-

-ებრ(ი), -ელ, -ესე, -მი, -მშო, -ო, -ურთ, -ღა, -ცა, -ძი

Դ

դպրոց

, ა(ღ)ქავება, აბა, აბა, ჰაბა, აბანო, აბარმად-ი, აბბა, აბა, ამბა, ანბა, აბეზრობა, აბმა, აბრამადი, აბრამეანი, აბრამიანი, აბჯარი, აბჯრისმტვირთველი, აგარა, აგარაკი, აგარაკი, აგარა, აგარეანი, აგება, აგებულება, აგვა, აგრილობდა, აგური, აგჳსტო, აგჳსტოსი, ადამა, ადამანტი, ადამატი, ანდამატია, ადამანტიანი, ადამანტინე, ადამეანი, ადარი, ადგილად, ადგილად-ადგილადი, ადგილადი, ადგილებრი, ადგილი, ადგილითი ადგილად, ადგილის-მცველი, ადგილის-პყრობა, ადგილის-ცემა, ადგილობანი, ადგილობითი, ადვილ, ადვილად, ადრე, ადრე-ყოფა, ადრევე, ადრითგან, აელვება, აეროვანი, ავაზაკება, ავაზანი, ავაზნი, ავანდი, ავანი, ავაჯი, ავაჯმრავალი, ავლი, ავლინი, ავჟანდა, ავქსონი, ავშარაჲ, აზატი, აზადი, აზმა, ათაბაგი, ათას ოთხასი, ათას წილ, ათასისთავი, ათერი, ათირი, ათი, ათი ათასი, ათხელება, აიდი, აკელდამა, აკროსტიხონი, აკუმი, ალაგებრი, ალაგთაებრი, ალაგი, ალამი, ალაფი, ალაქაბამში, ალდატი, ალელუჲა, ალექსანდრელი, ალვა, ალიზი, ალმური, არმური, ალქატი, ამაზონელი, ამაო, ამავო, ამაოება, ამაოჲ, ამარზაკ, ამაღლება, ამბარი, ამბორება, ამბორი, ამბორის-ყოფა, ამბორის-ყოფა, ჰამბორის-ყოფა, ამბოხი, ანბოხი, ამიერით, ამირეჯიბი, ამირსპასალარი, ამისგანადცა, ამისთჳს, ამოქმნა, ამპოლი, ამრენაკი, არმენაკი, ამრენაგი, ამრიზება, ამჴედრება, ან, ანაზდა, ანაზდად, ანაზდაით, ანაზდაჲთი, ანასტასიაჲ, ანაფორაჲ, ანგელოზებრი, ანგელოზებრივი, ანგროვანი, ანდამატი, ანდრიანტი, ანდრიატი, ანთანიმი, ანთილიუსი, ანთიპატოსი, ანთიპატრიკი, ანთიპატროსი, ანთჳპატი, ანკანაკება, ანკანაკობა, ანკჳრა, ანტაკრად, ანტექრისტე, ანტლია, ანუ, ანუ არა, ანუ... ანუ, ანძრული, აპანი, აპარანი, აპაური, აპკა, აპნისი, აპოთიკი, აპოლონ, აპოხტი, აპრილი, აჟურაჲ, არა-მყოფი, არა-საგონებელი, არაბიელი, არად-საჴმარი, არავონი, არამრიდი, არარაჲ, არაყოფა, არაცებნაჲ, არაძლებულობაჲ, არაწმიდა, არაჯვორი, არდაბაგება, არდაბაგი, არდაგი, არდამლტვარი, არე-არე, არეგ ქალაქი, არვეონად, ართანმქცევი, არი, არიანოსი, არიელი, არიილი, არიოთი, არმაზი, არმაზნი, არმანდამი, არმარი, არმაღანი, არმური, არმული, ალმური, არნაკი, არნებობა, არნი, არრა, არტახი, არტემი, არტემის, არტოკოპი, არფი, არქედიაკონი, არქეჲ, არქიმანდრიტი, არქონი, არქუანი, არქაუნი, არხაუნი, არღა, არღარა, არღარავინ, არღარასადეთ, არღონაფტი, არღუნაფტეჲ, არშაკებრ, არშებრ, არცა, არცარა, არცაღა, არძლებულობაჲ, არწივი, ას და მეათრვამეტე, ას და მეცხრე, ას ორმეოც და შჳდი

ბ-ან, ბაბილო, ბაბილოვნ-ი, ბაბილოვნელ-ი, ბაგა, ბაგე, ბაგინი, ბაგინისმძარცუველი, ბაგინთა მძარცუველი, ბაგის ყოფა, ბაგის-საყოფელი, ბაგრატუნიანი, ბად, ბადე, ბადება, ბადეედი, ბადენი, ბადის-პირი, ბადის-სახე, ბადური, ბაღათური, ბაჰადური, ბავთის-გდება, ბაზიერი, ბაია, ბაჲა, ბაკო, ბალამწარა, ბალანი, ბალანტი, ბალარჯი, ბალახში, ბალაჰვარი, ბალღამი, ბალღოჯი, ბანა, ბანდაკი, ბანდი, ბანერეგეს, ბანჯარი, ბარაკიელი, ბარბითი, ბარდნალი, ბარე, ბარი, ბარსაბონი, ბაშაჩუხი, ბაწარი, ბგერა, ბჭგერა, ბგუნვილი, ბდჳნვარე, ბეგი, ბეგლარბები, ბეგლარი, ბედედი, ბერი, ბირება, ბირებული, ბირებულობა, ბირთუ, ბირთჳს სახე, ბირქა, ბისონი, ბისონი, ბჳსონი, ბიცი, ბიცოვანი, ბიცოანი, ბიწი, ბკიჭი, ბმა, ბობალოზი, ბოზა, ბოკელი, ბოკუერი, ბოლბოლება, ბოლო, ბოლო-ბეჭედა, ბოლოდ, ბოლოწითელი, ბოლოჲთ კერძო, ბომონი, ბონდი, ბორა, ბორვალი, ბორია, ბორობანი, ბურობანი, ბოროტთ-მთავარი, ბოროტისა-ყოფა, ბორტნოანი, ბორჯღლედი, ბოსელი, ბოძალი, ბოძი, ბრაბიონი, ბრაკსტარი, ბრალება, ბრალეულ-ყოფა, ბრალეულება, ბრალეული, ბრალი, ბრალის-ბმა, ბრანგუ, ბრეჲ, ბრიად, ბრინვა, ბრკიალება, ბრკინება, ბრკინვალე, ბრკოლა, ბრკომა, ბრკუმა, ბრმა, ბროწეული, მროწეული, მრეწეული, ბროწეულოვანი, ბრუმეტება თუალთა, ბრძანება, ბრძენთ მთავარი, ბრძმედი, ბრძმეთი, ბრძმეთი, ბრძოლა, ბრძოლის-ყოფა, ბრძღუამლი, ბრწამლი, ბრწკალი, ბრწყინვალება, მბრწყინვალება, ბრწყინვალედ, ბრჭალამდისი, ბრჭლადმდისი, ბრჭალი, ბტული, ბუგრი-მუწუკი, ბუგრიანი, ბუკი, ბუკიოტი, ბუკუი, ბუმბერეზი, ბუნება, ბუნებით, ბუნთურქი, ბუნი, ბურდნა, ბურთუ, ბურნაკი, ბურნუსი, ბურწუმალი, ბურჯი, ბუსტუღი, ბუსუნი, ბუქი, ბუღრაობა, ბუშიანი, ბღლაწი, ბღუარი, ბღოარი, ბჭითი-ბჭედ

