0

0. შესავალი

1

თავი I

2

თავი II

3

თავი III

4

თავი IV

აბრამეანი, ძეთაგან ისმაელისთა, აბრაჰამი, აგარაკი, ადარნესე კურაპალატი, ადგილსა მას არავის აუფლეს მისლვად, ავაზაკი (მარჯუენითი), ამას რაჲ შეასმენდეს, ამიერ ქუეყანით, ამიერ ჩუენდა სოფლად გამოსლვაჲ, ამით სახითა, ამირა, ამირა მუმნი აბდილა, ანუ ვინ გიჴსნეს შენ ჴელთაგან ჩუენთა, არა გიტეონ შენ, არა გიცნობიესა, არა დაგიტევებიეს სიცოფეჲ იგი და უგუნურებაჲ შენი, არა დასცხრებოდა იგი ფსალმუნებითა, არა თუ მოიქცე ჩუენდავე, არა თუ პირველითგანვე ჩუენგანი იყო, არა თუ ხოლო ჩემდა მარტოჲსა საძიებელ არს სმენად მარტჳლობაჲ, არა ისმენნ მათსა, არა იციან ღმერთი, არა ცუდად დავშურეთ, არაბიელთა თესლი, არავინ აღანთის სანთელი..., არავინ უდებად მიეხოს მათ, არავინ ურწმუნოთაგანი მკჳდრად იპოვების საზღვართა მათთა, არავისგან შეძრწუნდებოდა, არამედ ვერ ვიკადრებ, არამედ ყოველთაჲ ჯერ-არს თქუენდაცა დაკჳრვებად ჩემ თანა, არამედ ჭეშმარიტსა და მართალსა წამებდეს, არასადა, არგანი, არნ შეკრებაჲ იგი მათი, არღა მოწევნულ იყო ჟამი მისი, არღარა ვიცხო, არღარა შეუდგენ სწავლასა ქრისტიანეთასა, არწმუნა გულსა, აფსარეაჲ, აფხაზეთი, აფხაზთა მთავარი, აქუს კურნებაჲ ქუეშე ფრთეთა მისთა, აღანთის, აღბორგებულნი, აღგუამაღლნეს, აღვემართე, აღვერიენით, აღვჴოცოთ საცთური ქრისტეანეთა, აღიღეს, აღიღეს ქუეყანით, აღიღო მანცა ფიცხელი იგი შრომაჲ, აღიძრნეს, აღმოიქუა, აღმოსავალით ციხესა მას ქალაქისასა, აღმსთობილი, აღპყრობითა ჴელთა ჩემთაჲთა, აწ ესერა უნებლებით წარმოგაჩინეს, აწ მოვედით, აწ ნუუკუე დაყენებითა ენისა ჩემისაჲთა ქებასა შენსა დაეყენოს ჩემთჳსცა მოღუაწებაჲ მეოხებისა, აწ ჟამსა ამას აღესრულების, აწ რაჲ მოვაჴსენო უფლებასა თქუენსა, აწ უწყი, რამეთუ არა დამიტევე მე, აწვე, ახალ ნათელღებულ არს, ახალი ეგე ქრისტჱს მორწმუნჱ მოძღუარ ჩუენდა იქმენ, ახლისა ამის წმიდისა მოწამისასა, ახოვანი, ახოვნად

ბაღდადი ბაბილოვნისა, ბევრეული, ბრძანე გუამი მისი მოცემად ჩუენდა, ბრძანებითა ღმრთისაჲთა მოკუდა

