-

-ებრ(ი), -ელ, -ესე, -მი, -მტე, -ტე, -მშო, -ო, -ურთ, -ღა, -ცა, -ძი, -წარი, -ჯერ

, ა(ღ)ქავება, აბა, აბა, ჰაბა, აბანო, აბარმად-ი, აბბა, აბა, ამბა, ანბა, აბეზრობა, აბმა, აბრამადი, აბრამეანი, აბრამიანი, აბჯარი, აბჯრისმტვირთველი, აგარა, აგარაკი, აგარაკი, აგარა, აგარეანი, აგება, აგებულება, აგვა, აგრილობდა, აგური, აგჳსტო, აგჳსტოსი, ადამა, ადამანტი, ადამატი, ანდამატია, ადამანტიანი, ადამანტინე, ადამეანი, ადარი, ადგილ(ის)-ცემა, ადგილად, ადგილად-ადგილადი, ადგილადი, ადგილებრი, ადგილი, ადგილითი ადგილად, ადგილის-მცველი, ადგილის-პყრობა, ადგილის-ცემა, ადგილობანი, ადგილობითი, ადვილ, ადვილად, ადრე, ადრე-მიღება, ადრე-ყოფა, ადრევე, ადრითგან, აელვება, აერი, ჰაერი, აეროვანი, ავაზაკება, ავაზანი, ავაზნი, ავანდი, ავანი, ავარი, ავაჯი, ავაჯმრავალი, ავლი, ავლინი, ავჟანდა, ავრობა, ავქსონი, ავშარაჲ, აზატი, აზადი, აზმა, ათაბაგი, ათას ოთხასი, ათას წილ, ათასეული, ათასი, ათასისთავი, ათერი, ათირი, ათი, ათი ათასი, ათორმეტი ათასი, ათძალი, ათხელება, აიდი, აკელდამა, აკრება, აკროსტიხონი, აკუმი, ალაგებრი, ალაგთაებრი, ალაგი, ალამი, ალაფი, ალაქაბამში, ალდატი, ალელუჲა, ალექსანდრელი, ალვა, ალიზი, ალმური, არმური, ალქატი, ამაზონელი, ამაო, ამავო, ამაოება, ამაოჲ, ამარზაკ, ამაღლება, ამბარი, ამბორება, ამბორი, ამბორის-ყოფა, ამბორის-ყოფა, ჰამბორის-ყოფა, ამბოხი, ანბოხი, ამიერით, ამირეჯიბი, ამირსპასალარი, ამისგანადცა, ამისთჳს, ამოქმნა, ამოცუმა, ამოწყუედა, ამპოლი, ამპყრობელი, ამრენაკი, არმენაკი, ამრენაგი, ამრიზება, ამჴედრება, ან, ანაზდა, ანაზდად, ანაზდაით, ანაზდაჲთი, ანასტასიაჲ, ანაფორაჲ, ანგელოზებრი, ანგელოზებრივი, ანგროვანი, ანდამატი, ანდერძის-მწერალი, ანდრიანტი, ანდრიატი, ანთანიმი, ანთილიუსი, ანთიპატოსი, ანთიპატრიკი, ანთიპატროსი, ანთჳპატი, ანკანაკება, ანკანაკობა, ანკჳრა, ანტაკრად, ანტექრისტე, ანტლია, ანუ, ანუ არა, ანუ... ანუ, ანძრული, აპანი, აპარანი, აპაური, აპკა, აპნისი, აპოთიკი, აპოლონ, აპოხტი, აპრილი, აპყრობა, აჟურაჲ, არ-, არა-არსება, არა-არსი, არა-კეთილი, არა-მოჴსენება, არა-მყოფი, არა-საგონებელი, არა-სარწმუნოება, არა-ძლება, არა-წრფელი, არაბიელი, არად-საჴმარი, არავონი, არამრიდი, არარაჲ, არაყოფა, არაცებნაჲ, არაძლებულობაჲ, არაწმიდა, არაწმიდება, არაჯვორი, არდაბაგება, არდაბაგი, არდაგი, არდამლტვარი, არე-არე, არეგ ქალაქი, არვეონად, ართანმქცევი, არი, არიანოსი, არიელი, არიილი, არიოთი, არმაზი, არმაზნი, არმანდამი, არმარი, არმაღანი, არმური, არმული, ალმური, არნაკი, არნებობა, არნი, არრა

ბ-ან, ბაბილო, ბაბილოვნ-ი, ბაბილოვნელ-ი, ბაგა, ბაგე, ბაგინი, ბაგინისმძარცუველი, ბაგინთა მძარცუველი, ბაგის ყოფა, ბაგის-საყოფელი, ბაგრატუნიანი, ბად, ბადე, ბადება, ბადეედი, ბადენი, ბადის-პირი, ბადის-სახე, ბადური, ბაღათური, ბაჰადური, ბავთის-გდება, ბაზიერი, ბაია, ბაჲა, ბაკო, ბალამწარა, ბალანი, ბალანტი, ბალარჯი, ბალახში, ბალაჰვარი, ბალღამი, ბალღოჯი, ბანა, ბანდაკი, ბანდი, ბანერეგეს, ბანჯარი, ბარაკიელი, ბარბითი, ბარდნალი, ბარე, ბარი, ბარსაბონი, ბაშაჩუხი, ბაწარი, ბგერა, ბჭგერა, ბგუნვილი, ბდჳნვარე, ბეგი, ბეგლარბები, ბეგლარი, ბედედი, ბევრწილ, ბევრჯერ, ბერი, ბირება, ბირებული, ბირებულობა, ბირთუ, ბირთჳს სახე, ბირქა, ბისონი, ბისონი, ბჳსონი, ბიცი, ბიცოვანი, ბიცოანი, ბიწი, ბკიჭი, ბლარდნა, ბმა, ბობალოზი, ბოზა, ბოკელი, ბოკუერი, ბოლბოლება, ბოლო, ბოლო-ბეჭედა, ბოლოდ, ბოლოწითელი, ბოლოჲთ კერძო, ბომონი, ბონდი, ბორა, ბორვალი, ბორია, ბორკილი, ბორკილოსანი, ბორობანი, ბურობანი, ბოროტ(ის)-ჩენა, ბოროტთ-მთავარი, ბოროტის-მეტყუელება, ბოროტისა-ყოფა, ბორტნოანი, ბორჯღლედი, ბოსელი, ბოძალი, ბოძი, ბრაბიონი, ბრაკსტარი, ბრალება, ბრალეულ-ყოფა, ბრალეულება, ბრალეული, ბრალი, ბრალის-ბმა, ბრანგუ, ბრეჲ, ბრიად, ბრინვა, ბრკიალება, ბრკინება, ბრკინვალე, ბრკოლა, ბრკომა, ბრკუმა, ბრმა, ბროწეული, მროწეული, მრეწეული, ბროწეულოვანი, ბრუმეტება თუალთა, ბრძანება, ბრძენთ მთავარი, ბრძმედი, ბრძმეთი, ბრძმეთი, ბრძოლა, ბრძოლის-ყოფა, ბრძოლის-ცემა, ბრძღუამლი, ბრწამლი, ბრწკალი, ბრწყინვალება, მბრწყინვალება, ბრწყინვალედ, ბრჭალამდისი, ბრჭლადმდისი, ბრჭალი, ბტული, ბუგრი-მუწუკი, ბუგრიანი, ბუკი, ბუკიოტი, ბუკუი, ბუმბერეზი, ბუნება, ბუნებით, ბუნთურქი, ბუნი, ბურდნა, ბურთუ, ბურნაკი, ბურნუსი, ბურწუმალი, ბურჯი, ბუსტუღი, ბუსუნი, ბუქი, ბუღრაობა, ბუშიანი, ბღლაწი, ბღუარი, ბღოარი, ბჭეთ-მწიგნობარი, ბჭითი-ბჭედ

, გაგა, გაგზავნა, გაგლეჯილი, გადგენილი, გავალაკი, გავლა, გაზარელი, გაზარინელი, გაზეება, გაზეპირება, გათუალვა, გაიმ, გალატოზი, გალაღებული, გალიაკი, გალილეა, გალობა, გალობის შემსხმელი, გალობისა სიტყუა, გამართებით, გამკჳდრება, გამო, გამობერვით განჭედილი, გამობერვითი, გამობერილი, გამობმა, გამობრწყინ(ვ)ებული, გამოგდება, გამოგება, გამოგებება, გამოგვა, გამოგუალ-, გამოგურა, გამოდგინება, გამოდგმა, გამოდგომა, გამოდება, გამოდევ(ნ)ა, გამოდინება, გამოდნობა, გამოვე, გამოვლა, გამოვლენა, გამოვლინება, გამოვრდომა, გამოზიდვა, გამოზრდა, გამოთრევა, გამოთუალვა, გამოთქუმადი, გამოთხევა, გამოთხრა, გამოიპირვოდა, გამოკიდება, გამოკითხვა, გამოკითხვით, გამოკოდა, გამოკრება, გამოკრეხილი, გამოკუეთა, გამოლოცვა, გამომადინებელი, გამომართ, გამომართებით, გამომატება, გამომეტყუელება, გამომეტყუელი, გამომეცნება, გამომეძიებელი, გამომზრდელი, გამომთქრომელი, გამომთხრობელი, გამომყვანებელი, გამომჩუენება, გამომცდელი, გამომცემელი, გამომცენარე, გამომცხვარი, გამომწულილებაჲ, გამომხატვარი, გამომხილველი, გამომჴდომი, გამონადები, გამონადინები, გამონატაცები, გამონაღები, გამონაყოფი, გამონახეთქი, გამონდობა, გამონერწყუვა, გამონიშება, გამონქრევა, გამოპარვა, გამოპირვა, გამოპყრობა, გამორბენა, გამორთუმა, გამორიცხვა, გამორკუევა, გამორღუევა, გამორჩევა, გამოსადინელი, გამოსავალი, გამოსარცხელი, გამოსატევებელი, გამოსაღები, გამოსახვით, გამოსლვა, გამოსლვა სრულიად, გამოსპეტაკება, გამოსრულება, გამოსრული, გამოსწვრივ, გამოსწრება, გამოსხმა, გამოტაცება, გამოტევება, გამოტყუ, გამოტყუენვა, გამოტყუვება, გამოუვალი, გამოუჩინებელი, გამოფრდა, გამოქანდაკება, გამოქმნული, გამოქსოვა, გამოქუცნვილი, გამოღება, გამოყენებული ლექსიკონური წყაროები შემოკლებათა მითითებით, გამოყვანება, გამოყოლა, გამოყოფა, გამოყრა, გამოჩემება, გამოჩენა, გამოჩინება, გამოცა, გამოცდა, გამოცდილება, გამოცემა, გამოცენება, გამოცვალება, გამოცლა, გამოცნობა, გამოცხადება, გამოცხობა, გამოცჳვნება, გამოძება, გამოძეგუვა, გამოწერა, გამოწიაღება, გამოწლვაჲ, გამოწმედა, გამოწოვა, გამოწუთომა, გამოწულილვა, გამოწულილვით, გამოწურვა, გამოწყობა, გამოწყუეტა, გამოწჳმება, გამოჭედა, გამოჭედილი, გამოჭენება, გამოჭეშმარიტება, გამოჭმა, გამოჭრა, გამოხადა, გამოხატვა, გამოხეთქა, გამოხილვა, გამოხლდომა, გამოხუეწა, გამოხუმა, გამოჯდომა, გამოჯდომილი, გამოჯეჯლოვა, გამოჴდა, გამოჴსნა, გამოჴუება, გამოჴურვება, გამოჴშვა, გამსხმელი, გამუჴლებით, გან, განაგისი, განათლება, განნათლება, განათლებადი, განაიგურდიოს, განარგნვა, განაწილება, განახევრება, განახვა, განაჴმობი, განბიცებული, განბიწება, განბმა, განბნევა, განბოკლება, განბორგება

