-

-ებრ(ი), -ელ, -ესე, -მი, -მშო

, ა(ღ)ქავება, აბა, აბა, ჰაბა, აბანო, აბარმად-ი, აბბა, აბა, ამბა, ანბა, აბეზრობა, აბმა, აბრამადი, აბრამეანი, აბრამიანი, აბჯარი, აბჯრისმტვირთველი, აგარა, აგარაკი, აგარაკი, აგარა, აგარეანი, აგება, აგებულება, აგვა, აგრილობდა, აგური, აგჳსტო, აგჳსტოსი, ადამა, ადამანტი, ადამატი, ანდამატია, ადამანტიანი, ადამანტინე, ადამეანი, ადარი, ადგილად, ადგილად-ადგილადი, ადგილადი, ადგილებრი, ადგილი, ადგილითი ადგილად, ადგილის-მცველი, ადგილის-პყრობა, ადგილის-ცემა, ადგილობანი, ადგილობითი, ადვილ, ადვილად, ადრე, ადრე-ყოფა, ადრევე, ადრითგან, აელვება, აეროვანი, ავაზაკება, ავაზანი, ავაზნი, ავანდი, ავანი, ავაჯი, ავაჯმრავალი, ავლი, ავლინი, ავჟანდა, ავქსონი, ავშარაჲ, აზატი, აზადი, აზმა, ათაბაგი, ათას ოთხასი, ათას წილ, ათასისთავი, ათერი, ათირი, ათი, ათი ათასი, ათხელება, აიდი, აკელდამა, აკროსტიხონი, აკუმი, ალაგებრი, ალაგთაებრი, ალაგი, ალამი, ალაფი, ალაქაბამში, ალდატი, ალელუჲა, ალექსანდრელი, ალვა, ალიზი, ალქატი, ამაზონელი, ამაო, ამავო, ამაოება, ამაოჲ, ამარზაკ, ამაღლება, ამბარი, ამბორება, ამბორი, ამბორის-ყოფა, ამბორის-ყოფა, ჰამბორის-ყოფა, ამბოხი, ანბოხი, ამიერით, ამირეჯიბი, ამირსპასალარი, ამისგანადცა, ამისთჳს, ამოქმნა, ამპოლი, ამრენაკი, არმენაკი, ამრენაგი, ამრიზება, ამჴედრება, ან, ანაზდა, ანაზდად, ანაზდაით, ანაზდაჲთი, ანასტასიაჲ, ანაფორაჲ, ანგელოზებრი, ანგელოზებრივი, ანგროვანი, ანდამატი, ანდრიანტი, ანდრიატი, ანთანიმი, ანთილიუსი, ანთიპატოსი, ანთიპატრიკი, ანთიპატროსი, ანთჳპატი, ანკანაკება, ანკანაკობა, ანკჳრა, ანტაკრად, ანტექრისტე, ანტლია, ანუ, ანუ არა, ანუ... ანუ, ანძრული, აპანი, აპარანი, აპაური, აპკა, აპნისი, აპოთიკი, აპოლონ, აპოხტი, აპრილი, აჟურაჲ, არა-მყოფი, არა-საგონებელი, არაბიელი, არად-საჴმარი, არავონი, არამრიდი, არარაჲ, არაყოფა, არაცებნაჲ, არაძლებულობაჲ, არაწმიდა, არაჯვორი, არდაბაგება, არდაბაგი, არდაგი, არდამლტვარი, არე-არე, არეგ ქალაქი, არვეონად, ართანმქცევი, არი, არიანოსი, არიელი, არიილი, არიოთი, არმაზი, არმაზნი, არმანდამი, არმარი, არმაღანი, არმური, არმული, ალმური, არნაკი, არნებობა, არნი, არრა, არტახი, არტემი, არტემის, არტოკოპი, არფი, არქედიაკონი, არქეჲ, არქიმანდრიტი, არქონი, არქუანი, არქაუნი, არხაუნი, არღა, არღარა, არღარავინ, არღარასადეთ, არღონაფტი, არღუნაფტეჲ, არშაკებრ, არშებრ, არცა, არცარა, არცაღა, არძლებულობაჲ, არწივი, ას და მეათრვამეტე, ას და მეცხრე, ას ორმეოც და შჳდი, ასაბია