, გაგა, გაგლეჯილი, გადგენილი, გავალაკი, გავლა, გაზარელი, გაზარინელი, გაზეება, გაზეპირება, გაიმ, გალატოზი, გალაღებული, გალიაკი, გალილეა, გალობა, გალობის შემსხმელი, გალობისა სიტყუა, გამართებით, გამკჳდრება, გამობერვით განჭედილი, გამობერვითი, გამობერილი, გამობმა, გამობრწყინ(ვ)ებული, გამოგდება, გამოგება, გამოგვა, გამოდგინება, გამოდგმა, გამოდნობა, გამოვე, გამოვლა, გამოვლენა, გამოვრდომა, გამოზრდა, გამოთქუმადი, გამოთხრა, გამოიპირვოდა, გამოკიდება, გამოკითხვით, გამოკოდა, გამოკრება, გამოკრეხილი, გამოკუეთა, გამოლოცვა, გამომართებით, გამომეტყუელება, გამომეცნება, გამომთქრომელი, გამომჩუენება, გამომცენარე, გამომცხვარი, გამომწულილებაჲ, გამომხილველი, გამომჴდომი, გამონადები, გამონაყოფი, გამონდობა, გამონიშება, გამონქრევა, გამოპირვა, გამოპყრობა, გამორთუმა, გამორიცხვა, გამორკუევა, გამორღუევა, გამორჩევა, გამოსავალი, გამოსარცხელი, გამოსატევებელი, გამოსაღები, გამოსახვით, გამოსლვა, გამოსლვა სრულიად, გამოსპეტაკება, გამოსრული, გამოსწვრივ, გამოსწრება, გამოტაცება, გამოტევება, გამოტყუ, გამოტყუენვა, გამოტყუვება, გამოუვალი, გამოუჩინებელი, გამოქანდაკება, გამოქმნული, გამოქსოვა, გამოქუცნვილი, გამოღება, გამოყენებული ლექსიკონური წყაროები შემოკლებათა მითითებით, გამოყოლა, გამოყოფა, გამოცა, გამოცდილება, გამოცემა, გამოცენება, გამოცვალება, გამოცხადება, გამოცხობა, გამოცჳვნება, გამოწერა, გამოწლვაჲ, გამოწმედა, გამოწულილვა, გამოწურვა, გამოჭეშმარიტება, გამოჭრა, გამოხლდომა, გამოჯდომა, გამოჯდომილი, გამოჯეჯლოვა, გამოჴურვება, გამუჴლებით, გან, განაგისი, განათლება, განნათლება, განათლებადი, განაიგურდიოს, განარგნვა, განაწილება, განახევრება, განახვა, განბიცებული, განბიწება, განბმა, განბნევა, განბოკლება, განბორგება, განბოროტება, განბრძნობილი, განბძარვა, განბჭობა, განბრჭობა, განგალვა, განგდება, განგდება წილისა, განგებაჲ, განგებულ-ყოფა, განგებულებითი, განგვა, განგლა, განგლორწნილი, განგოზა, განგრაგნა, განგრილება, განგრძელება, განგრძობა, განგრძობაჲ დღეთაჲ, განგრწკენა, განგუმერა, განგურემა, განგუმერელი, განდგინება, განდგომა, გადგომა, განდგომილ-ყოფა, განდგომილება, განდევნა, განდიდება, გადიდება, განდრეკა, განდრეკილება, განდრეკილი, განვაჭრა, განვედ, განველურება, განვთომა, გავთომა, განვლთომა, განვლა, განვლინება, განვლტოლა, განვრცობა, გავრცობა, განვრცომა, განზიდული, განზმნა, განზოგებით, განზოგებული, განზრახუა, განზრდა, განზრქომილი, განთავისუფლება, განთეთრება, განთესვა, განთიად, განთიად-განთიად, განთიადი, განთიადითგან, განთიადსა, განთლა, განთქუმა, გათქუმა, განთხ, განთხზული, განთჳთვებული, განთჳსება, განთჳსულ-ყოფა, განი, განიგურდევა, განიქიტნებოდა, განიჭებაჲ, განკანონებული, განკაფა, განკიდეებული, განკიდული, განკრება, განკრთობა

, დაბა-წისქჳლი, დაბადება, დაბადებული, დაბაზმურება, დაბანაკება, დაბაღი, დაბაყლება, დაბაჲ, დაბაჲ სისხლისაჲ, დაბგერება, დაბდადი, დაბერება, დაბეჭდვა, დაბითი დაბად, დაბირი, დაბირამი, დაბლარი, დაბმა, დაბნევა, დაბნელება, დაბნელებული, დაბრკოლება, დაპრკოლება, დაბრმალი, დაბრმობა, დაბრყჳლება, დაბრყჳლებული, დაბრჯგუება, დაბუდება, დაბუნაგება, დაბურვა, დაბუშებული, დაბუშტვა, დაბღალვა, დაბძარვა, დაბზარვა, დაგდება, დაგებულად, დაგესლება, დაგზება, დაგლა, დაგლახაკება, დაგოზვა, დაგრილება, დაგუალული, დაგჳანება, დადარ(ა)ნებული, დადარნება, დადარნეულებული, დადგინება, დადგმა, დადგმული, დადგომა, დადგრომა, დადრგომა, დადება, დადება გულსა, დადება საძირკუელისა, დადეგი, დადიანი, დადნობა, დადრეკა, დადუმება, დადუხჭირება, დაეწყო, დავანება, დავარდა, დავარდნა, დავედრებული, დავითი, დავითიანი, დავიწყება, დავრდომილობა, დავრეში, დარვეში, დავსებული, დაზამთრება, დაზულევა, დაზულვა, დაზჳნვა, დაძჳნვა, დათლემული, დათუ, დათქმა, დანთქმა, დათხევა, დაიწყო, დაკამკამებაჲ, დაკანებული, დაკარვება, დაკიდება, დაკირძვნა, დაკლება, დაკონვილი, დაკორდებული, დაკრება, დაკრება ნაყოფისა, დაკრვა, დაკრძალვა, დაკრძალული, დაკუეთილი, დაკუთნვა, დაკჳრვება, დალალაჲ, დალბილება, დალევა, დალევნა, დალევნაჲ, დალეწ(ვ)ა, დალირბებული, დალიჭი, დალმატიკი, დალპოლვილი, დალუკი, დამაგრება, დამალვა, დამართება, დამარღუეველი, დამარხვა, დამარხული, დამაშურალობა, დამბადებელი, დამბძარველი, დამგებლობა, დამდაბლება, დამდედება, დამდოვრება, დამედგრება, დამეტება, დამატება, დამზადება, დამთქმელი, დამთხუეული, დამიზეზება, დამკლე, დამკჳდრება, დამკჳდრებული, დამმცნობელობა, დამობმა, დამოვარდნა, დამოთაულება, დამომავალი, დამომარცულა, დამონება, დამორჩილება, დამოსლვა, დამოტევება, დამოყოფა, დამოწაფება, დამოჴდომა, დამრეველობა, დამრემლება, დამრუდება, დამრჩელი, დამსჭუალვა, დამშჭუალვა, დამრჭუალვა, დამტკიცება, დამტკიცებით, დამტკიცებული, დამტკიცილი, დამუსრვა, დამყარება, დამცნება, დამცნობა, დამძიმება, დამწნება, დამწყებელი, დამწყებელობა, დამწყები, დამჭირნეობა, დამჭრელი, დამხე, დამხედ, დამხედვარი, დამჯერებელი, დამჴიებული, დამჴობა, დამჴუება, დანაბვა, დანაკაში, დანაკი, დანაკი, დანა, დანაპყრობი, დანაქმი, დანაშთუნებული, დანგი, დანდალი, დანდალუკია, დანერგვა, დანეშტებული, დანთქმა, დათქმა, დანიშვნა, დაონარება, დაპება, დაპეპა, დაპყრობა, დარა, დარაბა, დარაჯაჲ, დარბაზი, დარბაზობა, დარბაისელი, დარბაისერი, დარეცილი, დარი-ალან, დარიჩინი, დარქმა, დარღუევა, დარღუეული, დარღუეულობა, დარწყმაჲ სანადიროჲსაჲ, დასაბამი, დასაბამიერი, დასაბამითგანი

ეან-ი, იან-ი, ებენის, ებრაეანი, ებრაელა, ეგთავე, ეგრე სახედცა, ეგრეთ, ეგრჱთ, ეგრეთცა, ეგრჱთცა, ეგრემლევანი, ეგრეცა, ეგრჱცა, ეგრეჱთ, ეგრეჲთ, ეგრჱთ, ეგრის წყალი, ეგუტერი, ედემი, ეესოდენი, ევადაგი, ევანგელე, ევანი, ევკრასი, ევლოგია, ევლოგიტოს კჳრიოს, ევფუთი, ეფუდი, ევფუდი, ეზედმპყრობელა, ეზო, ეზო გულისა, ეზობმული, ეზოთმპყრობელობაჲ, ეთიმადოვლე, ეთიოპი, ეკლესია, ეკლესიასტე, ეკლესიის ყოფა, ელა, ელამავი, ელამი, ელამოთი, ელამონი, ელევენი, ელევი, ელვა, ელვარე, ელვარება, ელიაღაჯი, ელიულა, ელლინი, ელლენი, ელმანა, ელნი, ელოი, ემბაზი, ემპაზი, ემპლახტროჲ, ემპალასტროჲ, ენ, ენად-ენადი, ენაპირიანობაჲ, ენგიჩარი, ენისა-ყოფა, ენკენია, ენკენის-თუე, ენკრატისი, ენქერი, ეპარხოსობა, ეპრახოსობა, ეპისტატი, ეპისტოლე, ებისტოლე, ეპიტირიტისი, ეპიტროპი, ეჟუანი, ეჭუანი, ერგასის და მეორე, ერგასის და ოთხ, ერგასისი, ერგასტერი, ერდო, ერესიოტი, ერთ პირად, ერთ-შეზავება, ერთგან, ერთგზის, ერთგუამი, ერთი, ერთი ჯერი, ერთი-ერთსა, ერთითა პირითა, ერთნებიანი, ერთსახე, ერცახე, ერთსახედ, ერთფერად, ერთჯერ, ერისკაცება, ერისკაცობისა მოდგამი, ერსა წინაშე, ერქუანი, ერჩდნეს, ერჳთრა, ესდენ, ესე, ესე და ესე, ესე იგი, ესე იგი არს, ესეკალიგი, ესერე, ესოდენ, ესდენ, ესთენ, ესოდენი, ესდენი, ესთენი, ესრე სახედცა, ესრეჲთ, ესრჱთი, ესრჱთმლევანი, ეტერი, ეტიკი, ეტიკობა, ეტლის-თუალედი, ეტრატი, ეტჳმალოგიობაჲ, ეფფათა, ექსამიტონი, ექსარხოსი, ექსკუვიტონი, ექსორია, ექუსორია, ექსორია-ყოფაჲ, ექსორიაობა, ექსორიობა, ექუა, ეღომენოსი, ეყრების, ეშიყაღასი, ეშიშვის, ეშმაკეული, ეშმაკეულობა, ეშმაკი, ეშმი, ეშუ, ეჩუე, ეჩუ, ეწერი, ეწყო, ეჯანი, ეჯი, ეჯიბი, ეჰა