, და, დაბა-წისქჳლი, დაბადება, დაბადებული, დაბაზმურება, დაბანაკება, დაბაღი, დაბაყლება, დაბაჲ, დაბაჲ სისხლისაჲ, დაბგერება, დაბდადი, დაბერება, დაბეჭდვა, დაბითი დაბად, დაბირი, დაბირამი, დაბლარი, დაბმა, დაბნევა, დაბნელება, დაბნელებული, დაბორკილებული, დაბრკოლება, დაპრკოლება, დაბრმალი, დაბრმობა, დაბრყჳლება, დაბრყჳლებული, დაბრჯგუება, დაბუდება, დაბუნაგება, დაბურვა, დაბუშებული, დაბუშტვა, დაბღალვა, დაბძარვა, დაბზარვა, დაგდება, დაგებულად, დაგებული, დაგესლება, დაგზება, დაგლა, დაგლახაკება, დაგოზვა, დაგრილება, დაგუალული, დაგჳანება, დადარ(ა)ნებული, დადარნება, დადარნეულებული, დადგინება, დადგმა, დადგმული, დადგომა, დადგრომა, დადრგომა, დადება, დადება გულსა, დადება საძირკუელისა, დადეგი, დადიანი, დადინება, დადნობა, დადრეკა, დადუმება, დადუხჭირება, დაეწყო, დავანება, დავარდა, დავარდნა, დავედრებული, დავითი, დავითიანი, დავიწყება, დავრდომილობა, დავრეში, დარვეში, დავსებული, დაზამთრება, დაზიდვა, დაზულევა, დაზულვა, დაზჳნვა, დაძჳნვა, დათლემული, დათრევა, დათუ, დათუალვა, დათქმა, დანთქმა, დათქუმა, დათხევა, დათხრა, დაიწყო, დაკამკამებაჲ, დაკანებული, დაკარვება, დაკიდება, დაკირძვნა, დაკლება, დაკლვა, დაკონვილი, დაკორდებული, დაკრება, დაკრება ნაყოფისა, დაკრებული, დაკრვა, დაკრძალვა, დაკრძალული, დაკუეთა, დაკუეთილი, დაკუთნვა, დაკჳრვება, დალალაჲ, დალბილება, დალევა, დალევნა, დალევნაჲ, დალეწ(ვ)ა, დალირბებული, დალიჭი, დალმატიკი, დალპოლვილი, დალუკი, დამაგრება, დამაკება, დამალვა, დამამტკიცებელი, დამართ, დამართება, დამართებით, დამარღუეველი, დამარხვა, დამარხული, დამასხმელი, დამაშურალობა, დამაცუდებელი, დამახრწეველი, დამბადებელი, დამბძარველი, დამგებლობა, დამდაბლება, დამდგომი, დამდგრომელი, დამდედება, დამდოვრება, დამედგრება, დამეტება, დამატება, დამზადება, დამზიდვარი, დამთქმელი, დამთხეველი, დამთხუეული, დამიზეზება, დამკლე, დამკრებელი, დამკჳდრება, დამკჳდრებული, დამმცნობელობა, დამობმა, დამოდინება, დამოვარდნა, დამოთაულება, დამოკუეთა, დამომადინებელი, დამომავალი, დამომართ, დამომარცულა, დამონება, დამოპება, დამორჩილება, დამოსლვა, დამოტევება, დამოღება, დამოყოფა, დამოცჳვნება, დამოწაფება, დამოწაფებული, დამოწუეთა, დამოწურვა, დამოჴდომა, დამრეველობა, დამრემლება, დამრუდება, დამრჩელი, დამსახურება, დამსჭუალვა, დამშჭუალვა, დამრჭუალვა, დამსხმელი, დამტაცებელი, დამტკიცება, დამტკიცებით, დამტკიცებული, დამტკიცილი, დამუსრვა, დამფარველი, დამფლველი, დამყარება, დამცილებელი, დამცნება, დამცნობა, დამძიმება, დამწერელი, დამწნება, დამწუარი, დამწუველი, დამწურობა, დამწუხველი

ეან-ი, იან-ი, ებენის, ებრაეანი, ებრაელა, ეგთავე, ეგრე სახედცა, ეგრე, ეგერე, ეგრეთ, ეგრჱთ, ეგრეთცა, ეგრჱთცა, ეგრემლევანი, ეგრეცა, ეგრჱცა, ეგრეჱთ, ეგრეჲთ, ეგრჱთ, ეგრის წყალი, ეგუტერი, ედემი, ეესოდენი, ევადაგი, ევანგელე, ევანი, ევკრასი, ევლოგია, ევლოგიტოს კჳრიოს, ევფუთი, ეფუდი, ევფუდი, ეზედმპყრობელა, ეზო, ეზო გულისა, ეზობმული, ეზოთმპყრობელობაჲ, ეზოჲს-მოძღუარი, ეთიმადოვლე, ეთიოპი, ეკლესია, ეკლესიასტე, ეკლესიის ყოფა, ელა, ელამავი, ელამი, ელამოთი, ელამონი, ელევენი, ელევი, ელვა, ელვარე, ელვარება, ელიაღაჯი, ელიულა, ელლინი, ელლენი, ელმანა, ელნი, ელოი, ემბაზი, ემპაზი, ემპლახტროჲ, ემპალასტროჲ, ენ, ენად-ენადი, ენაკუეთილი, ენაპირიანობაჲ, ენგიჩარი, ენდროჲს-ფერი, ენისა-ყოფა, ენკენია, ენკენის-თუე, ენკრატისი, ენქერი, ეპარხოსობა, ეპრახოსობა, ეპისტატი, ეპისტოლე, ებისტოლე, ეპიტირიტისი, ეპიტროპი, ეჟუანი, ეჭუანი, ერგასის და მეორე, ერგასის და ოთხ, ერგასისი, ერგასტერი, ერდო, ერესიოტი, ერთ პირად, ერთ-შეზავება, ერთგან, ერთგზის, ერთგუამი, ერთი, ერთი ჯერი, ერთი-ერთსა, ერთითა პირითა, ერთკაკა, ერთკერძო, ერთნებიანი, ერთსახე, ერცახე, ერთსახედ, ერთფერად, ერთშაბათი, ერთხოლო, ერთჯერ, ერთჴელი, ერის-კრება, ერის-მძღუარი, ერის-წყეული, ერისკაცება, ერისკაცობისა მოდგამი, ერსა წინაშე, ერქუანი, ერჩდნეს, ერჳთრა, ესდენ, ესე, ესე და ესე, ესე იგი, ესე იგი არს, ესეკალიგი, ესერე, ესოდენ, ესდენ, ესთენ, ესოდენი, ესდენი, ესთენი, ესრე სახედცა, ესრეჲთ, ესრჱთი, ესრჱთმლევანი, ეტერ-წინამო, ეტერი, ეტიკი, ეტიკობა, ეტლის-თუალედი, ეტლის-მწაფელი, ეტრატი, ეტჳმალოგიობაჲ, ეფფათა, ექსამიტონი, ექსარხოსი, ექსკუვიტონი, ექსორია, ექუსორია, ექსორია-ყოფაჲ, ექსორიაობა, ექსორიობა, ექუა, ექუსასი, ეღომენოსი, ეყრების, ეშიყაღასი, ეშიშვის, ეშმაკეული, ეშმაკეულობა, ეშმაკი, ეშმი, ეშუ, ეჩუე, ეჩუ, ეწერი, ეწყო, ეჯანი, ეჯი, ეჯიბი, ეჰა

, ვაზი, ვაზრი, ვაკასი, ვალ, ვალს, ვალალაება, ვალალება, ვალენტიანელნი, ვალენტინიანელნი, ვალი, ვამი, ვანის დედა, ვანის-მცველი, ვანისდედაჲ, ვაჟინარი, ვარდაპეტი, ვარემანდი, ვარმი, ვარსკულავთმეტყუელი, ვარსკულავი, მასკულავი, მასკლავი, ვარსკულავის-მეტყუელი, ვარქირი, ვარღალი, ვარშამაგი, ვარცლი, ვარხუ, ვარხჳ, ვასილიკონი, ვასილისკო, ვასილოღრაფი, ვასმირი, ვასხება, ვაშა, ვაშკარანი, ვაშლი, ვაშლნი სპილენძისანი, ვაშტი, ვაჭარი, ვაჭრობა, ვახად, ვახი, ვაჰანაკრა, ვაჰმანი, ვაჲ, ვაჲთ ხდა, ვედრად ქონება, ველი, ველის(ა) პირი, ველისზედაჲ, ველტიოს-ქმნაჲ, ვერ, ვერ-მიახლება, ვერ-შემძლებელი, ვერ-შესაძლებელი, ვერა, ვერსადა, ვერღარა, ვერძი, ვეცხლით-მოსილი, ვეცხლით-მოფარდული, ვეცხლით-ფრდილი, ვეცხლის მოყუარე, ვეცხლის-მოყუარება, ვეცხლის-მშრომელი, ვეცხლის-მჭედელი, ვეცხლმოძერწული, ვეცხლწყალი, ვითარება, ვინ, ვლა, ვლინება, ვლტოლა, ვნება

ზადენ-ი, ზარ-ჴდა, ზარგანჴდილი, ზარის-ასაჴდელი, ზარის-განჴდა, ზარის-დაცემა, ზარის-საჴდელი, ზე აღებული, ზე-აღდგომა, ზე-ღებული, ზე-ჯდომა, ზეგარდამომავალი, ზეგარდამომომცემელი, ზეგარდამოსატევებელი, ზეგარდამოსრული, ზედ-დასასხმელი საჴელითა, ზედ-მიმწდომობა, ზედ-მოსასხმელი, ზედ-მოხილვა, ზედ[ა]-მიხედვა, ზედა-აღდგომა, ზედა-გარდათხეული, ზედა-დადგინება, ზედა-დაცემული, ზედა-დაწერილი, ზედა-დგომა, ზედა-მდგომელი, ზედა-მდგომი, ზედა-მიდგომა, ზედა-მისლვა, ზედა-მიწევნით, ზედა-მიხილვა, ზედა-მიჴდომა, ზედა-მოდგომა, ზედა-მოსლვა, ზედა-მოჴდომა, ზედა-შეჴდომა, ზედა-წარუწერელი, ზედა-წერილი, ზედა-ხედვა, ზედამდგომელობა, ზედგომით, ზეთის-ხე, ზეთის-ხეოანი, ზეთის-ხილი, ზეთის-ხილოვანი, ზემოწერილი, ზემოჴსენებული, ზენ, ზეუკუნ, ზეშთ-გარდაცემა, ზეშთა-ჯდომა, ზეცა, ზეცისაგანი, ზეხილული, ზიარი, ზიდვა, ზმნა, ზმნობა, ზნე, ზნოანება, ზნოანი, ზომთ-საბელი, ზორვა, ზრახვა, ძრახვა, ზროხა, ძროხა, ზუაობა, ზურგით მოტჳრთე, ზურგის-ძუალი, ზღვის-დება, ზღუდე, ზღუდე-დარღუეული, ზღუდვილი, ზღუდის-ზღუდე, ზღუდოვანი, ზღუდოანი, ზღჳს-კიდე, ზღჳსკიდელი

თაგუ, თავ(ის)-ყოფა, თავგა(ნ)წირვა, თავდადებული, თავდადრეკილი, თავის-მოყუარე, თავის-მყოფელი, თავის-სახუეველი, თავისუფალი, თავმოდრეკილი, თავმძღუარი, თავს-მდებება, თავს-მდებობა, თავს-მდებელი, თავს-სხმა, თავყანის-ცემა, თავყუანის-ცემა, თაყუანის-ცემა, თავწარსხმული, თავწყარო, თან, თანა, თანა-აღხილვა, თანა-დახუდომა, თანა-დგომა, თანა-დება, თანა-ედვა, თანა-მავალი, თანა-მბრძოლება, თანა-მბრძოლობა, თანა-მდგომარე, თანა-მდგომი, თანა-მზრახვალი, თანა-მზრახველი, თანა-მძრახვალი, თანა-მიდგომა, თანა-მიღება, თანა-მკჳდრება, თანა-მკჳდრი, თანა-მოდგამი, თანა-მორბედი, თანა-მორწმუნე, თანა-მოსაჯული, თანა-მოქალაქე, თანა-მოღუაწე, თანა-მოძმე, თანა-მყოფი, თანა-მშრომელი, თანა-მცორვალი, თანა-მწოლი, თანა-მჭუ(ვ)ანი, თანა-მჭუვარი, თანა-მჯდომარე, თანა-მჯდომელი, თანა-ნადები, თანა-ნერგი, თანა-რბოლა, თანა-სლვა, თანა-ყოლა, თანა-ყოფა, თანა-შეთქუმული, თანა-შერთვა, თანა-შეწევნა, თანა-შთამოსლვა, თანა-შთამოყოლა, თანა-წარვლა, თანა-წარმავალი, თანა-წარსადინელი, თანა-წარსავალი, თანა-წარსლვა, თანა-წარსრბა, თანა-წარტანება, თანა-წარცთუნება, თანა-წარცოდვა, თანა-წარჴდომა, თანა-ჭირვება, თანა-ჯერმჩინებელი, თანა-ჯერისმჩინებელი, თანად-შეჭმა, თანად-ცოდნა, თანამდები, თანამონაწილე, თანანუგეშინის-ცემა, თანასათნო-ყოფა, თანასწორი, თანახატ-ქმნა, თანახუცესი, თანაჴორცი, თაყუანის-მცემელი, თესლი, თესლის-გამოღება, თესლის-მეტყუელი, თესლის-მკრებელი, თესლის-მოფარდული, თესლის-მჭამელი, თესლმდინარე, თესლმცენარე, თივა-ცენებული, თივის-მჭამელი, თითის-საჩუენებელი, თითოსახე, თჳთოსახე, თითოსახეობა, თითოფერება, თითოფერი, თჳთოფერი, თითწარჴდილი, თრევა, თრომა, თუალ(თ)-ღება, თუალ(თ)-ყოფა, თუალ(თ)-ხუმა, თუალთ-ხუვა, თუალ-შეუდგამი, თუალგანტევებული, თუალვა, თუალთ-მიდგმა, თუალთ-საჴდელი, თუალთა მოდგამი, თუალთა შედგმა, თუალით-მხილველი, თუალუხუავი, თქმა, ნთქმა, თქრომა, თქუმა, თქუმევა, თხევა, თხრა, თხრილი, თხრობა, თჳთმპყრობელი, თჳთმხილველი, თჳს-ყოფა