ბ-ან, ბაბილო, ბაბილოვნ-ი, ბაბილოვნელ-ი, ბაგა, ბაგე, ბაგინი, ბაგინისმძარცუველი, ბაგინთა მძარცუველი, ბაგის ყოფა, ბაგის-საყოფელი, ბაგრატუნიანი, ბად, ბადე, ბადება, ბადეედი, ბადენი, ბადის-პირი, ბადის-სახე, ბადური, ბაღათური, ბაჰადური, ბავთის-გდება, ბაზიერი, ბაია, ბაჲა, ბაკო, ბალამწარა, ბალანი, ბალანტი, ბალარჯი, ბალახში, ბალაჰვარი, ბალღამი, ბალღოჯი, ბანა, ბანდაკი, ბანდი, ბანერეგეს, ბანჯარი, ბარაკიელი, ბარბითი, ბარდნალი, ბარე, ბარი, ბარსაბონი, ბაშაჩუხი, ბაწარი, ბგერა, ბჭგერა, ბგუნვილი, ბდჳნვარე, ბეგი, ბეგლარბები, ბეგლარი, ბედედი, ბერი, ბირება, ბირებული, ბირებულობა, ბირთუ, ბირთჳს სახე, ბირქა, ბისონი, ბისონი, ბჳსონი, ბიცი, ბიცოვანი, ბიცოანი, ბიწი, ბკიჭი, ბმა, ბობალოზი, ბოზა, ბოკელი, ბოკუერი, ბოლბოლება, ბოლო, ბოლო-ბეჭედა, ბოლოდ, ბოლოწითელი, ბოლოჲთ კერძო, ბომონი, ბონდი, ბორა, ბორვალი, ბორია, ბორობანი, ბურობანი, ბოროტთ-მთავარი, ბოროტისა-ყოფა, ბორტნოანი, ბორჯღლედი, ბოსელი, ბოძალი, ბოძი, ბრაბიონი, ბრაკსტარი, ბრალება, ბრალეულ-ყოფა, ბრალეულება, ბრალეული, ბრალი, ბრალის-ბმა, ბრანგუ, ბრეჲ, ბრიად, ბრინვა, ბრკიალება, ბრკინება, ბრკინვალე, ბრკოლა, ბრკომა, ბრმა, ბროწეული, მროწეული, მრეწეული, ბროწეულოვანი, ბრუმეტება თუალთა, ბრძანება, ბრძენთ მთავარი, ბრძმედი, ბრძმეთი, ბრძმეთი, ბრძოლა, ბრძოლის-ყოფა, ბრძღუამლი, ბრწამლი, ბრწკალი, ბრწყინვალება, მბრწყინვალება, ბრწყინვალედ, ბრჭალამდისი, ბრჭლადმდისი, ბრჭალი, ბტული, ბუგრი-მუწუკი, ბუგრიანი, ბუკი, ბუკიოტი, ბუკუი, ბუმბერეზი, ბუნება, ბუნებით, ბუნთურქი, ბუნი, ბურდნა, ბურთუ, ბურნაკი, ბურნუსი, ბურწუმალი, ბურჯი, ბუსტუღი, ბუსუნი, ბუქი, ბუღრაობა, ბუშიანი, ბღლაწი, ბღუარი, ბღოარი, ბჭითი-ბჭედ

