1 2 3 4 5 6 7 8 9

შერჩეული ტერმინები: 8,106 გვერდი: 1 / 406
-ა
არის =10. ტარიელისაგან თავის ამბვის მბობა ავთანდილთანა; ; ; 315 ; ; (ა) „ისმენდი, მოეც გონება ჩემთა ამბავთა სმენასა, ; (ბ) საუბართა და საქმეთა ვითა ძლივ ვათქმევ ენასა! ; (გ) იგი, ვინ [სრულად »»]
1
დასაწყისი =1; (ა) რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ; (ბ) ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა, ; (გ) ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა, ; (დ) მისგან [სრულად »»]
10
ტარიელისაგან თავის ამბვის მბობა, ოდეს ავთანდილს უამბო =315 ; ; (ა) „ისმენდი, მოეც გონება ჩემთა ამბავთა სმენასა, ; (ბ) საუბართა და საქმეთა ვითა ძლივ ვათქმევ ენასა! ; (გ) იგი, ვინ ხელ-მქმნა, [სრულად »»]
11
ამბავი ტარიელის გამიჯნურებისა, პირველ რომ გამიჯნურდა =346 ; ; (ა) კვლა დაიწყო თქმა ამბისა მან, რა ხანი მოიტირა: ; (ბ) დღესა ერთსა მე და მეფე მოვიდოდით, გვენადირა; ; (გ) მიბრძანა, თუ: „ქალი [სრულად »»]
12
წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი =382; ; (ა) „წიგნი ვნახე, მისი იყო, ვისი მდაგავს ალი გულსა; ; (ბ) მოეწერა მზისა შუქსა: „ნუ დაიჩენ, ლომო, წყლულსა!; (გ) მე შენი ვარ, [სრულად »»]
13
წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი =387; ; (ა) „თვალთა დავიდევ უსტარი მე მისგან მონაწერია. ; (ბ) პასუხად ვსწერდი: „მთვარეო, შენმცა მზე ვით მოგერია? ; (გ) მე ღმერთმან იგი ნუ [სრულად »»]
14
წიგნი ტარიელისა ხატაელთ თანა და კაცის გაგზავნა =393; ; (ა) „გავგზავნე კაცი ხატაეთს და წიგნი ჩემ-მაგიერი; ; (ბ) მივსწერე: „მეფე ინდოთა არისმცა ღმრთულებრ ძლიერი! ; (გ) მათი ერთგული გაძღების [სრულად »»]
15
ნესტანისაგან ტარიელისა ხმობა =397; ; (ა) „დღესა ერთსა საწოლს მოვე მეფისა სრით წამოსრული, ; (ბ) ვჯე და მასვე ვიგონებდი, არ მიეცა თვალთა რული; ; (გ) წიგნი მქონდა საიმედო, ამად ვიყავ [სრულად »»]
16
წიგნი ხატაელთა მეფისა, ტარიელის წინაშე მოწერილი =406; ; (ა) „ხატაეთს მყოფნი მოვიდეს, მათგან მოსლვისა დრონია, ; (ბ) სიტყვანი შემოეთვალნეს ლაღნი და უკადრონია: ; (გ) „არც რამე ჩვენ ვართ [სრულად »»]
17
ტარიელისა და ნესტანის პირის-პირ შეყრა =412 ; ; (ა) „მონა შემოდგა, მივეცი საქმესა გაკვირვებულსა; ; (ბ) ასმათის წიგნი მომართვა მე მეტად შეჭირვებულსა, ; (გ) ეწერა: „გიხმობს შენი მზე შენ, [სრულად »»]
18
ტარიელისაგან ხატაეთს წასლვა და დიდი ომი =426; ; (ა) „დილასა შევჯე, ვუბრძანე: „ჰკარით ბუკსა და ნობასა!“ ; (ბ) სრულთა სპათასა ვერ გითხრობ არ შესასხდომლად მზობასა, ; (გ) ლომმან მივჰმართე [სრულად »»]
19
წიგნი ტარიელისა ინდოთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა =469 ; ; (ა) „წიგნი დავწერე: „მეფეო, სვემცაა თქვენი სვიანად! ; (ბ) მე ხატაელთა მიმუხთლეს, თუცა მათ ეცა ზიანად. ; (გ) ჩემი ამბავი [სრულად »»]
2
ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა =33 ; ; (ა) იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღმრთისაგან სვიანი, ; (ბ) მაღალი, უხვი, მდაბალი, ლაშქარ-მრავალი, ყმიანი, ; (გ) მოსამართლე და მოწყალე, მორჭმული, [სრულად »»]
20
წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა მოწერილი =496 ; ; (ა) „მონა მოვიდა, მიამბო ამბავი მან მართალია:; (ბ) „თქვენსა ამბავსა იკითხავს აჯიღოსანი ქალია“.; (გ) მაშინვე ვიცან, ავიჭერ, [სრულად »»]
21
ტარიელის ტირილი და დაბნედა =503; ; (ა) აქა მხეც-ქმნილი ტარიელ ტირს, ჭირი ეათასაბის;; (ბ) თქვა: „მე მაქვს სამხრე, რომელი კვლა წინას მკლავსა მას ების!“; (გ) იგი შეიხსნა, მოიღო, თვალვით არ [სრულად »»]
22
წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი =509 ; ; (ა) „მივუწერე: „მზეო, შუქი შენი, შენგან მონაფენი,; (ბ) გულსა მეცა, გამიცუდდეს სიჩაუქე-სიალფენი; ; (გ) ხელმან შენნი გავიცადენ [სრულად »»]
23
რჩევა ნესტან-დარეჯანის გათხოვებისა =513 ; ; (ა) „დილასა ადრე სრას მიხმეს, დღე რა ქმნა მწუხრმან ჟამითა; ; (ბ) ავდეგ, ვცნა მათი ამბავი, წასლვა ვქმენ მითვე წამითა;; (გ) ვნახე, ორნივე ერთგან [სრულად »»]
24
ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის თათბირი და გამორჩევა =523; ; (ა) „მეტმან სევდამან მიმწურა გულსა დაცემად დანისად.; (ბ) ასმათის მონა შემოდგა, მე ვჯე ლაღი და ჯანი სად; ; (გ) წიგნი მომართვა, [სრულად »»]
25
ხვარაზმშას შვილის ინდოეთს მოსლვა საქორწილოდ და ტარიელისაგან მისი მოკლვა =554 ; ; (ა) „მოვიდა კაცი, „სასიძო მოვაო”, მოსლვა გვახარა,; (ბ) მაგრა თუ ღმერთი რას უზამს, არა იცოდა, გლახ, არა; ; [სრულად »»]
26
ამბის ცნობა ტარიელისაგან ნესტან-დარეჯანის დაკარგვისა =573; ; (ა) „ესე კაცნი გამეგზავნნეს, გონებასა გავეშმაგე;; (ბ) რომე მისი ვერა მეცნა, ამას უფრო დავედაგე!; (გ) მას ზღუდესა გარდავადეგ, [სრულად »»]
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9