, ვაზი, ვაზრი, ვაკასი, ვალ, ვალს, ვალალაება, ვალალება, ვალენტიანელნი, ვალენტინიანელნი, ვალი, ვამი, ვანის დედა, ვანისდედაჲ, ვაჟინარი, ვარდაპეტი, ვარემანდი, ვარმი, ვარსკულავთმეტყუელი, ვარსკულავი, მასკულავი, მასკლავი, ვარქირი, ვარღალი, ვარშამაგი, ვარცლი, ვარხუ, ვარხჳ, ვასილიკონი, ვასილისკო, ვასილოღრაფი, ვასმირი, ვასხება, ვაშა, ვაშკარანი, ვაშლი, ვაშლნი სპილენძისანი, ვაშტი, ვახად, ვახი, ვაჰანაკრა, ვაჰმანი, ვაჲ, ვაჲთ ხდა, ვედრად ქონება, ველი, ველის(ა) პირი, ველისზედაჲ, ველტიოს-ქმნაჲ, ვერ, ვერა, ვერსადა, ვერღარა, ვერძი, ვეცხლის-მშრომელი, ვინ, ვლა, ვნება

ზადენ-ი, ზე-ჯდომა, ზეგარდამომავალი, ზეგარდამოსატევებელი, ზეგარდამოსრული, ზედ[ა]-მიხედვა, ზედა-დადგინება, ზედა-მისლვა, ზედა-მოსლვა, ზედა-ხედვა, ზეთის-ხილი, ზეთის-ხილოვანი, ზენ, ზეშთა-ჯდომა, ზნე, ზნოანება, ზნოანი, ზღუდე, ზღუდე-დარღუეული, ზღუდვილი, ზღუდის-ზღუდე, ზღუდოვანი, ზღუდოანი

თაგუ, თავ(ის)-ყოფა, თავდადრეკილი, თავის-მყოფელი, თავმოდრეკილი, თან, თანა-მკჳდრება, თანა-მკჳდრი, თანა-მოდგამი, თანა-მოღუაწე, თანა-მყოფი, თანა-მშრომელი, თანა-მჯდომარე, თანა-მჯდომელი, თანა-სლვა, თანა-ყოლა, თანა-ყოფა, თანა-შთამოსლვა, თანა-შთამოყოლა, თანა-წარმავალი, თანა-წარსავალი, თანა-წარსლვა, თანამონაწილე, თანასათნო-ყოფა, თანახუცესი, თესლი, თესლმცენარე, თივა-ცენებული, თითოსახე, თჳთოსახე, თითოსახეობა, თრომა, თუალ(თ)-ყოფა, თუალ-შეუდგამი, თუალგანტევებული, თუალთ-მიდგმა, თუალთა მოდგამი, თუალთა შედგმა, თქმა, ნთქმა, თჳს-ყოფა

იავარ(ის)-ყოფა, იგავი, იგი სხუაჲ, ინ, ინაჴით-მსხდომარე, ინაჴით-მჯდომარე, ინაჴით-ჯდომა, იფქლი, იძრვისი

კაბადუკ-ი, კან, კანკელი, კანკლედი, კარავი, კარვის-დგმა, კარვობა, კაცი, კეთილ(ის)-ყოფა, კეთილად-სასწაულოვანი, კეთილის-მყოფელ-ი, კერმის-მცვალებელი, კერძო-დღესასწაული, კიდე-ქმნა/ყოფა, კმა-ყოფა, კრულ-ყოფა, კუალ-ყოფა, კუალად-შეყოფა, კუალს-დგინება, კურნება, კჳრვება

ლას, ლეწვა, ლხინება

მაგალითი, მავალი, მალხინებელი, მამა, მამა-დედა, მამა და დედა, მამათ-მავალი, მამათ-მბორგელი, მამათ-მბორგალე, მამისმამეულად, მამონა, მამრი, მამული, მამული წესი, მამულობაჲ, მამფალი, მამძირი, მამხილებელი, მან, მანანა, მანგალი, მანდა, მანდამი, მანდარი, მანდატურთუხუცესი, მანდატური, მანდიკური, მანდილი, მანდრაგორი, მანდრაგური, მარდაგონი, მანდრაღორა, მანდრინი, მანიაკი, მანიქეველი, მანიქეოზი, მანიჭი, მანნაჲ, მანქანება, მანქანი, მაოტებელი, მაოჴარი, მარ-ნი, მარადღოვანი, მარანათა, მარბიელი, მარბიელობა, მარგალიტი, მარგილი, მარვაჰაჲ, მარზაპანი, მარზიკი, მართლ-მორწმუნე, მართლმადიდებელობა, მართლმკუეთელობა, მართლმკუეთელობაჲ, მართლსლვაჲ, მართლუკუნქცევა, მართობი, მარი, მარიალი, მარიამეთი, მარიამობისთუე, მარკიანელი, მარმალი, მარმარიონი, მარმენიო, მარტი, მარტივი, მარტოდ-მყოფი, მარტოდ-ცხორებაჲ, მარტჳლია, მარტჳრია, მარქაფა, მარღასი, მარღუ, მარჩბივება, მარჩბივი, მარჩილი, მარცუალი, მარცუალი ჟამისაჲ, მარცხენეობაჲ, მარცხენჱთი, მარწმუნებლობა, მარწუხი, მარხულთაგანი, მარჯოჲ, მარჯუალ, მარჯუელ, მარჯუე, მარჯუენე, მარჯუენეობაჲ, მარჯუენითკერძონი, მარჯუენითკერძოჲ, მარჯუენითობაჲ, მარჯულ კერძო, მარჯულ, მარჯუნ, მასკნე, მასმაროთი, მაზმაროთი, მასრული, მასხურებელი, მატაკარანი, მატანია, მატიანი, მატიანე, მატლი, მატყვი, მაუზნი, მაუზენი, მაფორი, მაფრთხე, მაქმა, მაღალი გულითა, მაღდალინი, მაღნანტი, მაღრანი, მაღრიბი, მაშია, მაშინ, მაშინ-ღა, მაშინვე, მაშკი, მაშრიყი, მაშრომებელი, მაშურალ-ყოფა, მაშურალი, მაშურალობა, მაშფალა, მაჩუ, მაცენებელი, მაცხოვარე, მაძრახებელი, მაწვა, მაწვენელი, მაწოვარი, მაწყინარი, მაჭენებელი, მახარა, მახარებელი, მახარობელი, მახიობა, მახიობელებრ, მახიობლობა, მახროტი, მახრუტი, მახრუდი, მახუვა, მაჯანად, მაჴსოვარი, მბაძველი, მბორგელი, მბოროტებელი, მბუდებელი, მგებელი, მგებვარი, მგინობარი, მგლოვარება, მგორგალე, მგურგჳნვალე, მგურემელი, მდაბიორი, მდაბრ, მდგამი, მდგომობით, მდედება, მდედრებრივი, მდედრი, მდედრობა, მდიდარაი, მდიდრად, მდიდრად გამოჩინება, მდიდრად თქუმა, მდიდრად მეტყუელი, მდიდრად სიტყუაჲ, მდიდრობა, მდივანი, მდოგუ, მდოგჳ, მდგოუი, მდურვა, მე, მე-ა, მეაბჯრე, მეაგარაკე, მეამბორე, მეაჩრდილე, მებალახე, მებარგული, მებეჭე, მებოძირი, მებრ, მებრად, მებრვე, მებრიად, მებჭე, მეგანძე, მეგანძური, მეგანძურთა-უხუცესი, მეგობარ-ქმნა, მედად, მედგური, მოდგური, მედილეგეჲ, მედიმოსეჲ, მედინი, მედრეკანი, მედღესასწაულე, მეებნე, მეეკლესიე, მევეპე, მეზედაშეჲ, მეზობელი, მეზუერეთ მოძღუარი, მეინაჴე, მეინაჴეთაგანი, მეკაპილიონე, მეკეთებელი