გამოაჩინა, გამობრწყინვებითა ღმრთეებისაჲთა, გამოვედ, გამოვიდა იგი ნერსჱს თანა, გამოვიდეს მიერ სირცხვილეულნი, გამოვიდეს ჴსნილად, გამოვიძინე მე მცნებანი ღმრთისა ჩემისანი, გამოირჩია, გამოიღეს ... გარეშე ქალაქსა, გამოუტევებდა, გამოჩინებით, განათლებულ იყო, განატფობს, განაქიქა, განგვიმზადებიეს, განდგომილთა ქრისტჱსგან მრავალნი შეაცთუნნეს, განვახუნეთ საუნჯენი გულთა და გონებათა, განვბასრნე, განვიდოდეს ყოველნივე ადგილსა მას, განვიღოთ, განვნათლდე, განთენა, განიზრახე, განკითხვა, განმარტებული, განმაცხოველებელი საიდუმლოჲ, განმტკიცებულ იყო ქრისტჱს მიმართ, განრყუნილი, განრყუნილი, განსაზღვრებული, განსცა იგი სავაჭროდ, განტევებაჲ, განუტევა, განუტევა იგი კუალად ერისმთავრობით აქა, ქუეყანადვე თჳსა, განუტეოს იგი მიერ ქუეყანად აფხაზეთისა, განუქარვებელი, განუღო ... ყბასა მისსა, განუღო ყბასა მისსა, განუჴდე ბრძოლად, განქარვებადი ესე... ზეთი, განყვანებაჲ მისი გარე, განცხადებულად, განძღა, განხეთქა სამოსელი იგი, რომელი ემოსა, განჰვაჭრი, განჰმარტენით სმენად, განჰჴსნეს იგი ხელით და ფერჴით საკრველთა მათგან რკინისათა, განჱვლის, განჴსნა ენაჲცა თვისი უტყუებისაგან, გარდაგულარძნნეს, გარდადრიჳნეს გზისაგან სიმართლისა, გარდამეტებული, გარდამოავლინა, გარდამოიღეს, გარდამოსლვაჲ სულისა წმიდისაჲ, გარდამოსლვაჲ...სულისა წმიდისაჲ, გარდაუქცეველ, გარემოჲს, გარემოჲს კიდეთა მის მდინარისათა, გარეშე კართა, გარქუ თქუენ, გინა, გინათუ, გიხაროდენ, გიხაროდენ ... უფლისა მიერ!, გოგი და მაგოგი, გონებაჲ, გუემულნი და ქენჯნილნი, გულაგი, გულარძნილი, გულის-თქუმისაებრ თჳსისა, გულისხმა-ვყავთ, გულისხმა-ყონ, გულისჴმა-მიყო, გულს-მოდგინე ვიქმენ უძლიერჱსსა ჩემსა აღებად, გურწმენეს, გჳრგჳნი ცხორებისა და უხრწნელებისაჲ, გჳრგჳნოსან იქმნა ქრისტჱს მიერ, გჳრგჳნოსნება

და ვითარცა იხილეს, დააგზნეს ცეცხლი, დაადგრა, დაადგრა მდგომარეჲ ზედა ფერჴთა თჳსთა, ვიდრე განთიადადმდე, დააცადა, დაგიტევებიეს მამული შჯული, დაგჳტევე, დადგა იგი შორის საპყრობილესა, დაეფაროს, დავეცი და მოვაკლდი მეცნიერებისაგან, დავწუათ იგი ცეცხლითა და განვაქარვოთ, დაიბეჭდა ჯუარითა პირი და გუამი თჳსი, დაიკნინებს თავსა თჳსსა, დამიკჳრდების, დანდალი, დასაბამით გარდასრულთა ექუს ათას სამას ოთხმოც და ცხრასა წელსა, დაუტევა, დაუტევე, დაუტევე სიცოფისა ეგე განზრახვაჲ, დაუტევებიეს, დაუცადებელი, დაფლვა, დაღათუ, დაწყეული, დაჯდა მის წილ, დაჰნერგა ... ბრძანებად, დაჴსნილი იგი გუამი, დიდ არს ჩემდა დღეჱ ესე, დიდ მოძღურება არს, დიდებასა შენ ნეფსით სიმდაბლჱ ქრისტჱსთჳს აღირჩიე, დუმილით მხნედ მიითუალვიდა მახჳლსა, დღე ყოველ იმარხავნ, დღეთა დიდისა მის მარხვისათა, დღეთა მათ შინა, დღეჲ დღესასწაულისა მის მაცხოვრისა ნათლისღებისაჲ

ეგე კეთილად სთქუ, ეგოდენთა ამათ დღეთა, ეგრე ბრწყინევდინ, ეგრე ჰხედვიდა თჳსსა მას გუამსა, ეგრევე ყოველი სიმრავლჱ ქალაქისაჲ, ეგრჱთვე, ეზოსა მას ტაძრისასა, ერისმთავარი, ერქუმის მას წინაჲსწარმეტყუელისა მიერ, ესე არათუ რაჲმე თავით თჳსით განგიმარტე თქუენ, ესე კუალად, ესე ნაშობი იყო აბრამეანი, ესე საცხებელი დღედ დაფლვისა ჩემისა არს, ესევითარსა ჟამსა შინა, ესმა ვიეთმე ქრისტიანეთა კაცთა, ესრე სახედ, ესრჱთ, ესრჱთ სრულ იქმნა, ესრჱთ ყვეს, ესქატოლოგია, ესწორე, ეტყვიედ რომელნიმე რეცა სიტყვითა ლიქნისაჲთა, ეუწყა... ჰაბოჲსთვის, ეშინოდა... სარკინოზთაგან, ეძიებდა ადგილსა კრძალულსა, სადამცა მოიღო ნათელი ქრისტჱსი, ეწყვებოდა, ჭეშმარიტებისაგან სასმენელნი გარე მიიქცინენ

