-

-ებრ(ი), -ელ, -ესე, -მი, -მშო, -ო, -ურთ, -ღა, -ცა, -ძი, -ჯერ

, ა(ღ)ქავება, აბა, აბა, ჰაბა, აბანო, აბარმად-ი, აბბა, აბა, ამბა, ანბა, აბეზრობა, აბმა, აბრამადი, აბრამეანი, აბრამიანი, აბჯარი, აბჯრისმტვირთველი, აგარა, აგარაკი, აგარაკი, აგარა, აგარეანი, აგება, აგებულება, აგვა, აგრილობდა, აგური, აგჳსტო, აგჳსტოსი, ადამა, ადამანტი, ადამატი, ანდამატია, ადამანტიანი, ადამანტინე, ადამეანი, ადარი, ადგილად, ადგილად-ადგილადი, ადგილადი, ადგილებრი, ადგილი, ადგილითი ადგილად, ადგილის-მცველი, ადგილის-პყრობა, ადგილის-ცემა, ადგილობანი, ადგილობითი, ადვილ, ადვილად, ადრე, ადრე-ყოფა, ადრევე, ადრითგან, აელვება, აერი, ჰაერი, აეროვანი, ავაზაკება, ავაზანი, ავაზნი, ავანდი, ავანი, ავაჯი, ავაჯმრავალი, ავლი, ავლინი, ავჟანდა, ავქსონი, ავშარაჲ, აზატი, აზადი, აზმა, ათაბაგი, ათას ოთხასი, ათას წილ, ათასეული, ათასი, ათასისთავი, ათერი, ათირი, ათი, ათი ათასი, ათორმეტი ათასი, ათხელება, აიდი, აკელდამა, აკრება, აკროსტიხონი, აკუმი, ალაგებრი, ალაგთაებრი, ალაგი, ალამი, ალაფი, ალაქაბამში, ალდატი, ალელუჲა, ალექსანდრელი, ალვა, ალიზი, ალმური, არმური, ალქატი, ამაზონელი, ამაო, ამავო, ამაოება, ამაოჲ, ამარზაკ, ამაღლება, ამბარი, ამბორება, ამბორი, ამბორის-ყოფა, ამბორის-ყოფა, ჰამბორის-ყოფა, ამბოხი, ანბოხი, ამიერით, ამირეჯიბი, ამირსპასალარი, ამისგანადცა, ამისთჳს, ამოქმნა, ამოცუმა, ამოწყუედა, ამპოლი, ამპყრობელი, ამრენაკი, არმენაკი, ამრენაგი, ამრიზება, ამჴედრება, ან, ანაზდა, ანაზდად, ანაზდაით, ანაზდაჲთი, ანასტასიაჲ, ანაფორაჲ, ანგელოზებრი, ანგელოზებრივი, ანგროვანი, ანდამატი, ანდერძის-მწერალი, ანდრიანტი, ანდრიატი, ანთანიმი, ანთილიუსი, ანთიპატოსი, ანთიპატრიკი, ანთიპატროსი, ანთჳპატი, ანკანაკება, ანკანაკობა, ანკჳრა, ანტაკრად, ანტექრისტე, ანტლია, ანუ, ანუ არა, ანუ... ანუ, ანძრული, აპანი, აპარანი, აპაური, აპკა, აპნისი, აპოთიკი, აპოლონ, აპოხტი, აპრილი, აპყრობა, აჟურაჲ, არ-, არა-არსება, არა-არსი, არა-კეთილი, არა-მოჴსენება, არა-მყოფი, არა-საგონებელი, არა-წრფელი, არაბიელი, არად-საჴმარი, არავონი, არამრიდი, არარაჲ, არაყოფა, არაცებნაჲ, არაძლებულობაჲ, არაწმიდა, არაწმიდება, არაჯვორი, არდაბაგება, არდაბაგი, არდაგი, არდამლტვარი, არე-არე, არეგ ქალაქი, არვეონად, ართანმქცევი, არი, არიანოსი, არიელი, არიილი, არიოთი, არმაზი, არმაზნი, არმანდამი, არმარი, არმაღანი, არმური, არმული, ალმური, არნაკი, არნებობა, არნი, არრა, არსება, არსობა, არსთაგანი, არსი, არტახი, არტემი, არტემის, არტოკოპი, არფი

ბ-ან, ბაბილო, ბაბილოვნ-ი, ბაბილოვნელ-ი, ბაგა, ბაგე, ბაგინი, ბაგინისმძარცუველი, ბაგინთა მძარცუველი, ბაგის ყოფა, ბაგის-საყოფელი, ბაგრატუნიანი, ბად, ბადე, ბადება, ბადეედი, ბადენი, ბადის-პირი, ბადის-სახე, ბადური, ბაღათური, ბაჰადური, ბავთის-გდება, ბაზიერი, ბაია, ბაჲა, ბაკო, ბალამწარა, ბალანი, ბალანტი, ბალარჯი, ბალახში, ბალაჰვარი, ბალღამი, ბალღოჯი, ბანა, ბანდაკი, ბანდი, ბანერეგეს, ბანჯარი, ბარაკიელი, ბარბითი, ბარდნალი, ბარე, ბარი, ბარსაბონი, ბაშაჩუხი, ბაწარი, ბგერა, ბჭგერა, ბგუნვილი, ბდჳნვარე, ბეგი, ბეგლარბები, ბეგლარი, ბედედი, ბევრწილ, ბევრჯერ, ბერი, ბირება, ბირებული, ბირებულობა, ბირთუ, ბირთჳს სახე, ბირქა, ბისონი, ბისონი, ბჳსონი, ბიცი, ბიცოვანი, ბიცოანი, ბიწი, ბკიჭი, ბმა, ბობალოზი, ბოზა, ბოკელი, ბოკუერი, ბოლბოლება, ბოლო, ბოლო-ბეჭედა, ბოლოდ, ბოლოწითელი, ბოლოჲთ კერძო, ბომონი, ბონდი, ბორა, ბორვალი, ბორია, ბორკილი, ბორკილოსანი, ბორობანი, ბურობანი, ბოროტთ-მთავარი, ბოროტისა-ყოფა, ბორტნოანი, ბორჯღლედი, ბოსელი, ბოძალი, ბოძი, ბრაბიონი, ბრაკსტარი, ბრალება, ბრალეულ-ყოფა, ბრალეულება, ბრალეული, ბრალი, ბრალის-ბმა, ბრანგუ, ბრეჲ, ბრიად, ბრინვა, ბრკიალება, ბრკინება, ბრკინვალე, ბრკოლა, ბრკომა, ბრკუმა, ბრმა, ბროწეული, მროწეული, მრეწეული, ბროწეულოვანი, ბრუმეტება თუალთა, ბრძანება, ბრძენთ მთავარი, ბრძმედი, ბრძმეთი, ბრძმეთი, ბრძოლა, ბრძოლის-ყოფა, ბრძღუამლი, ბრწამლი, ბრწკალი, ბრწყინვალება, მბრწყინვალება, ბრწყინვალედ, ბრჭალამდისი, ბრჭლადმდისი, ბრჭალი, ბტული, ბუგრი-მუწუკი, ბუგრიანი, ბუკი, ბუკიოტი, ბუკუი, ბუმბერეზი, ბუნება, ბუნებით, ბუნთურქი, ბუნი, ბურდნა, ბურთუ, ბურნაკი, ბურნუსი, ბურწუმალი, ბურჯი, ბუსტუღი, ბუსუნი, ბუქი, ბუღრაობა, ბუშიანი, ბღლაწი, ბღუარი, ბღოარი, ბჭეთ-მწიგნობარი, ბჭითი-ბჭედ

, გაგა, გაგლეჯილი, გადგენილი, გავალაკი, გავლა, გაზარელი, გაზარინელი, გაზეება, გაზეპირება, გაიმ, გალატოზი, გალაღებული, გალიაკი, გალილეა, გალობა, გალობის შემსხმელი, გალობისა სიტყუა, გამართებით, გამკჳდრება, გამო, გამობერვით განჭედილი, გამობერვითი, გამობერილი, გამობმა, გამობრწყინ(ვ)ებული, გამოგდება, გამოგება, გამოგებება, გამოგვა, გამოდგინება, გამოდგმა, გამოდება, გამოდნობა, გამოვე, გამოვლა, გამოვლენა, გამოვრდომა, გამოზრდა, გამოთქუმადი, გამოთხრა, გამოიპირვოდა, გამოკიდება, გამოკითხვა, გამოკითხვით, გამოკოდა, გამოკრება, გამოკრეხილი, გამოკუეთა, გამოლოცვა, გამომართებით, გამომეტყუელება, გამომეცნება, გამომეძიებელი, გამომთქრომელი, გამომყვანებელი, გამომჩუენება, გამომცენარე, გამომცხვარი, გამომწულილებაჲ, გამომხატვარი, გამომხილველი, გამომჴდომი, გამონადები, გამონაყოფი, გამონახეთქი, გამონდობა, გამონიშება, გამონქრევა, გამოპირვა, გამოპყრობა, გამორბენა, გამორთუმა, გამორიცხვა, გამორკუევა, გამორღუევა, გამორჩევა, გამოსადინელი, გამოსავალი, გამოსარცხელი, გამოსატევებელი, გამოსაღები, გამოსახვით, გამოსლვა, გამოსლვა სრულიად, გამოსპეტაკება, გამოსრული, გამოსწვრივ, გამოსწრება, გამოსხმა, გამოტაცება, გამოტევება, გამოტყუ, გამოტყუენვა, გამოტყუვება, გამოუვალი, გამოუჩინებელი, გამოქანდაკება, გამოქმნული, გამოქსოვა, გამოქუცნვილი, გამოღება, გამოყენებული ლექსიკონური წყაროები შემოკლებათა მითითებით, გამოყვანება, გამოყოლა, გამოყოფა, გამოჩინება, გამოცა, გამოცდილება, გამოცემა, გამოცენება, გამოცვალება, გამოცნობა, გამოცხადება, გამოცხობა, გამოცჳვნება, გამოწერა, გამოწიაღება, გამოწლვაჲ, გამოწმედა, გამოწოვა, გამოწუთომა, გამოწულილვა, გამოწულილვით, გამოწურვა, გამოწყობა, გამოწყუეტა, გამოწჳმება, გამოჭედა, გამოჭედილი, გამოჭენება, გამოჭეშმარიტება, გამოჭმა, გამოჭრა, გამოხადა, გამოხატვა, გამოხეთქა, გამოხილვა, გამოხლდომა, გამოხუეწა, გამოხუმა, გამოჯდომა, გამოჯდომილი, გამოჯეჯლოვა, გამოჴდა, გამოჴსნა, გამოჴუება, გამოჴურვება, გამოჴშვა, გამსხმელი, გამუჴლებით, გან, განაგისი, განათლება, განნათლება, განათლებადი, განაიგურდიოს, განარგნვა, განაწილება, განახევრება, განახვა, განაჴმობი, განბიცებული, განბიწება, განბმა, განბნევა, განბოკლება, განბორგება, განბოროტება, განბრძნობილი, განბძარვა, განბჭობა, განბრჭობა, განგალვა, განგდება, განგდება წილისა, განგებაჲ, განგებულ-ყოფა, განგებულებითი, განგვა, განგლა, განგლორწნილი, განგოზა, განგრაგნა, განგრილება, განგრძელება, განგრძობა, განგრძობაჲ დღეთაჲ, განგრწკენა, განგუმერა, განგურემა, განგუმერელი, განდგინება, განდგმა, განდგომა, გადგომა, განდგომილ-ყოფა, განდგომილება, განდება, განდევნა, განდიდება, გადიდება, განდრეკა, განდრეკილება, განდრეკილი, განვაჭრა