ნაათალი, ნაალაფევი, ნაბერწყალი, ნაბეჭდავი, ნაბრძოლი, ნაგევი, ნაგუდალი, ნაგუერდალი, ნადაბარი, ნადალუკი, ნადირება, ნადირობა, ნადირობა, ნავასარდი, ნავატი, ნავით გამო, ნავის-სლვა, ნავროზობა, ნავღელ-ფიცხელობა, ნავღელი, ნავღლიანი, ნავღულვაჲ, ნაზარეველი, ნაზარეთი, ნაზირეველი, ნაზირი, ნათელი, ნათესავ-ნი, ნათესავთ-ჩამომავლობა, ნათესავთა რიცხუ, ნათესავი, ნათესავი ჴორციელი, ნათესაობა, ნათლიერი, ნათლის-სახე, ნაიბი, ნაკადული, ნაკლულევანი, ნაკლულევანი გონებითა, ნაკლული, ნაკრავი, ნაკრაული, ნაკრტენი, ნაგრტენი, ნალი, ნამთაული, ნამორჩი, ნამღერი, ნამცუეცი, ნამწუარევი, ნანარი, ნანდჳლ, ნანდჳლვე, ნამდჳლვე, ნაოფლავი, ნაოჴარი, ნაპრალი, ნარ, ნარდი, ნარდიონი, ნარდომი, ნარკი, ნარუალი, ნარღუენი, ნარცხი, ნასება, ნასთი, ნასნასი, ნასრანი, ნასრი, ნასრული, ნასტაგისი, ნასყიდევი, ნასხევი, ნასხმანი, ნასხური, ნატამალი, ნატამნევი, ნატი, ნატიფი, ნატრაჲ, ნატყუენავი, ნაქონი, ნაქსოჲ, ნაქურთენი, ნაქურცენი, ნაღელავი, ნაყაჲ, ნაყოფ-მსხმო, ნაყოფ-შუენიერი, ნაყოფება, ნაყოფთ-მცენარებაჲ, ნაყოფი, ნაყოფიერება, ნაყოფიერი, ნაყრ-მცირეჲ, ნაყროვა, ნაყროვნობა, ნაშობ-ასპიტთაჲ, ნაშობი, ნაშობი კარაულისაჲ, ნაშრომი, ნაჩქური, ნაჩხრეკი, ნაცარ-თავსა-გარდასხმული, ნაცვალ-გება, ნაცვალი, ნაცვალმწყობელობა, ნაცილი, ნაციხარი, ნაციხვარი, ნაძეძი, ნაძჳ, ნაწდობი, ნაწილება, ნაწილი, ნაწილიანნი, ნაწილნი, ნაწლევთმჭრელობა, ნახევარი, ნახევრება, ნახვად, ნახირი, ნახპეტი, ნაჯდომი, ნგორება, ნეაროჲ, ნება, ნებვა, ნებად, ნებეულად, ნები, ნებიერ-ყოფა, ნებიერი, ნებიერობა, ნების-მყოფელი, ნების-ყოფა, ნეზუ, ნეკტარი, ნელად-რე, ნელადაჲთ, ნემსი, ნემსული, ნერწყუ(ვ)ა, ნესტორებაჲ, ნესტუ, ნესუ-ხავარტი, ნეფხუვა, ნეცუა, ნეცჳლი, ნეჭა, ნიად, ნიადაგი, ნიავ, ნიავი, ნიავწულილი, ნიაფორი, მიაფორი, ნიგოზაკი, ნიგოზი, ნიგუზის-სახე, ნიგუზოვანი, ნივთად, ნიკაფი, ნიკელი, ნიკოლაიტელნი, ნიკრისი, ნინეველი, ნინველი, ნიორი, ნიჟარი, ნიჟოგარი, ნიჟორგარი, ნიჯოგარი, ნისანი, ნისლი, ნისტორება, ნიფხავი, ნიღრი, ნიღურეანი, ნიშანი, ნიშდეხი, ნიში, ნიშნიანი, ნიშნის-ყოფა, ნიშნოვნობა, ნიჩაბი, ნიჩბის მცემელი, ნიჩური, ნიჭდიდობაჲ, ნიჭთმოყუარეჲ, ნიჭმდიდარი, ნიჭული, ნიჯადი, ნოველისიმოსი, ნოინი, ნომიკოსი, ნოჭი, ნუ, ნუ იყოფინ, ნუგეშინის-ცემა, ნუგეშინის-ცემული, ნუზლი, ნუკეული, ნუკვეული, ნუსხა, ნუში, ნწუბება, ნჳკრი

ობოლთ-სამზრდელო, ოდეს, ოდეს-იგი, ოდესვე, ოდესმე, ოდესცა, ოდეში, ოდით, ოდიში, ოთხათასი, ოთხება, ოთხეკალი, ოთხი, ოთხკარგი, ოთხმეოცდაათცხრამეტი, ოთხმეოცდაოთხი, ოთხმიზდური, ოლარი, ორარი, ოლეჭკანდარი, ომფორი, ონ, ონი, ონიქიონი, ინჳქიონი, ორ-ბაგედი, ორ-ორი, ორარი, ორბი, ორდაოც ათასეული და ორასი, ორებაჲ, ორთოჴი, ორთქლი, ორი, ორი წილი, ორიონი, ორკერძო, ორკეცი, ორმო, ოროგინე, ოროჯი, ორპი, ორღანო, ორჴმაობა, ოსპნი, ოსტანი, ოსტიარი, ოსტიგანი, ოტება, ოფაზი, ოფიკალი, ოქივანტერი, ოქრო-ბრკინვალე, ოქრო-თხზულება, ოქრო-ფესოვანი, ოქრო-ქსოვილი, ოქროკოდილი, ოქრონემსული, ოქროპეტალოჲ, ოქროჲსაგანი, ოქსინო, ოყარი, ოჩხი, ოცება, ოხრა, ოხჭანი, ოხჭნება, უხჭნება, ოჲ

პაგურეც-ი, პაგურეცი, პადიმარ-ყოფა, პადიმრობაჲ, პაემანი, პავასაკი, პაჲვასიკი, პავლე-ნი, პაზიონი, პაიჭი, პალავანდი, პალანი, პალატ-ბანაკი, პალატი, პალეკარტი, პანაგირი, პანაჟური, პანაჟურელი, პანარიოს, პანაშვიდი, პანდუქიონი, პანდოქიონი, პანფილი, პაპი, პაპა, პარ, პარაკიმანოზი, პარაკიმანოსი, პარაკიმენონი, პარაფსიდი, პაროფსიდი, პარაფსიტი, პარეგავტი, პალეგავტი, პარეხი, პართ-ნი, პარული, პასანიკი, პასენაკი, პასექი, პასტოფორიონი, პასქა, პატარა, პატივ(ის)-ყოფა, პატივ(ის)ცემა, პატივი, პატივი სამეფოჲ, პატივოსანი, პატიოსანი, პატიჟება, პატიჟის-მიჴდაჲ, პატიჟებაჲ, პატიჯი, პატიჟის-ყოფა, პატმოთინი, პატნეზი, პატოჰანი, პატრიკი, პატრიკიოსი, პატრიკიოსი, პატრონი, პატრუკი, პატრუქი, პატრუცაგი, პატრუჭაკი, პაქსიმადი, პაღური, პაშტაჲ, პაჰრაკი, პებული, პევში, პელაღონი, პეპელი, პერექელი, პერიკნიმი, პერიპატოჲ, პერიფრასი, პეტალი, პეტრა, პილენძი, პილო, პილპილი, პინა, პინაკი, პინაჲ, პინჩი, პირ-ცემა, პირად-პირადი, პირაქცევით, პირდადებით, პირდაპირადი, პირველ, პირველად, პირველად-მშობელი, პირველად-საჯდომელი, პირველად-ჯდომა, პირველადვე, პირველადცა, პირველდაბადებული, პირველვე, პირველი, პირველითგან, პირველინაჴით-ჯდომა, პირველმესაინაჴეობაჲ, პირველმშობელნი, პირველნაყოფი, პირველშექმნული, პირველშექმნილი, პირველჯდომა, პირი, პირიანი, პირიდექსიონ, პირითა, პირის საცემელად, პირის-დაყოფა, პირის-ჴსნა, პირ-ჴსნა, პირმარხვა, პირმტკიცობა, პირმშო, პირმშოება, პირფიცხელი, პირღო, პისარი, ბისარი, პისიდონი, პისიდიონი, პიტაკი, პიტიახში, პატიახში, პლაკი, პლაკუნტი, პლანინაჲ, პოდირე, პოდერე, პუდერე, პოვნა, პოვნება, პოვნიერი, პოზანი, პოლოტიკი, პონტო, პორფირი, პორფიროანი, პორფირონი, პოსიდონი; პისიდონი; პისიდიონი, პოხა, პრაკი, პრასა, პრასტია, პრასტინი, პრასტიონი, პრაქსი, პრახტიკონი, პრეპოსიტი, პრეტორი, პრივატთა კომიტი, პრიმასი, პროადიკე, პროედროსი, პრონოიტისი, პროტი, პროტიკტორი, პროტოასიკრიტი, პროტონოტარი, პრჳონი, პუმპულა, პუნპულა, პურად მისრული, პურად უხუ, პურად ძჳრი, პურის-საქმარი, პურის-ჭამა, პურისა დამზადება, პურისმტედ-პურისმტედ, პურისუფალი, პყრობა, პყრობილ-ყოფა, პყრობილება, პჳთონო, პითონი

ჟამ რავდენადმდე, ჟამად, ჟამად-ჟამად, ჟამება, ჟამთააღმწერელობა, ჟამთაღმწერელი, ჟამი, ჟამი დროჲსაჲ, ჟამითგან ჟამადმდე, ჟამითი-ჟამად, ჟამის-მწირველი, ჟამის-ცემა, ჟამისად, ჟან, ჟერა, ჟივილი, ჟო[რ]ჟარაკი, ჟოლა, ჟუჟღა

, რ~ო, რა, რა, რაჲ, რაბამად, რაბამი, რაბატი, რაბი, რაბუნი, რაბი, ჰრაბი, რაბუნი, ჰრაბბუნი, ჰრაბბონი, რად, რადადვე, რავდენ, რაოდენ, რავდენ-რაჲ, რავდენვე, რავდენი, რაოდენი, რავდენი-ესე, რაოდენი-ესე, რავდენი-იგი, რაოდენი-იგი, რავდენიმე, რაოდენიმე, რავდენიცა, რაოდენიცა, რავდენცა, რავდენჯერ, რაინდი, რაკა, რამადანი, რამეთუ, რაოდენ-მე, რავდენ-მე, რაჟამს, რაჲჟამს, რასიმ, რაული, რაყამი, რაჲ, რაჲ ძეს, რაჲ-იგი, რაჲ-ძი, რაჲთამცა, რაჲთურთით, რაჲმე, რაჲმცა, რაჲჟამს, რაჲჟამსა, რაჟამს, რაჲსა, რაჲსა-მე, რაჲსა-ღა, რაჲსაგან, რაჲსათჳს, რაჲსთენი, რაჲცა, რაჲცა-იგი, რაჲძი, რგომა, რეზი, რემა, რეონება/რიონება, რეშვა, რეცა, რვა, რვათა ჴმათაჲ, რთუანვა, რთული, რთხმა, რიდება, რიმაჲ, რინდი, რისხვა, რისხვეული, რისხვითი, რისხული, რიტორი, რიყე, რიცხუელად, რიცხუეული, რიცხჳთი, რიცხჳსაებრ თავადისა, რკენა, რკინა, რკინება, რკინობა, რკო, როკვა, რომელ-ეგე, რომელ-ესე, რომელ-იგი, რომელ-რაჲ, რომელთადა, რომელი, რომელივე, რომელიმე, რომელიმცა, რომელიცა-იგი, რომელმან-მე, რომელღა-იგი, რომელცა, რომელცა-ესე, რომლით, რომლისაგანი, რორინება, როსკიპი, როსპიკი, როქი, როშვაჲ, როჯი, რუ, რუბა, რუდუნება, რუდუნებული, რუვი, რუკაჲ, რულ(ილ)ი, რუპე, რუსი, რქა, რქისი, რღუევა, რღუნა, რყევა, რჩევა, რჩეულად, რჩუნვილი, რწყულება, რჯაჲ, რჴმალი