ვალს, ვაჭარნი სასუფევლისანი, ვდღესასწაულობდეთ, ვერ განგიკითხეს, ვერ განიცხადებდა თავსა თჳსსა სრულიად ქრისტიანედ, ვერ განმაშორონ მე სიყუარულსა უფლისა ჩემისასა, ვერ მიეახლნეს, ვერ შემძლებელ ვართ ჩუენ მიწდომად, ვერ შეძრეს, ვერვე დააყენეს და ვერცა დაშრიტეს ფიცხელთა მათ მფოფინარეთა ღელვათა, ვერვინ მიყვნა ჴელნი, ვიდრე აქამომდე, ვიდრე იყავ-ღა სოფელსა ამას შინა ჩუენსა, ვიდრე სამ ჟამადმდე, გინა უმეტჱს, ღამისა მის, ვიდრემდე აღასრულნა, ვიდრემდის აღასრულეს დაწუვაჲ, ვიდრემდის აღიღის და წარიღის საზრდელად თჳსა, ვიდრემდის დაწუნეს ჴორცნი, ვიდრემდის უკჳრდაცა მათ, ვიდრემდის შეჰვედრა სული თჳსი უფალსა, ვიდრეცა გნებავს, ვიეთმე, ვითარ ათრვამეტის წლის, გინა უჳნინჱს - აჩჳდმეტის წლის, ვითარ ანუ რაბამ იყო, ვითარ-იგი იყო, ვითარ-მე გაქებდე, ვითარცა ვინ მოგზაურ ექმნის მკუდარსა, ვითარცა უსასონი ქრისტჱსაგან და დამვიწყებელნი საუკუნოჲსა ცხორებისანი, ვითარცა უტყუმან რაჲ არა აღაღის პირი თჳსი, ვითარცა ქადაგა, ვითარცა შენ თჳთ უწყი, ვითარცა შუენიერი ჯეჯლი, აღმოსცენდა ქუეყანით, ვითარცა წამებს უფალი და იტყჳს, ვითარცა-იგი მან თჳსსა უდიდჱსსა მარცუალსა მას იფქლისასა შებმა-უყვის გულსმოდგინედ, ვინ - მე ღირსად გაქებდეს შენ, ვინაჲ მოიწია აქა, ვისწავეცა, ვისწრაფო მორჩილებად, ვიტყოდით, ვლდომა, ვლენან, ვლტოლვილი ქუეყანით თჳსით, ვსძლო მას, ვცხოვნდებოდე მას შინა, ვჰმონებდით გულისთქუმასა გულთა ჩუენთასა

ზაკულება, ზედა სასანთლესა გადგიან, ზედამდგომელი, ზედამიწევნა, ზიარ ლოცვათა თქუენთა იქმნეს, ზრახვა, ზრუნვა, ზღაპრებსა მიექცენ, ზღაპრობისა სიბრძნითა ღონისძიებული რწმუნებაჲ, ზღუაჲ იგი პონტოისაჲ, ზჱთგან ვიდრე ქუედმდე

თავი II, თავით თჳსით, თავით თჳსით შეიკრებდენ მოძღურებასა ქავილითა ყურთაჲთა, თავყანის-ვსცემ, თანა მაც, თანანადები, თესლი ურწმუნო ძისა ღმრთისა, თქჳს, თჳთ თავით თჳსით შჯულისდებისაჲთა, თჳნიერ ყოვლისა ცილობისა, თჳნიერ ცოდვისა, თჳსითა სათნოებითა იქმნა იგი საყუარელ ყოვლისა ერისა

განზრდილ და ცხორებულ, იაკობი, იგი ქველის საქმესა, ივლტოდა, ილოცავნ, იმარხავნ და ილოცავნ, ინაჴიდგმიდენ, იონია, იორდანე, ისააკი, ისლამი, ისწრაფა მან მიახლებად ქრისტჱსა და ნათელ-იღო, იტყვს თავსა თვსსა ქრისტიანედ, იტყჳს, იქმნა, იქცეოდა, იქცეოდა შორის უბანთა განცხადებულად, იღუწიდეს მას, იყავნ, იყვნენ ესენიცა მსგავს მათა, იყვნეს მუნვე ქალაქსა მას შინა, იყო ბუნებით სარკინოზ, იყო მის თანა ერისაგან მისისა ვითარ სამას ოდენ მამაკაც, იყოს ყოველმან, რომელმან მოგწყჳდნეს თქუენ, ჰგონებდეს, ვითარმედ მსხუერპლი შეწირა ღმრთისა, იყოფოდა… მარხვითა და ლოცვითა და ფსალმუნებითა ღამჱ და დღჱ განუსვენებელად, იშუებენ, იწყლა, იწყო ზედამიწევნად და სწავლად, იწჳა, იხილა ნერსე დედოფალი, იხილეს იგი ქრისტიანედ, იჯმნა

კადნიერად, კათოლიკე ეკლესია, კარავსა გუამისა თქუენსა, კარი იგი ოვსეთისაჲ, კაცი არს და ვინ იცნას იგი, კბოდჱ, კეთილ არს ბაძვაჲ კეთილისათჳს მარადის, კონსტანტინეპოლი, კრძალულ იყო, კუალად განრისხებაჲ ჴელმწიფეთა მათ სარკინოზთაჲ ნერსე ერისთვისა ზედა, კუალად მეშინის მე დადუმებად, კუერთხი, კჳრიაკესა და დღესა შაბათსა ხოლო