, გაგა, გაგლეჯილი, გადგენილი, გავალაკი, გავლა, გაზარელი, გაზარინელი, გაზეება, გაზეპირება, გაიმ, გალატოზი, გალაღებული, გალიაკი, გალილეა, გალობა, გალობის შემსხმელი, გალობისა სიტყუა, გამართებით, გამკჳდრება, გამობერვით განჭედილი, გამობერვითი, გამობერილი, გამობმა, გამობრწყინ(ვ)ებული, გამოგდება, გამოგება, გამოგვა, გამოდგინება, გამოდგმა, გამოდნობა, გამოვე, გამოვლა, გამოვლენა, გამოვრდომა, გამოზრდა, გამოთქუმადი, გამოთხრა, გამოიპირვოდა, გამოკიდება, გამოკითხვით, გამოკოდა, გამოკრება, გამოკრეხილი, გამოკუეთა, გამოლოცვა, გამომართებით, გამომეტყუელება, გამომეცნება, გამომთქრომელი, გამომჩუენება, გამომცენარე, გამომცხვარი, გამომწულილებაჲ, გამომხილველი, გამომჴდომი, გამონადები, გამონაყოფი, გამონდობა, გამონიშება, გამონქრევა, გამოპირვა, გამოპყრობა, გამორთუმა, გამორიცხვა, გამორკუევა, გამორღუევა, გამორჩევა, გამოსავალი, გამოსარცხელი, გამოსატევებელი, გამოსაღები, გამოსახვით, გამოსლვა, გამოსლვა სრულიად, გამოსპეტაკება, გამოსრული, გამოსწვრივ, გამოსწრება, გამოტაცება, გამოტევება, გამოტყუ, გამოტყუენვა, გამოტყუვება, გამოუვალი, გამოუჩინებელი, გამოქანდაკება, გამოქმნული, გამოქსოვა, გამოქუცნვილი, გამოღება, გამოყენებული ლექსიკონური წყაროები შემოკლებათა მითითებით, გამოყოლა, გამოყოფა, გამოცა, გამოცდილება, გამოცემა, გამოცენება, გამოცვალება, გამოცხადება, გამოცხობა, გამოცჳვნება, გამოწერა, გამოწლვაჲ, გამოწმედა, გამოწულილვა, გამოწურვა, გამოჭეშმარიტება, გამოჭრა, გამოხლდომა, გამოჯდომა, გამოჯდომილი, გამოჯეჯლოვა, გამოჴურვება, გამუჴლებით, გან, განაგისი, განათლება, განნათლება, განათლებადი, განაიგურდიოს, განარგნვა, განაწილება, განახევრება, განახვა, განბიცებული, განბიწება, განბმა, განბნევა, განბოკლება, განბორგება, განბოროტება, განბრძნობილი, განბძარვა, განბჭობა, განბრჭობა, განგალვა, განგდება, განგდება წილისა, განგებაჲ, განგებულ-ყოფა, განგებულებითი, განგვა, განგლა, განგლორწნილი, განგოზა, განგრაგნა, განგრილება, განგრძელება, განგრძობა, განგრძობაჲ დღეთაჲ, განგრწკენა, განგუმერა, განგურემა, განგუმერელი, განდგინება, განდგომა, გადგომა, განდგომილ-ყოფა, განდგომილება, განდევნა, განდიდება, გადიდება, განდრეკა, განდრეკილება, განდრეკილი, განვაჭრა, განვედ, განველურება, განვთომა, გავთომა, განვლთომა, განვლა, განვლინება, განვლტოლა, განვრცობა, გავრცობა, განვრცომა, განზიდული, განზმნა, განზოგებით, განზოგებული, განზრახუა, განზრდა, განზრქომილი, განთავისუფლება, განთეთრება, განთესვა, განთიად, განთიად-განთიად, განთიადი, განთიადითგან, განთიადსა, განთლა, განთქუმა, გათქუმა, განთხ, განთხზული, განთჳთვებული, განთჳსება, განთჳსულ-ყოფა, განი, განიგურდევა, განიქიტნებოდა, განიჭებაჲ, განკანონებული, განკაფა, განკიდეებული, განკიდული, განკრება, განკრთობა