, ს-ავ, სააბეზროჲ, საანჯმნო-ყოფა, საარება, საარხონდოჲ, სააჯმნოდ, სააჯო, საბაიტელი, საბამი, საბანი, საბაოთი, საბატი, საბაქი, საბდივანი, საბეკი, საბმური, საბრძოლი, საგანგიო, საგანმზრახოჲ, საგდებელი, საგდოლი, საგველი, საგზაური, საგზებელი, საგმობი, საგოდებელი, საგოდი, საგრძნებელი, საგურკველი, საგუსალი, საგუშაგეჲ, სადა, სადა, სადდაი, სადა-იგი, სადა-ღა, სადაროთი, სადაცა, სადაცა შეემთხუევიედ ყოველნი, სადაჲთ, სადაჲ, სადაჲთმე, სადაჲთცა, სადგმელი, სადედო, სადევე, სადოშიაროჲ, სადუკეველი, სადღესასწაულო, საერო, საეროობაჲ, საეჭუ, სავალი, სავანე, სავანის დადება, სავაჟინროჲ, სავარცხალი, სავარძელი, სავაღალი, სავაჭრო, სავლტე, სავნებელი, სავნო, სავრძელი, სავსება, საზარელი, საზარო, საზოგადი, საზოლავროჲ, საზომი, საზუერელი, სათნო, სათნო-ყოფა, სათნოდ, სათნოება, სათრომელი, სათუალე, სათუე, სათუელი, სათოელი, სათხარი, სათხედი, სათხევლება, საიდუმლო, საისარი, საიფქლე, საკადრებელი, საკადრო, საკარაულოჲ, საკარგავი, საკარცხული, საკეთე, საკელარი, საკიდარი, საკილმო, საკიცხელება, საკრებოჲ, საკრველი, საკუ(ე)რთხი, საკუამი, საკუდავად, საკუერთხეჲ, საკუთარ-ყოფა, საკუთარი, საკურნებელი, საკუხი, საკჳრველება, საკჳრველთ-მოქმედება, საკჳრველი, სალამანდრა, სალბუნი, სალერწმეჲ, სალეწავი, სალმობა, სალპინი, სალხინებელი, სამ და ორმეოცი, სამ-სამით, სამ-ქორედი, სამაგდარი, სამაგიროსოჲ, სამაეგოჲ, სამაელ, სამარაგდო, სამარადისო, სამართალი, სამარია, სამარიტელი, სამარიტი, სამარიტელი, სამარხოჲ, სამბერველი, სამგოსნე, სამე, სამეოც და ათცამეტი, სამეოცი, სამეუფო, სამეფო, სამექმო, სამზირი, სამზირო, სამი, სამი ათეული, სამივე, სამინდო, სამისნველი, სამისო, სამკაული, სამკერძოდ, სამკურნალო, სამკჳდრებელი, სამკჳდროდ, სამმზეჲ, სამნი და ოცი და ასი, სამოთხე, სამოთხველი, სამოსი, სამოსლის მრცხელი, სამჟამი, სამსალა, სამსახურებელად, სამსტურობელი, სამსჭუალი, სამშჭუალი, სამრჭუალი, სამრსჭუალი, სამუნოჲ, სამური, სამღდელო, სამყარო, სამძიმარი, სამძიმო, სამწერობელი, სამწმიდაარობა, სამწმიდაარსებაჲ, სამწუხრო, სამწყელი, სამწყემსო, სამწყული, სამჭირნო, სამჭლეული, სამჭუალი, სამხარი, სამხარს, სამხრით კერძო, სამხრის, სამხრის-ყოფა, სანათლავი, სანახპეტო, სანდო, სანელსაცხებლე, სანობარი, სანუაგე, სანქრევა, სანჯახი, საოლავი, საოსტიგნე, საოცი, საპალნე, საპატნეზეობა, საპფირონი, საპფუთი, საპოფთი, საპფოთი, საპყრობილე, სარანგი, სარასკარი, სარატანი, სარაცხი, სარბევაჲ

ტ-არი, ტაბასტაკ-დაგებული, ტაბასტი, ტაბაცობა, ტაბერნეჲ, ტაბითა, ტაბლა, ტაგანი, ტაგარი, ტაგრუცი, ტაიჭი, ტაკუკი, ტალავარი, ტალანტი, ტალითა, ტამღა (თამღა), ტან-წყლიანი, ტანი, ტანის მსახური, ტანჯვა, ტანჯული, ტაპაკი, ტაბაკი, ტაფაკი, ტაპარაკი, ტარეხი, ტარი, ტარიგი, ტარსიკონი, ტარტაროსი, ტარტაროზი, ტაფა, ტაღმა, ტაშისკარი, ტაშტი, ტასტი, ტაძარი საშჯელისაჲ, ტაძარი, ტაზარი, ტაძრეული, ტაძრისა წინაჲ, ტაძრისაგანი, ტაჭგანაგი, ტაჯგანაგი, ტახტი, ტბურე, ტბური, ტეგანი, ტევანი, ტევება, ტეობა, ტევნეულად, ტენება, ტერემინთო, ტერფი, ტიარი, ტიბიკონი, ტიპიკონი, ტჳბიკონი, ტივყუავი, ტილო, ტინი, ტირიფი, ტირონი, ტიტლოსი, ტიტროჲ, ტკბნელი, ტკებნა, ტკეპნა, ტკივნეული, ტოზიკი, ტოზიკობა, ტოლიპი, ტოლომა, ტოლონტოსი, ტომად-ტომად, ტომადად, ტომეულად, ტომარი, ტომარა, ტონთიო, ტოტი, ტპაზიონი, ტრაინოსებაჲ, ტრაჲანობაჲ, ტრაპეზუნტია, ტრბან, ტრედაკი, ტრედი, ტრელი, ტრვა, ტრიმისი, ტრიობა, ტრიხაპტონი, ტრფიალება, ტრფიალებული, ტული, ტურფა, ტუტაქი, ტუტაჲ, ტფიად, ტფობა, ტყავი, ტყრპელი, ტყუ, ტყუბი, ტყუე, ტყუენვა, ტყუენული, ტყუვილით, ტჳრთვა, ტჳროსი, ტჳფარი, ტჳქი

უ-, უ-ნი, უარება, უარზანიგო, უარის-ყოფა, უაღრესი, უვაღრესი, უაღრჱს, უბადო, უბანი, უბგერებელი, უბელო, უბიწო, უბიწო-ყოფა, უბოროტჱსი, უბრალო, უბრალოდ, უბრკუმეს, უბრძოლველი, უგამოცდილება, უგანცხადებულჱსი, უგბილი, უგლიმი, უგონებელი, უგრძნებლად, უგრძნობელად, უგუანი, უგულ(ს)მოდგინე, უგულსმოდგინესი, უგულებელს-ყოფა, უგულისხმისმყოფელესი, უდაბნოჲს-მკჳდრი, უდარო, უდებ-ყო, უდებ-ყოფა, უდებად, უდბად, უდედო, უდიდროვნესი, უდრეკელად, უებრო, უელი, უეჭუარი, უეჭუი, უვაკობაჲ, უვალი, უვარ-ყოფა, უვარის-ყოფა, უვარება, უვარესი, უვარეჲ, უვითარებოჲ, უვითაროჲ, უზავობა, უზმა, უზნო, უზოპავობაჲ, უზრუნველ-ყოფა, უზრუნველად, უზრუნველი, უზრქელესი, უზუერული, უზღუდო, უთავოთაგანი, უთარგმანელი, უთნო, უთნოობა, უთქმელთ-მოქმედი, უკადრო, უკაცთგარეგნესი, უკიმირო, უკმოსლვა, უკმოყვანება, უკმოხედვა, უკუანა, უკუანა ზურგით, უკუანა კერძო, უკუანა საბამი, უკუანაწარ, უკუანაჲსკნელ, უკუანაჲსკნელი, უკუეთუ, უკუეთუმცა, უკუნი, უკუნითი უკუნისამდე, უკუნსხმა, უკუნწოლა, უკურნებელი, უკურჩენა, უკუჭურჭლვა, ულდაჩი, ულვაშთ-მიახლება, ულპიაჲ, ულუკი, ულუმპიანი, ულუმპიანობა, ულუსი, ულხინებელი, ულხინულესი, უმალე, უმბგვარი, უმეტესადღა, უმეტესი, უმეტჲსი, უმეტე, უმეტკუეთილოჲ, უმეცარი, უმეცრება, უმკია, უმკჳდრო, უმკჳდროება, უმოგუმოდ, უმოლხინე, უმოლხინესი, უმოსწრაფესი, უმოქმედა, უმრისხანჱსი, უმსჯავრო, უმსჯავროდ, უმშჯავროდ, უმტკიცე, უმტკიცჱ, უმშჯავროდ, უმცრო, უმწამეჲ, უმწემესი, უმწინკულოება, უმწჳსესი, უმჯობესი, უმჯობე, უმჴნჱსი, უნაკლულევანჱსი, უნაკლულოდ, უნაკლულჱსი, უნაყოფიერჱსი, უნაყოფო, უნდილი, უნდო ქმნა, უნებელად დება, უნებელი, უნებლებით, უნებლიეთი, უნიშნო, უნკიაჲ, უნოტიო, უნჯაკალი, უოცნოჲ, უპატივოება, უპატიო, უპატივო, უპატიოსნე, უპატიოსნეღა, უპატიოსნჱსი, უპე, უპიონი, უპირმშოესი, უპირული, უპოვარება, უპოვრება, უჟამო, უჟამოჲს-ნაყოფი, ურაბამოჲ, ურაკი, ურდო, ურდსინგი, ურვა, ურვები, ურვეული, ურვილაკაჲ, ურვილი, ურთავი, ურთიერთას, ურთიერთარს, ურთიერთასი, ურიდი, ურნატი, ორნატი, ურო, ურჩად, ურჩი, ურჩხი, ურჩხული, უჩხული, ურცხჳნო, ურცხჳნოდ, ურწყულება, ურჯუკობა, უსაბლოდ, უსაზრდელობა, უსაკუთრჱს, უსამართლო, უსამართლოება, უსამართლოობა, უსამშჳნველო, უსასტიკე, უსასტიკეჲსი, უსაფრთულო, უსაღმრთოესი, უსაღმრთოესობაჲ, უსაშინელესი, უსრულობა, უსტარი, უსულგრძელჱსი, უსუპი, უსწორო, უსხეულსაქმეთ, უსხი, უტე, უტევანი, უტყჳ (–უტყუი), უუგუნურესი, უუმრავლე, უმრავლჱსი, უუფლჱსი, უფიცი, უფლება, უფლობა, უფრო, უფროჲს, უფროჲსად, უფროს-ყოფა, უფფიკი, უქმნელება, უქმელება, უქმნელი, უქონო

