1 2 3 4 5 6 7 8 9

და დე დი დრ დღ
შერჩეული ტერმინები: 62 გვერდი: 1 / 4
და-მცა-ჴსნილ არს
განქარდება = თავი XLII (2) ; ამისა შემდგომად რაჟამს ესმა გუარამ ჴელმწიფესა მოსლვაჲ ნეტართაჲ მათ , მოეგება წინა სიხარულით და მოიკითხნა სიმდაბლით . და [სრულად »»]
დაადგინა
დასვა, დააყენა = თავი XLII (1) ; არამედ პირველ - ჴსენებულნი და ყოვლად - მოსაჴსენებელნი იგი ღირსნი არსენი და ეფრემ , მოწაფენი და აღზრდილნი გრიგოლისნი , [სრულად »»]
დაადგინნა... ძენი
დააყენა შვილები = თავი XXIII ; და მგზავრ სლვასა მათსა ჰრქუეს ნეტარსა გრიგოლს სანატრელთა მათ თე ვ დორე და ქრისტეფორე : „ წმიდაო მამაო , ჟამსა მას [სრულად »»]
დაამტკიცენ
დაამტიცოს = თავი IX ; და მათ ჟამთა მფლობელი იყო ამათ ქუეყანათა ღმრთის-მსახური ჴელმწიფჱ დიდი ბაგრატუნიანი - აშოტ კურაპალატი, კეთილად მორწმუნჱ, რომლისა გამო დაემტკიცა ქართველთა ზედა [სრულად »»]
დაბადებადი
ვინც დაიბადება, გაჩნდება = თავი II ; დიდთა მათ მეუდაბნოეთა კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა შინა პირველად დამკჳდრებულთა მათ წმიდათა მამათა , ღირსად ცხორებულთა , სიმჴნჱ მოთმინებისაჲ და [სრულად »»]
დაგაბრკოლე
ხელი შეგიშალე = თავი XLII (2) ; ამისა შემდგომად რაჟამს ესმა გუარამ ჴელმწიფესა მოსლვაჲ ნეტართაჲ მათ , მოეგება წინა სიხარულით და მოიკითხნა სიმდაბლით . და [სრულად »»]
დადგომაჲ
ყოფნა = თავი LXXIV ; მაშინ ევედრებოდა ნეტარსა მას მღდელი ვინმე დაყუდებით მყოფი , რაჲთა იშ ე ნოს ეგ უ ტერი ჟამისსაწირავად სენაკსა თჳსსა . ხოლო წმიდამან [სრულად »»]
დადგრომილ იყო
იმყოფებოდა = თავი XXIX ; არამედ აწ კუალად ნეშტი იგი პირველი განვაახლოთ . რამეთუ რაჟამს განდიდნა სახელი ნეტარისა მამისა გრიგოლისი და მიიწია ქართლად [სრულად »»]
დადუმნა
დადუმდა =; თავი LV ; ხოლო ჟამთა ამის წმიდისათა ჴელმწიფემან აშოტ კურაპალატმან დაიპყრნა მრავალნი ქუეყანანი და აღაშ ე ნა ციხ ე არტანუჯისაჲ საცხორებელად [სრულად »»]
დაედგინნეს (იგინი)
დაეყენებინა = თავი LXXI ; ხოლო ნეტარი ესე კაცი ღმრთისაჲ მამაჲ გრიგოლ , ნებისა ქრისტ ე სისა სამკჳდრებელი , სასწაულთა მოქმედი დიდებული , ფრიად გარდარეულად [სრულად »»]
დაემარხა ხანცთას
დამარხულ იქნა ხანძთაში = თავი XXVIII ; ამისა შემდგომად მამისა გრიგოლისთჳს ზრახვა - ყვეს ეპისკოპოსისა მის თანა წმიდათა მამათა , რაჲთა დაადგინონ გრიგოლ [სრულად »»]
დაემონა გულისთქუმასა
გულისთქმას დაემონებინა = თავი LV ; ხოლო ჟამთა ამის წმიდისათა ჴელმწიფემან აშოტ კურაპალატმან დაიპყრნა მრავალნი ქუეყანანი და აღაშ ე ნა ციხ ე არტანუჯისაჲ [სრულად »»]
დაესწავა
ესწავლა = თავი XXXIII ; ხოლო ნეტარი მამაჲ ჩუენი გრიგოლ, ორთა მათ მისთა შენებულთა მონასტერთა შინა, ხანცთას და შატბერდს, იქცეოდა მარადის და მოძღურებისა მისისა სწავლითა აღავსებდა გულსა [სრულად »»]
დავითი
ფსალმუნნი, მიეწერება დავით ებრაელთა მეფეს (XI-Xსს. ჩვენს წ–მდე). თანამედროვე ბიბლეისტიკა დავითის ავტორობას უაროფს = თავი II ; დიდთა მათ მეუდაბნოეთა კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა შინა [სრულად »»]
დაიმარხეთ
დაიცავით = თავი LXXIX ; მაშინ ჰრქუა ხანცთას შინა მყოფთა ძმათა : „ შვილნო , რომელი მცნებაჲ პირველითგან გესმა ჩემგან , სულისა თქუენისა საცხორებელად [სრულად »»]
დაიმარხონ ... მოძღურებაჲ
მოძღვრება ... დაიცვან = თავი LXXIII ; და მერმე შატბერდსა ჯუარი დასწერა და ჰრქუა : „ კეთილად აღორძნდი შატბერდო , და შეიმკვე მადლითა და განძლიერდი ძალითა [სრულად »»]
დაიურვნა ყოველნი
იზრუნა მათთვის = თავი XXIX ; არამედ აწ კუალად ნეშტი იგი პირველი განვაახლოთ . რამეთუ რაჟამს განდიდნა სახელი ნეტარისა მამისა გრიგოლისი და მიიწია [სრულად »»]
დაიძინა
მოკვდა = თავი VIII ; მას ჟამსა ნეტარი იგი ბერი ჴუედიოს მოხუცებულ იყო ფრიად და მიახლებულ ჴორცთაგან განსლვად. მაშინ მივიდა მამაჲ ჩუენი წმიდაჲ გრიგოლ და ძმანიცა, რომელნი იყვნეს მის თანა, [სრულად »»]
დამონებულ ხარ ეშმაკისადა
ეშმაკს დაჰმონებიხარ = თავი LV ; ხოლო ჟამთა ამის წმიდისათა ჴელმწიფემან აშოტ კურაპალატმან დაიპყრნა მრავალნი ქუეყანანი და აღაშ ე ნა ციხ ე არტანუჯისაჲ [სრულად »»]
დამტკიცებითი
ნამდვილი, უტყუარი, უცილობელი = თავი XLII (1) ; არამედ პირველ - ჴსენებულნი და ყოვლად - მოსაჴსენებელნი იგი ღირსნი არსენი და ეფრემ , მოწაფენი და აღზრდილნი [სრულად »»]
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9