იავარ(ის)-ყოფა, იგავი, იგავით-მეტყუელი, იგი სხუაჲ, ინ, ინაჴით-მსხდომარე, ინაჴით-მჯდომარე, ინაჴით-ჯდომა, ინაჴის-დგომა, იფქლი, იძრვისი

კაბადუკ-ი, კაკა, კან, კანკელი, კანკლედი, კარავი, კარდაჴშული, კარვის-დგმა, კარვის-ძელი, კარვობა, კარი, კარსე, კაც(ის)-კლვა, კაცთ-მოყუარე, კაცთ-მოყუარება, კაცი, კაცის-მკლველი, კაცის-მოყუარე, კაცის-მოძულე, კაცის-მჭამელი, კაცის-ფერი, კეთილ(ის)-ყოფა, კეთილად-აღმომდინარე, კეთილად-მსახურება, კეთილად-მსახური, კეთილად-სასწაულოვანი, კეთილად-შეზავება, კეთილად-ჴსენებული, კეთილვნება, კეთილი, კეთილით(ა)-მძლე, კეთილის(ა)-საქმე, კეთილის-მოძულე, კეთილის-მოძღუარი, კეთილის-მყოფელ-ი, კეთილობა, კეთილწესებული, კერმის-მცვალებელი, კერპთ-მსახურება, კერპთ-მსახური, კერძო, კერძო-დიაკონი, კერძო-დღესასწაული, კერძობა, კერძოდიაკონობაჲ, კეცა, კეცის-ჭური, კეცის-ჭურჭელი, კიდარი, კიდე, კიდეჲ, კიდე-ქმნა/ყოფა, კიდება, კიდელი, კითხვა, კლვა, კლავა, კლიტეთ-მპყრობელი, კმა-ყოფა, კრება, კრებულება, კრებული, კრვა, კრულ-ყოფა, კრულთ-სამცველო, კუალ-ყოფა, კუალად-შეყოფა, კუალს-დგინება, კუდკუეთილი, კუეთა, კუეთილება, კუეთილი, კურნება, კჳრვება

ლას, ლეწვა, ლხინება

მაგალითი, მადინებელი, მადლის-მცემელი, მავალი, მავლინებელი, მაკე, მაკნება, მალე-მწერალი, მალიად-მეტყუელება, მალხინებელი, მამა, მამა-დედა, მამა და დედა, მამათ-მავალი, მამათ-მბორგელი, მამათ-მბორგალე, მამიდა, მამის-ძმა, მამისმამეულად, მამისძმისწული, მამლის-მოყუარე, მამლობის-მოყუარე, მამონა, მამრი, მამული, მამული წესი, მამულობაჲ, მამფალი, მამძირი, მამხილებელი, მან, მანანა, მანგალი, მანდა, მანდამი, მანდარი, მანდატურთუხუცესი, მანდატური, მანდიკური, მანდილი, მანდრაგორი, მანდრაგური, მარდაგონი, მანდრაღორა, მანდრინი, მანიაკი, მანიქეველი, მანიქეოზი, მანიჭი, მანნაჲ, მანქანება, მანქანი, მანქანის-საბელი, მაოტებელი, მაოჴარი, მარ-ნი, მარადღოვანი, მარანათა, მარბიელი, მარბიელობა, მარგალიტი, მარგილი, მარვაჰაჲ, მარზაპანი, მარზიკი, მართ, მართება/მართვა, მართლ-მორწმუნე, მართლმადიდებელობა, მართლმკუეთელობა, მართლმკუეთელობაჲ, მართლსარწმუნოვება, მართლსლვაჲ, მართლუკუნ, მართლუკუნქცევა, მართობი, მართჳს-მოყუარე, მარი, მარიალი, მარიამეთი, მარიამობისთუე, მარკიანელი, მარმალი, მარმარიონი, მარმენიო, მარტი, მარტივი, მარტოდ-მყოფი, მარტოდ-ცხორებაჲ, მარტოქმნული, მარტჳლია, მარტჳრია, მარქაფა, მარღასი, მარღუ, მარჩბივება, მარჩბივი, მარჩილი, მარცუალი, მარცუალი ჟამისაჲ, მარცხენეობაჲ, მარცხენჱთი, მარწმუნებლობა, მარწუხი, მარხულთაგანი, მარჯოჲ, მარჯუალ, მარჯუელ, მარჯუე, მარჯუენე, მარჯუენეობაჲ, მარჯუენითკერძონი, მარჯუენითკერძოჲ, მარჯუენითობაჲ, მარჯულ კერძო, მარჯულ, მარჯუნ, მასკნე, მასმაროთი, მაზმაროთი, მასრული, მასხურებელი, მატაკარანი, მატანია, მატება, მატიანი, მატიანე, მატლი, მატყვი, მაუზნი, მაუზენი, მაფორი, მაფრთხე, მაფუცებელი, მაქმა, მაღალი, მაღალი გულითა, მაღდალინი, მაღლო(ვ)ა, მაღლოვანი, მაღლოვი, მაღნანტი, მაღრანი, მაღრიბი, მაშია, მაშინ, მაშინ-ღა, მაშინვე, მაშკი, მაშრიყი, მაშრომებელი, მაშურალ-ყოფა, მაშურალი, მაშურალობა, მაშფალა, მაშფოთებელი, მაჩუ, მაჩუენებელი, მაჩუენებლობა, მაცენებელი, მაცთუნებელი, მაცთურება, მაცთური, მაცილობელი, მაცხოვარე, მაცხოვარება, მაცხოვარი, მაცხოვნებელი, მაძრახებელი, მაძღარი, მაძღრივ, მაძღრობა, მაწანებელი, მაწვა, მაწვენელი, მაწოვარი, მაწოვნებელი, მაწუეველი, მაწყინარი, მაწჳმებელი, მაჭენებელი, მაჭირებელი, მაჭირვებელი, მახარა, მახარებელი, მახარობელი, მახიობა, მახიობელებრ, მახიობელი, მახეობელი, მახიობლობა, მახროტი, მახრუტი, მახრუდი, მახუვა, მაჯანად, მაჰამებელი, მაჴსოვარი, მბაძველი, მბორგელი, მბოროტებელი, მბრძოლი, მბუდებელი, მგებელი, მგებვარი, მგზავნა, მგინობარი, მგლოვარება, მგორგალე, მგრაგნალი, მგრაგნელი, მგურგჳნვალე, მგურემელი, მდაბიორი, მდაბრ, მდგამი, მდგმო

ნაათალი, ნაალაფევი, ნაბერწყალი, ნაბეჭდავი, ნაბრძოლი, ნაგევი, ნაგუდალი, ნაგუერდალი, ნადაბარი, ნადალუკი, ნადგური, ნადები, ნადინები, ნადირება, ნადირობა, ნადირობა, ნავასარდი, ნავატი, ნავით გამო, ნავის-მავლინებელი, ნავის-სახერველი, ნავის-სლვა, ნავის-უფალი, ნავროზობა, ნავღელ-ფიცხელობა, ნავღელი, ნავღლიანი, ნავღულვაჲ, ნაზარეველი, ნაზარეთი, ნაზირეველი, ნაზირი, ნათელი, ნათესავ-ნი, ნათესავთ-ჩამომავლობა, ნათესავთა რიცხუ, ნათესავი, ნათესავი ჴორციელი, ნათესაობა, ნათლიერი, ნათლით-აღქუმა, ნათლის-სახე, ნათლის-ცემა, ნათქუამი, ნათხევარი, ნათხევი, ნაიბი, ნაკადული, ნაკლულევანი, ნაკლულევანი გონებითა, ნაკლული, ნაკრავი, ნაკრაული, ნაკრტენი, ნაგრტენი, ნაკუეთი, ნალი, ნამთაული, ნამორჩი, ნამღერი, ნამცუეცი, ნამწუარევი, ნანარი, ნანდჳლ, ნანდჳლვე, ნამდჳლვე, ნაოფლავი, ნაოჴარი, ნაპარევი, ნაპრალი, ნარ, ნარდი, ნარდიონი, ნარდომი, ნარკი, ნარუალი, ნარღუენი, ნარცხი, ნასება, ნასთი, ნასნასი, ნასრანი, ნასრი, ნასრული, ნასტაგისი, ნასყიდევი, ნასწრაფევი, ნასხევი, ნასხმანი, ნასხური, ნატამალი, ნატამნევი, ნატაცები, ნატი, ნატიფი, ნატრაჲ, ნატყუენავი, ნაქონი, ნაქსოჲ, ნაქურთენი, ნაქურცენი, ნაღელავი, ნაყაჲ, ნაყოფ-მსხმო, ნაყოფ-შუენიერი, ნაყოფება, ნაყოფთ-მცენარებაჲ, ნაყოფი, ნაყოფიერება, ნაყოფიერი, ნაყოფის-გამომღებელი, ნაყრ-მცირეჲ, ნაყროვა, ნაყროვნობა, ნაშობ-ასპიტთაჲ, ნაშობი, ნაშობი კარაულისაჲ, ნაშრომი, ნაჩქური, ნაჩხრეკი, ნაცარ-თავსა-გარდასხმული, ნაცვალ-გება, ნაცვალი, ნაცვალმწყობელობა, ნაცილი, ნაციხარი, ნაციხვარი, ნაცოდავი, ნაცოხალი, ნაცხრენი, ნაძეძი, ნაძილევება, ნაძილევი, ნაძუელი, ნაძუელავი, ნაძჳ, ნაწახნაგები, ნაწდობი, ნაწერი, ნაწილება, ნაწილი, ნაწილიანნი, ნაწილნი, ნაწლევთ-მჭამელი, ნაწლევთმჭრელობა, ნაწლევი, ნაწუევარი, ნაწუეთი, ნაჭმევი, ნახევარი, ნახევარჴმელი, ნახევრება, ნახეთქი, ნახვად, ნახირი, ნახპეტი, ნახუედრებ(ელ)ი, ნაჯდომი, ნაჴმარები, ნაჴუთევი, ნგორება, ნეაროჲ, ნება, ნებვა, ნებად, ნებეულად, ნები, ნებიერ-ყოფა, ნებიერი, ნებიერობა, ნების-მყოფელი, ნების-ყოფა, ნეზუ, ნეკტარი, ნელად-რე, ნელადაჲთ, ნელსაცხებელი, ნემსი, ნემსული, ნერგვა, ნერგი, ნერგოვანი, ნერწყუ, ნერწყუ(ვ)ა, ნერწყუვა, ნერწყუა, ნესტორებაჲ, ნესტუ, ნესუ-ხავარტი, ნეფხუვა, ნეცუა, ნეცჳლი, ნეჭა, ნიად, ნიადაგი, ნიავ, ნიავი, ნიავწულილი, ნიაფორი, მიაფორი, ნიგოზაკი, ნიგოზი, ნიგუზის-სახე, ნიგუზოვანი, ნივთად, ნიკაფი, ნიკელი, ნიკოლაიტელნი, ნიკრისი