, დაბა-წისქჳლი, დაბადება, დაბადებული, დაბაზმურება, დაბანაკება, დაბაღი, დაბაყლება, დაბაჲ, დაბაჲ სისხლისაჲ, დაბგერება, დაბდადი, დაბერება, დაბეჭდვა, დაბითი დაბად, დაბირი, დაბირამი, დაბლარი, დაბმა, დაბნევა, დაბნელება, დაბნელებული, დაბორკილებული, დაბრკოლება, დაპრკოლება, დაბრმალი, დაბრმობა, დაბრყჳლება, დაბრყჳლებული, დაბრჯგუება, დაბუდება, დაბუნაგება, დაბურვა, დაბუშებული, დაბუშტვა, დაბღალვა, დაბძარვა, დაბზარვა, დაგდება, დაგებულად, დაგებული, დაგესლება, დაგზება, დაგლა, დაგლახაკება, დაგოზვა, დაგრილება, დაგუალული, დაგჳანება, დადარ(ა)ნებული, დადარნება, დადარნეულებული, დადგინება, დადგმა, დადგმული, დადგომა, დადგრომა, დადრგომა, დადება, დადება გულსა, დადება საძირკუელისა, დადეგი, დადიანი, დადნობა, დადრეკა, დადუმება, დადუხჭირება, დაეწყო, დავანება, დავარდა, დავარდნა, დავედრებული, დავითი, დავითიანი, დავიწყება, დავრდომილობა, დავრეში, დარვეში, დავსებული, დაზამთრება, დაზულევა, დაზულვა, დაზჳნვა, დაძჳნვა, დათლემული, დათუ, დათქმა, დანთქმა, დათხევა, დათხრა, დაიწყო, დაკამკამებაჲ, დაკანებული, დაკარვება, დაკიდება, დაკირძვნა, დაკლება, დაკონვილი, დაკორდებული, დაკრება, დაკრება ნაყოფისა, დაკრებული, დაკრვა, დაკრძალვა, დაკრძალული, დაკუეთილი, დაკუთნვა, დაკჳრვება, დალალაჲ, დალბილება, დალევა, დალევნა, დალევნაჲ, დალეწ(ვ)ა, დალირბებული, დალიჭი, დალმატიკი, დალპოლვილი, დალუკი, დამაგრება, დამაკება, დამალვა, დამართება, დამარღუეველი, დამარხვა, დამარხული, დამასხმელი, დამაშურალობა, დამახრწეველი, დამბადებელი, დამბძარველი, დამგებლობა, დამდაბლება, დამდგრომელი, დამდედება, დამდოვრება, დამედგრება, დამეტება, დამატება, დამზადება, დამთქმელი, დამთხუეული, დამიზეზება, დამკლე, დამკრებელი, დამკჳდრება, დამკჳდრებული, დამმცნობელობა, დამობმა, დამოვარდნა, დამოთაულება, დამომავალი, დამომარცულა, დამონება, დამორჩილება, დამოსლვა, დამოტევება, დამოყოფა, დამოცჳვნება, დამოწაფება, დამოწაფებული, დამოწუეთა, დამოწურვა, დამოჴდომა, დამრეველობა, დამრემლება, დამრუდება, დამრჩელი, დამსჭუალვა, დამშჭუალვა, დამრჭუალვა, დამსხმელი, დამტკიცება, დამტკიცებით, დამტკიცებული, დამტკიცილი, დამუსრვა, დამფარველი, დამყარება, დამცნება, დამცნობა, დამძიმება, დამწერელი, დამწნება, დამწუარი, დამწუველი, დამწურობა, დამწუხველი, დამწყებელი, დამწყებელობა, დამწყები, დამჭირნეობა, დამჭნარი, დამჭრელი, დამხე, დამხედ, დამხედვარი, დამჯერებელი, დამჴიებული, დამჴობა, დამჴუება, დამჴსნელი, დანაბვა, დანადები, დანაკაში, დანაკი, დანაკი, დანა, დანაპყრობი, დანაქმი, დანაშთუნებული, დანახეთქი, დანგი, დანდალი, დანდალუკია

ეან-ი, იან-ი, ებენის, ებრაეანი, ებრაელა, ეგთავე, ეგრე სახედცა, ეგრე, ეგერე, ეგრეთ, ეგრჱთ, ეგრეთცა, ეგრჱთცა, ეგრემლევანი, ეგრეცა, ეგრჱცა, ეგრეჱთ, ეგრეჲთ, ეგრჱთ, ეგრის წყალი, ეგუტერი, ედემი, ეესოდენი, ევადაგი, ევანგელე, ევანი, ევკრასი, ევლოგია, ევლოგიტოს კჳრიოს, ევფუთი, ეფუდი, ევფუდი, ეზედმპყრობელა, ეზო, ეზო გულისა, ეზობმული, ეზოთმპყრობელობაჲ, ეზოჲს-მოძღუარი, ეთიმადოვლე, ეთიოპი, ეკლესია, ეკლესიასტე, ეკლესიის ყოფა, ელა, ელამავი, ელამი, ელამოთი, ელამონი, ელევენი, ელევი, ელვა, ელვარე, ელვარება, ელიაღაჯი, ელიულა, ელლინი, ელლენი, ელმანა, ელნი, ელოი, ემბაზი, ემპაზი, ემპლახტროჲ, ემპალასტროჲ, ენ, ენად-ენადი, ენაპირიანობაჲ, ენგიჩარი, ენისა-ყოფა, ენკენია, ენკენის-თუე, ენკრატისი, ენქერი, ეპარხოსობა, ეპრახოსობა, ეპისტატი, ეპისტოლე, ებისტოლე, ეპიტირიტისი, ეპიტროპი, ეჟუანი, ეჭუანი, ერგასის და მეორე, ერგასის და ოთხ, ერგასისი, ერგასტერი, ერდო, ერესიოტი, ერთ პირად, ერთ-შეზავება, ერთგან, ერთგზის, ერთგუამი, ერთი, ერთი ჯერი, ერთი-ერთსა, ერთითა პირითა, ერთკაკა, ერთკერძო, ერთნებიანი, ერთსახე, ერცახე, ერთსახედ, ერთფერად, ერთშაბათი, ერთხოლო, ერთჯერ, ერთჴელი, ერის-კრება, ერის-მძღუარი, ერის-წყეული, ერისკაცება, ერისკაცობისა მოდგამი, ერსა წინაშე, ერქუანი, ერჩდნეს, ერჳთრა, ესდენ, ესე, ესე და ესე, ესე იგი, ესე იგი არს, ესეკალიგი, ესერე, ესოდენ, ესდენ, ესთენ, ესოდენი, ესდენი, ესთენი, ესრე სახედცა, ესრეჲთ, ესრჱთი, ესრჱთმლევანი, ეტერ-წინამო, ეტერი, ეტიკი, ეტიკობა, ეტლის-თუალედი, ეტრატი, ეტჳმალოგიობაჲ, ეფფათა, ექსამიტონი, ექსარხოსი, ექსკუვიტონი, ექსორია, ექუსორია, ექსორია-ყოფაჲ, ექსორიაობა, ექსორიობა, ექუა, ექუსასი, ეღომენოსი, ეყრების, ეშიყაღასი, ეშიშვის, ეშმაკეული, ეშმაკეულობა, ეშმაკი, ეშმი, ეშუ, ეჩუე, ეჩუ, ეწერი, ეწყო, ეჯანი, ეჯი, ეჯიბი, ეჰა

, ვაზი, ვაზრი, ვაკასი, ვალ, ვალს, ვალალაება, ვალალება, ვალენტიანელნი, ვალენტინიანელნი, ვალი, ვამი, ვანის დედა, ვანის-მცველი, ვანისდედაჲ, ვაჟინარი, ვარდაპეტი, ვარემანდი, ვარმი, ვარსკულავთმეტყუელი, ვარსკულავი, მასკულავი, მასკლავი, ვარქირი, ვარღალი, ვარშამაგი, ვარცლი, ვარხუ, ვარხჳ, ვასილიკონი, ვასილისკო, ვასილოღრაფი, ვასმირი, ვასხება, ვაშა, ვაშკარანი, ვაშლი, ვაშლნი სპილენძისანი, ვაშტი, ვაჭარი, ვაჭრობა, ვახად, ვახი, ვაჰანაკრა, ვაჰმანი, ვაჲ, ვაჲთ ხდა, ვედრად ქონება, ველი, ველის(ა) პირი, ველისზედაჲ, ველტიოს-ქმნაჲ, ვერ, ვერ-მიახლება, ვერა, ვერსადა, ვერღარა, ვერძი, ვეცხლით-მოსილი, ვეცხლის მოყუარე, ვეცხლის-მოყუარება, ვეცხლის-მშრომელი, ვეცხლის-მჭედელი, ვეცხლწყალი, ვინ, ვლა, ვნება

ზადენ-ი, ზარ-ჴდა, ზარგანჴდილი, ზარის-ასაჴდელი, ზარის-განჴდა, ზარის-საჴდელი, ზე-ჯდომა, ზეგარდამომავალი, ზეგარდამოსატევებელი, ზეგარდამოსრული, ზედ-დასასხმელი საჴელითა, ზედ-მოსასხმელი, ზედ-მოხილვა, ზედ[ა]-მიხედვა, ზედა-დადგინება, ზედა-დაწერილი, ზედა-მდგომელი, ზედა-მდგომი, ზედა-მისლვა, ზედა-მიხილვა, ზედა-მიჴდომა, ზედა-მოსლვა, ზედა-მოჴდომა, ზედა-შეჴდომა, ზედა-წერილი, ზედა-ხედვა, ზეთის-ხე, ზეთის-ხეოანი, ზეთის-ხილი, ზეთის-ხილოვანი, ზემოწერილი, ზემოჴსენებული, ზენ, ზეუკუნ, ზეშთა-ჯდომა, ზეცა, ზეცისაგანი, ზეხილული, ზმნა, ზმნობა, ზნე, ზნოანება, ზნოანი, ზომთ-საბელი, ზრახვა, ძრახვა, ზღვის-დება, ზღუდე, ზღუდე-დარღუეული, ზღუდვილი, ზღუდის-ზღუდე, ზღუდოვანი, ზღუდოანი

