროჲს, უფროჲს შენსა ჯერ-არს სმენაჲ სიტყუაჲ მისთაჲ, უფროჲსი, უფროჲსღა, უქმი, უქმი უდაბნოჲ, უქრისტო, უშჯულოება, უცვალებელი, უცხოებასა შინა, უწიგნოდ, უწინარეს მრავლით წლით, უწოდა, უწყება, უწყიმეა, უწყოდეთ, უხორშაკო, უხუებით, უხუცესი, უჴმდა, უჴმსა

ფინიკი, ფიცხელ, ფიცხელი, ფიცხელი კლდე, ფრთე, ფრიად, ფრიად ნუგეშინის–სცა, ფრიად სთნდა, ფრიადთა წელიწადთა, ფრიადი შრომა, ფსალმუნებაჲ

ქართლად ფრიადი ქუეყანაჲ აღირაცხების, ქართლი, ქართლი ყოვლი, ქმარი უსუა, ქმნეს ადგილი იგი, ქმნულ ხარ, ქრისტეანობასა შუენოდის, ქრისტემან ყოველნი ბრალნი შეგინდვენ, ქრისტემან შეუნდვენ ყოველნი ცოდვანი, ქრისტჱსა, ქუეყანა, ქუეყანასა ზედა, ქუეყანასა მას ქართლისასა აღუწერელობითა დაშჭირდეს, ქუეყანისა ჴელმწიფე

ღადო, ღამე ყოველ, ღირსად ვჰმსახუროთ სიწმიდესა შენსა, ღირსად ცხორებაჲ, ღირსი, ღირღოლოვანი, ღონე, ღუარძლი, ღუაწლი ფიცხლი, ღუწაჲ

ყავ ბრძანებული, ყავნ, ყვესცა ეგრეთ, ყო, ყოველთა მორწმუნეთა მეფეთანი მწყობრსა შინა წყობისათა, ყოველი ერი, ყოველსა ერსა ზედა მთავარ-ყვნა, ყოლად უვნებელ, ყოლადვე, ყოფად არს, ყოფილი, ყრმათა მათთჳს მოყვანებისა, ყრმაჲ, ყუაოდის და აღემატოს

შატბერდი, შატბერდით, შატბერდისა ხუედრნი წარეგზავნნეს პირველვე, შეამთხჳა, შეანაწევრნა, შეაურვებს, შეაცთუნა, შეაწყნარა, შეზრუნდა, შეიკდიმეს, შეინდვეს, შეიტკბნა (იგინი), შეიურვა, შეიწყნარა, შეიწყნარის, შეიჭურა, შემასმენელი, შემდგომად მოკითხვისა, შემდგომითი შემდგომად, შემინდვე, შემირაცხიეს, შემიყვანნა, შემოკრბეს, შემოკრბეს ჯავახეთს, შემწყნარებელი, შენ იყო, შენ ძლით, შენაწევრებული, შენგან ჴამს, შენდობა იყავნ ჩემდა შენ მიერ, შენდობა იყავნ ჩუენდა, შენდობაჲ ბრალთაჲ მოგეცინ შენ, შენდობისა თხოვად, შენებულთა, შერყევა, შესაქმე, შესაძინელი, შესმინა, შესძინა, შესძინა ძჳრი ძჳრსა ზედა, შესხმაჲ კურაპალატობისაჲ, შეუდგეს სიტყუათა მისთა, შეუვრდეს, შეუნდვენ დიდნი ბრალნი, შეურაცხებაჲ არს, შეურაცხი, შეურვებულმან, შეუსწავლელი, შეუყუარდა, შეშფოთნა ფრიად, შეცვალებულ არს, შეძრწუნდა, შეწევნა, შეწევნად, შეწუხნა, შეწუხნა ფრიად, შეწყნარება, შეჰვედრნა (იგინი), შთავიდეთ ვენაჴად, შთამოვიდეს, შთამოვიდოდა, შთამოიყვანეს, შთაწერა, შიში განაგდო, შიში დაეცა, შორავს, შორის იფქლთა მათ წმიდათა, შუება, შფოთი გრძელად მოსაცალებელი, შფოთი ივლტის ბრძენთაგან, შჯული, შჯულისა გარდასლვა, შჯულისგამოძიებაჲ, შჯულისდება, შჯულისმოძღურებასა იკადრებდეს