ლამპარი ცეცხლისა, ლიტონი, ლიქნა, ლოდ საკიდურ, ლომი, ლოცვით წარმგზავნეთ

მადლი უფლისა იყავნ შენ ზედა, მადლი შეწირა უღირსებამან ჩემმან ყოვლად-ძლიერისა და ქველის მოქმედისა ქრისტჱს ღმრთისა ჩუენისა, მადლსა მისსა ღირს ვიქმნენით და სიყუარულსა მისსა და წყალობასა, მაკურთხენინ, მამა ანტონი, მამულთა მათ შჯულთა და მოძღუარებათა განგდებითა, მამული შჯული, მამფალი, მანქანებანი, მანქანებითა მით საცთურებისაჲთა, მარადის ისმენნ, მარადის ძღუნის მიმპყრობელისა ღმრთისა მარჯუენისა თქუენისა ჯუარისა წერითა ჩემ უღირსსა ზედა, მარტჳლთმოყუარჱ, მარჯულ, მასვე დღესა შინა განიკურნებოდეს, მასპინძელ ექმნენით სიტყუათა ამათ ჩემთა, მაშინღა ნაკლულევანად მიიღოს საზრდელი, მაშინღა ნაჳლულევანად მიიღოს საზრდელი, მაშინღა ღირს იქმნე ცნობად სიტკბოებისა მისისა, მახჳლითა პყრობილი იგი შჯული, მაჰმედი, მგზავრ, მგზავრ ილოცვიდა, მდღევარი, მე არა ხოლო ტანჯვად განმზადებულ ვარ ქრისტჱსთჳს, არამედ სიკუდიდცა, მე უფროჲსღა ნიჭი და პატივი აწვე მიგცე შენ, მეათერთმეტისა ჟამისაჲ მდღევართა მათ თანა აღმსთობილთა მიეწიფე, მედგარო, მეთევზური, მეოხებით, მეოხმცა ხარ, მეოხმცა ხარ წინაშე მაცხოვრისა ყოველთაჲსა ჩუენ ყოველთათჳს, მესმა მე წმიდისა სახარებისაგან, მეფესა მას ჩრდილოჲსასა, მეფობასა კონსტანტინეპოვლის... ქრისტეანეთა ზედა კონსტანტინჱსსა, მეშვიდე დარი, მეშინის მე შენთჳს, მეცნიერებაჲ საღმრთოთა წიგნთაჲ, მეცნიერი, მეცნიერნი მისნი, მზაკუვარებით, მზაკუვარსა მას განმცდელსა სძლო, მი-ვინმე-ვიდეს ხილვად ადგილსა მას, მი-რაჲ-იღის წმიდაჲ იგი საიდუმლოჲ, მიავლინა ყოველთა მღდელთა, მიბაძვებითა მათითა, მიგცე, მიეახლებოდეს, მიერითგან, მიეწიფე, მივიდა... მეფისა, მივიდოდა, მიზეზ სწავლისა ექმნებიან მას, მითხრობა, მიითუალვიდა, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ, მიიყვანეს იგი მსაჯულისა მის, მიიწია, მიიწინეს იგინი ქუეყანად აფხაზეთისა, მიიხუნა ორნი სანთელნი დიდნი ჴელთა თჳსთა, მიიხუნეს, მიმთხუევა, მირაჲიღის წმიდაჲ იგი საიდუმლოჲ, მირბიოდეს, მის თანა პყრობილნი, მისაზღვრადმდე, მისწერს ტიმოთესა, მიუწოდა, მიწისაგან შექმნულთა მათგან მიწისა ბუნებისა იგი ჴორცნი, მკელობელი, მნებავს ... ჰაბოჲსთვის, რაჲთა გაუწყო, მნებავს ქებად შენდა, მოგიღო, მოგიძღუანე, მოგუანიჭა, მოგუაქცინა, მოგუეახლა, მოვავლინე, მოვალს ჟამი, მოვიდის იგი წმიდად ეკლესიად, მოვიდოდიან აღმოსავალით და დასავალით, მოვიღე, მოიპარიან, მოიქცენ ჩუენდა, მოიღეს ...ნაფთი, მოიყიდიან, მოიჴსენა, მომადლებული, მომატყუებელ სიკუდილისა, მომეც... სიხარულად და განმამტკიცებლად ჩემდა, მომიპყრენით, მონაგები, მოსაჲდრე, მოსაჴსენებელად ყოველთა, ვინ იყვნენ შემდგომად ჩუენსა, მოსრვიდეს, მოტყინარჱ, მოუდრიკა ქედი თჳსი მახჳლსა, მოღებითა, მოღუაწება, მოწამედ გამოჩინება ქრისტე იესუჲს მიერ, უფლისა ჩუენისა, მოწოდებულ იქმნა ქუეყანად ბაბილოვნისა მფლობელისა მისგან მის ჟამისა სარკინოზთაჲსა, მოჰგუარეს მას წმიდაჲ იგი საიდუმლოჲ, მრავალ-სასყიდელი, მრავალთა ასწავებს ჩუენგანთა ქრისტიანე-ყოფად, მრავალთაგან შჯულის მეცნიერთა იკითხავნ და ისწავებნ, მრავალნი სენთაგან შეპყრობილნი მიჰყვანდეს, მსგავსად ძალისა ჩემისა, მტილი, მფლობელნი ამის ჟამისანი, მფოფინარე, მყის მოიწინეს, მყოვარ-ჟამ, მშვიდობაჲ იყავნ, მშჳდობამან უფლისამან დაგიცვენინ თქუენ, მცირედ უწინარჱს-რე დღეთა ამათ, მძლავრებასა ქუეშე დამონებულნი, მძლავრებით, მძლავრი, მწარე, მწიგნობრობაჲ, მწირნი, სხჳთ მოსრულნი, მწირობა, მწირობისა ჩემისა ზეთი, მხიარულ იქმნა ნერსე, მხიარულითა პირითა და განმარტებულითა ენითა ვაქებდეთ, მხიარულითა პირითა და კადნიერითა სულითა ღაღად-ყო ქრისტჱს მიმართ, მხოლოდშობილი ძე ღმრთისა