თაგუ, თავ(ის)-ყოფა, თავგა(ნ)წირვა, თავდადებული, თავდადრეკილი, თავის-მოყუარე, თავის-მყოფელი, თავის-სახუეველი, თავისუფალი, თავმოდრეკილი, თავმძღუარი, თავს-მდებება, თავს-მდებობა, თავს-მდებელი, თავს-სხმა, თავწარსხმული, თავწყარო, თან, თანა-აღხილვა, თანა-დახუდომა, თანა-მავალი, თანა-მბრძოლება, თანა-მბრძოლობა, თანა-მდგომარე, თანა-მდგომი, თანა-მკჳდრება, თანა-მკჳდრი, თანა-მოდგამი, თანა-მორბედი, თანა-მოსაჯული, თანა-მოღუაწე, თანა-მყოფი, თანა-მშრომელი, თანა-მცორვალი, თანა-მწოლი, თანა-მჭუ(ვ)ანი, თანა-მჭუვარი, თანა-მჯდომარე, თანა-მჯდომელი, თანა-ნადები, თანა-ნერგი, თანა-სლვა, თანა-ყოლა, თანა-ყოფა, თანა-შთამოსლვა, თანა-შთამოყოლა, თანა-წარმავალი, თანა-წარსავალი, თანა-წარსლვა, თანა-წარსრბა, თანა-წარჴდომა, თანა-ჭირვება, თანა-ჯერმჩინებელი, თანა-ჯერისმჩინებელი, თანად-შეჭმა, თანამდები, თანამონაწილე, თანასათნო-ყოფა, თანასწორი, თანახატ-ქმნა, თანახუცესი, თანაჴორცი, თესლი, თესლის-მკრებელი, თესლის-მჭამელი, თესლმცენარე, თივა-ცენებული, თივის-მჭამელი, თითოსახე, თჳთოსახე, თითოსახეობა, თითწარჴდილი, თრომა, თუალ(თ)-ღება, თუალ(თ)-ყოფა, თუალ(თ)-ხუმა, თუალთ-ხუვა, თუალ-შეუდგამი, თუალგანტევებული, თუალთ-მიდგმა, თუალთ-საჴდელი, თუალთა მოდგამი, თუალთა შედგმა, თუალით-მხილველი, თუალუხუავი, თქმა, ნთქმა, თხრა, თხრილი, თჳთმპყრობელი, თჳთმხილველი, თჳს-ყოფა

იავარ(ის)-ყოფა, იგავი, იგი სხუაჲ, ინ, ინაჴით-მსხდომარე, ინაჴით-მჯდომარე, ინაჴით-ჯდომა, იფქლი, იძრვისი

კაბადუკ-ი, კაკა, კან, კანკელი, კანკლედი, კარავი, კარდაჴშული, კარვის-დგმა, კარვობა, კარსე, კაცთ-მოყუარე, კაცი, კაცის-მოყუარე, კაცის-მჭამელი, კეთილ(ის)-ყოფა, კეთილად-სასწაულოვანი, კეთილად-ჴსენებული, კეთილვნება, კეთილი, კეთილის(ა)-საქმე, კეთილის-მოძღუარი, კეთილის-მყოფელ-ი, კეთილობა, კეთილწესებული, კერმის-მცვალებელი, კერძო, კერძო-დიაკონი, კერძო-დღესასწაული, კერძობა, კერძოდიაკონობაჲ, კეცის-ჭური, კეცის-ჭურჭელი, კიდე-ქმნა/ყოფა, კითხვა, კლიტეთ-მპყრობელი, კმა-ყოფა, კრება, კრებულება, კრებული, კრულ-ყოფა, კრულთ-სამცველო, კუალ-ყოფა, კუალად-შეყოფა, კუალს-დგინება, კურნება, კჳრვება

ლას, ლეწვა, ლხინება

მაგალითი, მავალი, მაკე, მაკნება, მალე-მწერალი, მალხინებელი, მამა, მამა-დედა, მამა და დედა, მამათ-მავალი, მამათ-მბორგელი, მამათ-მბორგალე, მამისმამეულად, მამისძმისწული, მამლის-მოყუარე, მამლობის-მოყუარე, მამონა, მამრი, მამული, მამული წესი, მამულობაჲ, მამფალი, მამძირი, მამხილებელი, მან, მანანა, მანგალი, მანდა, მანდამი, მანდარი, მანდატურთუხუცესი, მანდატური, მანდიკური, მანდილი, მანდრაგორი, მანდრაგური, მარდაგონი, მანდრაღორა, მანდრინი, მანიაკი, მანიქეველი, მანიქეოზი, მანიჭი, მანნაჲ, მანქანება, მანქანი, მანქანის-საბელი, მაოტებელი, მაოჴარი, მარ-ნი, მარადღოვანი, მარანათა, მარბიელი, მარბიელობა, მარგალიტი, მარგილი, მარვაჰაჲ, მარზაპანი, მარზიკი, მართლ-მორწმუნე, მართლმადიდებელობა, მართლმკუეთელობა, მართლმკუეთელობაჲ, მართლსლვაჲ, მართლუკუნ, მართლუკუნქცევა, მართობი, მართჳს-მოყუარე, მარი, მარიალი, მარიამეთი, მარიამობისთუე, მარკიანელი, მარმალი, მარმარიონი, მარმენიო, მარტი, მარტივი, მარტოდ-მყოფი, მარტოდ-ცხორებაჲ, მარტოქმნული, მარტჳლია, მარტჳრია, მარქაფა, მარღასი, მარღუ, მარჩბივება, მარჩბივი, მარჩილი, მარცუალი, მარცუალი ჟამისაჲ, მარცხენეობაჲ, მარცხენჱთი, მარწმუნებლობა, მარწუხი, მარხულთაგანი, მარჯოჲ, მარჯუალ, მარჯუელ, მარჯუე, მარჯუენე, მარჯუენეობაჲ, მარჯუენითკერძონი, მარჯუენითკერძოჲ, მარჯუენითობაჲ, მარჯულ კერძო, მარჯულ, მარჯუნ, მასკნე, მასმაროთი, მაზმაროთი, მასრული, მასხურებელი, მატაკარანი, მატანია, მატიანი, მატიანე, მატლი, მატყვი, მაუზნი, მაუზენი, მაფორი, მაფრთხე, მაქმა, მაღალი, მაღალი გულითა, მაღდალინი, მაღლო(ვ)ა, მაღლოვანი, მაღლოვი, მაღნანტი, მაღრანი, მაღრიბი, მაშია, მაშინ, მაშინ-ღა, მაშინვე, მაშკი, მაშრიყი, მაშრომებელი, მაშურალ-ყოფა, მაშურალი, მაშურალობა, მაშფალა, მაშფოთებელი, მაჩუ, მაცენებელი, მაცხოვარე, მაძრახებელი, მაძღარი, მაძღრივ, მაძღრობა, მაწვა, მაწვენელი, მაწოვარი, მაწოვნებელი, მაწუეველი, მაწყინარი, მაწჳმებელი, მაჭენებელი, მაჭირებელი, მაჭირვებელი, მახარა, მახარებელი, მახარობელი, მახიობა, მახიობელებრ, მახიობელი, მახეობელი, მახიობლობა, მახროტი, მახრუტი, მახრუდი, მახუვა, მაჯანად, მაჰამებელი, მაჴსოვარი, მბაძველი, მბორგელი, მბოროტებელი, მბრძოლი, მბუდებელი, მგებელი, მგებვარი, მგინობარი, მგლოვარება, მგორგალე, მგურგჳნვალე, მგურემელი, მდაბიორი, მდაბრ, მდგამი, მდგომარე, მდგომელი, მდგომი, მდგომობით, მდებარე, მდებება, მდებობა, მდებელი, მდები, მდედება, მდედრებრივი, მდედრი, მდედრობა, მდიდარაი, მდიდრად, მდიდრად გამოჩინება, მდიდრად თქუმა, მდიდრად მეტყუელი, მდიდრად სიტყუაჲ, მდიდრობა, მდივანი, მდოგუ, მდოგჳ, მდგოუი, მდრანჯობელი, მდურვა

ნაათალი, ნაალაფევი, ნაბერწყალი, ნაბეჭდავი, ნაბრძოლი, ნაგევი, ნაგუდალი, ნაგუერდალი, ნადაბარი, ნადალუკი, ნადები, ნადირება, ნადირობა, ნადირობა, ნავასარდი, ნავატი, ნავით გამო, ნავის-სახერველი, ნავის-სლვა, ნავის-უფალი, ნავროზობა, ნავღელ-ფიცხელობა, ნავღელი, ნავღლიანი, ნავღულვაჲ, ნაზარეველი, ნაზარეთი, ნაზირეველი, ნაზირი, ნათელი, ნათესავ-ნი, ნათესავთ-ჩამომავლობა, ნათესავთა რიცხუ, ნათესავი, ნათესავი ჴორციელი, ნათესაობა, ნათლიერი, ნათლის-სახე, ნაიბი, ნაკადული, ნაკლულევანი, ნაკლულევანი გონებითა, ნაკლული, ნაკრავი, ნაკრაული, ნაკრტენი, ნაგრტენი, ნალი, ნამთაული, ნამორჩი, ნამღერი, ნამცუეცი, ნამწუარევი, ნანარი, ნანდჳლ, ნანდჳლვე, ნამდჳლვე, ნაოფლავი, ნაოჴარი, ნაპრალი, ნარ, ნარდი, ნარდიონი, ნარდომი, ნარკი, ნარუალი, ნარღუენი, ნარცხი, ნასება, ნასთი, ნასნასი, ნასრანი, ნასრი, ნასრული, ნასტაგისი, ნასყიდევი, ნასწრაფევი, ნასხევი, ნასხმანი, ნასხური, ნატამალი, ნატამნევი, ნატი, ნატიფი, ნატრაჲ, ნატყუენავი, ნაქონი, ნაქსოჲ, ნაქურთენი, ნაქურცენი, ნაღელავი, ნაყაჲ, ნაყოფ-მსხმო, ნაყოფ-შუენიერი, ნაყოფება, ნაყოფთ-მცენარებაჲ, ნაყოფი, ნაყოფიერება, ნაყოფიერი, ნაყრ-მცირეჲ, ნაყროვა, ნაყროვნობა, ნაშობ-ასპიტთაჲ, ნაშობი, ნაშობი კარაულისაჲ, ნაშრომი, ნაჩქური, ნაჩხრეკი, ნაცარ-თავსა-გარდასხმული, ნაცვალ-გება, ნაცვალი, ნაცვალმწყობელობა, ნაცილი, ნაციხარი, ნაციხვარი, ნაძეძი, ნაძჳ, ნაწდობი, ნაწერი, ნაწილება, ნაწილი, ნაწილიანნი, ნაწილნი, ნაწლევთ-მჭამელი, ნაწლევთმჭრელობა, ნაწლევი, ნაწუევარი, ნაწუეთი, ნაჭმევი, ნახევარი, ნახევარჴმელი, ნახევრება, ნახეთქი, ნახვად, ნახირი, ნახპეტი, ნახუედრებ(ელ)ი, ნაჯდომი, ნაჴმარები, ნაჴუთევი, ნგორება, ნეაროჲ, ნება, ნებვა, ნებად, ნებეულად, ნები, ნებიერ-ყოფა, ნებიერი, ნებიერობა, ნების-მყოფელი, ნების-ყოფა, ნეზუ, ნეკტარი, ნელად-რე, ნელადაჲთ, ნემსი, ნემსული, ნერგვა, ნერგი, ნერგოვანი, ნერწყუ(ვ)ა, ნესტორებაჲ, ნესტუ, ნესუ-ხავარტი, ნეფხუვა, ნეცუა, ნეცჳლი, ნეჭა, ნიად, ნიადაგი, ნიავ, ნიავი, ნიავწულილი, ნიაფორი, მიაფორი, ნიგოზაკი, ნიგოზი, ნიგუზის-სახე, ნიგუზოვანი, ნივთად, ნიკაფი, ნიკელი, ნიკოლაიტელნი, ნიკრისი, ნინეველი, ნინველი, ნიორაკთ-მოძღუარი, ნიორი, ნიჟარი, ნიჟოგარი, ნიჟორგარი, ნიჯოგარი, ნისანი, ნისლი, ნისტორება, ნიფხავი, ნიღრი, ნიღურეანი, ნიშანი, ნიშდეხი, ნიში, ნიშნიანი, ნიშნის-ყოფა, ნიშნოვნობა, ნიჩაბი, ნიჩბის მცემელი, ნიჩური, ნიჭდიდობაჲ