ფადაშაჰი, ფათილაჲ, ფაკელი, ფაკიული, ფაკტი, ფაკტორი, ფალანგაჲ, ფალანგი, ფალენი, ფალკიდიონი, ფამოჲ, ფანაკი, ფანდაკი, ფანჩატური, ფანჯანობათი, ფანჯიაკი, ფარ, ფარაგი, ფარაო, ფარაოზი, ფარაში, ფარგალიტი, ფარეზი, ფარეში, ფარისეველი, ფარისეველნი, ფარმანი, ფარტენა, ფარღალი, ფარღელი, ფარღული, ფარშამაგი, ფარშამანგი, ფასებული, ფასეკი, ფასის-მოსავი, ფასკიარი, ფაქლი, ფანქლი, ფაშა, ფაშუნიერი, ფუშნიერი, ფაცერი, ფაწალა, ფებერვალი, ფელაკონი, ფერეზიკი, ფერისცვალება, ფერცხალი, ფერჴთ ფასი, ფერჴულქმნილობა, ფესანგი, ფესუ, ფესჳ, –ფესუი, ფეტჳ, ფეშქაში, ფეშხუენი, ფეშხუემი, ფიალი, ფივება, ფილაკავანი, ფილენჯი, ფილი, ფილონი, ფილოპატი, ფილოსოფოსი, ფილოტიმიაჲ, ფინი, ფინიკეჲ, ფინიკი, ფინიქსი, ფირმანი, ფირტუ, ფისკოსი, ფისოსი, ფიფქი ნაკუერცხლოვანი, ფიქალი, ფიჩუ, ფიჩჳ; –ფიჩუი, ფიცება, ფიჭუ, ფლასი, ფლობილი, ფოკინი, ფოლი, ფოლოცი, ფორი, ფოფინება, ფოფხი, ფრასახი; ფარსახი, ფრთე-მალე, ფრთოვანი, ფრთოანი, ფრიად, ფრიად ფიცხელი, ფრომინი, ფრტჳნვა, ფრფინვაჲ, ფრცხილი, ფრჩხილი, ფსალმუნად-ფსალმუნადი, ფსანთი, ფსელი, ფსიადი, ფსიადი, ფსიათი, ფსათია, ფსიტი, ფსკერედი, ფსუნი, ფუარი, ფუდულობაჲ, ფუვინკა, ფუნა, ფუნე, ფუნდუკი, ფურნე, ფურცელი, ფუფუნება, ფუშრუკი, ფუშუჲ, ფუცვა, ფუცხუ, ფოცხუ, ფუცხვი, ფქნარება, ფშიტი, ფშუვა, ფშუა, ფშჳნვებული, ფხა, ფხინი, ფჳდერატოსი, ფჳნიქსი

ქადა, ქადილი, ქადაგი, ქავება, ქათამი, ქალანდრი, ქალაქითი-ქალაქად, ქალაქის-უფალი, ქალაქისა მამაჲ, ქალაქისშინაჲ, ქალბანა, ქალბანე, ქალდევი, ქალდია, ქალდეა, ქან-ი, ქანანელი, ქანქარი, ქარ-ცუარი, ქარანძავი, ქარაფი, ქარაფოვანი, ქართველი, ქართლი, ქარტა, ქარტაჲ-დაწერილი, ქარტეზი, ქარტოცი, ქარქაში, ქარქუეტი, ქარქუედი, ქარცი, ქასლევი, ქასრი, ქატო, ქაფარი, ქაღადი, ქაშქანი, ქაჩაბური, ქაჯთა ტუნი, ქაჯი, ქება, ქებათაჲ, ქებაჲ ქებათაჲ, ქედდადრეკილი, ქედი, ქეიბური, ქენებაჲ, ქენობა, ქენჯნილი, ქერეთი, ქერითი, ქერი, ქერობინებრი, ქერქი, ქექუვა, ქეშიკი, ქეცეანი, ქეცი, ქეჰა, ქვაჲ, ქვაჲ პატიოსანი, ქვებური, ქველ-ქმნა, ქველნაბრდღუენი, ქველუშიშად, ქვითკირი, ქვითკირისა ეკლესია, ქვის სატყორცელი, ქვისა დაკრება, ქია, ქიბორჯი, ქიმი, ქინძი, ქლამინდი, ქლანინდი, ქმნა, ქმნულობა, ქმრის-სლვა, ქმრის-ქუეშემყოფი, ქმრის-ცოლი, ქობინი, ქოთარეთი, ქოთნის-სახე, ქონდარი ველური, ქონდაქარი, ქუნდაქარი, ქონება, ქორაკანდელი, ქორაკანდლისა, ქორიკოზი, ქორონიკონი, ქრონიკონი, ქორრი, ქოსი, ქოუნ, ქოქი, ქოჩი, ქრთამი, ქრისტე-შემოსილი, ქრისტისშობა, ქრისტიშობა, ქსელი, ქსენადოქარი, ქსენადოქი, ქსენადოში, ქსენონი, ქსესტი, ქსჳსტონი, ქუან-, ქუე, ქუე-დაღონებული, ქუეაღ, ქუეგამხედველი, ქუეგანწესება, ქუეითი, ქუეჲთი, ქუელთობისა, ქუემგოგვარი, ქუემდებარე, ქუემეთრევი, ქუემო, ქუენა, ქუესკნელი, ქუეყანა, ქუეყანა-აღვსილი, ქუეყანაჲ საქმარი, ქუეყანით-შექმნული, ქუეყანის-მშრომელი, ქუეყანისა, ქუეყანისა განმწონელი, ქუეყანისა მკჳდრთაგანი, ქუეყანისმზომელობა, ქუეშე, ქუეწარმავალი, ქუეჲთ, ქურივ-სუმა, ქურუმი, ქურქუმა, ქურციკი, ქურცინი, ქურჯი, ქუსეტი, ქუსლი, ქუქუნი, ქუცნვა, ქუხილი, ქუჯინი, ქცევა, ქცეული, ქჳრნობა, ქურნობა, ქჳშა, მქჳშა

ღადება, ღადირი, ღადო, ღავვანა, ღაზოდ, ღათუ, ღალაჲ, ღალვა, ღამე, ღამით, ღამეულ, ღამის მხერვალი, ღან, ღანუყობა, ღანუჴობა, ღარი, ღარღა, ღაფლობა, ღაღად(ის)გდება, ღაწუ, ღაწჳ, –ღაწუი, ღელე, ღელვა, ღერღედი, ღრღედი, ღერღილი, ღვლარჭნვა, ღინჭოჲ, ღირ-, ღირება, ღირღალი, ღირღოლოვანი, ღლავკოსი, ღლია, ღმრთეებრ, ღმრთივ წერილი, ღმრთივბრძენი, ღმრთივმობერილი, ღმრთის მშობელი, ღმრთის-მბრძოლი, ღმრთის-მეცნიერება, ღობე, ღომორი, ღონისძიებული, ღოჲნო, ღრამმატიკოსობა, ღრატე, ღრატოიანი, ღრიაკალი, ღრიანკალი, ღრმაბაგე, ღრტილი, ღრუ, ღრუბელთმდევნელი, ღრღალი, ღრიღალი, ღრღვნა, ღუარძლი, ღუაწება, ღუაწიდ, ღუაწლი, ღუაწლმრავალი, ღუელფი, ღუემელი, ღულამი, ღულარჭნა, ღლარჭნა, ღუმერა, ღუწა, ღუწოლა, ღწოლა, ღჳნის მნენი, ღჳნოსმული, ღჳნჭა, ღჳნჭი, ღჳრღუარი, ღირღუარი, ღჳჭი, ღჳნჭაჲ