, დაბა-წისქჳლი, დაბადება, დაბადებული, დაბაზმურება, დაბანაკება, დაბაღი, დაბაყლება, დაბაჲ, დაბაჲ სისხლისაჲ, დაბგერება, დაბდადი, დაბერება, დაბეჭდვა, დაბითი დაბად, დაბირი, დაბირამი, დაბლარი, დაბმა, დაბნევა, დაბნელება, დაბნელებული, დაბრკოლება, დაპრკოლება, დაბრმალი, დაბრმობა, დაბრყჳლება, დაბრყჳლებული, დაბრჯგუება, დაბუდება, დაბუნაგება, დაბურვა, დაბუშებული, დაბუშტვა, დაბღალვა, დაბძარვა, დაბზარვა, დაგდება, დაგებულად, დაგესლება, დაგზება, დაგლა, დაგლახაკება, დაგოზვა, დაგრილება, დაგუალული, დაგჳანება, დადარ(ა)ნებული, დადარნება, დადარნეულებული, დადგინება, დადგმა, დადგმული, დადგომა, დადგრომა, დადრგომა, დადება, დადება გულსა, დადება საძირკუელისა, დადეგი, დადიანი, დადნობა, დადრეკა, დადუმება, დადუხჭირება, დაეწყო, დავანება, დავარდა, დავარდნა, დავედრებული, დავითი, დავითიანი, დავიწყება, დავრდომილობა, დავრეში, დარვეში, დავსებული, დაზამთრება, დაზულევა, დაზულვა, დაზჳნვა, დაძჳნვა, დათლემული, დათუ, დათქმა, დანთქმა, დათხევა, დაიწყო, დაკამკამებაჲ, დაკანებული, დაკარვება, დაკიდება, დაკირძვნა, დაკლება, დაკონვილი, დაკორდებული, დაკრება, დაკრება ნაყოფისა, დაკრვა, დაკრძალვა, დაკრძალული, დაკუეთილი, დაკუთნვა, დაკჳრვება, დალალაჲ, დალბილება, დალევა, დალევნა, დალევნაჲ, დალეწ(ვ)ა, დალირბებული, დალიჭი, დალმატიკი, დალპოლვილი, დალუკი, დამაგრება, დამალვა, დამართება, დამარღუეველი, დამარხვა, დამარხული, დამაშურალობა, დამბადებელი, დამბძარველი, დამგებლობა, დამდაბლება, დამდედება, დამდოვრება, დამედგრება, დამეტება, დამატება, დამზადება, დამთქმელი, დამთხუეული, დამიზეზება, დამკლე, დამკჳდრება, დამკჳდრებული, დამმცნობელობა, დამობმა, დამოვარდნა, დამოთაულება, დამომავალი, დამომარცულა, დამონება, დამორჩილება, დამოსლვა, დამოტევება, დამოყოფა, დამოწაფება, დამოჴდომა, დამრეველობა, დამრემლება, დამრუდება, დამრჩელი, დამსჭუალვა, დამშჭუალვა, დამრჭუალვა, დამტკიცება, დამტკიცებით, დამტკიცებული, დამტკიცილი, დამუსრვა, დამყარება, დამცნება, დამცნობა, დამძიმება, დამწნება, დამწყებელი, დამწყებელობა, დამწყები, დამჭირნეობა, დამჭრელი, დამხე, დამხედ, დამხედვარი, დამჯერებელი, დამჴიებული, დამჴობა, დამჴუება, დანაბვა, დანაკაში, დანაკი, დანაკი, დანა, დანაპყრობი, დანაქმი, დანაშთუნებული, დანგი, დანდალი, დანდალუკია, დანერგვა, დანეშტებული, დანთქმა, დათქმა, დანიშვნა, დაონარება, დაპება, დაპეპა, დაპყრობა, დარა, დარაბა, დარაჯაჲ, დარბაზი, დარბაზობა, დარბაისელი, დარბაისერი, დარეცილი, დარი-ალან, დარიჩინი, დარქმა, დარღუევა, დარღუეული, დარღუეულობა, დარწყმაჲ სანადიროჲსაჲ, დასაბამი, დასაბამიერი, დასაბამითგანი

ეან-ი, იან-ი, ებენის, ებრაეანი, ებრაელა, ეგთავე, ეგრე სახედცა, ეგრეთ, ეგრჱთ, ეგრეთცა, ეგრჱთცა, ეგრემლევანი, ეგრეცა, ეგრჱცა, ეგრეჱთ, ეგრეჲთ, ეგრჱთ, ეგრის წყალი, ეგუტერი, ედემი, ეესოდენი, ევადაგი, ევანგელე, ევანი, ევკრასი, ევლოგია, ევლოგიტოს კჳრიოს, ევფუთი, ეფუდი, ევფუდი, ეზედმპყრობელა, ეზო, ეზო გულისა, ეზობმული, ეზოთმპყრობელობაჲ, ეთიმადოვლე, ეთიოპი, ეკლესია, ეკლესიასტე, ეკლესიის ყოფა, ელა, ელამავი, ელამი, ელამოთი, ელამონი, ელევენი, ელევი, ელვა, ელვარე, ელვარება, ელიაღაჯი, ელიულა, ელლინი, ელლენი, ელმანა, ელნი, ელოი, ემბაზი, ემპაზი, ემპლახტროჲ, ემპალასტროჲ, ენ, ენად-ენადი, ენაპირიანობაჲ, ენგიჩარი, ენისა-ყოფა, ენკენია, ენკენის-თუე, ენკრატისი, ენქერი, ეპარხოსობა, ეპრახოსობა, ეპისტატი, ეპისტოლე, ებისტოლე, ეპიტირიტისი, ეპიტროპი, ეჟუანი, ეჭუანი, ერგასის და მეორე, ერგასის და ოთხ, ერგასისი, ერგასტერი, ერდო, ერესიოტი, ერთ პირად, ერთ-შეზავება, ერთგან, ერთგზის, ერთგუამი, ერთი, ერთი ჯერი, ერთი-ერთსა, ერთითა პირითა, ერთნებიანი, ერთსახე, ერცახე, ერთსახედ, ერთფერად, ერთჯერ, ერისკაცება, ერისკაცობისა მოდგამი, ერსა წინაშე, ერქუანი, ერჩდნეს, ერჳთრა, ესდენ, ესე, ესე და ესე, ესე იგი, ესე იგი არს, ესეკალიგი, ესერე, ესოდენ, ესდენ, ესთენ, ესოდენი, ესდენი, ესთენი, ესრე სახედცა, ესრეჲთ, ესრჱთი, ესრჱთმლევანი, ეტერი, ეტიკი, ეტიკობა, ეტლის-თუალედი, ეტრატი, ეტჳმალოგიობაჲ, ეფფათა, ექსამიტონი, ექსარხოსი, ექსკუვიტონი, ექსორია, ექუსორია, ექსორია-ყოფაჲ, ექსორიაობა, ექსორიობა, ექუა, ეღომენოსი, ეყრების, ეშიყაღასი, ეშიშვის, ეშმაკეული, ეშმაკეულობა, ეშმაკი, ეშმი, ეშუ, ეჩუე, ეჩუ, ეწერი, ეწყო, ეჯანი, ეჯი, ეჯიბი, ეჰა