ნათელ-გჳღებიეს, ნათელ-იღე მისა მიმართ, ნათესავი, ნათესავი ჰურიათა, ნათესავით და ტომით სარკინოზ, ნათესავსა საწუთროჲსა ამის მოყუარესა, ნაკლულევანება, ნაკლულევანებითა და სიგლახაკით შეკრულნი, ნანდჳლვე, ნაფსაჲ, ნაყოფად გამოიხუნა, ნაყოფად კურთხევისად დაგნერგა, ნაშობთა აგარისთა, ნაშობნი ქრისტეანეთანი, ნაცვალად დედისძმისა თჳსისა, ნერსე, ნერსე ერისთვისა თანა, ნეფსით, ნიჭი, ნიჭი ქრისტჱსმიერი, ნუ განიწირავ თავსა შენსა, ნუ გეწყინებინ სმენად სიტყუათა ამათ, ნუ დამაყენებ მე, ნუუკუე, ნუუკუე კუალად განგდრიკონ შენ სარწმუნოებისაგან ქრისტჱსისა ნეფსით, გინა უნებლებით, ნუცა სიჭაბუკესა შენსა განჰვაჭრი ქრისტიანედ

ორ კერძოჲვე იგი თანანადები, ორკერძოვე, ორმოცი მოწამე

პატივ-სციან მას დაფლვითა, პატივი, პატივი საუკუნოჲ ცათა შინა, პირველ არავინ გიცოდა, პირველ-შექმნული, პირველადვე წარეგზავნნეს, პირველითგანვე, პირსა ზედა კლდისასა, პონტო, პყრობილ იყო იგი მუნ ჟამადმდე სამისა წლისა

ჟამად-ჟამად, ჟამადმდე სამისა წლისა, ჟამი იგი მესამჱ დღისა, ჟამი პირველი ღამისაჲ, ჟამსა ამას ოდენ მეუფებისა ისმაიტელთაჲსა

რავდენ უფროჲს, რამეთუ მისნი შექმნულნი ვართ და დაბადებულნი და სიყუარულითა მისითა ნათელ-გჳღებიეს, რამეთუ რომელნი ესე ვართ ყურესა ქუეყანისასა, რამეთუ ქრისტჱს თანა ვცხონდე, რაოდენი რაჲ, რაჲ არს, რომელ-ესე მესმის შენთვს, რაჲ განიზრახე თავისა შენისაჲ, რაჲ გეგულების ჩემ ზედა, იქმოდე!, რაჲ ეგოდენი, რაჲ სარგებელ გეყოს შენ ქრისტჱ, რაჲ-ღა-მე ვთქუა უფროჲს, რაჲთა ...შეეშინოს, რაჲთა არა მობაძავ იქმნენ მისა მრავალნი სიტყვთა მისითა, რაჲთა არა შეამთხჳო ძვირი თავსა შენსა, რაჲთა არა შევიძრა, რაჲთა უწყოდიან ყოველთა, რაჲთა ჰნათობდეს ყოველთა, რაჲთურთით არარაჲ დაუტევეს ქუეყანასა, რეცა, რეცა საცოდ სნეულთათჳს, რეცა-თუ, რკინა, რომელ იზრახნა ჩემთჳს, რომელთა ვერღარა უძლეს დაწუვაჲ, რომელთა იცოდეს იგი პირველად, რომელთაგან ვისწავენით საქმენი მათნი, რომელთამე, რომელთამე თჳთ აქა მკჳდრთა და რომელთამე უცხოთა, რომელთაცა-ესე ღირს ვიქმენ მე მიმთხუევად, რომელი დღეთა ამათ ჩუენთა იმარტჳლა მეოხად ქრისტჱს მიმართ ჩუენდა, რომელმან თქუენ შეგიწყნარნეს, მე შემიწყნარა, რომელნი აღმოიკითხვიდენ, რომელნი ხუთასისა წლისა ჟამთა, რომელნი ჰხედვიდეს მას ქრისტიანენი, რომელნიმე, რომელნიმე მათგანნი აშინებედ მას და ეტყჳედ, რომელნიმე მშვდობისა სიტყვთა შეაჯერებდეს, რომელნიმე ჰყუედრიდეს, რომელსა დარიალან ერქუმის, რომლითა, რომლითა შჯულითა სცხონდებოდე, რომლისათჳს წამებს