ობოლთ-სამზრდელო, ოდეს, ოდეს-იგი, ოდესვე, ოდესმე, ოდესცა, ოდეში, ოდით, ოდიში, ოთხათასი, ოთხასი, ოთხება, ოთხეკალი, ოთხი, ოთხკარგი, ოთხმეოცდაათცხრამეტი, ოთხმეოცდაოთხი, ოთხმიზდური, ოთხშაბათი, ოლარი, ორარი, ოლეჭკანდარი, ომფორი, ონ, ონი, ონიქიონი, ინჳქიონი, ორ-ბაგედი, ორ-ორი, ორათასი, ორარი, ორასი, ორბი, ორგზის, ორდაოც ათასეული და ორასი, ორებაჲ, ორთოჴი, ორთქლი, ორი, ორი წილი, ორით-წლითგანი, ორიონი, ორკერძო, ორკეცი, ორმო, ოროგინე, ოროჯი, ორპი, ორღანო, ორშაბათი, ორწილ, ორჯერ, ორჯელ, ორჴმაობა, ოსპნი, ოსტანი, ოსტიარი, ოსტიგანი, ოტება, ოფაზი, ოფიკალი, ოქივანტერი, ოქრო(ჲს)-მჭედელი, ოქრო-ბრკინვალე, ოქრო-თხზულება, ოქრო-ფესოვანი, ოქრო-ქსოვილი, ოქროკოდილი, ოქრონემსული, ოქროპეტალოჲ, ოქროქვა, ოქროხუეწილი, ოქროჲს-ჭურჭელი, ოქროჲსაგანი, ოქსინო, ოყარი, ოჩხი, ოცდახუთი, ოცება, ოცი ათასი, ოცწლითგანი, ოცწლისა, ოხრა, ოხჭანი, ოხჭნება, უხჭნება, ოჲ

პაგურეც-ი, პაგურეცი, პადიმარ-ყოფა, პადიმრობაჲ, პაემანი, პავასაკი, პაჲვასიკი, პავლე-ნი, პაზიონი, პაიჭი, პალავანდი, პალანი, პალატ-ბანაკი, პალატი, პალეკარტი, პანაგირი, პანაჟური, პანაჟურელი, პანარიოს, პანაშვიდი, პანდუქიონი, პანდოქიონი, პანფილი, პაპი, პაპა, პარ, პარაკიმანოზი, პარაკიმანოსი, პარაკიმენონი, პარაფსიდი, პაროფსიდი, პარაფსიტი, პარეგავტი, პალეგავტი, პარეხი, პართ-ნი, პარული, პასანიკი, პასენაკი, პასექი, პასტოფორიონი, პასქა, პატარა, პატივ(ის)-ყოფა, პატივ(ის)ცემა, პატივი, პატივი სამეფოჲ, პატივის-მოყუარე, პატივოსანი, პატიოსანი, პატიჟება, პატიჟის-მიჴდაჲ, პატიჟებაჲ, პატიჯი, პატიჟის-ყოფა, პატმოთინი, პატნეზი, პატოჰანი, პატრიკი, პატრიკიოსი, პატრიკიოსი, პატრონი, პატრუკი, პატრუქი, პატრუცაგი, პატრუჭაკი, პაქსიმადი, პაღური, პაშტაჲ, პაჰრაკი, პებული, პევში, პელაღონი, პეპელი, პერექელი, პერიკნიმი, პერიპატოჲ, პერიფრასი, პეტალი, პეტრა, პილენძი, პილო, პილპილი, პინა, პინაკი, პინაჲ, პინჩი, პირ-ცემა, პირად-პირადი, პირაქცევით, პირდადებით, პირდაპირადი, პირველ, პირველად, პირველად-მშობელი, პირველად-საჯდომელი, პირველად-ჯდომა, პირველადვე, პირველადცა, პირველდაბადებული, პირველვე, პირველი, პირველითგან, პირველინაჴით-ჯდომა, პირველმესაინაჴეობაჲ, პირველმშობელნი, პირველნაყოფი, პირველშექმნული, პირველშექმნილი, პირველჯდომა, პირი, პირიანი, პირიდექსიონ, პირითა, პირის საცემელად, პირის-დასხმა, პირის-დაყოფა, პირის-საფარველი, პირის-ჴსნა, პირ-ჴსნა, პირმარხვა, პირმტკიცობა, პირმშო, პირმშოება, პირფიცხელი, პირღო, პისარი, ბისარი, პისიდონი, პისიდიონი, პიტაკი, პიტიახში, პატიახში, პლაკი, პლაკუნტი, პლანინაჲ, პოდირე, პოდერე, პუდერე, პოვნა, პოვნება, პოვნიერი, პოზანი, პოლოტიკი, პონტო, პორფირი, პორფიროანი, პორფირონი, პოსიდონი; პისიდონი; პისიდიონი, პოხა, პრაკი, პრასა, პრასტია, პრასტინი, პრასტიონი, პრაქსი, პრახტიკონი, პრეპოსიტი, პრეტორი, პრივატთა კომიტი, პრიმასი, პროადიკე, პროედროსი, პრონოიტისი, პროტი, პროტიკტორი, პროტოასიკრიტი, პროტონოტარი, პრჳონი, პუმპულა, პუნპულა, პურად მისრული, პურად უხუ, პურად ძჳრი, პურის-საქმარი, პურის-ჭამა, პურისა დამზადება, პურისმტედ-პურისმტედ, პურისუფალი, პყრობა, პყრობილ-ყოფა, პყრობილება, პჳთონო, პითონი

ჟამ რავდენადმდე, ჟამად, ჟამად-ჟამად, ჟამება, ჟამთააღმწერელობა, ჟამთაღმწერელი, ჟამი, ჟამი დროჲსაჲ, ჟამითგან ჟამადმდე, ჟამითი-ჟამად, ჟამის-მწირველი, ჟამის-ცემა, ჟამისად, ჟამისწირვა, ჟან, ჟერა, ჟივილი, ჟო[რ]ჟარაკი, ჟოლა, ჟუჟღა

, რ~ო, რა, რა, რაჲ, რაბამად, რაბამი, რაბატი, რაბი, რაბუნი, რაბი, ჰრაბი, რაბუნი, ჰრაბბუნი, ჰრაბბონი, რად, რადადვე, რავდენ, რაოდენ, რავდენ-რაჲ, რავდენვე, რავდენი, რაოდენი, რავდენი-ესე, რაოდენი-ესე, რავდენი-იგი, რაოდენი-იგი, რავდენიმე, რაოდენიმე, რავდენიცა, რაოდენიცა, რავდენცა, რავდენჯერ, რაინდი, რაკა, რამადანი, რამეთუ, რაოდენ-მე, რავდენ-მე, რაჟამს, რაჲჟამს, რასიმ, რაული, რაყამი, რაჲ, რაჲ ძეს, რაჲ-იგი, რაჲ-ძი, რაჲთამცა, რაჲთურთით, რაჲმე, რაჲმცა, რაჲჟამს, რაჲჟამსა, რაჟამს, რაჲსა, რაჲსა-მე, რაჲსა-ღა, რაჲსაგან, რაჲსათჳს, რაჲსთენი, რაჲცა, რაჲცა-იგი, რაჲძი, რბენა, რგომა, რეზი, რემა, რეონება/რიონება, რეშვა, რეცა, რვა, რვათა ჴმათაჲ, რთუანვა, რთული, რთხმა, რიდება, რიმაჲ, რინდი, რისხვა, რისხვეული, რისხვითი, რისხული, რიტორი, რიყე, რიცხუელად, რიცხუეული, რიცხჳთი, რიცხჳსაებრ თავადისა, რკენა, რკინა, რკინება, რკინობა, რკო, როკვა, რომელ-ეგე, რომელ-ესე, რომელ-იგი, რომელ-რაჲ, რომელთადა, რომელი, რომელივე, რომელიმე, რომელიმცა, რომელიცა-იგი, რომელმან-მე, რომელღა-იგი, რომელცა, რომელცა-ესე, რომლით, რომლისაგანი, რორინება, როსკიპი, როსპიკი, როქი, როშვაჲ, როჯი, რტოწულილი, რუ, რუბა, რუდუნება, რუდუნებული, რუვი, რუკაჲ, რულ(ილ)ი, რუპე, რუსი, რქა, რქისი, რღუევა, რღუნა, რყევა, რჩევა, რჩეულად, რჩეულება, რჩუნვილი, რწყულება, რჯაჲ, რჴმალი

, ს-ავ, სააბეზროჲ, საანჯმნო-ყოფა, საარება, საარხონდოჲ, სააჯმნოდ, სააჯო, საბაიტელი, საბამი, საბანი, საბაოთი, საბატი, საბაქი, საბდივანი, საბეკი, საბელი, საბმური, საბრძოლი, საგანგიო, საგანმზრახოჲ, საგდებელი, საგდოლი, საგველი, საგზაური, საგზებელი, საგმობი, საგოდებელი, საგოდი, საგრძნებელი, საგურკველი, საგუსალი, საგუშაგეჲ, სადა, სადა, სადდაი, სადა-იგი, სადა-ღა, სადაროთი, სადაცა, სადაცა შეემთხუევიედ ყოველნი, სადაჲთ, სადაჲ, სადაჲთმე, სადაჲთცა, სადგმელი, სადედო, სადედოფლო, სადევე, სადიაკონე, სადინელი, სადოშიაროჲ, სადუკეველი, სადღესასწაულო, საერო, საეროობაჲ, საეჭუ, სავალი, სავანე, სავანის დადება, სავაჟინროჲ, სავარცხალი, სავარძელი, სავაღალი, სავაჭრო, სავაჭროთაგანი, სავლტე, სავნებელი, სავნო, სავრძელი, სავსება, საზარელი, საზარო, საზოგადი, საზოლავროჲ, საზომი, საზუერელი, საზღვრის დადება, სათნო, სათნო-ყოფა, სათნოდ, სათნოება, სათრომელი, სათუალე, სათუე, სათუელი, სათოელი, სათხარი, სათხედი, სათხევლება, სათხრელი, სათხროლი, საიდუმლო, საისარი, საიფქლე, საკადრებელი, საკადრო, საკარაულოჲ, საკარგავი, საკარცხული, საკეთე, საკელარი, საკიდარი, საკითხავი, საკილმო, საკიცხელება, საკრებელი, საკრებოჲ, საკრებულო, საკრველი, საკუ(ე)რთხი, საკუამი, საკუდავად, საკუერთხეჲ, საკუთარ-ყოფა, საკუთარი, საკურთხეველის შესამოსელი, საკურნებელი, საკუხი, საკჳრველება, საკჳრველთ-მოქმედება, საკჳრველი, სალამანდრა, სალბუნი, სალერწმეჲ, სალეწავი, სალმობა, სალპინი, სალხინებელი, სამ და ორმეოცი, სამ-სამით, სამ-ქორედი, სამაგდარი, სამაგიროსოჲ, სამაეგოჲ, სამაელ, სამარაგდო, სამარადისო, სამართალი, სამარია, სამარიტელი, სამარიტი, სამარიტელი, სამარხოჲ, სამბერველი, სამგზის, სამგოსნე, სამე, სამეოც და ათცამეტი, სამეოცი, სამეუფო, სამეფო, სამექმო, სამზირი, სამზირო, სამი, სამი ათეული, სამივე, სამით-წლითგანი, სამინდო, სამისნველი, სამისო, სამკაული, სამკერძოდ, სამკურნალო, სამკჳდრებელი, სამკჳდროდ, სამმზეჲ, სამნი და ოცი და ასი, სამოთხე, სამოთხველი, სამოსელი, სამოსი, სამოსლის მრცხელი, სამჟამი, სამსალა, სამსახურებელად, სამსტურობელი, სამსჭუალი, სამშჭუალი, სამრჭუალი, სამრსჭუალი, სამუნოჲ, სამური, სამღდელო, სამყარო, სამცველო, სამძიმარი, სამძიმო, სამწერობელი, სამწიგნობრე, სამწლისაჲ, სამწმიდაარობა, სამწმიდაარსებაჲ, სამწუხრო, სამწყელი, სამწყემსო, სამწყული, სამჭედლო, სამჭედური, სამჭადური, სამჭირნო, სამჭლეული, სამჭუალი, სამხარი, სამხარს, სამხრით კერძო, სამხრის, სამხრის-ყოფა, სამჯერ