ობოლთ-სამზრდელო, ოდეს, ოდეს-იგი, ოდესვე, ოდესმე, ოდესცა, ოდეში, ოდით, ოდიში, ოთხათასი, ოთხასი, ოთხება, ოთხეკალი, ოთხი, ოთხკარგი, ოთხმეოცდაათცხრამეტი, ოთხმეოცდაოთხი, ოთხმეოცდაცხრამეტი, ოთხმიზდური, ოთხშაბათი, ოლარი, ორარი, ოლეჭკანდარი, ომფორი, ონ, ონი, ონიქიონი, ინჳქიონი, ორ-ბაგედი, ორ-ორი, ორათასი, ორარი, ორას და ცხრამეტი, ორასი, ორბი, ორგან-კუეთილება, ორგზის, ორდაოც ათასეული და ორასი, ორებაჲ, ორთოჴი, ორთქლი, ორი, ორი წილი, ორით-წლითგანი, ორიონი, ორის-მეტყუელი, ორკერძო, ორკეცი, ორმო, ოროგინე, ოროჯი, ორპი, ორღანო, ორშაბათი, ორცხოველება, ორცხოველი, ორძალი, ორწილ, ორჯერ, ორჯელ, ორჴმაობა, ოსპნი, ოსტანი, ოსტიარი, ოსტიგანი, ოტება, ოფაზი, ოფიკალი, ოქივანტერი, ოქრო(ჲს)-მჭედელი, ოქრო(ჲს)-ფერი, ოქრო-ბრკინვალე, ოქრო-თხზულება, ოქრო-ფესოვანი, ოქრო-ქსოვილი, ოქროკოდილი, ოქრონემსული, ოქროპეტალოჲ, ოქროქვა, ოქროშეძერწული, ოქროცურვებული, ოქროცხებული, ოქროწახნაგებული, ოქროხუეწილი, ოქროჲს-ჭურჭელი, ოქროჲსაგანი, ოქსინო, ოყარი, ოჩხი, ოცდახუთი, ოცება, ოცი ათასი, ოცწლითგანი, ოცწლისა, ოხრა, ოხჭანი, ოხჭნება, უხჭნება, ოჲ

პაგურეც-ი, პაგურეცი, პადიმარ-ყოფა, პადიმრობაჲ, პაემანი, პავასაკი, პაჲვასიკი, პავლე-ნი, პაზიონი, პაიჭი, პალავანდი, პალანი, პალატ-ბანაკი, პალატი, პალეკარტი, პანაგირი, პანაჟური, პანაჟურელი, პანარიოს, პანაშვიდი, პანდუქიონი, პანდოქიონი, პანფილი, პაპი, პაპა, პარ, პარაკიმანოზი, პარაკიმანოსი, პარაკიმენონი, პარაფსიდი, პაროფსიდი, პარაფსიტი, პარეგავტი, პალეგავტი, პარეხი, პარვა, პართ-ნი, პარული, პასანიკი, პასენაკი, პასექი, პასტოფორიონი, პასქა, პატარა, პატივ(ის)-ყოფა, პატივ(ის)ცემა, პატივი, პატივი სამეფოჲ, პატივის-მოყუარე, პატივოსანი, პატიოსანი, პატივცემული, პატიჟება, პატიჟის-მიჴდაჲ, პატიჟებაჲ, პატიჯი, პატიჟის-ყოფა, პატმოთინი, პატნეზი, პატოჰანი, პატრიკი, პატრიკიოსი, პატრიკიოსი, პატრონი, პატრუკი, პატრუქი, პატრუცაგი, პატრუჭაკი, პაქსიმადი, პაღური, პაშტაჲ, პაჰრაკი, პება, პებული, პევში, პელაღონი, პეპელი, პერექელი, პერიკნიმი, პერიპატოჲ, პერიფრასი, პეტალი, პეტრა, პილენძი, პილო, პილოჲს-ძუალედი, პილოჲს-ძუალი, პილპილი, პინა, პინაკი, პინაჲ, პინჩი, პირ-ცემა, პირად-პირადი, პირაქცევით, პირაღმართ, პირდადებით, პირდაპირადი, პირველ, პირველად, პირველად-მშობელი, პირველად-საჯდომელი, პირველად-ჯდომა, პირველადვე, პირველადცა, პირველდაბადებული, პირველვე, პირველთქუმული, პირველი, პირველითგან, პირველინაჴით-ჯდომა, პირველმესაინაჴეობაჲ, პირველმშობელნი, პირველნაყოფი, პირველშექმნული, პირველშექმნილი, პირველჯდომა, პირი, პირიანი, პირიდექსიონ, პირითა, პირის საცემელად, პირის-დასხმა, პირის-დაყოფა, პირის-საფარველი, პირის-ჴსნა, პირ-ჴსნა, პირმარხვა, პირმეტყუელი, პირმტკიცობა, პირმშო, პირმშოება, პირფიცხელი, პირღო, პისარი, ბისარი, პისიდონი, პისიდიონი, პიტაკი, პიტიახში, პატიახში, პლაკი, პლაკუნტი, პლანინაჲ, პოდირე, პოდერე, პუდერე, პოვნა, პოვნება, პოვნიერი, პოზანი, პოლოტიკი, პონტო, პორფირი, პორფიროანი, პორფირონი, პოსიდონი; პისიდონი; პისიდიონი, პოხა, პრაკი, პრასა, პრასტია, პრასტინი, პრასტიონი, პრაქსი, პრახტიკონი, პრეპოსიტი, პრეტორი, პრივატთა კომიტი, პრიმასი, პროადიკე, პროედროსი, პრონოიტისი, პროტი, პროტიკტორი, პროტოასიკრიტი, პროტონოტარი, პრჳონი, პუმპულა, პუნპულა, პურად მისრული, პურად უხუ, პურად ძჳრი, პურის-მტე, პურის-საქმარი, პურის-ჭამა, პურისა დამზადება, პურისმტედ-პურისმტედ, პურისუფალი, პყრობა, პყრობილ-ყოფა, პყრობილება, პჳთონო, პითონი

ჟამ რავდენადმდე, ჟამად, ჟამად-ჟამად, ჟამება, ჟამთააღმწერელობა, ჟამთაღმწერელი, ჟამი, ჟამი დროჲსაჲ, ჟამითგან ჟამადმდე, ჟამითი-ჟამად, ჟამის-მწირველი, ჟამის-ცემა, ჟამისად, ჟამისწირვა, ჟან, ჟერა, ჟივილი, ჟო[რ]ჟარაკი, ჟოლა, ჟუჟღა

, რ~ო, რა, რა, რაჲ, რაბამად, რაბამი, რაბატი, რაბი, რაბუნი, რაბი, ჰრაბი, რაბუნი, ჰრაბბუნი, ჰრაბბონი, რად, რადადვე, რავდენ, რაოდენ, რავდენ-რაჲ, რავდენვე, რავდენი, რაოდენი, რავდენი-ესე, რაოდენი-ესე, რავდენი-იგი, რაოდენი-იგი, რავდენიმე, რაოდენიმე, რავდენიცა, რაოდენიცა, რავდენცა, რავდენჯერ, რაინდი, რაკა, რამადანი, რამეთუ, რაოდენ-მე, რავდენ-მე, რაჟამს, რაჲჟამს, რასიმ, რაული, რაყამი, რაჲ, რაჲ ძეს, რაჲ-იგი, რაჲ-ძი, რაჲთამცა, რაჲთურთით, რაჲმე, რაჲმცა, რაჲჟამს, რაჲჟამსა, რაჟამს, რაჲსა, რაჲსა-მე, რაჲსა-ღა, რაჲსაგან, რაჲსათჳს, რაჲსთენი, რაჲცა, რაჲცა-იგი, რაჲძი, რბენა, რბოლა, რგომა, რევა, რეზი, რემა, რეონება/რიონება, რეშვა, რეცა, რვა, რვათა ჴმათაჲ, რთუანვა, რთული, რთხმა, რიდება, რიმაჲ, რინდი, რისხვა, რისხვეული, რისხვითი, რისხული, რიტორი, რიყე, რიცხუელად, რიცხუეული, რიცხჳთი, რიცხჳსაებრ თავადისა, რკენა, რკინა, რკინება, რკინობა, რკო, როკვა, რომელ-ეგე, რომელ-ესე, რომელ-იგი, რომელ-რაჲ, რომელთადა, რომელი, რომელივე, რომელიმე, რომელიმცა, რომელიცა-იგი, რომელმან-მე, რომელღა-იგი, რომელცა, რომელცა-ესე, რომლით, რომლისაგანი, რორინება, როსკიპი, როსპიკი, როქი, როშვაჲ, როჯი, რტოწულილი, რუ, რუბა, რუდუნება, რუდუნებული, რუვი, რუკაჲ, რულ(ილ)ი, რუპე, რუსი, რქა, რქისი, რღუევა, რღუნა, რყევა, რჩევა, რჩეულად, რჩეულება, რჩობა, რჩუნვილი, რწმენა, რწმუნება, რწყულება, რჯაჲ, რჴმალი

, ს-ავ, სააბეზროჲ, საანჯმნო-ყოფა, საარება, საარხონდოჲ, სააჯმნოდ, სააჯო, საბაიტელი, საბამი, საბანელი, საბანი, საბაოთი, საბატი, საბაქი, საბდივანი, საბეკი, საბელი, საბლარდნელი, საბრადნელი, საბმური, საბრძოლი, საგანგიო, საგანმზრახოჲ, საგდებელი, საგდოლი, საგველი, საგზაური, საგზებელი, საგმობი, საგოდებელი, საგოდი, საგრაგნელი, საგრძნებელი, საგურკველი, საგუსალი, საგუშაგეჲ, სადა, სადა, სადდაი, სადა-იგი, სადა-ღა, სადაროთი, სადაცა, სადაცა შეემთხუევიედ ყოველნი, სადაჲთ, სადაჲ, სადაჲთმე, სადაჲთცა, სადგმელი, სადედო, სადედოფლო, სადევე, სადიაკონე, სადინელი, სადოშიაროჲ, სადუკეველი, სადღესასწაულო, საერო, საეროობაჲ, საეჭუ, სავალი, სავანე, სავანის დადება, სავაჟინროჲ, სავარცხალი, სავარძელი, სავაღალი, სავაჭრო, სავაჭროთაგანი, სავლტე, სავნებელი, სავნო, სავრძელი, სავსე, სავსება, სავსედ, საზარელი, საზარო, საზოგადი, საზოლავროჲ, საზომი, საზროხე, საზუაობელი, საზუერელი, საზღვრის დადება, სათნო, სათნო-ყოფა, სათნო-ჩენა, სათნოდ, სათნოება, სათრომელი, სათუალავი, სათუალე, სათუე, სათუელი, სათოელი, სათქუმელი, სათხარი, სათხედი, სათხევლება, სათხრელი, სათხრობელი, სათხროლი, საიდუმლო, საისარი, საიფქლე, საკადრებელი, საკადრო, საკარაულოჲ, საკარგავი, საკარები, საკარცხული, საკეთე, საკელარი, საკიდარი, საკიდური, საკითხავი, საკილმო, საკიცხელება, საკლველი, საკრებელი, საკრებოჲ, საკრებულო, საკრველი, საკუ(ე)რთხი, საკუამი, საკუდავად, საკუეთელი, საკუერთხეჲ, საკუთარ-ყოფა, საკუთარი, საკურთხეველის შესამოსელი, საკურნებელი, საკუხი, საკჳრველება, საკჳრველთ-მოქმედება, საკჳრველი, სალამანდრა, სალბუნი, სალერწმეჲ, სალეწავი, სალმობა, სალპინი, სალხინებელი, სამ და ორმეოცი, სამ-სამით, სამ-ქორედი, სამაგდარი, სამაგიროსოჲ, სამაეგოჲ, სამაელ, სამარაგდო, სამარადისო, სამართალი, სამარია, სამარის-მძარცუველი, სამარიტელი, სამარიტი, სამარიტელი, სამარხოჲ, სამბერველი, სამგზის, სამგოსნე, სამე, სამეოც და ათცამეტი, სამეოცი, სამეუფო, სამეფო, სამექმო, სამზირი, სამზირო, სამი, სამი ათეული, სამივე, სამით-წლითგანი, სამინდო, სამისნველი, სამისო, სამკაული, სამკერძოდ, სამკურნალო, სამკჳდრებელი, სამკჳდროდ, სამმზეჲ, სამნი და ოცი და ასი, სამოთხე, სამოთხველი, სამოსელი, სამოსი, სამოსლის მრცხელი, სამოციქულო, სამჟამი, სამსალა, სამსახურებელად, სამსტურობელი, სამსჭუალი, სამშჭუალი, სამრჭუალი, სამრსჭუალი, სამუნოჲ, სამური, სამღდელო, სამყარო, სამცველო, სამძალი, სამძიმარი, სამძიმო, სამწერობელი, სამწიგნობრე

