1 2 3 4 5 6 7 8 9

ცი ცნ ცო ცუ ცხ
შერჩეული ტერმინები: 14 გვერდი: 1 / 1
ცილობაჲ სამართლისათჳს
სამართლიანი საქმის გამო კამათი = თავი XLII (1) ; არამედ პირველ - ჴსენებულნი და ყოვლად - მოსაჴსენებელნი იგი ღირსნი არსენი და ეფრემ , მოწაფენი და აღზრდილნი [სრულად »»]
ცნა
გაიგო = თავი XII ; და ვითარცა ჴორციელად შეიმატებოდა, ეგრეთვე სულიერად შეეძინებოდა რიცხუსა მას წმიდათა კაცთასა, რამეთუ მას ჟამსა მოვიდეს მამაჲ ეტჳფანე და მღდელი მატოი ქართლით, და დიდი [სრულად »»]
ცნობამიღებული
უგონო, უჭკუო = თავი XLII (2) ; ამისა შემდგომად რაჟამს ესმა გუარამ ჴელმწიფესა მოსლვაჲ ნეტართაჲ მათ , მოეგება წინა სიხარულით და მოიკითხნა სიმდაბლით . და [სრულად »»]
ცოცხლებით
ჯანმრთელად = თავი XVI ; და ესრეთ მოვიდეს ხანძთად, მონასტრად თჳსა, და მოიყვანნეს ნაწილნი წმიდათანი და ხატნი წმიდანი და სხუაჲ ევლოგიაჲ ფრიად. ; და პოვნეს ძმანი ცოცხლებით და მშჳდობით [სრულად »»]
ცუდად უკუნვიქცე
გაწბილებული დავბრუნდე = თავი XII ; და ვითარცა ჴორციელად შეიმატებოდა, ეგრეთვე სულიერად შეეძინებოდა რიცხუსა მას წმიდათა კაცთასა, რამეთუ მას ჟამსა მოვიდეს მამაჲ ეტჳფანე და მღდელი მატოი [სრულად »»]
ცუდი თავმოთნეობა
ამაო, ფუჭი თავმოწონება, თავმოყვარეობა = თავი LVI ; არამედ ადარნერსე ჴელმწიფესა უფროჲსი ვნებაჲ შეამთხჳა მტერმან , რომელიცა იყო ძჱ აშოტ კურაპალატისაჲ . რამეთუ [სრულად »»]
ცუდითა ... მიზეზითა
უბრალო, ფუჭი მიზეზი = თავი LV ; ხოლო ჟამთა ამის წმიდისათა ჴელმწიფემან აშოტ კურაპალატმან დაიპყრნა მრავალნი ქუეყანანი და აღაშ ე ნა ციხ ე არტანუჯისაჲ [სრულად »»]
ცხადი
აშკარა = თავი XLIV ; არამედ დიდი ეფრემ მრავლისა კეთილისა მომატყუებელ იქმნა ქუეყანასა ჩუენსა : რამეთუ პირველად აღმოსავალისა კათალიკოსთა მიჰრონი [სრულად »»]
ცხოვარი
ცხვარი (აქ: ქვეშევრდომი) = თავი XLII (1) ; არამედ პირველ - ჴსენებულნი და ყოვლად - მოსაჴსენებელნი იგი ღირსნი არსენი და ეფრემ , მოწაფენი და აღზრდილნი გრიგოლისნი , [სრულად »»]
ცხოვარი ქრისტესი
აქ: მონაზონი = თავი XIII ; რამეთუ ვიდრე მოსლვადმდე გრიგოლ მწყემსისა მის კეთილისა მჴეცთაგან უხილავთა ლტოლვილნი მცირედნი იგი ცხოვარნი ქრისტჱსნი განბნეულ იყვნეს თითოჲ, ანუ თუ ორ-ორი, [სრულად »»]
ცხოვნდა
ცხოვრობდა = თავი XXXII ; ხოლო იყო ნეტარი მიქელ ქუეყანისა შავშეთისაჲ, სოფლისა ნორგიალისაჲ და მიძნაძოროს მონაზონ იქმნა, ხოლო პარეხთა შინა მრავალთა წელიწადთა ცხოვნდა. ; თავი XXXI თავი [სრულად »»]
ცხორებაჲ
გადარჩენა, ხსნა = თავი LV ; ხოლო ჟამთა ამის წმიდისათა ჴელმწიფემან აშოტ კურაპალატმან დაიპყრნა მრავალნი ქუეყანანი და აღაშ ე ნა ციხ ე არტანუჯისაჲ საცხორებელად [სრულად »»]
ცხორებაჲ უბიწოჲ
წმინდა, ანგელოზური ცხოვრება
ცხორებაჲ წუთი
წარმავალი ცხოვრება, სააქაო = თავი XXIX ; არამედ აწ კუალად ნეშტი იგი პირველი განვაახლოთ . რამეთუ რაჟამს განდიდნა სახელი ნეტარისა მამისა გრიგოლისი და [სრულად »»]
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9