საბანაკჱ, საგოდებელი, სადამე, სადაღა, სავანჱ, საზრდელი, სათნო - ყავნ უფალმან გულსა თქუენსა და გულსა ყოვლისა ქრისტჱს მოყუარისა ერისა მორწმუნისასა, სათნო-ყო, საკუმეველი, სამისა წლისა ჟამთა, სამოელი, სამჭედური, სანატრელითა მით ქრისტჱსმიერითა სიყუარულითა შემიყუარე მე, სანთელად, სარკინოზი, სარწმუნოება სამებისა, სარწმუნოებაჲ ესე ღმრთისამიერი, სარწმუნოებაჲ ჩუენი მისა მიმართ, სასყიდელსა მათსა არა დააკლდი, საუკუნოდ მიმართ და სოფელსაცა ამას, საუნჯე დიდ არს, საუცარ, საღმრთოთა მათთჳს, საყუედრელ-ვყო, საჩინონი ეგე სასმენელნი, საცინელ და საკიცხელ, საცნაურად, საცნობელი, საცნობელი ეგე ყურნი გულისა და გონებისა თქუენისანი განჰმარტენით სმენად, საძიებელ არს, სახედ, სახელისა შენისა მითხრობად ყოველთა ქადაგ ვიქმნენით, საჴსენებლი, სებასტია, სიბორგილე, სიკუდიდცა არა გეწყალის თავი შენი, სიმტკიცე და სიხარულ ექმნის ჭაბუკთა, სიმხჴნეჲ იგი ქრისტჱს-მოღუაწეთაჲ, სიმჴნე, სიტყუანი ეგე შენნი მომატყუებელ სიკუდილისა გექმნებიან შენ, სიტყჳთა ლიქნისაჲთა, სიქადულ, სიყრმესა შინა უმეცრებით, სიცოფე, სიცოცხლისა ამის მოძღურებასა არა თავს-იდებდენ, სიხარულითა მრავლითა, სმენად საწადელი, სმენაჲ, სოლომონი, სოფლისა მპყრობელი, სოფლისა ჩუენისა ქართლისთჳს, სოფლისა წარგებითა, სრბა, სრბით მიაქუნდა, სრულ იქმნა ... ქრისტჱს მიმართ, სრულ იქმნა იგი ყოვლითა მოძღურებითა, სულითა თჳსითა მოგზაურ ქმნული, სულნელად შეზავნა, სულნელება, სულნელებასა ნელსაცხებელთა შენთასა ვრბიოდი, სურვიელითა გულითა, სუფევასა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსსა, სყიდულ ხართ, სცა მას, სცეს მას მახჳლითა სამგზის, სძლო, სწავლულნი უფროჲს გულისხმიერ-ჰყვენ, სხუაჲ მსაჯული ამირაჲ შემოსრულ იყო ქალაქსა ტფილისს, სჲიდულ ხართ

ტანჯვითა და გუემითა განმიკითხონ მე, ტარიგ, ტაძარნი ხართ ღმრთისანი და სული წმიდაჲ დამკჳდრებულ არს თქუენ შორის, ტიმოთე, ტრაპეზუნტია, ტყუვილით რეცა თუ სასწაულსა და კურნებასა რასმე განსთქუმედ ერსა შორის