ტ-არი, ტაბასტაკ-დაგებული, ტაბასტი, ტაბაცობა, ტაბერნეჲ, ტაბითა, ტაბლა, ტაგანი, ტაგარი, ტაგრუცი, ტაიჭი, ტაკუკი, ტალავარი, ტალანტი, ტალითა, ტამღა (თამღა), ტან-წყლიანი, ტანა, ტანება, ტანი, ტანის მსახური, ტანისამოსი, ტანჯვა, ტანჯული, ტაპაკი, ტაბაკი, ტაფაკი, ტაპარაკი, ტარეხი, ტარი, ტარიგი, ტარსიკონი, ტარტაროსი, ტარტაროზი, ტაფა, ტაღმა, ტაშისკარი, ტაშტი, ტასტი, ტაცება, ტაძარი საშჯელისაჲ, ტაძარი, ტაზარი, ტაძრეული, ტაძრისა წინაჲ, ტაძრისაგანი, ტაჭგანაგი, ტაჯგანაგი, ტახტი, ტბურე, ტბური, ტეგანი, ტევანი, ტევება, ტეობა, ტევნეულად, ტენება, ტერემინთო, ტერფი, ტეფი, ტიარი, ტიბიკონი, ტიპიკონი, ტჳბიკონი, ტივყუავი, ტილო, ტინი, ტირილი, ტირიფი, ტირონი, ტიტლოსი, ტიტროჲ, ტკბილად-მეტყუელება, ტკბნელი, ტკებნა, ტკეპნა, ტკივნეული, ტოზიკი, ტოზიკობა, ტოლიპი, ტოლომა, ტოლონტოსი, ტომად-ტომად, ტომადად, ტომეულად, ტომარი, ტომარა, ტონთიო, ტოტი, ტპაზიონი, ტრაინოსებაჲ, ტრაჲანობაჲ, ტრაპეზუნტია, ტრბან, ტრედაკი, ტრედი, ტრელი, ტრვა, ტრიმისი, ტრიობა, ტრიხაპტონი, ტრფიალება, ტრფიალებული, ტული, ტურფა, ტუტაქი, ტუტაჲ, ტფიად, ტფობა, ტყავი, ტყრპელი, ტყუ, ტყუბი, ტყუე, ტყუედ-წარქცევა, ტყუედ-წარყვანება, ტყუენვა, ტყუენული, ტყუვილით, ტჳრთვა, ტჳრთი, ტჳრთოსანი, ტჳროსი, ტჳფარი, ტჳქი

უ-, უ-ნი, უარება, უარზანიგო, უარის-ყოფა, უაღრესი, უვაღრესი, უაღრჱს, უბადო, უბანელი, უბანი, უბგერებელი, უბელო, უბიწო, უბიწო-ყოფა, უბიწოდ-კრებული, უბნის-კარი, უბოროტჱსი, უბრალო, უბრალოდ, უბრკუმეს, უბრძოლველი, უგამოცდილება, უგანცხადებულჱსი, უგბილი, უგლიმი, უგონებელი, უგრძნებლად, უგრძნობელად, უგუანი, უგულ(ს)მოდგინე, უგულსმოდგინესი, უგულებელს-ყოფა, უგულისხმისმყოფელესი, უდაბნოჲს-მკჳდრი, უდაბნოჲს-მოყუარე, უდარო, უდებ-ყო, უდებ-ყოფა, უდებად, უდბად, უდედო, უდიდროვნესი, უდრეკელად, უებრო, უელი, უეჭუარი, უეჭუი, უვაკობაჲ, უვალი, უვარ-ყოფა, უვარის-ყოფა, უვარება, უვარესი, უვარეჲ, უვითარებოჲ, უვითაროჲ, უზავობა, უზმა, უზნო, უზოპავობაჲ, უზრუნველ-ყოფა, უზრუნველად, უზრუნველი, უზრქელესი, უზუერული, უზღუდო, უთავოთაგანი, უთარგმანელი, უთნო, უთნოობა, უთქმელთ-მოქმედი, უთქუმელი, უკადრო, უკაცთგარეგნესი, უკაცთმოყუარე, უკეთესი, უკეთექმნული, უკეთურად-მცნობელი, უკეთურების-მოყუარე, უკეთური, უკიდარო, უკითხავად, უკიმირო, უკმოსლვა, უკმოყვანება, უკმოხედვა, უკმოჴსნა, უკუანა, უკუანა ზურგით, უკუანა კერძო, უკუანა საბამი, უკუანაწარ, უკუანაწარი, უკუანაჲსკნელ, უკუანაჲსკნელი, უკუეთუ, უკუეთუმცა, უკუმართ, უკუღმართ, უკუმო, უკუნ, უკუნ-დგომა, უკუნ-ცემა, უკუნ-ხილვა, უკუნი, უკუნითი უკუნისამდე, უკუნსხმა, უკუნწოლა, უკურნებელი, უკურჩენა, უკუჭურჭლვა, ულდაჩი, ულვაშთ-მიახლება, ულპიაჲ, ულუკი, ულუმპიანი, ულუმპიანობა, ულუსი, ულხინებელი, ულხინულესი, უმალე, უმაღლესი, უმბგვარი, უმეტესადღა, უმეტესი, უმეტჲსი, უმეტე, უმეტკუეთილოჲ, უმეცარი, უმეცრება, უმკია, უმკჳდრო, უმკჳდროება, უმოგუმოდ, უმოლხინე, უმოლხინესი, უმოსწრაფესი, უმოქმედა, უმრავალწილეს-ყოფა, უმრისხანჱსი, უმსახურება, უმსახურებელი, უმსჯავრო, უმსჯავროდ, უმშჯავროდ, უმტკიცე, უმტკიცჱ, უმტკიცესი, უმტკიცჱსი, უმშჯავროდ, უმცრო, უმცხინვარესი, უმწამეჲ, უმწემესი, უმწინკულოება, უმწუხარესი, უმწჳსესი, უმჯობესი, უმჯობე, უმჴნჱსი, უნაკლულევანჱსი, უნაკლულოდ, უნაკლულჱსი, უნაყოფიერჱსი, უნაყოფო, უნდილი, უნდო ქმნა, უნებელად დება, უნებელი, უნებლებით, უნებლიეთი, უნიშნო, უნკიაჲ, უნოტიო, უნჯაკალი, უოცნოჲ, უპატივოება, უპატიო, უპატივო, უპატიოსნე, უპატიოსნეღა, უპატიოსნჱსი, უპე, უპიონი, უპირმშოესი, უპირული, უპოვარება, უპოვრება, უჟამო, უჟამოდ-მჭამელი, უჟამოჲს-ნაყოფი, ურაბამოჲ, ურაკი, ურაკპარაკი, ურდო, ურდსინგი, ურემჴარი, ურვა, ურვები, ურვეული, ურვილაკაჲ, ურვილი, ურთავი, ურთიერთას, ურთიერთარს, ურთიერთასი, ურიდება, ურიდი, ურნატი, ორნატი, ურო, ურჩად, ურჩი, ურჩხი, ურჩხული, უჩხული, ურცხჳნო, ურცხჳნოდ, ურწმუნო, ურწყულება

ფადაშაჰი, ფათილაჲ, ფაკელი, ფაკიული, ფაკტი, ფაკტორი, ფალანგაჲ, ფალანგი, ფალენი, ფალკიდიონი, ფამოჲ, ფანაკი, ფანდაკი, ფანჩატური, ფანჯანობათი, ფანჯიაკი, ფარ, ფარაგი, ფარაო, ფარაოზი, ფარაში, ფარგალიტი, ფარეზი, ფარეში, ფარვა, ფარისეველი, ფარისეველნი, ფარმანი, ფარტენა, ფარული, ფარღალი, ფარღელი, ფარღული, ფარშამაგი, ფარშამანგი, ფასებული, ფასეკი, ფასის-მოსავი, ფასის-საცავი, ფასკიარი, ფაქლი, ფანქლი, ფაშა, ფაშუნიერი, ფუშნიერი, ფაცერი, ფაწალა, ფებერვალი, ფელაკონი, ფერეზიკი, ფერი, ფერისცვალება, ფეროვანი, ფერცხალი, ფერჴთ ფასი, ფერჴთ-შესაცმელი, ფერჴის-ცემა, ფერჴის-წარცემა, ფერჴულქმნილობა, ფესანგი, ფესუ, ფესჳ, –ფესუი, ფეტჳ, ფეშუება, ფუეშუება, ფეშქაში, ფეშხუენი, ფეშხუემი, ფიალი, ფივება, ფილაკავანი, ფილენჯი, ფილი, ფილონი, ფილოპატი, ფილოსოფოსი, ფილოტიმიაჲ, ფინი, ფინიკეჲ, ფინიკი, ფინიქსი, ფირმანი, ფირტუ, ფისკოსი, ფისოსი, ფიფქი ნაკუერცხლოვანი, ფიქალი, ფიჩუ, ფიჩჳ; –ფიჩუი, ფიცება, ფიცება, ფიცობა, ფიცი, ფიჭუ, ფლასი, ფლვა, ფლობილი, ფლობის-ცემა, ფოკინი, ფოლი, ფოლოცი, ფორი, ფოფინება, ფოფხი, ფრასახი; ფარსახი, ფრდა, ფრთე-მალე, ფრთეგანპებული, ფრთეწულილი, ფრთოვანი, ფრთოანი, ფრიად, ფრიად ფიცხელი, ფრომინი, ფრტჳნვა, ფრფინვაჲ, ფრცხილი, ფრჩხილი, ფსალმუნად-ფსალმუნადი, ფსანთი, ფსელი, ფსიადი, ფსიადი, ფსიათი, ფსათია, ფსიტი, ფსკერედი, ფსუნი, ფუარი, ფუდულობაჲ, ფუვინკა, ფუნა, ფუნე, ფუნდუკი, ფურნე, ფურცელი, ფუფუნება, ფუშრუკი, ფუშუჲ, ფუცება, ფუცვა, ფუცხუ, ფოცხუ, ფუცხვი, ფქნარება, ფშიტი, ფშუვა, ფშუა, ფშჳნვებული, ფხა, ფხინი, ფჳდერატოსი, ფჳნიქსი

ქადა, ქადილი, ქადაგი, ქავება, ქათამი, ქათმისა-ჴმა, ქალანდრი, ქალაქი, ქალაქითი-ქალაქად, ქალაქის-უფალი, ქალაქისა მამაჲ, ქალაქისშინაჲ, ქალბანა, ქალბანე, ქალდევი, ქალდია, ქალდეა, ქალწული, ქან-ი, ქანანელი, ქანქარი, ქარ-ცუარი, ქარანძავი, ქარაფი, ქარაფოვანი, ქართველი, ქართლი, ქარტა, ქარტაჲ-დაწერილი, ქარტეზი, ქარტოცი, ქარქაში, ქარქუეტი, ქარქუედი, ქარცი, ქასლევი, ქასრი, ქატო, ქაფარი, ქაღადი, ქაშქანი, ქაჩაბური, ქაჯთა ტუნი, ქაჯი, ქება, ქებათაჲ, ქებაჲ ქებათაჲ, ქედდადრეკილი, ქედი, ქეიბური, ქენებაჲ, ქენობა, ქენჯნილი, ქერეთი, ქერითი, ქერი, ქერობინებრი, ქერქი, ქექუვა, ქეშიკი, ქეცეანი, ქეცი, ქეჰა, ქვა, ქუა, ქვადაკრებული, ქვაჲ, ქვაჲ პატიოსანი, ქვებური, ქველ-ქმნა, ქველის-მეტყუელება, ქველის-საქმარი, ქველის-საქმე, ქველნაბრდღუენი, ქველუშიშად, ქვით-ხურო, ქვითკირი, ქვითკირისა ეკლესია, ქვის სატყორცელი, ქვის-მჴდელი, ქვისა დაკრება, ქია, ქიბორჯი, ქიმი, ქინძი, ქლამინდი, ქლანინდი, ქმართ-მოყუარე, ქმნა, ქმნული, ქმნულკეთილი, ქმნულობა, ქმრის-სლვა, ქმრის-ქუეშემყოფი, ქმრის-ცოლი, ქმრის-ცოლის-მავალი, ქმრობა, ქობინი, ქოთარეთი, ქოთნის-სახე, ქონდარი ველური, ქონდაქარი, ქუნდაქარი, ქონება, ქორაკანდელი, ქორაკანდლისა, ქორი, ქორიკოზი, ქორონიკონი, ქრონიკონი, ქორრი, ქოსი, ქოუნ, ქოქი, ქოჩი, ქრთამი, ქრისტე, ქრისტე-შემოსილი, ქრისტისშობა, ქრისტიშობა, ქსელი, ქსენადოქარი, ქსენადოქი, ქსენადოში, ქსენონი, ქსესტი, ქსჳსტონი, ქუან-, ქუე, ქუე-დაღონებული, ქუეაღ, ქუეგამხედველი, ქუეგანწესება, ქუეგანხედვა, ქუედამართ, ქუეითი, ქუეჲთი, ქუელთობისა, ქუემგოგვარი, ქუემდებარე, ქუემეთრევი, ქუემო, ქუენა, ქუესკნელი, ქუეყანა, ქუეყანა-აღვსილი, ქუეყანაჲ საქმარი, ქუეყანით-შექმნული, ქუეყანის-მშრომელი, ქუეყანის-საქმარი, ქუეყანის-საქმე, ქუეყანისა, ქუეყანისა განმწონელი, ქუეყანისა მკჳდრთაგანი, ქუეყანისმზომელობა, ქუეშე, ქუეწარმავალი, ქუეწარმძურომელი, ქუეწარმძრომელი, ქუეწარმძურომი, ქუეჲთ, ქუმა, ქურივ-სუმა, ქურუმი, ქურქუმა, ქურციკი, ქურცინი, ქურჯი, ქუსეტი, ქუსლი, ქუქუნი, ქუცნვა, ქუხილი, ქუჯინი, ქცევა, ქცეული, ქჳრნობა, ქურნობა, ქჳშა, მქჳშა