, ვაზი, ვაზრი, ვაკასი, ვალ, ვალს, ვალალაება, ვალალება, ვალენტიანელნი, ვალენტინიანელნი, ვალი, ვამი, ვანის დედა, ვანისდედაჲ, ვაჟინარი, ვარდაპეტი, ვარემანდი, ვარმი, ვარსკულავთმეტყუელი, ვარსკულავი, მასკულავი, მასკლავი, ვარქირი, ვარღალი, ვარშამაგი, ვარცლი, ვარხუ, ვარხჳ, ვასილიკონი, ვასილისკო, ვასილოღრაფი, ვასმირი, ვასხება, ვაშა, ვაშკარანი, ვაშლი, ვაშლნი სპილენძისანი, ვაშტი, ვახად, ვახი, ვაჰანაკრა, ვაჰმანი, ვაჲ, ვაჲთ ხდა, ვედრად ქონება, ველი, ველის(ა) პირი, ველისზედაჲ, ველტიოს-ქმნაჲ, ვერ, ვერა, ვერსადა, ვერღარა, ვერძი, ვეცხლის-მშრომელი, ვინ, ვლა, ვნება

ზადენ-ი, ზე-ჯდომა, ზეგარდამომავალი, ზეგარდამოსატევებელი, ზეგარდამოსრული, ზედ[ა]-მიხედვა, ზედა-დადგინება, ზედა-მისლვა, ზედა-მოსლვა, ზედა-ხედვა, ზეთის-ხილი, ზეთის-ხილოვანი, ზენ, ზეშთა-ჯდომა, ზნე, ზნოანება, ზნოანი, ზღუდე, ზღუდე-დარღუეული, ზღუდვილი, ზღუდის-ზღუდე, ზღუდოვანი, ზღუდოანი

თაგუ, თავ(ის)-ყოფა, თავდადრეკილი, თავის-მყოფელი, თავმოდრეკილი, თან, თანა-მკჳდრება, თანა-მკჳდრი, თანა-მოდგამი, თანა-მოღუაწე, თანა-მყოფი, თანა-მშრომელი, თანა-მჯდომარე, თანა-მჯდომელი, თანა-სლვა, თანა-ყოლა, თანა-ყოფა, თანა-შთამოსლვა, თანა-შთამოყოლა, თანა-წარმავალი, თანა-წარსავალი, თანა-წარსლვა, თანამონაწილე, თანასათნო-ყოფა, თანახუცესი, თესლი, თესლმცენარე, თივა-ცენებული, თითოსახე, თჳთოსახე, თითოსახეობა, თრომა, თუალ(თ)-ყოფა, თუალ-შეუდგამი, თუალგანტევებული, თუალთ-მიდგმა, თუალთა მოდგამი, თუალთა შედგმა, თქმა, ნთქმა, თჳს-ყოფა

იავარ(ის)-ყოფა, იგავი, ინ, ინაჴით-მსხდომარე, ინაჴით-მჯდომარე, ინაჴით-ჯდომა, იფქლი, იძრვისი

კაბადუკ-ი, კან, კანკელი, კანკლედი, კარავი, კარვის-დგმა, კარვობა, კაცი, კეთილ(ის)-ყოფა, კეთილად-სასწაულოვანი, კეთილის-მყოფელ-ი, კერმის-მცვალებელი, კერძო-დღესასწაული, კიდე-ქმნა/ყოფა, კმა-ყოფა, კრულ-ყოფა, კუალ-ყოფა, კუალად-შეყოფა, კუალს-დგინება, კურნება, კჳრვება