ყადი, ყაენი, ყაზანი, ყათარი, ყალანი, ყანობირი, ყანჩი, ყაპუზუნა, ყაპყაპი, ყარ, ყარყადი, ყარყატი, ყარყატებრი, ყაფაზა, ყაჭი, ყდაჲ, ყველი, ყია, ყიდვა, სყიდა, ყიყუ, ყოდალა, ყოველგზითვე, ყოველთა სადგური, ყოველთა სადგურისა მოღუაწე, ყოველთა-სავაჭრო, ყოველი, ყოველი სოფელი, ყოველივე, ყოველსა დღესა, ყოვილი, ყოვლად, ყოლად, ყოლა, ყოვლადვე, ყოლადვე, ყოვლად-წმიდა, ყოვლით კერძო, ყოვლითურთ, ყოვლისა მპყრობელი, ყოვნა, ყოლა, ყოლაუზი, კოლაუზი, ყორჩი, ყორჩიბაში, ყოფა, ყოფილი, ყრმათმყვანი, ყრმათმწურთელი, ყუავილ-განრეული, ყუავილი, ყუავილოსნება, ყუერბი, ყულარაღასი, ყულყასი, ყუმჩაჩი, ყუნი, ყურად-ღება, ყურად-ხუმა, ყურანი, ყურბეული, ყუერბეული, ყურე, ყორე, ყურიმალი, ყურიმლვა, ყურის მიყოფა, ყურისა მიპყრობა, ყურისა მოყოფა, ყურულთა, ყურყდელი, ყურწარკუეთილი, ყჳბარი, ყჳნვა, ყჳნი, ყჳრება, ყჳრილის-ყოფა

შაბარდუხი, შათირი, შალილი, შამუშობაჲ, შანა, შაჰნე, შანთი, შარავანდდადგმული, შარავი, შარაფი, შარი, შარშა, შატროვანი, შაფირი, შაჰვაჲ, შაჰვისმოყუარეჲ, შაჰნავაზი, შაჰრამანი, შაჰრაჲ, შეავება, შეახლება, შებლარდნილი, შებმა, შებნდების, შებნედილი, შებორკილება, შებორცუებული, შებრატნილი, შებრყჳლება, შებრყჳლებული, შებრძჳნვა, შეგდება, შეგინება, შეგლძობა, შეგოზვა, შეგუამება, შეგულისსიტყუება, შეგუმერა, შედგინება, შედგმა, შედგმა თუალისა, შედეგი, შედრეკა, შედრესა, შედრკომა, შეერთება, შევესულბია, შევრდომილი, შეზავებული, შეზიარება, შეზომაჲ, შეზრუნება, შეზრუნვება, შეზრუნვებული, შეზღუდვა, შეზღუდვილი, შეთქრომილი, შეთქუმა, შეთხეულნი, შეთხზული, შეიგალნეს, შეითი, შეკერტება, შეკეცილი, შეკოლტება, შეკრთომა, შეკუნძება, შელალებული, შელბობა, შელესვა, შელეწვა, შელიქნა, შემაგდებელი, შემავალი, შემავალობით ქონება, შემაცურეველი, შემგბარი, შემგვანება, შემგუვე, შემგუვედი, შემდგომ, შემდგომად, შემდგომი, შემდგომი ამისი, შემეფტონი, შემეცნება, შემზავებელი, შემზრახი, შემკუეთებაჲ, შემმზადებელი, შემობმა, შემობმაჲ, შემოგარე, შემოგდება, შემოგურა, შემოლაზუნება, შემონაზუნება, შემომკერდება, შემომჯუღება, შემორთუმაჲ, შემოსილება, შემოტევება, შემოქმედი, შემოყოფა, შემოყრდნობა, შემოყუსება, შემოწერით, შემოჭჳრობა, შემოჯდომა, შემპოვნე, შემსჭვალვით მხედველი, შემტკბობელი, შემცოდებელი, შემცხუარება, შემძიმება, შემწიკება, შემწიკულული, შემჭირება, შემჭირვებული, შენ ყოფა, შჱნ ყოფა, შენი, შენიშვნა, შეპალავანდება, შეპყრობილება, შერღუევა, შერყევა, შერყეული, შერჩულვა, შესადინარი, შესავალ-გამოსავალი, შესავალი, შესაკრებლის მთავარი, შესასხმელი ფერჴთაჲ, შესაწირავი, შესახედავი, შესახურველი, შესლვა, შესულა, შესუარული, შესუენებული, შესულება, შესულებული, შესუმა, შესურა, შეტევება, შეტეობა, შეტრიობა, შეტყუბება, შეტყუევა, შეუგებელი, შეუგინებელი, შეუგუანი, შეუდრეკელად, შეურაცხის-მყოფელი, შეურყეველი, შეუცავი, შეუძრავი, შეუძრველი, შეუხად, შეფეთება, შეფრთეებული, შექმნა, შექმნული, შექურცნა, შექცვა, შეღება გულად, შეღუერფულჲ, შეღჳნებული, შეყმუნება, შეყოლა, შეყოფა, შეყოფილი, შერთული, შეყრდნობილი, შეშავებული, შეშფოთება, შეშჭუმა, შეჩხრეკა, შეჩხუეპა, შეცვალება, შეცვალებადი, შეცვული, შეცთომილი, შეცილებული, შეცული, შეცურევა, შეძრვა, შეძღუნა, შეწამებული, შეწებული, შეწმასნა, შეწყუდომილი, შეწყუედა, შეჭამად, შეჭკერვა, შეჭმუხა, შეჭუვნება, შეჭუვნებულად, შეჭუვნებული, შეჭურვა, შეხაშმებული, შეხედვა, შეხრილი, შეხუდომა, შეხუეწა, შეხუკვილი, შეჯდომა

ჩაბალახი, ჩათრი, ჩაკიდული, ჩალიში, ჩამოგდება, ჩამოდგომილი, ჩამორღუევა, ჩამორჩვნა, ჩამოცვალება, ჩამოხუმა, ჩარადელი, ჩარადოვანი, ჩარბფიცხელობაჲ, ჩასდუდარაჲ, ჩაუქი, ჩაფარი, ჩაფი, ჩაფლა, ჩაფხუტი, ჩაფხუთი, ჩაჩი, ჩაჩხრეკა, ჩაჴუ, ჩდილო, ჩელთი, ჩელტი, ჩელხი, ჩემებრი, ჩინ, ჩინებული, ჩინქიშანი, ჩმუნვა, ჩნდე, ჩორი, ჩოროროდი, ჩოჴა, ჩრდილო, ჩრჩუილი, ჩრჩული, ჩურჩული, ჩუგლუგი, ჩუდკეცი, ჩოდკეცი, ჩოტკეცი, ჩუენ, ჩუენეული, ჩუეულად, ჩუეული, ჩუნჩერახი, ჩურჩერახი, ჩურჩნაჲ, ჩურჩუნაჲ, ჩურჩურება, ჩურჩური, ჩუსტი, ჩუხჩარეხი, ჩქურება, ჩხირი, ჩხრეკა

ცადება, ცალიერ-ყოფა, ცან, ცანდალი, ცარცი, ცაცხუ, ცებნაჲ, ცემა, ცემული, ცენება, ცერეცო, ცვალება, ციდამტკაველი, ციდამტკავლურად, ციდი, ციდა, ცითგამოჲ, ცილის დადება, ცილობითი სიტყჳსგება, ცისკარი, ციცა, ციცხუ, ცმელი, ცმელოვანებაჲ, ცნობა-ვნებული, ცნობა-მისრული, ცოდინი, ცომევანი, ცონცორიკაჲ, ცოცოტაჲ, ცრემლოვა, ცუარგანრეული, ცუარი, ცუდად, ცუდი დიდებაჲ, ცუდმოწამე, ცუეთა, ცული, ცუნდრუკი, ცურა, ცრა, ცურევაჲ, ცურეულ-ყოფა, ცხებული, ცხედარი, ცხემლი, ცხენი, ცხოველს-მყოფელი, ცხრო, ცხჳრი, ცჳლი, ცჳნი

ძალ-გიც, ძალ-დება, ძალ-დიდი, ძალ-მიც, ძალ-უც, ძალად მოსრული, ძალისაებრ, ძალყოფა, ძარღუჭრილ-ყოფა, ძარცუვა, ძაღუერი, ძაძა, ძგიდე, ძე, ძე-, ძებნა, ძეგლი, ძელი, ძენძერუკი, ძეობა, ძერი, ძერა, ძეძუ, ძეძჳ, ძეწკვი, ძეწნი, ძვრა, ძრვა, ძივთი, ძილ, ძილის-შინება, ძირდაბმული, ძირობა, ძლევა-მოსილი, ძლევაშემოსილი, ძლევის-მყოფელი, ძლივს, ძმა, ძმაცუვა, ძმაცულება, ძმისწული, ძნეული, ძონძი, ძოწი, ძრვა, ძრწოლა, ძწოლა, ძუ, ძუვი, ძუელადი, ძუელი, ძუელი და ახალი წერილი, ძუელი რჩული და ახალი, ძუელი შჯული, ძუელძული, ძუღუან, ძოღან, ძუძუ, ძჳნად, ძჳნშემთხუეული, ძჳრ-ძჳრად, ძჳრის-ყოფა