ჩემდა სიკუდიმდე, ჩინებული, ჩრდილოჲთ-მე, ჩუენ, ყოველნი, გუაცხოვნა

ცილობაჲ სამართლისათჳს, ცნა, ცნობამიღებული, ცოცხლებით, ცუდად უკუნვიქცე, ცუდი თავმოთნეობა, ცუდითა ... მიზეზითა, ცხადი, ცხოვარი, ცხოვარი ქრისტესი, ცხოვნდა, ცხორებაჲ, ცხორებაჲ უბიწოჲ, ცხორებაჲ წუთი

ძალ-ედვა, ძალ–მიც, ძალ–უც, ძელისა ეკლესიაჲ, ძიება-ყო, ძიება-ყოს კურაპალატმან, ძიებად, ძმათა განყოფად ჯერისაებრ, ძმობრივი, ძნელოვანი ადგილი, ძნიად, ძრვა, ძრწოლა, ძჳრი, ძჳრისმეტყუელი

წადიერად, წადიერებაჲ, წადიერებით, წადიერი, წამის-ყოფითა, წარავლინა, წარავლინა დარღუევად ხანცთისა, წარავლინნა კაცნი, წარგზავნა, წარემართა, წარემართა ... კეთილად, წარემართე, წარემართნეს ხანცთად, წარვიდა ... ოპიზად, წარვიდა საჰაკ ამირისა, წარვიდე ოპიზას, წარვიდეს, წარვიდეს ზოგად, წარვიდეს სახიდ თჳსად, წარვიდოდა, წარიოტა, წარიყვანნა ... ძმანი აქაჲთ, წარმავალი, წარმდებება, წარმდები მიზეზი, წარმოვიდეს შატბერდით, წარმოუთხრა, წარმოუთხრეს, წარმოცემაჲ, წარსაწყმედელად, წარსლვასა მათსა, წარსცა, წარჩინებული, წესი, წესი ... საეკლესიოჲ, წესსა... შენ ზევე გამოეჴუების, წეს–არს, წიგნთა საღმრთოთა მეცნიერი, წიგნთაგან წმიდათა გულისჴმა-ყოს, წიგნი, წიგნი ... საწამებელი, წიგნი ვედრებისაჲ, წიგნნი ზეპირით მოიწუართნა, წიგნნი ძუელისაცა შჯულისანი, წიგნნი... და-ვე-უტევნა, წილ, წილით განყოფაჲ, წინამოეგება, წინამორბედი, წინამძღუარი წესისაჲ, წინაშემდგომელი, წოდება, წრფელო გონებითა, წყალთა... შეკრებისა გარემოსლვაჲ, წყალი წონითვე მცირედი, წყევაჲ, წყინება, წყობა

ჭამადი, ჭამადისა თხოვად, ჭეშმარიტად თხრობილი, ჭეშმარიტებისათჳს, ჭირისაგან წესი ცვალოს

ხანცთად კერძო, ხანცთით, ხანძთა, ხატიცა მონაზონებისაჲ ემოსა, ხილვად, ხილვად ბერისა, ხილვითა დიდი, ხილული და განქარვებადი მზე, ხორშაკი, ხუცად, ხუცესი

ჯერ და სამართალ არს, ჯერ-არს, ჯერ-იჩინა, ჯერისაებრ, ჯერკუალი განაგდის, ჯერმე იყო მხილებაჲ ესე არსენისთჳს, ჯერ–იყო, ჯეჯლი, ჯუარი დაწერად-გუცა

ჰამოჲ, ჰასაკითა სრული, ჰბასრობნ, ჰბრძანო ხანცთად, ჰგიეს, ჰრული, ჰრქუა, ჰრცხუენისმცა, ჰყოფდით

ჴამლთა საბელი, ჴევნები, ჴელ-ეწიფების, ჴელმწიფება, ჴელმწიფებენ, ჴელმწიფენი იღუწიან, ჴელმწიფისადა, ჴელმწიფჱ, ჴმითა სასწავლელი, ჴმისა ნებიერობაჲ, ჴორცთა საღუაწი, ჴორციელი კეთილი, ჴსენებისა მათისა დღესასწაულსა, ჴსოვნებაჲ

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9