ლას, ლხინება

მაგალითი, მავალი, მალხინებელი, მამა, მამა-დედა, მამა და დედა, მამათ-მავალი, მამათ-მბორგელი, მამათ-მბორგალე, მამისმამეულად, მამონა, მამრი, მამული, მამული წესი, მამულობაჲ, მამფალი, მამძირი, მამხილებელი, მან, მანანა, მანგალი, მანდა, მანდამი, მანდარი, მანდატურთუხუცესი, მანდატური, მანდიკური, მანდილი, მანდრაგორი, მანდრაგური, მარდაგონი, მანდრაღორა, მანდრინი, მანიაკი, მანიქეველი, მანიქეოზი, მანიჭი, მანნაჲ, მანქანი, მაოტებელი, მაოჴარი, მარ-ნი, მარადღოვანი, მარანათა, მარბიელი, მარბიელობა, მარგალიტი, მარგილი, მარვაჰაჲ, მარზაპანი, მარზიკი, მართლ-მორწმუნე, მართლმადიდებელობა, მართლმკუეთელობა, მართლმკუეთელობაჲ, მართლსლვაჲ, მართლუკუნქცევა, მართობი, მარი, მარიალი, მარიამეთი, მარიამობისთუე, მარკიანელი, მარმალი, მარმარიონი, მარმენიო, მარტი, მარტივი, მარტოდ-მყოფი, მარტოდ-ცხორებაჲ, მარტჳლია, მარტჳრია, მარქაფა, მარღასი, მარღუ, მარჩბივება, მარჩბივი, მარჩილი, მარცუალი, მარცუალი ჟამისაჲ, მარცხენეობაჲ, მარცხენჱთი, მარწმუნებლობა, მარწუხი, მარხულთაგანი, მარჯოჲ, მარჯუალ, მარჯუელ, მარჯუე, მარჯუენე, მარჯუენეობაჲ, მარჯუენითკერძონი, მარჯუენითკერძოჲ, მარჯუენითობაჲ, მარჯულ კერძო, მარჯულ, მარჯუნ, მასკნე, მასმაროთი, მაზმაროთი, მასრული, მასხურებელი, მატაკარანი, მატანია, მატიანი, მატიანე, მატლი, მატყვი, მაუზნი, მაუზენი, მაფორი, მაფრთხე, მაქმა, მაღალი გულითა, მაღდალინი, მაღნანტი, მაღრანი, მაღრიბი, მაშია, მაშინ, მაშინ-ღა, მაშინვე, მაშკი, მაშრიყი, მაშრომებელი, მაშურალ-ყოფა, მაშურალი, მაშურალობა, მაშფალა, მაჩუ, მაცენებელი, მაცხოვარე, მაძრახებელი, მაწვა, მაწვენელი, მაწოვარი, მაწყინარი, მაჭენებელი, მახარა, მახარებელი, მახარობელი, მახიობა, მახიობელებრ, მახიობლობა, მახროტი, მახრუტი, მახრუდი, მახუვა, მაჯანად, მაჴსოვარი, მბაძველი, მბორგელი, მბოროტებელი, მბუდებელი, მგებელი, მგებვარი, მგინობარი, მგლოვარება, მგორგალე, მგურგჳნვალე, მგურემელი, მდაბიორი, მდაბრ, მდგამი, მდგომობით, მდედება, მდედრებრივი, მდედრი, მდედრობა, მდიდარაი, მდიდრად, მდიდრად გამოჩინება, მდიდრად თქუმა, მდიდრად მეტყუელი, მდიდრად სიტყუაჲ, მდიდრობა, მდივანი, მდოგუ, მდოგჳ, მდგოუი, მდურვა, მე, მე-ა, მეაბჯრე, მეაგარაკე, მეამბორე, მეაჩრდილე, მებალახე, მებარგული, მებეჭე, მებოძირი, მებრ, მებრად, მებრვე, მებრიად, მებჭე, მეგანძე, მეგანძური, მეგანძურთა-უხუცესი, მეგობარ-ქმნა, მედად, მედგური, მოდგური, მედილეგეჲ, მედიმოსეჲ, მედინი, მედრეკანი, მედღესასწაულე, მეებნე, მეეკლესიე, მევეპე, მეზედაშეჲ, მეზობელი, მეზუერეთ მოძღუარი, მეინაჴე, მეინაჴეთაგანი, მეკაპილიონე, მეკეთებელი, მეკობრე