ღადება, ღადირი, ღადო, ღავვანა, ღაზოდ, ღათუ, ღალაჲ, ღალვა, ღამე, ღამით, ღამეულ, ღამის მხერვალი, ღან, ღანუყობა, ღანუჴობა, ღარი, ღარღა, ღაფლობა, ღაღად(ის)გდება, ღაღად-დგომა, ღაწუ, ღაწჳ, –ღაწუი, ღება, ღელე, ღელვა, ღერღედი, ღრღედი, ღერღილი, ღვლარჭნვა, ღინჭოჲ, ღირ-, ღირება, ღირღალი, ღირღოლოვანი, ღლავკოსი, ღლია, ღმრთეებრ, ღმრთივ წერილი, ღმრთივბრძენი, ღმრთივმობერილი, ღმრთის მშობელი, ღმრთის-მბრძოლი, ღმრთის-მეტყუელება, ღმრთის-მეტყუელი, ღმრთის-მეცნიერება, ღობე, ღომორი, ღონეცემული, ღონის-ძიება, ღონისძიებული, ღორის-ჴორცი, ღოჲნო, ღრამმატიკოსობა, ღრატე, ღრატოიანი, ღრიაკალი, ღრიანკალი, ღრმაბაგე, ღრტილი, ღრუ, ღრუბელთმდევნელი, ღრღალი, ღრიღალი, ღრღვნა, ღუარძლი, ღუაწება, ღუაწიდ, ღუაწლი, ღუაწლმრავალი, ღუელფი, ღუემელი, ღულამი, ღულარჭნა, ღლარჭნა, ღუმერა, ღუწა, ღუწოლა, ღწოლა, ღჳნის მნენი, ღჳნოსმული, ღჳნჭა, ღჳნჭი, ღჳრღუარი, ღირღუარი, ღჳძლის-ფერი, ღჳჭი, ღჳნჭაჲ

ყადი, ყაენი, ყაზანი, ყათარი, ყალანი, ყანობირი, ყანჩი, ყაპუზუნა, ყაპყაპი, ყარ, ყარყადი, ყარყატი, ყარყატებრი, ყაფაზა, ყაჭი, ყდაჲ, ყეფა, ყვანება, ყველი, ყია, ყიდვა, სყიდა, ყიყუ, ყოდალა, ყოველგზითვე, ყოველთა სადგური, ყოველთა სადგურისა მოღუაწე, ყოველთა-სავაჭრო, ყოველი, ყოველი სოფელი, ყოველივე, ყოველსა დღესა, ყოვილი, ყოვლად, ყოლად, ყოლა, ყოვლადვე, ყოლადვე, ყოვლად-დასაწუელი, ყოვლად-წმიდა, ყოვლით კერძო, ყოვლითურთ, ყოვლისა მპყრობელი, ყოვნა, ყოლა, ყოლაუზი, კოლაუზი, ყორჩი, ყორჩიბაში, ყოფა, ყოფილი, ყრა, ყრმათმყვანი, ყრმათმწურთელი, ყრმის(ა)-აღმქუმელი, ყუავილ-განრეული, ყუავილი, ყუავილოსნება, ყუერბი, ყულარაღასი, ყულყასი, ყუმჩაჩი, ყუნი, ყურად-ღება, ყურად-ხუმა, ყურანი, ყურბეული, ყუერბეული, ყურდაკუეთილი, ყურე, ყორე, ყურიმალი, ყურიმლვა, ყურიმლის-ცემა, ყურის მიყოფა, ყურის-ძირი, ყურისა მიპყრობა, ყურისა მოყოფა, ყურკუეთილი, ყურულთა, ყურყდელი, ყურწარკუეთილი, ყჳბარი, ყჳნვა, ყჳნი, ყჳრება, ყჳრილის-ყოფა

შაბათი, შაფათი, შაბარდუხი, შათირი, შალილი, შამუშობაჲ, შანა, შაჰნე, შანთი, შარავანდდადგმული, შარავი, შარაფი, შარი, შარშა, შატროვანი, შაფირი, შაჰვაჲ, შაჰვისმოყუარეჲ, შაჰნავაზი, შაჰრამანი, შაჰრაჲ, შეავება, შეახლება, შებლარდნილი, შებმა, შებნდების, შებნედილი, შებორკილება, შებორცუებული, შებრატნილი, შებრყჳლება, შებრყჳლებული, შებრძჳნვა, შეგდება, შეგინება, შეგლძობა, შეგოზვა, შეგრაგნა, შეგუალ-, შეგუამება, შეგულისსიტყუება, შეგუმერა, შედგინება, შედგმა, შედგმა თუალისა, შედგომა, შედება, შედეგი, შედინება, შედრეკა, შედრესა, შედრკომა, შეერთება, შევესულბია, შევლა, შევლინება, შევრდომილი, შეზავება, შეზავებული, შეზიარება, შეზმნილი, შეზომაჲ, შეზრუნება, შეზრუნვება, შეზრუნვებული, შეზღუდვა, შეზღუდვილი, შეთუალვა, შეთქრომა, შეთქრომილი, შეთქუმა, შეთხევა, შეთხეულნი, შეთხზული, შეიგალნეს, შეითი, შეკერტება, შეკეცა, შეკეცილი, შეკოლტება, შეკრება, შეკრთომა, შეკუეთა, შეკუნძება, შელალებული, შელბობა, შელესვა, შელეწვა, შელიქნა, შემაგდებელი, შემავალი, შემავალობით ქონება, შემართ, შემართება, შემატება, შემაცურეველი, შემაწუხებელი, შემგბარი, შემგვანება, შემგზავნა, შემგუვე, შემგუვედი, შემდგომ, შემდგომად, შემდგომი, შემდგომი ამისი, შემეტყუელი, შემეფტონი, შემეცნება, შემეცნიერება, შემზადება, შემზავებელი, შემზრახი, შემკრებელი, შემკუეთებაჲ, შემმართებელი, შემმზადებელი, შემობმა, შემობმაჲ, შემოგარე, შემოგდება, შემოგურა, შემოდგომა, შემოდება, შემოვლინება, შემოკრება, შემოლაზუნება, შემონაზუნება, შემომკერდება, შემომყვანებელი, შემომჯუღება, შემორთუმაჲ, შემოსილება, შემოსილი, შემოტევება, შემოქმედი, შემოღება, შემოყვანება, შემოყოფა, შემოყრა, შემოყრდნობა, შემოყუსება, შემოწებება, შემოწევა, შემოწერით, შემოწვენა, შემოწიფება, შემოწყუდევა, შემოჭჳრობა, შემოხება, შემოხუეწა, შემოხუმა, შემოჯდომა, შემოჴდომა, შემპოვნე, შემსახურება, შემსჭვალვით მხედველი, შემტკბობელი, შემტკიცება, შემცოდებელი, შემცხვარი, შემცხუარება, შემძიმება, შემძლებელი, შემწამებელი, შემწიკება, შემწიკულული, შემწირველი, შემწუარი, შემწუელი, შემწუველი, შემწყნარებელი, შემჭირება, შემჭირვებული, შენ ყოფა, შჱნ ყოფა, შენაკრები, შენაჩუენები, შენერწყუ(ვ)ა, შენი, შენიშვნა, შეპალავანდება, შეპარვა, შეპყრობილება, შერბენა, შერთვა, შერღუევა, შერყევა, შერყეული, შერჩულვა, შესაგრაგნელი, შესადინარი, შესავალ-გამოსავალი, შესავალი, შესაკრებელი, შესაკრებლის მთავარი, შესამზადებელი, შესასხმელი ფერჴთაჲ, შესაქმე, შესაცუმელი, შესაძინელი, შესაძლებელი, შესაძრწუნებელი, შესაწირავი, შესახებელი, შესახედავი

ჩ, ჩა, ჩან, ჩაბალახი, ჩავრდომა, ჩათრი, ჩაკიდული, ჩალიში, ჩამოგდება, ჩამოდგომილი, ჩამოკიდება, ჩამოკუეთა, ჩამოპება, ჩამორთვა, ჩამორღუევა, ჩამორჩვნა, ჩამორჩობა, ჩამოსლვა, ჩამოსუმა, ჩამოსხმული, ჩამოტანა, ჩამოღება, ჩამოღმართ, ჩამოყოლა, ჩამოცვალება, ჩამოცჳვნებული, ჩამოხუმა, ჩამრეცი, ჩამრეცობა, ჩანგი, ჩარადელი, ჩარადოვანი, ჩარბფიცხელობაჲ, ჩასდუდარაჲ, ჩასლვა, ჩასუმა, ჩასხმა, ჩაუქი, ჩაფარი, ჩაფი, ჩაფლა, ჩაფლვა, ჩაფხუტი, ჩაფხუთი, ჩაღმართ, ჩაჩი, ჩაჩხრეკა, ჩაჭრა, ჩაჴუ, ჩდილო, ჩელთი, ჩელტი, ჩელხი, ჩემება, ჩემებრი, ჩემთანა, ჩემი, ჩენა, ჩეჩქუვა, ჩივილი, ჩინ, ჩინება, ჩინებულება, ჩინებული, ჩინქიშანი, ჩმუნვა, ჩნდე, ჩორი, ჩოროროდი, ჩოჴა, ჩრდილი, ჩრდილო, ჩრდილო, ჩრდილოვანი, ჩრჩუილი, ჩრჩული, ჩურჩული, ჩუგლუგი, ჩუდკეცი, ჩოდკეცი, ჩოტკეცი, ჩუევა, ჩუენ, ჩუენება, ჩუენების-მხილველი, ჩუენეული, ჩუენი, ჩუეულად, ჩუეულება, ჩუეული, ჩუკენი, ჩუნჩერახი, ჩურჩერახი, ჩურჩნა, ჩურჩნაჲ, ჩურჩუნაჲ, ჩურჩურება, ჩურჩური, ჩუსტი, ჩუხჩარეხი, ჩქუეფა, ჩქუეფება, ჩქურება, ჩჩუ-, ჩჩჳლება, ჩჩჳლი, ჩჳლი, ჩხერა, ჩხვლეტა, ჩხიბვა, ჩხირი, ჩხრეკა, ჩხუეპა, ჩხუერა, ჩჳლი

