1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
2
ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა =33 ; ; (ა) იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღმრთისაგან სვიანი, ; (ბ) მაღალი, უხვი, მდაბალი, ლაშქარ-მრავალი, ყმიანი, ; (გ) მოსამართლე და მოწყალე, მორჭმული, [სრულად »»]
20
წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა მოწერილი =496 ; ; (ა) „მონა მოვიდა, მიამბო ამბავი მან მართალია:; (ბ) „თქვენსა ამბავსა იკითხავს აჯიღოსანი ქალია“.; (გ) მაშინვე ვიცან, ავიჭერ, [სრულად »»]
21
ტარიელის ტირილი და დაბნედა =503; ; (ა) აქა მხეც-ქმნილი ტარიელ ტირს, ჭირი ეათასაბის;; (ბ) თქვა: „მე მაქვს სამხრე, რომელი კვლა წინას მკლავსა მას ების!“; (გ) იგი შეიხსნა, მოიღო, თვალვით არ [სრულად »»]
22
წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი =509 ; ; (ა) „მივუწერე: „მზეო, შუქი შენი, შენგან მონაფენი,; (ბ) გულსა მეცა, გამიცუდდეს სიჩაუქე-სიალფენი; ; (გ) ხელმან შენნი გავიცადენ [სრულად »»]
23
რჩევა ნესტან-დარეჯანის გათხოვებისა =513 ; ; (ა) „დილასა ადრე სრას მიხმეს, დღე რა ქმნა მწუხრმან ჟამითა; ; (ბ) ავდეგ, ვცნა მათი ამბავი, წასლვა ვქმენ მითვე წამითა;; (გ) ვნახე, ორნივე ერთგან [სრულად »»]
24
ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის თათბირი და გამორჩევა =523; ; (ა) „მეტმან სევდამან მიმწურა გულსა დაცემად დანისად.; (ბ) ასმათის მონა შემოდგა, მე ვჯე ლაღი და ჯანი სად; ; (გ) წიგნი მომართვა, [სრულად »»]
25
ხვარაზმშას შვილის ინდოეთს მოსლვა საქორწილოდ და ტარიელისაგან მისი მოკლვა =554 ; ; (ა) „მოვიდა კაცი, „სასიძო მოვაო”, მოსლვა გვახარა,; (ბ) მაგრა თუ ღმერთი რას უზამს, არა იცოდა, გლახ, არა; ; [სრულად »»]
26
ამბის ცნობა ტარიელისაგან ნესტან-დარეჯანის დაკარგვისა =573; ; (ა) „ესე კაცნი გამეგზავნნეს, გონებასა გავეშმაგე;; (ბ) რომე მისი ვერა მეცნა, ამას უფრო დავედაგე!; (გ) მას ზღუდესა გარდავადეგ, [სრულად »»]
27
27. ამბავი ნურადინ-ფრიდონისა, ოდეს ტარიელ შეეყარა =597 ; ; (ა) „ღამით მევლო, მოვიდოდი, ზღვისა პირსა აჩნდეს ბაღნი,; (ბ) ჰგვანდა, ქალაქს ვეახლენით, ცალ-კერძ იყვნეს კლდეთა ნაღნი;; (გ) არ [სრულად »»]
28
შველა ტარიელისაგან ფრიდონისა =619 ; ; (ა) „მოჯობდა, ომი შეეძლო, ხმარება ცხენ-აბჯარისა;; (ბ) დავკაზმეთ ნავი, კატარღა და რიცხვი სპათა ჯარისა;; (გ) კაცი ხმდა, მისთა მჭვრეტთათვის ღონემცა ეაჯა [სრულად »»]
29
ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა =628 ; ; (ა) „დღესა ერთსა მე და ფრიდონ ნადირობას გამოვედით,; (ბ) ზღვასა ზედა წაწურვილსა ქედსა რასმე გარდავჰხედით;; (გ) ფრიდონ მითხრა: „გითხრობ [სრულად »»]
"ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9