ნაგევი, ნავის-სლვა, ნაზირეველი, ნათლის-სახე, ნარ, ნატყუენავი, ნაქონი, ნაქსოჲ, ნაღელავი, ნაყოფ-მსხმო, ნაყოფ-შუენიერი, ნაყოფება, ნაყოფთ-მცენარებაჲ, ნაყოფი, ნაყოფიერება, ნაყოფიერი, ნაყრ-მცირეჲ, ნაყროვა, ნაყროვნობა, ნაშობ-ასპიტთაჲ, ნაშობი, ნაშრომი, ნაჩქური, ნაჩხრეკი, ნაცვალი, ნაცვალმწყობელობა, ნაძეძი, ნაწდობი, ნაწილება, ნაწილი, ნაწილიანნი, ნაწილნი, ნაწლევთმჭრელობა, ნახევარი, ნახევრება, ნახვად, ნახირი, ნაჯდომი, ნგორება, ნეაროჲ, ნებად, ნებეულად, ნები, ნებიერ-ყოფა, ნებიერი, ნების-მყოფელი, ნების-ყოფა, ნეზუ, ნიგოზაკი, ნიგოზი, ნიგუზის-სახე, ნიგუზოვანი, ნიშანი, ნიში, ნიშნიანი, ნიშნის-ყოფა, ნიშნოვნობა

ონ, ორი წილი, ოხრა

პაგურეც-ი, პარ, პასტოფორიონი, პასქა, პატივ(ის)-ყოფა, პატიჟის-ყოფა, პატნეზი, პირად-პირადი, პირველად-მშობელი, პირველად-საჯდომელი, პირველად-ჯდომა, პირველდაბადებული, პირველი, პირველინაჴით-ჯდომა, პირველნაყოფი, პირველშექმნული, პირველშექმნილი, პირველჯდომა, პირი, პირის-დაყოფა, პირმშო, პირმშოება, პყრობა

ჟან

, რთხმა, რორინება, რღუევა, რღუნა, რყევა, რჩევა, რჩეულად, რჩუნვილი

, ს-ავ, საგველი, სადგმელი, სადედო, სადღესასწაულო, სავალი, სავსება, საზარელი, საზარო, საზოგადი, საზუერელი, სათნო, სათნო-ყოფა, სათნოდ, სათნოება, სათრომელი, სათუალე, სათხარი, სათხედი, საიფქლე, საკურნებელი, საკჳრველება, სალხინებელი, სამკურნალო, სამკჳდრებელი, სამოთხე, სამოთხველი, სამღდელო, სამწმიდაარობა, საპატნეზეობა, სარყეველი, სასწაული, სასწავული, სასწაულოვანი, სატევებელი, საფლავის-მტყუენველი, საქმის-მოდგამი, საქუფთე, საღამური, საღაღადებელი, საღებავი, საღმრთო, საღმრთოჲ წიგნი, საღრტილი, საღუაწი, საღუაწო, საღურწელი, საყდრის-მოდგამი, საყივარი, საყოფელი, საყრტიობელი, საყუედრელი, საყჳრის-მცემი, საშინელება, საშინელი, საშიშლო, საშრობელი, საწადელი, სახარული, სახე, სახედველი, სახელ-ყოფა, სახეობა, სახიობა, სახლი, სახელი, საჯდომელი, საჯდომი, სიავი, სიახლე ჰასაკისა, სიბა, სიბინი, სიბორგილე, სიბრძნე, სიბრძნე-მყოფელი, სიდაშნე, სიდედრი, სიდრკუე, სიზამთრეჲ, სიზმართმიმთხრობელი, სიზრქე, სიკარელი, სიკარი, სიკუდილად, სილირბეჲ, სილოვანობა, სიმამრი, სიმანქნე, სიმაშურალე, სიმაძღრე, სისრის-ყოფა, სიტყჳსა აღდგინება, სიწმიდე, სლვა, სოფლის აღწერა, სრული, სრულმყოფელი, სტრევა, სხდომა, სხუა სახე, სჴუენი

ტ-არი, ტაბასტაკ-დაგებული, ტაბასტი, ტაბაცობა, ტაბერნეჲ, ტაბითა, ტაბლა, ტაგანი, ტაგარი, ტაგრუცი, ტარი, ტაძარი, ტაზარი, ტახტი, ტევება, ტეობა, ტრვა, ტრიობა, ტყუენვა

