1 2 3 4 5 6 7 8 9

შერჩეული ტერმინები: 8,106 გვერდი: 2 / 406
27
27. ამბავი ნურადინ-ფრიდონისა, ოდეს ტარიელ შეეყარა =597 ; ; (ა) „ღამით მევლო, მოვიდოდი, ზღვისა პირსა აჩნდეს ბაღნი,; (ბ) ჰგვანდა, ქალაქს ვეახლენით, ცალ-კერძ იყვნეს კლდეთა ნაღნი;; (გ) არ [სრულად »»]
28
შველა ტარიელისაგან ფრიდონისა =619 ; ; (ა) „მოჯობდა, ომი შეეძლო, ხმარება ცხენ-აბჯარისა;; (ბ) დავკაზმეთ ნავი, კატარღა და რიცხვი სპათა ჯარისა;; (გ) კაცი ხმდა, მისთა მჭვრეტთათვის ღონემცა ეაჯა [სრულად »»]
29
ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა =628 ; ; (ა) „დღესა ერთსა მე და ფრიდონ ნადირობას გამოვედით,; (ბ) ზღვასა ზედა წაწურვილსა ქედსა რასმე გარდავჰხედით;; (გ) ფრიდონ მითხრა: „გითხრობ [სრულად »»]
3
როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა =74; ; (ა) დილასა ადრე მოვიდა იგი ნაზარდი სოსანი, ; (ბ) ძოწეულითა მოსილი, პირად ბროლ-ბადახშოსანი, ; (გ) პირ-ოქრო რიდე ეხვია, შვენოდა [სრულად »»]
30
ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა =677 ; ; (ა) იგი მუნით წამოსრული სევდამანცა განა მოკლა!; (ბ) პირსა იხოჭს, ვარდსა აპობს, ხელი მისი გაამხოკლა;; (გ) სისხლსა მისგან დადენილსა მხეცი ყოვლი [სრულად »»]
31
დათხოვა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა და ვაზირის საუბარი =734 ; ; (ა) „რა გათენდა, შეეკაზმა, ყმა გავიდა ადრე გარე;; (ბ) იტყვის: ნეტარ, მიჯნურობა არ დამაჩნდეს, და-მცა-ვფარე!“; (გ) [სრულად »»]
32
ავთანდილისაგან შერმადინის საუბარი =782 ; ; (ა) შერმადინს ეტყვის, უბრძანებს პირ-მზე, ნათელთა მფენელი:; (ბ) „ესე დღე არის იმედი, ჩემის გულისა მლხენელი,; (გ) შენგან თავისა შენისა საჩემოდ [სრულად »»]
33
ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე, ოდეს გაიპარა =796 ; ; (ა) „დაჯდა წერად ანდერძისად, საბრალოსა საუბრისად:; (ბ) „ჰე, მეფეო, გავიპარვი ძებნად ჩემგან საძებრისად;; (გ) ვერ დავდგები [სრულად »»]
34
ლოცვა ავთანდილისა =819; ; (ა) „ილოცავს, იტყვის: მაღალო, ღმერთო ხმელთა და ცათაო,; (ბ) ზოგჯერ მომცემო პატიჟთა, ზოგჯერ კეთილთა მზათაო,; (გ) უცნაურო და უთქმელო, უფალო უფლებათაო, ; (დ) მომეც [სრულად »»]
35
ცნობა როსტევან მეფისაგან ავთანდილის გაპარვისა =823; ; (ა) აწ ამბავი სხვა დავიწყო, - ყმას არ წავჰყვე წამავალსა.; (ბ) არ შეექმნა დარბაზობა მას დღე როსტანს გულ-გამწყრალსა;; (გ) რა გათენდა, [სრულად »»]
36
წასლვა ავთანდილისაგან ტარიელის შეყრად მეორედ =840 ; ; (ა) მთვარე მზესა მოეშორვოს, მოშორვება გაანათლებს,; (ბ) რა ეახლოს, შუქი დასწვავს, გაეყრების, ვერ იახლებს,; (გ) მაგრა ვარდსა უმზეობა [სრულად »»]
37
პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა =875 ; ; (ა) მივიდოდა, მიუბნობდა ყმა მტირალი, ფერ-შეცვლილი,; (ბ) ქედსა რასმე გარდაადგა, ველი აჩნდა მზიან-ჩრდილი;; (გ) ნახა, შავი შამბთა პირსა დგა [სრულად »»]
38
მბობა ტარიელისაგან ლომ-ვეფხის დახოცისა =915 ; ; (ა) „რა წამეკიდა,ყველაი წვრილად გიამბო ენითა,; (ბ) მერმეღა გაბრჭევ მართალი მაგა გულითა ბრძენითა;; (გ) შენ მოგელოდი, მიმჭირდა მოლოდინითა [სრულად »»]
39
აქა ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა =925; ; (ა) იტირეს და გაემართნეს, ქვაბისაკე თავნი არნეს;; (ბ) რა ასმათმან დაინახნა, განაღამცა გაეხარნეს! ; (გ) მოეგება, [სრულად »»]
4
ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა =86; ; (ა) ნახეს, უცხო მოყმე ვინმე ჯდა მტირალი წყლისა პირსა, ; (ბ) შავი ცხენი სადავითა ჰყვა ლომსა და ვითა გმირსა, ; (გ) ხშირად ესხა [სრულად »»]
40
წასლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა =960; ; (ა) ვა, სოფელო, რაშიგან ხარ, რას გვაბრუნვებ, რა ზნე გჭირსა?; (ბ) ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა!; (გ) სად წაიყვან სადაურსა, სად [სრულად »»]
41
ავთანდილისაგან ფრიდონისას მისლვა, ტარიელს რომ გაეყარა =978 ; ; (ა) ყმა მტირალი სამოც-ათ დღე ზღვისა პირსა მივა გზასა;; (ბ) შორით ნახა, მენავენი მოვიდოდეს შიგან ზღვასა;; (გ) მოიცადა, [სრულად »»]
42
წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან-დარეჯანის საძებრად და ქარავანთა შეყრა =1034; ; (ა) ყმა მიმავალი მიუბნობს, მსგავსი მთვარისა სრულისა,; (ბ) არს თინათინის გონება მისად სალხენად გულისა,; (გ) [სრულად »»]
43
ამბავი ავთანდილისაგან გულანშაროს მისლვისა =1070; ; (ა) ზღვა გაიარა ავთანდილ, მივა ტანითა მჭევრითა,; (ბ) ნახეს ქალაქი, მოცული გარე ბაღისა ტევრითა,; (გ) გვარად უცხონი ყვავილნი ფერითა [სრულად »»]
44
ფატმანისგან ავთანდილის გამიჯნურება =1090; ; (ა) სჯობს სიშორე დიაცისა, ვისგან ვითა დაითმობის: ; (ბ) გილიზღებს და შეგიკვეთებს, მიგინდობს და მოგენდობის,; (გ) მართ ანაზდად გიღალატებს, [სრულად »»]
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9