უბანი, უდარჱსსა შენსა ნუ გამოეძიებ, უდებ-ყო შჯული იგი მაჰმედისი, უეჭველი სარწმუნოებაჲ, უკეთუ შემძლებელ ვიქმნეთ... უწყებად თქუენდა, უკნინჱს, უკუეთუ არა, მოკუედინ იგი, უკუეთუ გნებავს ცნობად, უკუეთუ მოვკვდე, უკუეთუმცა უმეცრებასა და უგუნურებასა შინა ვიყავ, არამცა ღირს ვიქმენ შედგომად ქრისტჱსა, უკუნ ისხნა ჴელნი თჳსნი ჯუარის სახედ, უმეტჱს-ღა წყალთა გამოსცეს განსაკვირვებელი ნათელი, უმეტჱსად-ღა, უმეცარი სარწმუნოებისაგან ჩუენისა, უმეცრებასა შინა ვიყავ, უმჯობჱსად შევჰრაცხე მორჩილ-ყოფად თავი ჩემი, უნდა დაფარვად, ურნატი, უსასონი ქრისტჱსგან, უსმი, უტყუელი, უფალი, უფალსა ვესავ, უფლებაჲ იგი სახლისა მისისაგან არა განაშორა უფალმან, უფლისა ჩემისა მივალ, უფროჲს, უფროჲს გონებისა ჩემისა აღმაღლდა ქებაჲ სათნოებათა შენთაჲ, უფროჲს თავისა ჩემისა, უფროჲსღა, უქცეველ და განუქარვებელ არს შემდგომად ჴორცთა შესხმისა და შეერთებისა ღმრთეებისა იგი ბუნებაჲ, უღარღილოდ ფსალმუნებნ გონებითა თჳსითა, უშიშად ვალს ქალაქსა შინა, უშიშად ვიდოდეს დღჱ და ღამჱ სამისა თთჳსა გზასა, უშიშყონ იგი, უცებნი შეიტყუვნიან, უცვალებელი, უცხოება, უცხოჲ უცხოჲთა შჯულითა, უძლიერჱსსა შენსა ნუ განიკითხავო, უწინარჱს-ღა შჯულდებულ ყოფილ არიან წმიდითა მადლითა ნათლისღებისაიჲთა

ფიცხელი, ფსალმუნებნ გონებითა თჳსითა, ფსალმუნი... ას და მეათრვამეტე

ქალაქსა მას შინა და გარემოჲს ყოველსა სოფლებსა, ქალდეველთა ქვეყანა, ქალდია, ქართლად, ქართლად შემოსლვაჲ, ქართლისაცა მკჳდრთა აქუს სარწმუნოებაჲ და წოდებულ არს დედად წმიდათა, ქება ქებათა, ქერობინნი, ქველისმოქმედი, ქრისტიანეთა შურისათჳს იტყოდეს, ქრისტჱს აღსაარებისათვს შეაყენეს იგი საპყრობილესა, ქრისტჱს მბრძოლი, ქრისტჱს მიმართ სურვიელითა გულითა მომიპყრენით საჩინონი ეგე სასმენელნი თქუენნი, ქრისტჱს მოღუაწე, ქრისტჱს, ძისა ღმრთისა, აღსარებითა, მსგავსადვე მისა თავი მოგეკუეთა, ქუეყანაჲ იგი ქართლისაჲ სარკინოზთა უპყრიეს, ქუეყანისა დამბადებელი

ღამესა მას წმიდისა დღესასწაულისასა, ღამის თევით დაადგრის განთიადადმდე, ღამისთევასა, ღირს იქმნეს მოღუაწებასა მას ქრისტჱს მოწამეთასა, ღირს მყავ მე განკითხვასა და პყრობილებასა სახელისა შენისათჳს, ღირს მყავ მე მიმთხუევად ღუაწლსა, ღმერთმან მოამშჳდა პირი მეფისა, ღმერთმან... პატივ-სცა თჳსსა მას მარტჳლსა, ღმერთსა ხოლო ჰზრახავნ, ღმრთივპატიოსანი, ღუაწლი კეთილი მოიღუაწა

ყოველთა ჰრწმენეს, ყოველნი სახლისა მისისანი, ყოველნივე აკურთხევდეს ღმერთსა, ყოველსა ამას სოფელსა ჩუენსა ქართლისასა მეოხად ჩუენდა ქრისტემან მოგუანიჭა, ყოვლით ერით მისითურთ, ყოლადვე, ყრმანი ჴდომით ურთიერთას, ყურესა ამას ქუეყანისასა