ტ-არი, ტაბასტაკ-დაგებული, ტაბასტი, ტაბაცობა, ტაბერნეჲ, ტაბითა, ტაბლა, ტაგანი, ტაგარი, ტაგრუცი, ტაიჭი, ტაკუკი, ტალავარი, ტალანტი, ტალითა, ტამღა (თამღა), ტან-წყლიანი, ტანი, ტანის მსახური, ტანისამოსი, ტანჯვა, ტანჯული, ტაპაკი, ტაბაკი, ტაფაკი, ტაპარაკი, ტარეხი, ტარი, ტარიგი, ტარსიკონი, ტარტაროსი, ტარტაროზი, ტაფა, ტაღმა, ტაშისკარი, ტაშტი, ტასტი, ტაძარი საშჯელისაჲ, ტაძარი, ტაზარი, ტაძრეული, ტაძრისა წინაჲ, ტაძრისაგანი, ტაჭგანაგი, ტაჯგანაგი, ტახტი, ტბურე, ტბური, ტეგანი, ტევანი, ტევება, ტეობა, ტევნეულად, ტენება, ტერემინთო, ტერფი, ტეფი, ტიარი, ტიბიკონი, ტიპიკონი, ტჳბიკონი, ტივყუავი, ტილო, ტინი, ტირიფი, ტირონი, ტიტლოსი, ტიტროჲ, ტკბნელი, ტკებნა, ტკეპნა, ტკივნეული, ტოზიკი, ტოზიკობა, ტოლიპი, ტოლომა, ტოლონტოსი, ტომად-ტომად, ტომადად, ტომეულად, ტომარი, ტომარა, ტონთიო, ტოტი, ტპაზიონი, ტრაინოსებაჲ, ტრაჲანობაჲ, ტრაპეზუნტია, ტრბან, ტრედაკი, ტრედი, ტრელი, ტრვა, ტრიმისი, ტრიობა, ტრიხაპტონი, ტრფიალება, ტრფიალებული, ტული, ტურფა, ტუტაქი, ტუტაჲ, ტფიად, ტფობა, ტყავი, ტყრპელი, ტყუ, ტყუბი, ტყუე, ტყუედ-წარქცევა, ტყუენვა, ტყუენული, ტყუვილით, ტჳრთვა, ტჳროსი, ტჳფარი, ტჳქი

უ-, უ-ნი, უარება, უარზანიგო, უარის-ყოფა, უაღრესი, უვაღრესი, უაღრჱს, უბადო, უბანელი, უბანი, უბგერებელი, უბელო, უბიწო, უბიწო-ყოფა, უბიწოდ-კრებული, უბოროტჱსი, უბრალო, უბრალოდ, უბრკუმეს, უბრძოლველი, უგამოცდილება, უგანცხადებულჱსი, უგბილი, უგლიმი, უგონებელი, უგრძნებლად, უგრძნობელად, უგუანი, უგულ(ს)მოდგინე, უგულსმოდგინესი, უგულებელს-ყოფა, უგულისხმისმყოფელესი, უდაბნოჲს-მკჳდრი, უდაბნოჲს-მოყუარე, უდარო, უდებ-ყო, უდებ-ყოფა, უდებად, უდბად, უდედო, უდიდროვნესი, უდრეკელად, უებრო, უელი, უეჭუარი, უეჭუი, უვაკობაჲ, უვალი, უვარ-ყოფა, უვარის-ყოფა, უვარება, უვარესი, უვარეჲ, უვითარებოჲ, უვითაროჲ, უზავობა, უზმა, უზნო, უზოპავობაჲ, უზრუნველ-ყოფა, უზრუნველად, უზრუნველი, უზრქელესი, უზუერული, უზღუდო, უთავოთაგანი, უთარგმანელი, უთნო, უთნოობა, უთქმელთ-მოქმედი, უკადრო, უკაცთგარეგნესი, უკაცთმოყუარე, უკეთესი, უკეთექმნული, უკეთურად-მცნობელი, უკეთურების-მოყუარე, უკეთური, უკითხავად, უკიმირო, უკმოსლვა, უკმოყვანება, უკმოხედვა, უკმოჴსნა, უკუანა, უკუანა ზურგით, უკუანა კერძო, უკუანა საბამი, უკუანაწარ, უკუანაჲსკნელ, უკუანაჲსკნელი, უკუეთუ, უკუეთუმცა, უკუმო, უკუნ, უკუნ-ხილვა, უკუნი, უკუნითი უკუნისამდე, უკუნსხმა, უკუნწოლა, უკურნებელი, უკურჩენა, უკუჭურჭლვა, ულდაჩი, ულვაშთ-მიახლება, ულპიაჲ, ულუკი, ულუმპიანი, ულუმპიანობა, ულუსი, ულხინებელი, ულხინულესი, უმალე, უმაღლესი, უმბგვარი, უმეტესადღა, უმეტესი, უმეტჲსი, უმეტე, უმეტკუეთილოჲ, უმეცარი, უმეცრება, უმკია, უმკჳდრო, უმკჳდროება, უმოგუმოდ, უმოლხინე, უმოლხინესი, უმოსწრაფესი, უმოქმედა, უმრავალწილეს-ყოფა, უმრისხანჱსი, უმსჯავრო, უმსჯავროდ, უმშჯავროდ, უმტკიცე, უმტკიცჱ, უმშჯავროდ, უმცრო, უმწამეჲ, უმწემესი, უმწინკულოება, უმწუხარესი, უმწჳსესი, უმჯობესი, უმჯობე, უმჴნჱსი, უნაკლულევანჱსი, უნაკლულოდ, უნაკლულჱსი, უნაყოფიერჱსი, უნაყოფო, უნდილი, უნდო ქმნა, უნებელად დება, უნებელი, უნებლებით, უნებლიეთი, უნიშნო, უნკიაჲ, უნოტიო, უნჯაკალი, უოცნოჲ, უპატივოება, უპატიო, უპატივო, უპატიოსნე, უპატიოსნეღა, უპატიოსნჱსი, უპე, უპიონი, უპირმშოესი, უპირული, უპოვარება, უპოვრება, უჟამო, უჟამოდ-მჭამელი, უჟამოჲს-ნაყოფი, ურაბამოჲ, ურაკი, ურაკპარაკი, ურდო, ურდსინგი, ურემჴარი, ურვა, ურვები, ურვეული, ურვილაკაჲ, ურვილი, ურთავი, ურთიერთას, ურთიერთარს, ურთიერთასი, ურიდება, ურიდი, ურნატი, ორნატი, ურო, ურჩად, ურჩი, ურჩხი, ურჩხული, უჩხული, ურცხჳნო, ურცხჳნოდ, ურწყულება, ურჯუკობა, უსაბლოდ, უსაზრდელობა, უსაკუთრჱს, უსამართლო, უსამართლოება, უსამართლოობა, უსამშჳნველო, უსასტიკე, უსასტიკეჲსი, უსაფრთულო, უსაღმრთოესი, უსაღმრთოესობაჲ, უსაშინელესი

ფადაშაჰი, ფათილაჲ, ფაკელი, ფაკიული, ფაკტი, ფაკტორი, ფალანგაჲ, ფალანგი, ფალენი, ფალკიდიონი, ფამოჲ, ფანაკი, ფანდაკი, ფანჩატური, ფანჯანობათი, ფანჯიაკი, ფარ, ფარაგი, ფარაო, ფარაოზი, ფარაში, ფარგალიტი, ფარეზი, ფარეში, ფარვა, ფარისეველი, ფარისეველნი, ფარმანი, ფარტენა, ფარული, ფარღალი, ფარღელი, ფარღული, ფარშამაგი, ფარშამანგი, ფასებული, ფასეკი, ფასის-მოსავი, ფასის-საცავი, ფასკიარი, ფაქლი, ფანქლი, ფაშა, ფაშუნიერი, ფუშნიერი, ფაცერი, ფაწალა, ფებერვალი, ფელაკონი, ფერეზიკი, ფერისცვალება, ფერცხალი, ფერჴთ ფასი, ფერჴთ-შესაცმელი, ფერჴულქმნილობა, ფესანგი, ფესუ, ფესჳ, –ფესუი, ფეტჳ, ფეშქაში, ფეშხუენი, ფეშხუემი, ფიალი, ფივება, ფილაკავანი, ფილენჯი, ფილი, ფილონი, ფილოპატი, ფილოსოფოსი, ფილოტიმიაჲ, ფინი, ფინიკეჲ, ფინიკი, ფინიქსი, ფირმანი, ფირტუ, ფისკოსი, ფისოსი, ფიფქი ნაკუერცხლოვანი, ფიქალი, ფიჩუ, ფიჩჳ; –ფიჩუი, ფიცება, ფიჭუ, ფლასი, ფლობილი, ფოკინი, ფოლი, ფოლოცი, ფორი, ფოფინება, ფოფხი, ფრასახი; ფარსახი, ფრთე-მალე, ფრთეგანპებული, ფრთეწულილი, ფრთოვანი, ფრთოანი, ფრიად, ფრიად ფიცხელი, ფრომინი, ფრტჳნვა, ფრფინვაჲ, ფრცხილი, ფრჩხილი, ფსალმუნად-ფსალმუნადი, ფსანთი, ფსელი, ფსიადი, ფსიადი, ფსიათი, ფსათია, ფსიტი, ფსკერედი, ფსუნი, ფუარი, ფუდულობაჲ, ფუვინკა, ფუნა, ფუნე, ფუნდუკი, ფურნე, ფურცელი, ფუფუნება, ფუშრუკი, ფუშუჲ, ფუცვა, ფუცხუ, ფოცხუ, ფუცხვი, ფქნარება, ფშიტი, ფშუვა, ფშუა, ფშჳნვებული, ფხა, ფხინი, ფჳდერატოსი, ფჳნიქსი