ცა, ცადება, ცავ, ცალ-, ცალება, ცალიერ-ყოფა, ცალიერება, ცალიერი, ცალკაკა, ცალჴელი, ცან, ცანდალი, ცარცი, ცაცხუ, ცბა, ცბუნება, ცდა, ცებ-, ცებნაჲ, ცემა, ცემა თავსა თჳსსა, ცემულება, ცემულობა, ცემული, ცენება, ცერეცო, ცერცუ, ცეცხლებრი, ცეცხლი, ცეცხლით(ა)-მომწუარი, ცეცხლით-მოწუვა, ცეცხლის-მსახურება, ცეცხლის-მსახური, ცეხუა, ცვა, ცვალება, ცვლა, ცთომა, ცთომილება, ცთუნება, ციდამტკაველი, ციდამტკავლურად, ციდი, ციდა, ცივი, ცითგამოჲ, ცილება, ცილი, ცილის დადება, ცილის-მფუცველი, ცილის-შემწამებელი, ცილის-შეწამება, ცილის-წამება, ცილობა, ცილობითი სიტყჳსგება, ცილფიცი, ცინ, ცინება, ცის-კიდე, ცის-ფერი, ცის-ფეროვანი, ცისად-ცისად გუემული, ცისკარი, ცისკარსა, ციქუ-, ციცა, ციცხუ, ციხე, ციხე-ქალაქი, ციხის-თავი, ციხის-ციხე, ციხოვანი, ცლა, ცმელი, ცმელოვანებაჲ, ცმელოვანი, ცნება, ცნობა, ცნობა-ვნებული, ცნობა-მისრული, ცნობადი, ცნობამიღებული, ცნობება, ცნობიერი, ცოდვა, ცოდვება, ცოდვის-მოყუარე, ცოდინი, ცოდნა, ცოლ-ქმრობა, ცოლ-ყოფა, ცოლება, ცოლობა, ცოლი, ცოლიერი, ცოლის-და, ცოლის-სუმა/სხმა, ცომევანი, ცომი, ცომოვანი, ცონა, ცონცორიკაჲ, ცოფება, ცოფობა, ცოფი, ცოცოტაჲ, ცოცხალ-ყოფა, ცოცხალი, ცოცხლად, ცოცხლებით, ცოცხლივ-ვე, ცოხნა, ცოხნიელი, ცრა, ცრევა, ცრემლო[ვ]ა, ცრემლევა, ცრემლოვა, ცრემლსავსედ, ცრუ, ცრუება, ცრუვება, ცრუმოძღუარი, ცრუმოწამე, ცრუფიცი, ცრუფიცობა, ცრუფიცება, ცრუქრისტე, ცრუწამება, ცრუწინაწარმეტყუელი, ცუარგანრეული, ცუარი, ცუდ-ყოფა, ცუდად, ცუდად-მეტყუელება, ცუდად-მზუაობრობა, ცუდად-მყეფარი, ცუდადი, ცუდება, ცუდი, ცუდი დიდებაჲ, ცუდის-მეტყუელება, ცუდმოწამე, ცუეთა, ცუენა, ცული, ცულოსანი, ცუმა, ცუნდრუკება, ცუნდრუკობა, ცუნდრუკი, ცურა, ცრა, ცურევა, ცურევაჲ, ცურეულ-ყოფა, ცურვა, ცორვა, ცურვებული, ცქაფი, ცხად-ყოფა, ცხადი, ცხარება, ცხარი, ცხება, ცხებულება, ცხებული, ცხედარი, ცხელი, ცხემლი, ცხენთ-სარბიელი, ცხენი, ცხენოსანი, ცხინ-, ცხობა, ცხობილი, ცხოვართ(ა)-საბანელი, ცხოვართ-მზრდელი, ცხოვარი, ცხოველება, ცხოველი, ცხოელი, ცხოველს-მყოფელი, ცხოვლივ, ცხოვნება, ცხონება, ცხომება, ცხომა, ცხორება, ცხოვრება, ცხორება-შემოსილი, ცხორების-ზიარი, ცხორების-მომცემელი, ცხორების-მოყუარე, ცხრა, ცხრაასი, ცხრამეტი, ცხრაჟამი, ცხრილი, ცხრო, ცხრომა, ცხჳრ(ის)-დაცემა, ცხჳრი, ცხჳრმოკლე, ცჳბრება, ცჳვნა, ცჳვნება, ცჳლი, ცჳნი, ცჳლოანი, ცჳფრება

ძაგება, ძალ-გიც, ძალ-დება, ძალ-დიდი, ძალ-მიც, ძალ-უც, ძალად მოსრული, ძალვა, ძალი, ძალისაებრ, ძალყოფა, ძარღუ, ძარღუკუეთილ-ყოფა, ძარღუშეჭრილი, ძარღუჭრილ-ყოფა, ძარცუვა, ძაღლი, ძაღლის-მწერი, ძაღუერი, ძაძა, ძაძაშთაცუმული, ძახვა, ძახილი, ძგერება, ძგიდე, ძე, ძე-, ძება, ძებნა, ძეგლი, ძეგლის-წერა, ძეგუვა, ძელი, ძელი ცხოვრებისაჲ, ძელით-რჩუნვილი, ძელქვა, ძენძერუკი, ძეობა, ძერი, ძერა, ძერქორი, ძერწვა, ძეძუ, ძეძჳ, ძეწკვი, ძეწნი, ძვრა, ძრვა, ძიება, ძიების-ყოფა, ძივთი, ძილ, ძილი, ძილის-შინაჲ, ძილის-შინება, ძილსა შინა დაბრკოლებული, ძინ-, ძინება, ძირაკი, ძირგარევა, ძირდაბმული, ძირი, ძირკუ, ძირმტკიცედ, ძირობა, ძის-ცოლი, ძის-წული, ძლება, ძლევა, ძლევა-მოსილი, ძლევაშემოსილი, ძლევის-მყოფელი, ძლევისა გჳრგჳნი, ძლეულ-ყოფა, ძლეულება, ძლეული, ძლიერება, ძრიელება, ძლიერი, ძრიელი, ძლიერობა, ძლივს, ძლით, ძლით-მზრახველი, ძლით-მომკუდარი, ძლითი, ძლის-პირი, ძმა, ძმადი, ძმათ-მკლველი, ძმათ-მოყუარება, ძმათ-მოძულება, ძმარი, ძმაცვულობა, ძმაცუვა, ძმაცულება, ძმაჲ მამისაჲ, ძმის-მოყუარე, ძმის-წულაკი, ძმის-წული, ძმისწული, ძმობა, ძმრიანი, ძნ-, ძნელი, ძნელოვანი, ძნეული, ძნვა, ძნიად, ძნიად-მისათხრობელი, ძნიად-მორწმუნე, ძნიად-სატჳრთავი/სატჳრთველი, ძნიად-საცნაური, ძნობა, ძოვა, ძოვნა, ძოვება, ძოება, ზოება, ძოლო, ძონძი, ძორვა, ძოღან, ძოწეული, ძოწეულის-მოფარდული, ძოწი, ძრახვა, ძრევა, ძრვა, ძრიელება, ძრიელი, ძროხა, ძრწოლა, ძწოლა, ძრწოლება, ძწოლება, ძრწუნება, ძუ, ძუვი, ძუალედი, ძუალი, ძუელადი, ძუელი, ძუელი და ახალი წერილი, ძუელი რჩული და ახალი, ძუელი შჯული, ძუელის-ძუელი, ძუელნი წიგნ-ნი, ძუელძული, ძუვი, ძულ-, ძულება, ძულობა, ძურომა, ძუღუან, ძოღან, ძუღუანდელი, ძუძეული, ძუძუ, ძუძუჲს-მტე, ძუძუჲს-მწოვარი, ძღოლა, ძღომა, ძღუანება, ძღუნება, ძღუანვა, ძღუენი, ძწოლა, ძჳნად, ძჳნება, ძჳნი, ძჳნშემთხუეული, ძჳრ-ძჳრად, ძჳრ-ძჳრი, ძჳრ-ჴსენება, ძჳრება, ძჳრი, ძჳრით, ძჳრის მკრებელი, ძჳრის-ზრახვა, ძჳრის-მეტყუელება, ძჳრის-მეტყუელი, ძჳრის-მზრახვალი, ძჳრის-მკრებალი, ძჳრის-მოქმედება, ძჳრის-მოქმედი, ძჳრის-მოჴსენე, ძჳრის-მოჴსენება, ძჳრის-საქმე, ძჳრის-სიტყუა, ძჳრის-ყოფა, ძჳრის-წამება, ძჳრის-ხილვა, ძჳრის-ჴსენება, ძჳრ-ჴსენება, ძჳრმოჴსენე, ძჳრუჴსენებელი, ძჳრუჴსენებლობა, ძჳრძჳრადი, ძჳრხილული

წაბლი, წაგება, წადიერება, წადიერი, წადნიერი, წადილი, წადნიერი, წავლა, წავლენა, წათი, წათოსანი, წათქრომა, წალაჲ, წალთი, წალი, წალკოტი, წამ(ის)-ყოფა, წამ-ყოფა, წამაკალარს, წამალი, წამართ, წაღმართ, წამება, წამი, წამკადრად, წამლეანი, წამლიანი, წამლვა, წამლის-მცემელი, წამლობა, წამოღება, წამოცემა, წამოცჳვნებული, წამწამება, წამწამი, წანა, წანახვა, წანება, წანულეთი, წარბი, წარბლარდნა, წარბმა, წარგდება, წარგება, წაგება, წარგზავნა, წარგრაგნა, წარგუალ, წარგურა, წარდგინება, წარდგმა, წარდგომა, წარდევნა, წარდინება, წარევა, წარვარდნა, წარვედ, წარვლა, წავლა, წარვლენა, წარვლინება, წარვლტოლა, წარვხედნე, წარზიდვა, წართრევა, წართქუმა, წარიბირნა, წარიგებული, წარიტრა, წარკეცა, წარკითხვა, წარკრვა, წარკუეთა, წარმავალი, წარმართება, წარმართებულება, წარმართი, წარმართობა, წარმატება, წარმატებადი, წარმატებულება, წარმგზავნა, წარმდებება, წარმდები, წარმდევნელი, წარმოავრება, წარმობმა, წარმოგდება, წარმოგზავნა, წარმოგუალ-, წარმოდგინება, წარმოდგმა, წარმოდგომა, წარმოვლა, წარმოვლინება, წარმოვრდომილი, წარმოზიდვა, წარმოთრევა, წარმოთუალვა, წარმოთქუმა, წარმოთხევა, წარმოთხრობა, წარმოიჭჳრა, წარმოკიდება, წარმოკუეთა, წარმომართება, წარმომატყულობელი, წარმომტყუენველი, წარმომჭჳრობელი, წარმომჴობა, წარმონაღები, წარმონერწყუა, წარმოპარვა, წარმოპყრობა, წარმორთხმა, წარმოსლვა, წარმოსრულება, წარმოტაცება, წარმოტევება, წარმოტრვა, წარმოტრვაჲ, წარმოტყუენვა, წარმოტყუენვაჲ, წარმოღება, წამოღება, წარმოყვანება, წარმოყოფა, წარმოყრა, წარმოჩენა, წარმოჩინება, წარმოცალიერება, წარმოცდა, წარმოცემა, წარმოცლა, წარმოცჳვნა, წარმოცჳვნებული, წარმოძრვა, წარმოძღოლა, წარმოძღუანება, წარმოწუადე, წარმოწყუმა, წარმოხუმა, წარმოჴდომა, წარმრეველი, წარმრღუნელი, წარმტყუენავი, წარმტყუენ(ვ)ელი, წარმტყუენველი, წარმღუნელი, წარმყვანებელი, წარმცველობა, წარმცორვალი, წარმძრომი, წარმძრომი, წარმძრომელი, წარმწყმედელი, წარნაქი, წარნაწყმედი, წაროტება, წარპარვა, წარპება, წარპყრობა, წარრბოლა, წარრევა, წარევა, წარრღუნა, წარღუნა, წარრჩევა, წარსაგებელი, წასაგებელი, წარსადგმელი, წარსადინელი, წარსავალი, წარსავლელი, წარსამატებელი, წარსატაცებელი, წარსაცემელი, წასაცემელი, წარსაწყმედელი, წარსლვა, წარსრბა, წარსრულება, წარსწრაფა, წარსწრება, წარსწრობა, წარსწრობილი, წარსხმა, წარსხმული, წარტანება, წარტაცება, წარტაცებული, წარტევება, წარტირილი, წარტყუენვა, წარტყუენული, წარუვალი, წარუკმოცთომა, წარუწერელი, წარქუან, წარქუმა, წარქცევა, წარღება, წაღება, წარღუნა, წარყვანა, წარყვანება, წარყოლა, წარყოფა, წარყრა, წარჩინება, წარჩინებულება, წარჩინებულობა, წარჩინებული, წარცემა, წაცემა, წარცთუნება, წარცოდვა

ჭაბუკა, ჭაბუკი, ჭაპუკი, ჭაბუკიდი, ჭაბუკროვანი, ჭადი, ჭავლოა, ჭაკუნტელი, ჭალა, ჭალაკი, ჭალაშ, ჭალედი, ჭამა, ჭამადი, ჭამბაკი, ჭამება, ჭამებული, ჭამული, ჭანი, ჭაპანი, ჭაპუკი, ჭარ, ჭარმაგი, ჭარო, ჭაშაკი, ჭაშნიგი, ჭაჰრი, ჭდობა, ჭედა, ჭედილი, ჭელტობა, ჭელჭობაჲ, ჭენება, ჭერა, ჭეშმარიტ-ქმნა, ჭეშმარიტ-ყოფა, ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტება, ჭეშმარიტი, ჭია, ჭივილი, ჭილი, ჭილყუავი, ჭიმა, ჭიმი, ჭირ(ვ)ება, ჭირვობა, ჭირ-, ჭირვა, ჭირვება, ჭირვეული, ჭირვეულობა, ჭირვეულება, ჭირი, ჭირნ-, ჭირული, ჭიქა, ჭიქაჲ გარისაჲ, ჭიჭნაური, ჭიჭნაუხტი, ჭკა, ჭკუერვა, ჭლაკგანპებული, ჭლიკგანპებული, ჭლაკი, ჭმა, ჭმევა, ჭმულება, ჭმუნვა, ჭნობა, ჭორტი, ჭრა, ჭრელებული, ჭრელი, ჭრელობა, ჭრეტა, ჭროფლი, ჭრტინვა, ჭრჭინვა, ჭუავი, ჭუარდლი, ჭუვარგენი, ჭუვილი, ჭუილი, ჭუვნეული, ჭუვნიერი, ჭუმუნვიერი, ჭუილი, ჭუოდა, ჭურ-რჩეულება, ჭურვა, ჭურვილი, ჭური, ჭურინვა, ჭურიტი, ჭურჭელთმცველი, ჭურჭელი, ჭურჭერი, ჭურჭლვა, ჭუღელი, ჭუხვა, ჭყლემა, ჭჳრვა, ჭჳრობა

