1 2 3 4 5 6 7 8 9

შერჩეული ტერმინები: 8,106 გვერდი: 3 / 406
45
წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო =1093 ; ; (ა) დაწერა წიგნი საბრალო, მის ყმისა მისართმეველი,; (ბ) მისისა მიჯნურობისა, მისთა პატიჟთა მცნეველი,; (გ) მისთა მსმენელთა გულისა შემძრველი, [სრულად »»]
46
წიგნი ავთანდილისა ფატმანის პასუხად მიწერილი =1104; ; (ა) მიუწერა: „წავიკითხე შენი წიგნი, ჩემი ქება.; (ბ) შენ მომასწარ, თვარა შენგან მე უფრო მჭირს ცეცხლთა დება;; (გ) შენცა გინდა, მეცა [სრულად »»]
47
აქა ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა =; 1130 ; ; (ა) „ამა ქალაქსა წესია დღესა მას ნავროზობასა –; (ბ) არცა ვინ ვაჭრობს ვაჭარი, არცა ვინ წავა გზობასა;; (გ) ყოველნი სწორად დავიწყებთ [სრულად »»]
48
ამბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა =1222 ; ; (ა) ვა, საწუთროო, სიცრუვით თავი სატანას ადარე!; (ბ) შენი ვერავინ ვერა ცნას, შენი სიმუხთლე სადა-რე;; (გ) პირი მზისაებრ საჩინო სად [სრულად »»]
49
წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანის წინაშე მიწერილი =1279; ; (ა) ფატმან სწერს: „აჰა, მნათობო, სოფლისა მზეო ზენაო,; (ბ) შენთა შორს მყოფთა ყოველთა დამწველო, ამაზრზენაო,; (გ) სიტყვა-მჭევრო და [სრულად »»]
5
თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად =124; ; (ა) ავთანდილ ჯდა მარტო საწოლს, ეცვა ოდენ მართ პერანგი, ; (ბ) იმღერდა და იხარებდა, წინა ედგა ერთი ჩანგი. ; (გ) შემოვიდა მას [სრულად »»]
50
წიგნი ნესტან-დარეჯანისა ფატმანთანა =1294 ; ; (ა) პირ-მზე სწერს: „აჰა, ხათუნო, დედისა მჯობო დედაო!; (ბ) მისგან ტყვე-ქმნილსა სოფელმან რა მიყო, ამას ჰხედაო?; (გ) მე, გლახ, მათ ჩემთა პატიჟთა [სრულად »»]
51
წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელთან მიწერილი =1301; ; (ა) აწ საყვარელსა მიუწერს გულ-ამოსკვნილი, მტირალი,; (ბ) მისმანვე ცრემლმან დაუვსის, ვის ედებოდის, ვის, ალი,; (გ) დაწერა წიგნი, [სრულად »»]
52
წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთან მიწერილი =1327 ; ; (ა) დაწერა: „ფრიდონ მაღალო, სვე-სრულო, მეფეთ-მეფეო,; (ბ) ლომისა მსგავსო ძალ-გულად, მზეო შუქ-მოიეფეო,; (გ) მოვლენილო და მორჭმულო, მტერთა [სრულად »»]
53
წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა =1336 ; ; (ა) გამოვლნა ზღვანი ავთანდილ მგზავრითა რათმე ნავითა;; (ბ) პირ-მხიარული აცორვებს მართ ოდენ მარტო თავითა;; (გ) მას შეყრა [სრულად »»]
54
ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა =1382 ; ; (ა) რა გათენდა, გაემართნეს, წაიტანეს ასმათ თანა,; (ბ) ნურადინის ქვეყანამდის შეისვიან მათ უკანა;; (გ) მუნ ვაჭარმან ოქროს ფასად [სრულად »»]
55
თათბირი ნურადინ-ფრიდონისა =1401 ; ; (ა) ფრიდონ თქვა: „ვიტყვი სიტყვასა, ვეჭვ, ჩემი არ დამცდარია:; (ბ) ჩვენ ცოტანი ვართ, ქალაქი დიდთაგან საომარია;; (გ) პირის-პირ ომი არ ძალ-გვიც, არ ჟამი [სრულად »»]
56
თათბირი ავთანდილისა =1405 ; ; (ა) ავთანდილ უთხრა: „ჰე, ფრიდონ, მოყვასნი ვერ გიჩივიან,; (ბ) ლომთა მკლავთაგან იმედი გაქვს, არა წყლულნი გტკივიან,; (გ) სთათბირობ ძნელთა თათბირთა, მტერთა [სრულად »»]
57
თათბირი ტარიელისა =1410 ; ; (ა) ტარიელ უთხრა: „მე თქვენი ვცან, გმირთა, მეტი გმირობა,; (ბ) თქვენსა ძალ-გულსა თქვენივე ჰგავს თათბირობა, პირობა;; (გ) ვიცი, გწადს ომი ფიცხელი, არ ცუდი ხრმალთა [სრულად »»]
58
ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა =; (ა) ზღვათა მეფესა წინაშე გაგზავნა მახარობელი,; (ბ) შესთვალა: „მოვალ ტარიელ, მტერთა მძლე, მოსრვით მსპობელი;; (გ) ქაჯეთით მომყავს ჩემი მზე, ჩემი [სრულად »»]
59
ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა ფრიდონისაგან =1471 ; ; (ა) მათ ქალ-ყმათათვის საჯდომი დაედგა თეთრ-ძოწეული,; (ბ) წითელ-ყვითლითა თვალითა ზედა კეკლუცად ფრქვეული;; (გ) ავთანდილისთვის – [სრულად »»]
6
წიგნი ავთანდილისა თავის ყმათა თანა =170; ; (ა) დაწერა, თუ: „ჩემნო ყმანო, გამზრდელნო და ზოგნო ზრდილნო, ; (ბ) ერთგულნო და მისანდონო, ამას ზედა გამოცდილნო, ; (გ) თქვენ ჩემისა საწადლისა [სრულად »»]
60
სამთაგანვე ქვაბსა მისლვა და მუნით არაბეთს წასლვა =1500 ; ; (ა) ამ საქმესა დაფარულსა ბრძენი დივნოს გააცხადებს:; (ბ) ღმერთი კეთილს მოავლინებს, მით ბოროტსა არ დაჰბადებს,; (გ) ავსა წამ-ერთ [სრულად »»]
61
ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთა მეფისაგან =1557 ; ; (ა) მას დღე ავთანდილ პატრონად ზის და ხელმწიფე ზენია,; (ბ) მასთანა მჯდომსა ტარიელს ჰშვენიან სინაზენია;; (გ) ნესტანჯარ ახლავს [სრულად »»]
62
ტარიელისაგან ინდოთ მეფის სიკვდილის ცნობა =1587 ; ; (ა) ქედსა ზედა გარდმოადგა მეტად დიდი ქარავანი,; (ბ) კაცები და სახედრები ერთობ იყო შაოსანი;; (გ) გარეშემო მოეკვეცნეს უკანამო დალალანი;; [სრულად »»]
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9