ქადა, ქადილი, ქადაგი, ქავება, ქათამი, ქათმისა-ჴმა, ქალანდრი, ქალაქითი-ქალაქად, ქალაქის-უფალი, ქალაქისა მამაჲ, ქალაქისშინაჲ, ქალბანა, ქალბანე, ქალდევი, ქალდია, ქალდეა, ქალწული, ქან-ი, ქანანელი, ქანქარი, ქარ-ცუარი, ქარანძავი, ქარაფი, ქარაფოვანი, ქართველი, ქართლი, ქარტა, ქარტაჲ-დაწერილი, ქარტეზი, ქარტოცი, ქარქაში, ქარქუეტი, ქარქუედი, ქარცი, ქასლევი, ქასრი, ქატო, ქაფარი, ქაღადი, ქაშქანი, ქაჩაბური, ქაჯთა ტუნი, ქაჯი, ქება, ქებათაჲ, ქებაჲ ქებათაჲ, ქედდადრეკილი, ქედი, ქეიბური, ქენებაჲ, ქენობა, ქენჯნილი, ქერეთი, ქერითი, ქერი, ქერობინებრი, ქერქი, ქექუვა, ქეშიკი, ქეცეანი, ქეცი, ქეჰა, ქვა, ქუა, ქვადაკრებული, ქვაჲ, ქვაჲ პატიოსანი, ქვებური, ქველ-ქმნა, ქველის-საქმარი, ქველის-საქმე, ქველნაბრდღუენი, ქველუშიშად, ქვით-ხურო, ქვითკირი, ქვითკირისა ეკლესია, ქვის სატყორცელი, ქვის-მჴდელი, ქვისა დაკრება, ქია, ქიბორჯი, ქიმი, ქინძი, ქლამინდი, ქლანინდი, ქმართ-მოყუარე, ქმნა, ქმნული, ქმნულკეთილი, ქმნულობა, ქმრის-სლვა, ქმრის-ქუეშემყოფი, ქმრის-ცოლი, ქმრის-ცოლის-მავალი, ქობინი, ქოთარეთი, ქოთნის-სახე, ქონდარი ველური, ქონდაქარი, ქუნდაქარი, ქონება, ქორაკანდელი, ქორაკანდლისა, ქორიკოზი, ქორონიკონი, ქრონიკონი, ქორრი, ქოსი, ქოუნ, ქოქი, ქოჩი, ქრთამი, ქრისტე-შემოსილი, ქრისტისშობა, ქრისტიშობა, ქსელი, ქსენადოქარი, ქსენადოქი, ქსენადოში, ქსენონი, ქსესტი, ქსჳსტონი, ქუან-, ქუე, ქუე-დაღონებული, ქუეაღ, ქუეგამხედველი, ქუეგანწესება, ქუეგანხედვა, ქუეითი, ქუეჲთი, ქუელთობისა, ქუემგოგვარი, ქუემდებარე, ქუემეთრევი, ქუემო, ქუენა, ქუესკნელი, ქუეყანა, ქუეყანა-აღვსილი, ქუეყანაჲ საქმარი, ქუეყანით-შექმნული, ქუეყანის-მშრომელი, ქუეყანის-საქმარი, ქუეყანის-საქმე, ქუეყანისა, ქუეყანისა განმწონელი, ქუეყანისა მკჳდრთაგანი, ქუეყანისმზომელობა, ქუეშე, ქუეწარმავალი, ქუეჲთ, ქურივ-სუმა, ქურუმი, ქურქუმა, ქურციკი, ქურცინი, ქურჯი, ქუსეტი, ქუსლი, ქუქუნი, ქუცნვა, ქუხილი, ქუჯინი, ქცევა, ქცეული, ქჳრნობა, ქურნობა, ქჳშა, მქჳშა

ღადება, ღადირი, ღადო, ღავვანა, ღაზოდ, ღათუ, ღალაჲ, ღალვა, ღამე, ღამით, ღამეულ, ღამის მხერვალი, ღან, ღანუყობა, ღანუჴობა, ღარი, ღარღა, ღაფლობა, ღაღად(ის)გდება, ღაწუ, ღაწჳ, –ღაწუი, ღელე, ღელვა, ღერღედი, ღრღედი, ღერღილი, ღვლარჭნვა, ღინჭოჲ, ღირ-, ღირება, ღირღალი, ღირღოლოვანი, ღლავკოსი, ღლია, ღმრთეებრ, ღმრთივ წერილი, ღმრთივბრძენი, ღმრთივმობერილი, ღმრთის მშობელი, ღმრთის-მბრძოლი, ღმრთის-მეცნიერება, ღობე, ღომორი, ღონის-ძიება, ღონისძიებული, ღორის-ჴორცი, ღოჲნო, ღრამმატიკოსობა, ღრატე, ღრატოიანი, ღრიაკალი, ღრიანკალი, ღრმაბაგე, ღრტილი, ღრუ, ღრუბელთმდევნელი, ღრღალი, ღრიღალი, ღრღვნა, ღუარძლი, ღუაწება, ღუაწიდ, ღუაწლი, ღუაწლმრავალი, ღუელფი, ღუემელი, ღულამი, ღულარჭნა, ღლარჭნა, ღუმერა, ღუწა, ღუწოლა, ღწოლა, ღჳნის მნენი, ღჳნოსმული, ღჳნჭა, ღჳნჭი, ღჳრღუარი, ღირღუარი, ღჳჭი, ღჳნჭაჲ

ყადი, ყაენი, ყაზანი, ყათარი, ყალანი, ყანობირი, ყანჩი, ყაპუზუნა, ყაპყაპი, ყარ, ყარყადი, ყარყატი, ყარყატებრი, ყაფაზა, ყაჭი, ყდაჲ, ყვანება, ყველი, ყია, ყიდვა, სყიდა, ყიყუ, ყოდალა, ყოველგზითვე, ყოველთა სადგური, ყოველთა სადგურისა მოღუაწე, ყოველთა-სავაჭრო, ყოველი, ყოველი სოფელი, ყოველივე, ყოველსა დღესა, ყოვილი, ყოვლად, ყოლად, ყოლა, ყოვლადვე, ყოლადვე, ყოვლად-დასაწუელი, ყოვლად-წმიდა, ყოვლით კერძო, ყოვლითურთ, ყოვლისა მპყრობელი, ყოვნა, ყოლა, ყოლაუზი, კოლაუზი, ყორჩი, ყორჩიბაში, ყოფა, ყოფილი, ყრმათმყვანი, ყრმათმწურთელი, ყუავილ-განრეული, ყუავილი, ყუავილოსნება, ყუერბი, ყულარაღასი, ყულყასი, ყუმჩაჩი, ყუნი, ყურად-ღება, ყურად-ხუმა, ყურანი, ყურბეული, ყუერბეული, ყურე, ყორე, ყურიმალი, ყურიმლვა, ყურის მიყოფა, ყურისა მიპყრობა, ყურისა მოყოფა, ყურულთა, ყურყდელი, ყურწარკუეთილი, ყჳბარი, ყჳნვა, ყჳნი, ყჳრება, ყჳრილის-ყოფა

შაბათი, შაფათი, შაბარდუხი, შათირი, შალილი, შამუშობაჲ, შანა, შაჰნე, შანთი, შარავანდდადგმული, შარავი, შარაფი, შარი, შარშა, შატროვანი, შაფირი, შაჰვაჲ, შაჰვისმოყუარეჲ, შაჰნავაზი, შაჰრამანი, შაჰრაჲ, შეავება, შეახლება, შებლარდნილი, შებმა, შებნდების, შებნედილი, შებორკილება, შებორცუებული, შებრატნილი, შებრყჳლება, შებრყჳლებული, შებრძჳნვა, შეგდება, შეგინება, შეგლძობა, შეგოზვა, შეგუამება, შეგულისსიტყუება, შეგუმერა, შედგინება, შედგმა, შედგმა თუალისა, შედება, შედეგი, შედრეკა, შედრესა, შედრკომა, შეერთება, შევესულბია, შევრდომილი, შეზავებული, შეზიარება, შეზმნილი, შეზომაჲ, შეზრუნება, შეზრუნვება, შეზრუნვებული, შეზღუდვა, შეზღუდვილი, შეთქრომილი, შეთქუმა, შეთხეულნი, შეთხზული, შეიგალნეს, შეითი, შეკერტება, შეკეცილი, შეკოლტება, შეკრება, შეკრთომა, შეკუნძება, შელალებული, შელბობა, შელესვა, შელეწვა, შელიქნა, შემაგდებელი, შემავალი, შემავალობით ქონება, შემაცურეველი, შემაწუხებელი, შემგბარი, შემგვანება, შემგუვე, შემგუვედი, შემდგომ, შემდგომად, შემდგომი, შემდგომი ამისი, შემეფტონი, შემეცნება, შემეცნიერება, შემზადება, შემზავებელი, შემზრახი, შემკრებელი, შემკუეთებაჲ, შემმზადებელი, შემობმა, შემობმაჲ, შემოგარე, შემოგდება, შემოგურა, შემოდება, შემოკრება, შემოლაზუნება, შემონაზუნება, შემომკერდება, შემომყვანებელი, შემომჯუღება, შემორთუმაჲ, შემოსილება, შემოტევება, შემოქმედი, შემოყვანება, შემოყოფა, შემოყრდნობა, შემოყუსება, შემოწერით, შემოწვენა, შემოწიფება, შემოწყუდევა, შემოჭჳრობა, შემოხება, შემოხუეწა, შემოხუმა, შემოჯდომა, შემოჴდომა, შემპოვნე, შემსჭვალვით მხედველი, შემტკბობელი, შემცოდებელი, შემცხუარება, შემძიმება, შემწიკება, შემწიკულული, შემწირველი, შემწუარი, შემწუელი, შემწუველი, შემწყნარებელი, შემჭირება, შემჭირვებული, შენ ყოფა, შჱნ ყოფა, შენაკრები, შენი, შენიშვნა, შეპალავანდება, შეპყრობილება, შერბენა, შერღუევა, შერყევა, შერყეული, შერჩულვა, შესადინარი, შესავალ-გამოსავალი, შესავალი, შესაკრებელი, შესაკრებლის მთავარი, შესამზადებელი, შესასხმელი ფერჴთაჲ, შესაქმე, შესაცუმელი, შესაწირავი, შესახებელი, შესახედავი, შესახურველი, შესლვა, შესულა, შესუარული, შესუენებული, შესულება, შესულებული, შესუმა, შესურა, შესწრაფა, შესხმა, შეტევება, შეტეობა, შეტრიობა, შეტყუბება, შეტყუევა, შეუგებელი, შეუგინებელი, შეუგუანი, შეუდრეკელად, შეუზმნელი, შეურაცხის-მყოფელი, შეურყეველი, შეუცავი, შეუძრავი, შეუძრველი, შეუწირავი, შეუწუხებელი, შეუხად, შეუხებელი, შეფარვა, შეფეთება, შეფრთეებული, შექმნა, შექმნული, შექურცნა, შექცვა, შეღება გულად, შეღუერფულჲ, შეღჳნებული, შეყვანება