ხადა, ხდა, ხადილი, ხადილობა, ხადუმი, ხავარტი, ხავონანი, ხაზარნი, ხაზი, ხათუნი, ხაკანი, ხალენი, ხალიფა, ხალხამი, ხამი, ხან, ხან ერთ, ხანად-ხანად, ხანდაკი, ხანი, ხანითი-ხანად, ხარ, ხარადრიონი, ხარაჯა, ხარბი, ხარგა, ხარება, ხარვარი, ხარისხი, ხარკება, ხარკობა, ხარკი, ხარკის-მკრებელი, ხარკის-მომჴდელი, ხარტიელი, ხარტოფილაკი, ხარტოფილაქსი, ხარტუკი, ხრატუკი, ხარტულარი, ხარჭა, ხარჭი, ხასაგიანი, ხატება, ხატვა, ხატთმწერლობაჲ, ხატი, ხატი ქმნულებისაჲ, ხატკეთილობა, ხატოვანი, ხატშუენიერი, ხაშმი, ხაჩეცარი, ხახუ, ხდა, ხე, ხება, ხედვა, ხევა, ხევნარი, ხევსი, ხეთქა, ხეთქნება, ხელად-მქცევი, ხელი, ხენეში, ხენეშმსახური, ხეობა, ხეოვანი, ხერვა, ხერთვისი, ხერხვა, ხერხის-სახე, ხეული, ხვალე, ხვალის(ა)-დღე, ხვალისაგან, ხვაფთანი, ხიზანი, ხილა, ხილვა, ხილი, ხილის-მოკრება, ხილის-მცველი, ხილის-საცავი, ხილოანი, ხილოვანი, ხილული, ხიობა, ხეობა, ხირხალი, ხისტი, ხლდომა, ხლება, ხმაწა, ხოირი, ხუირი, ხჳირი, ხჳრი, ხოლე, ხოლო, ხოლო თუ, ხოლოდ, ხომი, ხორშაკება, ხორშაკეული, ხორშაკი, ხორში, ხოსტაკი, ხრა, ხრატუკი, ხრტინვა, ხრწევა, ხრწნა, ხრწნილება, ხსედ-ჭრელი, ხსედი, ხუადი, ხუადრეს, ხუავი, ხუავრიელი, ხუაიშნად, ხუალ, ხუალთ, ხუანჯი, ხუანჯიანი, ხუარბალი, ხუარბლის-ვაჭარი, ხუასტაგი, ხუასდაგი, ხოსტაკი, ხუასტაგის-მოყუარე, ხუაშიადად, ხუაჲშანი, ხუეშანი, ხუდომა, ხუედრება, ხუედრი, ხუევა, ხუეიშნება, ხუესტი, ხუესტობა, ხუეტა, ხუეშანი, ხუეშნაჲ, ხუეწა, ხუეწილი, ხუეჭა, ხუთათასი, ხუთასი, ხუთგზის, ხუთეული, ხუთი, ხუთისთავი, ხუთშაბათი, ხუირი, ხჳრი, ხუმა, ხუნაგი, ხუჟიკი, უჟიკი, ხურეტა, ხურვა, ხურინვა, ხურმა, ხურო, ხუროება, ხუროვ(ნ)ება, ხუროთ-მოძღუარი, ხუროთ-მოძღურება, ხუშკარი, ხუშორესადრე, ხუჩაბათი, ხუცება, ხუცეს-მონაზონი, ხუცესი, ხუცობა, ხუცსობა, ხჳდე, ხჳდოდი, ხჳთქი, ხჳნჭაჲ, ხჳრი, ხჳშნება

ჯაბანი, ჯაბნებ, ჯაბნობა, ჯადაგო, ჯადაგობა, ჯადაგება, ჯავარი, ჯალაბი, ჯან, ჯანიშინი, ჯარბი, ჯარვაჲ, ჯარი, ჯაჭუ, ჯაჭუედი, ჯაჭუჭური, ჯაჭჳ, –ჯაჭუი, ჯაჭჳს-მოქმედი, ჯდომა, ჯებირი, ჯეკმა, ჯერ-ყოფა, ჯერ-ჩენა, ჯერ-ჩინება, ჯერაკუმელი, ჯერაკუმია, ჯერანი, ჯერება, ჯერეთ, ჯერერთ, ჯერეთის, ჯერთაგან, ჯერი, ჯერის-მჩინებელი, ჯერისა საჴმარი, ჯერისაებრ, ჯერკუალი, ჯერმჩინებელი, ჯეროვანება, ჯეროვნება, ჯეროვანი, ჯეჯლი, ჯვარისმტჳრთველი, ჯიმრი, ჯინი, ჯინიბი, ჯინჭარი, ჯინჭველი, ჯიპოსი, ჯიღა, ჯიხური, ჯმნა, ჯმნულება, ჯობნა, ჯორი, ჯორჯმოსილი, ჯურჯმოსილი, ჯოხი, ჯოხტაკი, ჯოჯვა, ჯუარ(ს) ცუმა, ჯუარებობა, ჯუარის-მცუმელი, ჯუარობა, ჯურღმული წყლისა, ჯურღუმული, ჯურღმული, ჯღანი

ჰაბა, ჰაბაში, ჰაე, ჰაერი, ჰაეროვანი, ჰაეროვნება, ჰავი, ჰავითა ზმნა, ჰავის-ზმნა, ჰავლი, ჰავჴელოვნებით, ჰაზრვა, ჰაზრვით, ჰაკი, ჰალო, ალოვე, ალოეჱ, ალო, ჰამაპაჰას, ჰამარ-ყოფა, ჰამარკარი, ჰამბავი, ამბავი, ჰამბვა, ჰამბორის-ყოფა, ჰამება, ჰამო, ჰამრობა, ჰანგრობა, ჰანი, ჰანტაკრად, ჰარშივი, ჰასაკგრძელი, ჰასაკი, ასაკი, ჰასაკით-სწორი, ჰასაკითა სრული, ჰასაკისა მოდგამი, ჰასაკისა სწორი, ჰასაკისა ქონება, ჰასაკოვანი, ჰასერა, ჰასირი, ჰაჯამი, ჰაჲსრე, ჰგიან, ჰგიეს, ჰგიობს, ჰე თუ, ჰე, ჰჱ, ჰებრაელებრ, ჰებრაელი, ჰეგრე, ჰეჯიბი, ჰინდო, ჰინდოეთი, ჰოია, ჰომი, ჰომის-მკრებელი, ჰონ-ნი, ჰორლის-პირი, ჰორლოსანი, ჰოროლი, ჰოჰოლი, ჰრაბი, ჰროვარტაკი, ჰროარტაკი, ჰროარდაგი, ჰროარდაკი, ჰროატაკი, ჰრომ-ნი, ჰრომაებრ, ჰრომაებრი, ჰრომაელებრ, ჰრომაებრ, ჰრომაელებრი, ჰრომაებრი, ჰრომელთა, ჰრომელი, ჰრომი, ჰრომი, ჰრომეჲ, ჰრული, ჰრულოვა, ჰუნე, ჰურაკპარაკი, ჰურია, ჰურია-ყოფაჲ, ჰურიაება, ჰურიაება, ჰურიაობა, ჰურიაებრ, ჰურიაებრი, ჰურიება, ჰურიელებ

ჳკონომოსი, ჳპატიონი, უპატიონი, ჳპატიონობაჲ, ჳპერვერტოჲ, ჳპოდიაკონი

ჴად, ჴალარჯობა, ჴალი, ჴამ-, ჴამიერი, ჴამლი, ჴამლის-საბელი, ჴამლის-ტეფი, ჴამსი, ჴამსიერება, ჴარ, ჴარი, ჴაროჲ, ხაროჲ, ჴაჴვა, ჴაჴილება, ჴბო, ჴდა, ჴდალთ-მდრანჯობელი, ჴდალ-მნდრანჯობელი, ჴდალი, ჴდილი, ჴდომა, ჴდუნვება, ჴედნა, ჴევი, ჴევი, ჴევნი, ჴევროვანი, ჴელ(თ)-აღპყრობა/აპყრობა, ჴელ(თ)ბორკილი, ჴელ(ით)-პყრობა, ჴელ(ით)-ურიდობა, ჴელ(ისა) შეხება, ჴელ-ყოფა, ჴელ-შეუხებელი, ჴელ-ცემა, ჴელ-ცემული, ჴელ-წიფება, ჴელადი, ჴელგანპყრობით, ჴელთ-გდება, ჴელთ-დასხმა, ჴელთ-დება, ჴელთ-დებული, ჴელთ-საქმარი, ჴელთ-საქმე, ჴელთ-საჴოცელი, ჴელთ-სხმა, ჴელთ-ტყუელვა, ჴელთ-წერა, ჴელთუგდებელი, ჴელი, ჴელით-მოქმედი, ჴელით-პყრობით; ჴელ-პყრობით, ჴელით-საძიებელი, ჴელით-უქმნელი, ჴელით-ქმნული, ჴელით-წერილი, ჴელით-ხურო, ჴელითა, ჴელითდაცემაჲ, ჴელის აღყოფა, ჴელის ქუეშე, ჴელის შეყოფა, ჴელის ჴელადი, ჴელის-ამპყრობელი, ჴელის-აპყრობა, ჴელის-აღპყრობა, ჴელის-განდგმა, ჴელის-დადება, ჴელის-მპყრობელი, ჴელის-პყრობა, ჴელის-საპყრობელი, ჴელისსაპყრობი, ჴელის-უფალი, ჴელის-ჴელ, ჴელისა მიყოფა, ჴელისა მოყოფა, ჴელისა შეყოფა, ჴელისუფლობაჲ, ჴელისწერაჲ, ჴელისჴელადი, ჴელმანდილი, ჴელმოქმედება, ჴელმოჭდობა, ჴელმწიფე, ჴელმწიფება, ჴელოვანთ-მოძღუარი, ჴელოვანი, ჴელოანი, ჴელოვნება, ჴელოსანი, ჴელუბანელი, ჴელუბანელობა, ჴელცალიერად, ჴელცუდად, ჴემ, ჴერი, ჴლარჩად, ჴმა, ჴმაკეთილი, ჴმამაღალი, ჴმამაღლობა, ჴმარება, ჴმატკბილობა, ჴმაშუენიერი, ჴმაწულილი, ჴმაჰამო, ჴმეადჲ, ჴმეანი, ჴმევა, ჴმელი, ჴმელსარეცელობაჲ, ჴმის-ყოფა, ჴმის-ცემა, ჴმობა, ჴნარცუ, ჴნაცუ, ჴნარცჳს-თხრა, ჴნდური, ჴნვა, ჴოვილი, ჴომი, ჴორც-დაგებული, ჴორც-მოყუარე, ჴორც-შესხმული, ჴორცთ-შესხმა, ჴორცი, ჴორცი და სისხლი ქრისტესი, ჴორციელება, ჴორციელობა, ჴორციელებრი, ჴორციელი, ჴორჴი, ჴოცა, ჴრდალი, ჴრმალი, ჴრმლოსანი, ჴრწნა, ჴრწნილება, ხრწნილება, ჴსენება, ჴსვა, ჴსნა, ჴსნილად, ჴსოვა, ჴსობა, ჴსული, ჴუ(ვ)ილი, ჴოვილი, ჴუამალდი, ჴუარდნა, ჴუება, ჴუებულ-ქმნა, ჴუებული, ჴუედა, ჴუედნა, ჴუედნილებაჲ, ჴუეზა, ჴუელა, ჴუერთნა, ჴუვილი, ჴუთვა, ჴუმილვა, მჴუმილვა, ჴუმილი, ჴუმირი, ჴუნდი, ჴურელ-დება, ჴურელი, ჴურელოვანი, ჴურეტა, ჴურვა, ჴურვება, ჴურთა, ჴშვა, ჴსვა, ჴშიად, ჴშირად, ჴშირად-ნერგი, ჴშირება, ჴშირი, ყშირი, ჴშული, ჴჳვ-ყოფა, ჴჳვილი, ჴჳმირი, ჴჳობა, ჴჳრდი, ჴჳრთი, ჴჳფლოვანი

, ჵსანა, ოსანა

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9