1 2 3 4 5 6 7 8 9

ად აზ ალ ამ ან აპ არ ას აფ აქ აღ აწ ახ აჰ
არა არტ არღ არც
შერჩეული ტერმინები: 14 გვერდი: 1 / 1
არა არს თუალღებაჲ
არ არის მიკერძოება =და ვითარცა ესმა ჯოჯიკს , ვითარმედ მიახლებულ არს ნეტარი დედოფალი წმიდაჲ შუშანიკ სიკუდილდ , წარვიდა და თანა წარიყვანნა [სრულად »»]
არა დახუდა
არ იყო, არ დასწრებია, არ შესწრებია = მაშინ გამოვიდა ციხით . და მესამესა კჳრიაკესა მოუწოდა მცველსა ერთსა , ჰკითხა მას და ჰრქუა : „ აქამომდე [სრულად »»]
არა ვქმნე
არ ვიზამ =და ვითარცა ესმა ჯოჯიკს , ვითარმედ მიახლებულ არს ნეტარი დედოფალი წმიდაჲ შუშანიკ სიკუდილდ , წარვიდა და თანა წარიყვანნა ცოლი და [სრულად »»]
არა თავს–იდვა
არ მოისურვა, არ ინება = მაშინ გამოვიდა ციხით . და მესამესა კჳრიაკესა მოუწოდა მცველსა ერთსა , ჰკითხა მას და ჰრქუა : „ აქამომდე ცოცხალღა არსა [სრულად »»]
არა თუ მე აღმემართა ხატი იგი? და მემცა დავამჴუ!
განა მე არ აღვმართე ის ხატი? მევე დავამხობ (აქ: მე შევქმენი შენთან ოჯახი, მევე დავანგრევ ამ ოჯახს). =და ვიდრე ჩუენ ამას სიტყუასა შინ ვიყვენით , კაცი ერთი სპარსი [სრულად »»]
არა მოკუდების
არ მოკვდება (არ დასრულდება) =და ვითარცა მეშჳდჱ წელი დადგებოდა , მოიწია წმიდისა და სამგზის სანატრელისა შუშანიკის ზედა წყლულებაჲცა ჴორცთა მისთაჲ [სრულად »»]
არა მუნ იყო
იქ არ იყო = ხოლო ეპისკოპოსი იგი სახლისაჲ , მის პიტიახშისაჲ , რომელსა სახელი ერქუა აფოც , არა მუნ იყო , არამედ კაცისა ვისამე წმიდისა ვანად მისრულ იყო კითხვად [სრულად »»]
არა რაჲმე სათნო იყოს ღმრთისა
რაც ღვთის მოსაწონი არ იქნება =და ვითარცა ესმა ჯოჯიკს , ვითარმედ მიახლებულ არს ნეტარი დედოფალი წმიდაჲ შუშანიკ სიკუდილდ , წარვიდა და თანა [სრულად »»]
არამცა შემოგიტევე
არ შემოგიშვებდი = მაშინ გამოვიდა ციხით . და მესამესა კჳრიაკესა მოუწოდა მცველსა ერთსა , ჰკითხა მას და ჰრქუა : „ აქამომდე ცოცხალღა არსა [სრულად »»]
არარაჲ აღმოჴდა პირსა მისსა
პირიდან არაფერი ამოსცდენია =და ვითარცა მოიწინეს დიდნი იგი მარხვანი , მივიდა ნეტარი იგი შუშანიკ მახლობელად წმიდასა ეკლესიასა და იძია მცირჱ [სრულად »»]
არღარად მეჴმარების
აღარაფრად მესაჭიროება =და ვითარცა ცისკარ ოდენ იყო , იკითხა და თქუა მსახურისა მიმართ მისისა , ვითარმედ : „ წყლულებისა მისგან ვითარ არს ? “ . ხოლო მან [სრულად »»]
არღარავინ მიავლინა მისა
აღარავინ გაუგზავნა მას = და მერმე მოციქულნი მოავლინნა პიტიახშმან და ჰრქუა : „ ანუ ნებაჲ ჩემი ყავ და მოვედ ტაძრად ; უკუეთუ არა მოხვიდე შინა , ჩორდ [სრულად »»]
არცაღა მცირედ სადა სცა ჴორცთა მისთა განსუენებაჲ
არც ოდესმე ოდნავ შეუსვენია =და ვითარცა აღივსებოდა მეექუსჱ იგი წელი საპყრობილესა მას შინა , ჯეკმა დამაშურალობითა შრომათა მათ შინა სიმჴნისა [სრულად »»]
ატროშანი
აქ: ცეცხლთაყვანისმცემლობა, მაზდეანობა =და იჯმნა მეფისაგან სპარსთაჲსა პიტიახშმან. და, ვითარცა მოიწია იგი საზღვართა ქართლისათა, ქუეყანასა მას ჰერეთისასა, ზრახვა-ყო, რაჲთა აუწყოს და [სრულად »»]
შუშანიკის წამება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9