ჩაბალახი, ჩათრი, ჩაკიდული, ჩალიში, ჩამოგდება, ჩამოდგომილი, ჩამორღუევა, ჩამორჩვნა, ჩამოსხმული, ჩამოცვალება, ჩამოცჳვნებული, ჩამოხუმა, ჩარადელი, ჩარადოვანი, ჩარბფიცხელობაჲ, ჩასდუდარაჲ, ჩასხმა, ჩაუქი, ჩაფარი, ჩაფი, ჩაფლა, ჩაფხუტი, ჩაფხუთი, ჩაჩი, ჩაჩხრეკა, ჩაჴუ, ჩდილო, ჩელთი, ჩელტი, ჩელხი, ჩემებრი, ჩინ, ჩინება, ჩინებულება, ჩინებული, ჩინქიშანი, ჩმუნვა, ჩნდე, ჩორი, ჩოროროდი, ჩოჴა, ჩრდილო, ჩრჩუილი, ჩრჩული, ჩურჩული, ჩუგლუგი, ჩუდკეცი, ჩოდკეცი, ჩოტკეცი, ჩუენ, ჩუენეული, ჩუეულად, ჩუეული, ჩუნჩერახი, ჩურჩერახი, ჩურჩნაჲ, ჩურჩუნაჲ, ჩურჩურება, ჩურჩური, ჩუსტი, ჩუხჩარეხი, ჩქურება, ჩხერა, ჩხვლეტა, ჩხირი, ჩხრეკა, ჩხუეპა, ჩხუერა

ცა, ცადება, ცავ, ცალ-, ცალება, ცალიერ-ყოფა, ცალიერი, ცალკაკა, ცან, ცანდალი, ცარცი, ცაცხუ, ცებნაჲ, ცემა, ცემულება, ცემულობა, ცემული, ცენება, ცერეცო, ცეცხლით(ა)-მომწუარი, ცვა, ცვალება, ციდამტკაველი, ციდამტკავლურად, ციდი, ციდა, ცითგამოჲ, ცილის დადება, ცილობითი სიტყჳსგება, ცისკარი, ციცა, ციცხუ, ცლა, ცმელი, ცმელოვანებაჲ, ცნება, ცნობა, ცნობა-ვნებული, ცნობა-მისრული, ცოდვის-მოყუარე, ცოდინი, ცომევანი, ცონცორიკაჲ, ცოცოტაჲ, ცრემლოვა, ცრუმოძღუარი, ცრუწინაწარმეტყუელი, ცუარგანრეული, ცუარი, ცუდად, ცუდი დიდებაჲ, ცუდმოწამე, ცუეთა, ცული, ცუმა, ცუნდრუკი, ცურა, ცრა, ცურევაჲ, ცურეულ-ყოფა, ცურვა, ცორვა, ცხებული, ცხედარი, ცხემლი, ცხენთ-სარბიელი, ცხენი, ცხოველს-მყოფელი, ცხორების-მოყუარე, ცხრაასი, ცხრო, ცხჳრი, ცჳვნა, ცჳვნება, ცჳლი, ცჳნი

ძალ-გიც, ძალ-დება, ძალ-დიდი, ძალ-მიც, ძალ-უც, ძალად მოსრული, ძალისაებრ, ძალყოფა, ძარღუჭრილ-ყოფა, ძარცუვა, ძაღუერი, ძაძა, ძაძაშთაცუმული, ძგიდე, ძე, ძე-, ძებნა, ძეგლი, ძეგლის-წერა, ძელი, ძელქვა, ძენძერუკი, ძეობა, ძერი, ძერა, ძეძუ, ძეძჳ, ძეწკვი, ძეწნი, ძვრა, ძრვა, ძიება, ძივთი, ძილ, ძილის-შინება, ძირდაბმული, ძირობა, ძის-წული, ძლევა-მოსილი, ძლევაშემოსილი, ძლევის-მყოფელი, ძლივს, ძმა, ძმაცუვა, ძმაცულება, ძმის-მოყუარე, ძმის-წულაკი, ძმის-წული, ძმისწული, ძნეული, ძნიად-საცნაური, ძონძი, ძოწეული, ძოწი, ძრვა, ძრწოლა, ძწოლა, ძუ, ძუვი, ძუელადი, ძუელი, ძუელი და ახალი წერილი, ძუელი რჩული და ახალი, ძუელი შჯული, ძუელძული, ძუღუან, ძოღან, ძუძუ, ძუძუჲს-მწოვარი, ძღოლა, ძღომა, ძღუანვა, ძჳნად, ძჳნშემთხუეული, ძჳრ-ძჳრად, ძჳრის-მოჴსენება, ძჳრის-საქმე, ძჳრის-ყოფა, ძჳრის-ხილვა, ძჳრის-ჴსენება, ძჳრ-ჴსენება, ძჳრხილული

წადილი, წათი, წალაჲ, წალთი, წალი, წალკოტი, წამაკალარს, წამართ, წაღმართ, წამკადრად, წამოცჳვნებული, წანა, წანულეთი, წარბი, წარბმა, წარგდება, წარდგინება, წარდგმა, წარვედ, წარვლენა, წარვხედნე, წარიბირნა, წარიგებული, წარიტრა, წარკითხვა, წარმავალი, წარმართება, წარმართებულება, წარმატება, წარმდები, წარმობმა, წარმოგდება, წარმოდგინება, წარმოდგმა, წარმოვრდომილი, წარმოიჭჳრა, წარმომატყულობელი, წარმომტყუენველი, წარმომჭჳრობელი, წარმოსლვა, წარმოტევება, წარმოტრვა, წარმოტრვაჲ, წარმოტყუენვა, წარმოტყუენვაჲ, წარმოყვანება, წარმოყოფა, წარმოჩინება, წარმოცდა, წარმოცემა, წარმოცჳვნა, წარმოძრვა, წარმოძღოლა, წარმოწუადე, წარმოწყუმა, წარმოხუმა, წარმოჴდომა, წარმრეველი, წარმტყუენავი, წარმტყუენ(ვ)ელი, წარმტყუენველი, წარმღუნელი, წარმყვანებელი, წარმცველობა, წარმცორვალი, წარმწყმედელი, წარნაქი, წარნაწყმედი, წარრევა, წარევა, წარსადგმელი, წარსავალი, წარსავლელი, წარსაწყმედელი, წარსლვა, წარსწრობილი, წარსხმა, წარსხმული, წარტაცებული, წარტევება, წარტყუენვა, წარტყუენული, წარუკმოცთომა, წარქცევა, წარყვანება, წარყოფა, წარყრა, წარჩინება, წარჩინებული, წარცჳვნება, წარძრვა, წარძღოლა, წარძღომა, წარძღუანვა, წარწყმედა, წაწყმედა, წარხეთქა, წარხუევა, წარხუმა, წარჯმნა, წარჴდა, წარჴდომა, წაჴდომა, წარჴდუნვება, წარჴოცა, წარჴსნილი, წარჴსნილობით, წაღმა, წაღმართმორბედი, წახმული, წბილი, წდობა, წედი, წელი, წელიწადითი-წელიწადად, წელიწდეულად, წენტილი, წერაქუ, წერეული, წერული, წერილი, წერილი ხატისა, წერილის-შემომყვანებელი, წერტა, წერტითი, წერტილი, წეს-ყოფა, წესა, წესთაჲ, წესი, წესი განგებისაჲ, წესი და განგებაჲ, წესიერება, წესიერი, წესისაებრ, წესნიერი, წეღან, წვალება, წვენა, წთოლა, წთოლვა, წთომა, წიაღ-აღვლა, წიაღ-ავლა, წიაღ-ვლა, წიაღ-მოვლა, წიაღ-მოკრება, წიაღ-მოსლვა, წიაღ-მოჴდომა, წიაღ-სავალი, წიაღ-სლვა, წიაღ-ყვანება, წიაღ-ჴდომა, წიაღი, წიაღკერძო, წიაღმოკერძო, წიაღმოსავალი, წიაღ–, წიგნი, წიგნის-კითხვა, წიგნის-მეცნიერი, წიგნის-მიმღებელი, წიგნის-მკითხველი, წიგნის-მწერალი, წიგნის-ტყავი, წიგნის-წერა, წიგნისმრთუმელი, წიდა, წიდნე, წიდოვანი, წიდოანი, წიდოვნება, წივაჲ, წით-, წითელი, წიკული, წილ, წილ(ის)გდება, წილ, წილად, წილ-ხუდომა, წილვა, წილი, წილის-განგდება, წილის-საზომი, წილისა შეწამება, წინა, წინა-აღდგომა, წინა-აღმდგომელი, წინა-აღმდგომი, წინა-განზრახვა, წინა-განმზადება, წინა-განმზადებული, წინა-განსაწყობელი, წინა-განწყობა, წინა-დაგება, წინა-დაგებული, წინა-დადგომა, წინა-დადება, წინა-დამდგრომელი, წინა-დაპყრობა, წინა-დაუდგომი, წინა-დაუცუეთელება, წინა-დაუცუეთელობა, წინა-დაუცუეთელი, წინა-დაცუეთა, წინა-დაცუეთილება, წინა-დება, წინა-კარი, წინა-კარსე, წინა-მავალი, წინა-მბრძოლი, წინა-მდგომი, წინა-მდებარე

ჭაბუკა, ჭაბუკი, ჭაპუკი, ჭაბუკიდი, ჭაბუკროვანი, ჭადი, ჭავლოა, ჭაკუნტელი, ჭალა, ჭალაკი, ჭალაშ, ჭალედი, ჭამა, ჭამადი, ჭამბაკი, ჭამება, ჭამებული, ჭამული, ჭანი, ჭაპანი, ჭაპუკი, ჭარ, ჭარმაგი, ჭარო, ჭაშაკი, ჭაშნიგი, ჭაჰრი, ჭდობა, ჭედა, ჭედილი, ჭელტობა, ჭელჭობაჲ, ჭენება, ჭერა, ჭეშმარიტ-ქმნა, ჭეშმარიტ-ყოფა, ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტება, ჭეშმარიტი, ჭია, ჭივილი, ჭილი, ჭილყუავი, ჭიმა, ჭიმი, ჭირ(ვ)ება, ჭირვობა, ჭირ-, ჭირვა, ჭირვება, ჭირვეული, ჭირვეულობა, ჭირვეულება, ჭირი, ჭირნ-, ჭირული, ჭიქა, ჭიქაჲ გარისაჲ, ჭიჭნაური, ჭიჭნაუხტი, ჭკა, ჭკუერვა, ჭლაკგანპებული, ჭლიკგანპებული, ჭლაკი, ჭმა, ჭმევა, ჭმულება, ჭმუნვა, ჭნობა, ჭორტი, ჭრა, ჭრელებული, ჭრელი, ჭრელობა, ჭრეტა, ჭროფლი, ჭრტინვა, ჭრჭინვა, ჭუავი, ჭუარდლი, ჭუვარგენი, ჭუვილი, ჭუილი, ჭუვნეული, ჭუვნიერი, ჭუმუნვიერი, ჭუილი, ჭუოდა, ჭურ-რჩეულება, ჭურვა, ჭურვილი, ჭური, ჭურინვა, ჭურიტი, ჭურჭელთმცველი, ჭურჭელი, ჭურჭერი, ჭურჭლვა, ჭუღელი, ჭუხვა, ჭყლემა, ჭჳრვა, ჭჳრობა