შეაგდე იგი სატანჯველსა და გუემასა, შეაჯერებდეს მას, რაითამცა მიჰრიდა და დაემალა, შეგისწავლეს, შეგუაწუხნე ჩუენ ყოველნი, შეგუკრიბნეს, შეემეცნა, შეეყო, შეეყო იგი მსახურად მისა, შევიდეს წინაშე მძლავრისა მის, შევისწავეთ, შეიზრახნეს შეთქუმით წმიდასა მას ზედა, შეიწყნარა, შეიწყნარა იგი უცხოებისათჳს და ვლტოლვილებისათჳს მტერთა მისთაჲსა, შეიწყნარა ნერსე ყოვლით ერით მისითურთ, შეიწყნარეთ, შეკრნეს მტკიცედ, შემასმენელი, შემასმენელნი, შემდგომად მცირეთა დღეთა, შემდგომად რავდენთამე დღეთა, შემდგომად სივლტოლისა მის ნერსჱსისა ქართლით, შემუსრნა მანქანებანი მისნი, შემწუხრდა, შემწუხრდა დღჱ, შენ გამო, შენ თანავე იყავნ, შენ მიერ მიღებითა მადლისაჲთა, შენ, უკანაჲსკნელი ესე მუშაკი მაცხოვრისა ჩუენისაჲ მეათერთმეტისა ჟამისაჲ მდღევართა მათ თანა, შენთჳს ფრიად დამიკჳრდების ჩუენ, შენცა გრწმენინ, შერყეულნი, შესძინა, შესძინა სწავლად ქართულისა მწიგნობრობისა და ზრახვისა ჴსნილად, შეტყუვილი, შეუდეგ მე, შეურაცხ ... იქმნა, შეუძლოს ყოველთა მათ ისართა ეშმაკისათა განჴურვებულთა დაშრეტად, შეშფოთნა, შეცთომილი, შეწყნარება, შვიდთა მათ შჳდეულთა, შთაკრიბნეს ტყავსა ცხოვრისასა, შთახდა მდინარესა... ნათლის-ღებად, შთაჴდა, შიშითა განილევიან, შორიელნი ... მკვიდრნი, შური საღმრთოჲ, შჯულითა განდგომილი ქრისტჱსაგან, შჯულითა მით, რომელი მომცა ჩუენ მაჰმედ მოციქულმან ჩუენმან, შჯულის მეცნიერი

ჩემდამო ნურას იტყოდეთ, ჩუენ თჳთ უწყით, ჩუენგანთა ეშინოდის, ჩუენდამო, ჩუენცა, ჩუეულებისაებრ მამულისა სლვისა

ცილობით, ცრემლოოდეს მისთჳს, ცრუ მოძღუარი, ცუდნი ეგე სიტყუანი, ცხოვარი, ცხოველ არს, ცხონდებიან, ცხონდებოდა, ცხორების მომნიჭებელი

ძეთაგან ისმაელისთა, ძირისაგან იესჱსისა ყუავილად აღმოსცენდა, ძირნი დაიბნეს, ძლევა, ძლევისა გჳრგჳნი, ძჳრ-ძჳრად ზღვეულნი, ძჳრი

წადიერ იქმნა, წადიერებაჲ, წადიერი, წამებითა წიგნთაგან საწინაჲწარმეტყუელოთა, წამისყოფა, წარადგინეს იგი წინაშე მსაჯულისა, წარავლინნა წმიდად ეკლესიად, წარმართნი წადიერ ჰყვენ ქრისტჱს მონებად, წარმოავლინა, წარმოვიდა აქა ნერსჱს თანა მგზავრ, წარსაწყმედელად თავისა შენისა, წარსცა ყოველთა მათ ეკლესიათა, წარსწყმიდო, წელიწადსა ვნებითგან და მკუდრეთით აღდგომითგან რვაას ორმეოც და ექუსსა, წესი იგი მამულისა მის ლოცვისაჲ, წიგნი, წინააღუდგებიან, წმიდათა მისთა, წმიდათა საღმრთოთა წიგნთა ძუელისა და ახლისა შჯულისანი, წმიდანი იგი მენელსაცხებლენი, წმინდა სტეფანე, წოდებულ არს დედად წმიდათა

ჭეშმარიტებასა ... შეეცოდნეს

ხაზარები, ხარკი, ხარტუკი, ხარჭა, ხვალე განსვლაჲ არს ჩემი ჴორცთაგან

ჯერ-არს ჩემდაცა დღესა ამას, რაჲთა განვიძარცო შიში ჴორცთა ამათ ჩემთაჲ, ჯერ-არს ჩუენდაცა, ჯუარსა მას ზედა განპყრობითა ჴელთა თჳსთაჲთა, ჯუარცუმულსა მას თავყანის-ეც უფლად და ღმრთად

ჰასაჳი, ჰგონებდა იგი, ვითარმცა... განმაშორა, ჰგონებდეს, ჰგონებდეს, ვითარმედ შიშითა სიკუდილისაჲთა განაშორონ იგი ქრისტესა, ჰგუემდეს, ჰზრდიდა იგი მშიერთა და ნაკლულევანთა, ჰკდემებოდა, ჰნატრიან, ჰრცხვენოდის, ჰხედვიდა, ჱნებავს დამკჳდრებად ასოთა შინა თქუენთა

ჰბრძოდეს

კერეონი, კონსტანტინე, კუალად და მერმეცა, ჳმა არს ესე

ჴდომით ურთიერთას, ჴელ-ყავ გამოთქუმად სრულიად ჭეშმარიტად, ჴელთა შინა მისთა, რკინითა შეჭედილთა ზედა ქედსა მისსა, ჴელმწიფენი, ამირანი ამის ქუეყანისანი, ჴელოვან, კეთილად შემზავებელ სულნელთა მათ საცხებელთა, ჴელოვანი, ჴორცთა და სისხლთა მისთა ჩუენდა განყოფითა ცხორებასა საუკუნესა მოგუანიჭებს, ჴსენება, ჴჳმირი

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9