უ-ნი, უგულებელს-ყოფა, უდაბნოჲს-მკჳდრი, უდედო, უვალი, უზრუნველ-ყოფა, უზღუდო, უკმოხედვა, უკურნებელი, ულხინებელი, უმკჳდრო, უმკჳდროება, უმწინკულოება, უნაყოფო, უნიშნო, უპირმშოესი, უჟამოჲს-ნაყოფი, ურვა, უფროს-ყოფა, უქმნელება, უქმელება, უქმნელი, უქონო, უღუაწი, უყოფელ-ი, უშეუძრველესი, უშრომელად, უცვალებელი, უძრავი, უწმიდური, უწმიდჱსი, უხუცე, უხუცესი, უხუცჱსი

ფარ, ფასის-მოსავი, ფასკიარი, ფაშა, ფერისცვალება

ქავება, ქან-ი, ქედდადრეკილი, ქმნა, ქმრის-სლვა, ქმრის-ქუეშემყოფი, ქოთნის-სახე, ქონება, ქუან-, ქუეყანა, ქუეყანაჲ საქმარი, ქუეყანით-შექმნული, ქუეყანის-მშრომელი, ქცევა

ღან, ღაღად(ის)გდება, ღელვა, ღმრთის მშობელი, ღობე, ღუაწება, ღუწა

ყარ, ყოლა, ყოფა, ყჳნვა

შარავანდდადგმული, შებმა, შეგდება, შედგინება, შედგმა, შედრეკა, შეზღუდვა, შემაგდებელი, შემავალი, შემობმა, შემოგდება, შემოტევება, შემოქმედი, შემოყოფა, შემოჯდომა, შენი, შენიშვნა, შერყევა, შერყეული, შერჩულვა, შესადინარი, შესავალ-გამოსავალი, შესავალი, შესაკრებლის მთავარი, შესასხმელი ფერჴთაჲ, შესაწირავი, შესახედავი, შესახურველი, შესლვა, შესულა, შეტევება, შეტეობა, შეტრიობა, შეურაცხის-მყოფელი, შეურყეველი, შეუძრავი, შეუძრველი, შექმნა, შექმნული, შეყოლა, შეყოფა, შეშფოთება, შეცვალება, შეძრვა, შეხედვა, შეჯდომა, შვილი, შთაბმა, შთაგდება, შთადგმა, შთამაგდებელი, შთამომავალი, შთამორღუევა, შთამოსლვა, ჩამოსლვა, შთამოყოლა, შთასავალი, შთასლვა, ჩასლვა, შთატევება, შთაყოლა, შინ, შინა-განმავალი, შინა-მყოფი, შიშთვილის-ბმა, შიშუდილის-ბმა, შობა, შრომა, შრომება, შუენიერ-ყოფა, შურება, შურვება, შურობა, შურომა, შრომა, შფოთი, შჯულის(ა)-გარდამავალი, შჯულის(ა)-გარდასლვა, შჱნი, შენი

ჩამოგდება, ჩამორღუევა, ჩამოცვალება, ჩინ

ცადება, ცან, ცენება, ცვალება, ცუეთა, ცხოველს-მყოფელი

ძალად მოსრული, ძარცუვა, ძვრა, ძრვა, ძილ, ძირდაბმული, ძლევის-მყოფელი, ძრვა, ძრწოლა, ძწოლა, ძჳრის-ყოფა

წადილი, წარბმა, წარგდება, წარდგინება, წარდგმა, წარმავალი, წარმობმა, წარმოგდება, წარმოდგინება, წარმოდგმა, წარმოსლვა, წარმოტევება, წარმოტრვა, წარმოტყუენვა, წარმოძრვა, წარმტყუენავი, წარმტყუენ(ვ)ელი, წარსადგმელი, წარსავალი, წარსავლელი, წარსლვა, წარტევება, წარტყუენვა, წარუკმოცთომა, წარყოფა, წარძრვა, წიაღ-სავალი, წიაღ-სლვა, წიდა, წიდოვანი, წიდოანი, წილ, წილ(ის)გდება, წილი, წინა-დაცუეთა, წინა-წარსლვა, წინა-ჯდომა, წმედა, წმიდა, წმიდა-მყოფელი, წულებრივი, წყება

ხან, ხატვა, ხატი, ხედვა, ხერხის-სახე, ხილი, ხილოანი, ხილოვანი, ხიობა, ხეობა, ხლდომა, ხუალ, ხუალთ, ხუცესი, ხჳდე, ხჳდოდი

ჯან, ჯდომა, ჯეჯლი

ჰაე

ჴარ, ჴელთ-გდება, ჴელით-უქმნელი, ჴელისა შეყოფა

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9