ხადა, ხდა, ხადილი, ხადილობა, ხადუმი, ხავარტი, ხავონანი, ხაზარნი, ხაზი, ხათუნი, ხაკანი, ხალენი, ხალიფა, ხალხამი, ხამი, ხან, ხან ერთ, ხანად-ხანად, ხანდაკი, ხანი, ხანითი-ხანად, ხარ, ხარადრიონი, ხარაჯა, ხარბი, ხარგა, ხარება, ხარვარი, ხარისხი, ხარკება, ხარკობა, ხარკი, ხარკის-მკრებელი, ხარკის-მომჴდელი, ხარტიელი, ხარტოფილაკი, ხარტოფილაქსი, ხარტუკი, ხრატუკი, ხარტულარი, ხარჭა, ხარჭი, ხასაგიანი, ხატება, ხატვა, ხატთმწერლობაჲ, ხატი, ხატი ქმნულებისაჲ, ხატკეთილობა, ხატოვანი, ხატშუენიერი, ხაშმი, ხაჩეცარი, ხახუ, ხდა, ხე, ხება, ხედვა, ხევა, ხევნარი, ხევსი, ხეთქა, ხეთქნება, ხელად-მქცევი, ხელი, ხენეში, ხენეშმსახური, ხეობა, ხეოვანი, ხერვა, ხერთვისი, ხერხვა, ხერხის-სახე, ხეული, ხვალე, ხვალის(ა)-დღე, ხვალისაგან, ხვაფთანი, ხიზანი, ხილა, ხილვა, ხილი, ხილის-მოკრება, ხილის-მცველი, ხილის-საცავი, ხილოანი, ხილოვანი, ხილული, ხიობა, ხეობა, ხირხალი, ხისტი, ხლდომა, ხლება, ხმაწა, ხოირი, ხუირი, ხჳირი, ხჳრი, ხოლე, ხოლო, ხოლო თუ, ხოლოდ, ხომი, ხორშაკება, ხორშაკეული, ხორშაკი, ხორში, ხოსტაკი, ხრა, ხრატუკი, ხრტინვა, ხრწევა, ხრწნა, ხრწნილება, ხსედ-ჭრელი, ხსედი, ხუადი, ხუადრეს, ხუავი, ხუავრიელი, ხუაიშნად, ხუალ, ხუალთ, ხუანჯი, ხუანჯიანი, ხუარბალი, ხუარბლის-ვაჭარი, ხუასტაგი, ხუასდაგი, ხოსტაკი, ხუასტაგის-მოყუარე, ხუაშიადად, ხუაჲშანი, ხუეშანი, ხუდომა, ხუედრება, ხუედრი, ხუევა, ხუეიშნება, ხუესტი, ხუესტობა, ხუეტა, ხუეშანი, ხუეშნაჲ, ხუეწა, ხუეწილი, ხუეჭა, ხუთათასი, ხუთასი, ხუთგზის, ხუთეული, ხუთი, ხუთისთავი, ხუთშაბათი, ხუირი, ხჳრი, ხუმა, ხუნაგი, ხუჟიკი, უჟიკი, ხურეტა, ხურვა, ხურინვა, ხურმა, ხურო, ხუროება, ხუროვ(ნ)ება, ხუროთ-მოძღუარი, ხუროთ-მოძღურება, ხუშკარი, ხუშორესადრე, ხუჩაბათი, ხუცება, ხუცეს-მონაზონი, ხუცესი, ხუცობა, ხუცსობა, ხჳდე, ხჳდოდი, ხჳთქი, ხჳნჭაჲ, ხჳრი, ხჳშნება

ჯაბანი, ჯაბნებ, ჯაბნობა, ჯადაგო, ჯადაგობა, ჯადაგება, ჯავარი, ჯალაბი, ჯან, ჯანიშინი, ჯარბი, ჯარვაჲ, ჯარი, ჯაჭუ, ჯაჭუედი, ჯაჭუჭური, ჯაჭჳ, –ჯაჭუი, ჯაჭჳს-მოქმედი, ჯდომა, ჯებირი, ჯეკმა, ჯერ-ყოფა, ჯერ-ჩენა, ჯერ-ჩინება, ჯერაკუმელი, ჯერაკუმია, ჯერანი, ჯერება, ჯერეთ, ჯერერთ, ჯერეთის, ჯერთაგან, ჯერი, ჯერის-მჩინებელი, ჯერისა საჴმარი, ჯერისაებრ, ჯერკუალი, ჯერმჩინებელი, ჯეროვანება, ჯეროვნება, ჯეროვანი, ჯეჯლი, ჯვარისმტჳრთველი, ჯიმრი, ჯინი, ჯინიბი, ჯინჭარი, ჯინჭველი, ჯიპოსი, ჯიღა, ჯიხური, ჯმნა, ჯმნულება, ჯობნა, ჯორი, ჯორჯმოსილი, ჯურჯმოსილი, ჯოხი, ჯოხტაკი, ჯოჯვა, ჯუარ(ს) ცუმა, ჯუარებობა, ჯუარის-მცუმელი, ჯუარობა, ჯურღმული წყლისა, ჯურღუმული, ჯურღმული, ჯღანი

ჰაბა, ჰაბაში, ჰაე, ჰაერი, ჰაეროვანი, ჰაეროვნება, ჰავი, ჰავითა ზმნა, ჰავის-ზმნა, ჰავლი, ჰავჴელოვნებით, ჰაზრვა, ჰაზრვით, ჰაკი, ჰალო, ალოვე, ალოეჱ, ალო, ჰამაპაჰას, ჰამარ-ყოფა, ჰამარკარი, ჰამბავი, ამბავი, ჰამბვა, ჰამბორის-ყოფა, ჰამება, ჰამო, ჰამრობა, ჰანგრობა, ჰანი, ჰანტაკრად, ჰარშივი, ჰასაკგრძელი, ჰასაკი, ასაკი, ჰასაკით-სწორი, ჰასაკითა სრული, ჰასაკისა მოდგამი, ჰასაკისა სწორი, ჰასაკისა ქონება, ჰასაკოვანი, ჰასერა, ჰასირი, ჰაჯამი, ჰაჲსრე, ჰგიან, ჰგიეს, ჰგიობს, ჰე თუ, ჰე, ჰჱ, ჰებრაელებრ, ჰებრაელი, ჰეგრე, ჰეჯიბი, ჰინდო, ჰინდოეთი, ჰოია, ჰომი, ჰომის-მკრებელი, ჰონ-ნი, ჰორლის-პირი, ჰორლოსანი, ჰოროლი, ჰოჰოლი, ჰრაბი, ჰროვარტაკი, ჰროარტაკი, ჰროარდაგი, ჰროარდაკი, ჰროატაკი, ჰრომ-ნი, ჰრომაებრ, ჰრომაებრი, ჰრომაელებრ, ჰრომაებრ, ჰრომაელებრი, ჰრომაებრი, ჰრომელთა, ჰრომელი, ჰრომი, ჰრომი, ჰრომეჲ, ჰრული, ჰრულოვა, ჰუნე, ჰურაკპარაკი, ჰურია, ჰურია-ყოფაჲ, ჰურიაება, ჰურიაება, ჰურიაობა, ჰურიაებრ, ჰურიაებრი, ჰურიება, ჰურიელებ

ჳკონომოსი, ჳპატიონი, უპატიონი, ჳპატიონობაჲ, ჳპერვერტოჲ, ჳპოდიაკონი

ჴად, ჴალარჯობა, ჴალი, ჴამ-, ჴამიერი, ჴამლი, ჴამლის-საბელი, ჴამლის-ტეფი, ჴამსი, ჴამსიერება, ჴარ, ჴარი, ჴაროჲ, ხაროჲ, ჴაჴვა, ჴაჴილება, ჴბო, ჴდა, ჴდალთ-მდრანჯობელი, ჴდალ-მნდრანჯობელი, ჴდალი, ჴდილი, ჴდომა, ჴდუნვება, ჴედნა, ჴევი, ჴევი, ჴევნი, ჴევროვანი, ჴელ(თ)-აღპყრობა/აპყრობა, ჴელ(თ)ბორკილი, ჴელ(ით)-პყრობა, ჴელ(ით)-ურიდობა, ჴელ(ისა) შეხება, ჴელ-ყოფა, ჴელ-შეუხებელი, ჴელ-ცემა, ჴელ-ცემული, ჴელ-წიფება, ჴელადი, ჴელგანპყრობით, ჴელთ-გდება, ჴელთ-დასხმა, ჴელთ-დება, ჴელთ-დებული, ჴელთ-საქმარი, ჴელთ-საქმე, ჴელთ-საჴოცელი, ჴელთ-სხმა, ჴელთ-ტყუელვა, ჴელთ-წერა, ჴელთუგდებელი, ჴელი, ჴელით-მოქმედი, ჴელით-პყრობით; ჴელ-პყრობით, ჴელით-საძიებელი, ჴელით-უქმნელი, ჴელით-ქმნული, ჴელით-წერილი, ჴელით-ხურო, ჴელითა, ჴელითდაცემაჲ, ჴელის აღყოფა, ჴელის ქუეშე, ჴელის შეყოფა, ჴელის ჴელადი, ჴელის-ამპყრობელი, ჴელის-აპყრობა, ჴელის-აღპყრობა, ჴელის-განდგმა, ჴელის-დადება, ჴელის-მპყრობელი, ჴელის-პყრობა, ჴელის-საპყრობელი, ჴელისსაპყრობი, ჴელის-უფალი, ჴელის-ჴელ, ჴელისა მიყოფა, ჴელისა მოყოფა, ჴელისა შეყოფა, ჴელისუფლობაჲ, ჴელისწერაჲ, ჴელისჴელადი, ჴელმანდილი, ჴელმოქმედება, ჴელმოჭდობა, ჴელმწიფე, ჴელმწიფება, ჴელოვანთ-მოძღუარი, ჴელოვანი, ჴელოანი, ჴელოვნება, ჴელოსანი, ჴელუბანელი, ჴელუბანელობა, ჴელცალიერად, ჴელცუდად, ჴემ, ჴერი, ჴლარჩად, ჴმა, ჴმაკეთილი, ჴმამაღალი, ჴმამაღლობა, ჴმარება, ჴმატკბილობა, ჴმაშუენიერი, ჴმაწულილი, ჴმაჰამო, ჴმეადჲ, ჴმეანი, ჴმევა, ჴმელი, ჴმელსარეცელობაჲ, ჴმის-ყოფა, ჴმის-ცემა, ჴმობა, ჴნარცუ, ჴნაცუ, ჴნარცჳს-თხრა, ჴნდური, ჴნვა, ჴოვილი, ჴომი, ჴორც-დაგებული, ჴორც-მოყუარე, ჴორც-შესხმული, ჴორცთ-შესხმა, ჴორცი, ჴორცი და სისხლი ქრისტესი, ჴორციელება, ჴორციელობა, ჴორციელებრი, ჴორციელი, ჴორჴი, ჴოცა, ჴრდალი, ჴრმალი, ჴრმლოსანი, ჴრწნა, ჴრწნილება, ხრწნილება, ჴსენება, ჴსვა, ჴსნა, ჴსნილად, ჴსოვა, ჴსობა, ჴსული, ჴუ(ვ)ილი, ჴოვილი, ჴუამალდი, ჴუარდნა, ჴუება, ჴუებულ-ქმნა, ჴუებული, ჴუედა, ჴუედნა, ჴუედნილებაჲ, ჴუეზა, ჴუელა, ჴუერთნა, ჴუვილი, ჴუთვა, ჴუმილვა, მჴუმილვა, ჴუმილი, ჴუმირი, ჴუნდი, ჴურელ-დება, ჴურელი, ჴურელოვანი, ჴურეტა, ჴურვა, ჴურვება, ჴურთა, ჴშვა, ჴსვა, ჴშიად, ჴშირად, ჴშირად-ნერგი, ჴშირება, ჴშირი, ყშირი, ჴშული, ჴჳვ-ყოფა, ჴჳვილი, ჴჳმირი, ჴჳობა, ჴჳრდი, ჴჳრთი, ჴჳფლოვანი

, ჵსანა, ოსანა

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9