წადილი, წათი, წალაჲ, წალთი, წალი, წალკოტი, წამაკალარს, წამართ, წაღმართ, წამკადრად, წამოცჳვნებული, წანა, წანულეთი, წარბი, წარბმა, წარგდება, წარდგინება, წარდგმა, წარვედ, წარვლენა, წარვხედნე, წარიბირნა, წარიგებული, წარიტრა, წარმავალი, წარმართება, წარმართებულება, წარმატება, წარმდები, წარმობმა, წარმოგდება, წარმოდგინება, წარმოდგმა, წარმოვრდომილი, წარმოიჭჳრა, წარმომატყულობელი, წარმომტყუენველი, წარმომჭჳრობელი, წარმოსლვა, წარმოტევება, წარმოტრვა, წარმოტრვაჲ, წარმოტყუენვა, წარმოტყუენვაჲ, წარმოყოფა, წარმოცდა, წარმოცემა, წარმოძრვა, წარმოწუადე, წარმოწყუმა, წარმოხუმა, წარმრეველი, წარმტყუენავი, წარმტყუენ(ვ)ელი, წარმტყუენველი, წარმღუნელი, წარმცველობა, წარნაქი, წარრევა, წარევა, წარსადგმელი, წარსავალი, წარსავლელი, წარსლვა, წარსწრობილი, წარტაცებული, წარტევება, წარტყუენვა, წარტყუენული, წარუკმოცთომა, წარყოფა, წარყრა, წარძრვა, წარჴსნილობით, წაღმა, წაღმართმორბედი, წახმული, წბილი, წდობა, წედი, წელიწადითი-წელიწადად, წელიწდეულად, წენტილი, წერაქუ, წერეული, წერული, წესთაჲ, წესი, წესი განგებისაჲ, წესი და განგებაჲ, წთომა, წიაღ-სავალი, წიაღ-სლვა, წიაღმოსავალი, წიაღ–, წიგნის-მკითხველი, წიგნისმრთუმელი, წიდა, წიდნე, წიდოვანი, წიდოანი, წივაჲ, წით-, წიკული, წილ, წილ(ის)გდება, წილი, წილისა შეწამება, წინა-განსაწყობელი, წინა-დაცუეთა, წინა-კარი, წინა-მითხრობა, წინა-წარსლვა, წინა-ჯდომა, წინააღმდგომმსიტყუელობა, წინააღმდგომმცემი, წინააღრჩევა, წინააღუდგომელი, წინაგანგება, წინაგანსიტყუაჲ, წინაგარდამარჯული, წინადაკუეთილი, წინამეურნე, წინამეურნეობა, წინამოზღუდვილობა, წინამსრბოლი, წინამსხდომი, წინაპარი, წინარე, წინასაკუეთებელი, წინასახეჲ, წინასწრობილი, წინაშე, წინაშე-ნი, წინაწარმეტყუელება, წინაჲსწარმეტყუელება, წინასწარმეტყუელება, წინაწარწურთილება, წინაჲთი, წინაჲსწარ, წინაწარ, წინაჲსწარმეტყუელი, წინაჲსწრებული, წინდი, წინვა, წინმდგომელობა, წინწილი, წირთხლი, წყირთლი, წყირთხლი, წისქვილი, წისქჳლი, წიწნეულობა, წკერათა მნიშნველი, წლის მრიცხველობა, წმასნა, წმასნვა, წმედა, წმიდა, წმიდა წერილი, წმიდა-მყოფელი, წნელი, წოდ-, წოტი, წრდიალი, წრტიალი, წრდოლა, წრტიალი, წუადება, წუდომა, წუალება, წუდილი, წუელი, წუელა, წუერგამოობა, წუთ, წუთადი, წუთერთ, წუთოლა, წთოლა/წთოლვა, წუთღა, წუთხი, წულებრივი, წულელა, წულილად, წუნწუბა, წუნწუბი, წუღა, წუხელის, წყალ, წყალება, წყალი, წყება, წყვილი, წყლტუკლდეობა, წყლულება, წყმედული, წყრთა, წყუდიადი, წყურნობოანი, წჳვის გარემონი, წჳმრობა

ჭავლოა, ჭაკუნტელი, ჭალა, ჭალედი, ჭამბაკი, ჭამებული, ჭამული, ჭანი, ჭაპანი, ჭარმაგი, ჭარო, ჭაშაკი, ჭაშნიგი, ჭელტობა, ჭელჭობაჲ, ჭეშმარიტ-ქმნა, ჭეშმარიტი, ჭია, ჭივილი, ჭილი, ჭილყუავი, ჭიმი, ჭიქა, ჭიქაჲ გარისაჲ, ჭიჭნაური, ჭიჭნაუხტი, ჭკა, ჭკუერვა, ჭლაკი, ჭმულება, ჭორტი, ჭრელებული, ჭროფლი, ჭრტინვა, ჭრჭინვა, ჭუარდლი, ჭუვარგენი, ჭუოდა, ჭურვილი, ჭურიტი, ჭურჭელთმცველი, ჭუღელი

ხადუმი, ხავონანი, ხაზარნი, ხათუნი, ხაკანი, ხალენი, ხალიფა, ხალხამი, ხამი, ხან, ხან ერთ, ხანად-ხანად, ხანდაკი, ხანი, ხანითი-ხანად, ხარადრიონი, ხარაჯა, ხარგა, ხარვარი, ხარისხი, ხარკება, ხარკობა, ხარკის-მკრებელი, ხარტიელი, ხარტოფილაკი, ხარტოფილაქსი, ხარტუკი, ხრატუკი, ხარტულარი, ხარჭა, ხარჭი, ხასაგიანი, ხატება, ხატვა, ხატთმწერლობაჲ, ხატი, ხატკეთილობა, ხატოვანი, ხაჩეცარი, ხახუ, ხედვა, ხევნარი, ხევსი, ხეთქნება, ხელად-მქცევი, ხელი, ხენეშმსახური, ხერთვისი, ხერხის-სახე, ხეული, ხვალე, ხვაფთანი, ხიზანი, ხილა, ხილი, ხილოანი, ხილოვანი, ხიობა, ხეობა, ხირხალი, ხისტი, ხლდომა, ხმაწა, ხოირი, ხუირი, ხჳირი, ხჳრი, ხოლე, ხოლო, ხოლოდ, ხორშაკი, ხორში, ხრტინვა, ხსედი, ხუადი, ხუადრეს, ხუავი, ხუავრიელი, ხუაიშნად, ხუალ, ხუალთ, ხუანჯი, ხუანჯიანი, ხუასტაგი, ხუასდაგი, ხოსტაკი, ხუაშიადად, ხუედრი, ხუეშნაჲ, ხუთისთავი, ხუნაგი, ხუჟიკი, უჟიკი, ხურინვა, ხურმა, ხუშკარი, ხუშორესადრე, ხუჩაბათი, ხუცესი, ხუცსობა, ხჳდე, ხჳდოდი, ხჳთქი, ხჳნჭაჲ, ხჳშნება

ჯაბნებ, ჯადაგო, ჯავარი, ჯალაბი, ჯან, ჯანიშინი, ჯარბი, ჯარვაჲ, ჯარი, ჯაჭუ, ჯაჭჳ, –ჯაჭუი, ჯდომა, ჯებირი, ჯეკმა, ჯერ-ჩენა, ჯერაკუმელი, ჯერაკუმია, ჯერანი, ჯერეთ, ჯერერთ, ჯერეთის, ჯერთაგან, ჯერი, ჯერისა საჴმარი, ჯეჯლი, ჯვარისმტჳრთველი, ჯიმრი, ჯინი, ჯინიბი, ჯინჭარი, ჯინჭველი

ჰაე

ჳკონომოსი, ჳპატიონი, უპატიონი, ჳპატიონობაჲ, ჳპერვერტოჲ, ჳპოდიაკონი

ჴალარჯობა, ჴალი, ჴამსი, ჴამსიერება, ჴარ, ჴაროჲ, ხაროჲ, ჴაჴვა, ჴაჴილება, ჴბო, ჴდალი, ჴდილი, ჴედნა, ჴევი, ჴევი, ჴევნი, ჴელ-შეუხებელი, ჴელ-ცემული, ჴელადი, ჴელგანპყრობით, ჴელთ-გდება, ჴელთ-დებული, ჴელთ-საჴოცელი, ჴელთ-ტყუელვა, ჴელთ-წერა, ჴელთუგდებელი, ჴელით-პყრობით; ჴელ-პყრობით, ჴელით-უქმნელი, ჴელითდაცემაჲ, ჴელის აღყოფა, ჴელის ქუეშე, ჴელის შეყოფა, ჴელის ჴელადი, ჴელისა შეყოფა, ჴელისუფლობაჲ, ჴელისწერაჲ, ჴელისჴელადი, ჴელმანდილი, ჴელმოქმედება, ჴერი, ჴლარჩად, ჴმეადჲ, ჴმელსარეცელობაჲ, ჴნარცუ, ჴნაცუ, ჴნდური, ჴორც-დაგებული, ჴორც-მოყუარე, ჴორც-შესხმული, ჴორცთ-შესხმა, ჴორცი, ჴორჴი, ჴრდალი, ჴსნა, ჴსოვა, ჴსობა, ჴსული, ჴუამალდი, ჴუებულ-ქმნა, ჴუებული, ჴუედა, ჴუედნა, ჴუედნილებაჲ, ჴუეზა, ჴუელა, ჴუვილი, ჴუმევა, ჴმევა, ჴურელი, ჴშიად, ჴშული, ჴჳმირი, ჴჳრდი, ჴჳრთი, ჴჳფლოვანი

ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9