1 2 3 4 5 6 7 8 9

უბ უდ უზ უკ უმ უნ უო უპ უჟ ურ უფ უქ უშ უც უწ უხ უჴ
შერჩეული ტერმინები: 71 გვერდი: 1 / 4
უბიწოება
სიწმინდე = თავი XVII ; მაშინ იერუსალჱმით მოიწია კაცი, რომელმან მოართუა საბა-წმიდისა განგებაჲ და წერილი. ხოლო ნეტარმან გრიგოლ მას ჟამსა განაწესა წესი თჳსისა ეკლესიისაჲ და მონასტრისაჲ, [სრულად »»]
უბნობა
საუბარი = თავი LXXIV ; მაშინ ევედრებოდა ნეტარსა მას მღდელი ვინმე დაყუდებით მყოფი , რაჲთა იშ ე ნოს ეგ უ ტერი ჟამისსაწირავად სენაკსა თჳსსა . ხოლო [სრულად »»]
უბნობაჲ ურთიერთას
ლაპარაკი, საუბარი ერთმანეთთან = თავი XVII ; მაშინ იერუსალჱმით მოიწია კაცი, რომელმან მოართუა საბა-წმიდისა განგებაჲ და წერილი. ხოლო ნეტარმან გრიგოლ მას ჟამსა განაწესა წესი თჳსისა ეკლესიისაჲ [სრულად »»]
უბრალო
უდანაშაულო = თავი LVI ; არამედ ადარნერსე ჴელმწიფესა უფროჲსი ვნებაჲ შეამთხჳა მტერმან , რომელიცა იყო ძჱ აშოტ კურაპალატისაჲ . რამეთუ შესმენითა მეძვისა [სრულად »»]
უბრალოჲ ჴელითა
უდანაშაულო = თავი III ; მაშინ ჴელმწიფეთა მათ აღმზრდელთა მისთა და სანატრელმან დედამან მისმა ნ და ერისა სიმრავლემან ინებეს ხუცად კურთხევაჲ ამის ნეტარისაჲ . და ჰრქუეს მთავართა მათ და [სრულად »»]
უბრძანა
აქ: უბოძა = თავი XXV ; მაშინ სიხარულით უბრძანა ბაგრატ კურაპალატმან შჱნებაჲ მისი და მისცა ყოველივე საჴმარი საშჱნებელად . და რაჟამს მივიდა ნეტარი მამაჲ [სრულად »»]
უდაბნო
დაუსახლებელი ადგილი, სადაც ადამიანი არ ცხოვრობს, სადაც სიცოცხლე ჩამკვდარია
უდაბნოთა ქალაქმყოფელი
დაუსახლებელ, უდაბურ ადგილებში მონასტრების მაშენებელი, წესრიგის, ჰარმონიის, რწმენის შემტანი. უდაბნო ბიბლიური სახისმეტყველების მიხედვით, მოიაზრება როგორც უფლისგან მიტოვებული ადგილი, ეშმაკის [სრულად »»]
უდარესი
უარესი = შრომაჲ და მოღუაწებაჲ ღირსად - ცხორებისაჲ წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისი არქიმანდრიტისაჲ ხანძთისა და შატბერდისა აღმაშჱნებულისაჲ და მის თანა ჴსენებაჲ მრავალთა [სრულად »»]
უდებთაგანი
უღირსი = თავი VIII ; მას ჟამსა ნეტარი იგი ბერი ჴუედიოს მოხუცებულ იყო ფრიად და მიახლებულ ჴორცთაგან განსლვად. მაშინ მივიდა მამაჲ ჩუენი წმიდაჲ გრიგოლ და ძმანიცა, რომელნი იყვნეს მის თანა, [სრულად »»]
უდიდესსა საზომსა ... მიწევნულ იყვნეს
წარმატებული, წარჩინებული იყვნენ = თავი XL ; მოწაფენი ნეტარისა გრიგოლისნი მრავლნი უდიდ ე სსა საზომსა მონაზონებისასა მიწევნულ იყვნეს . ; თავი XXXV თავი XLII (1) [სრულად »»]
უზაკუველი
უმანკო = თავი VIII ; მას ჟამსა ნეტარი იგი ბერი ჴუედიოს მოხუცებულ იყო ფრიად და მიახლებულ ჴორცთაგან განსლვად. მაშინ მივიდა მამაჲ ჩუენი წმიდაჲ გრიგოლ და ძმანიცა, რომელნი იყვნეს მის თანა, [სრულად »»]
უზეშთაესი
უმაღლესი, უპირატესი, უმეტესი = თავი V ; და ესევითარსა კეთილსა განზრახვასა და გზავნასა მისსა პოვნა მოყუასნი კეთილნი შეწევნითა ქრისტჱს მადლისაჲთა : საბა , რომელსა ეწოდა საბან , [სრულად »»]
უკეთურება
სიბოროტე = თავი LVI ; არამედ ადარნერსე ჴელმწიფესა უფროჲსი ვნებაჲ შეამთხჳა მტერმან , რომელიცა იყო ძჱ აშოტ კურაპალატისაჲ . რამეთუ შესმენითა მეძვისა [სრულად »»]
უკეთური კაცი
ცუდი კაცი = თავი XII ; და ვითარცა ჴორციელად შეიმატებოდა, ეგრეთვე სულიერად შეეძინებოდა რიცხუსა მას წმიდათა კაცთასა, რამეთუ მას ჟამსა მოვიდეს მამაჲ ეტჳფანე და მღდელი მატოი ქართლით, და დიდი [სრულად »»]
უკრძალველად
მოურიდებლად = თავი XVII ; მაშინ იერუსალჱმით მოიწია კაცი, რომელმან მოართუა საბა-წმიდისა განგებაჲ და წერილი. ხოლო ნეტარმან გრიგოლ მას ჟამსა განაწესა წესი თჳსისა ეკლესიისაჲ და მონასტრისაჲ, [სრულად »»]
უკუანაჲს
შემდგომში = თავი XXVII ; არამედ აწ კუალად პირველსავე სიტყუასა მივიდეთ , რამეთუ ნეტარი მამაჲ ჩუენი გრიგოლ პიტივ - ცემულ იყო ზეგარდამო ღმრთისა მიერ და [სრულად »»]
უკუეთუ
თუ = თავი XLII (1) ; არამედ პირველ - ჴსენებულნი და ყოვლად - მოსაჴსენებელნი იგი ღირსნი არსენი და ეფრემ , მოწაფენი და აღზრდილნი გრიგოლისნი , მოვიჴსენნეთ , [სრულად »»]
უკუეთუ ეგნეთ მას ზედა
თუ ამას მტკიცედ დაიცავთ = თავი LXXIII ; და მერმე შატბერდსა ჯუარი დასწერა და ჰრქუა : „ კეთილად აღორძნდი შატბერდო , და შეიმკვე მადლითა და განძლიერდი ძალითა [სრულად »»]
უკუეთუ მიბრძანოს მეფობამან შენმან
თუ მიბრძანებ = თავი XXIV ; მას ჟამსა ბაგრატ კურაპალატმან ნებითა ღმრთისაჲთა და ნებითა ძმათა თჳსთაჲთა და ბრძანებითა ბერძენთა მეფისაჲთა მოიღო კურაპალატობაჲ [სრულად »»]
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9