1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 70 71 72 73 74 76 77 78 79
შერჩეული ტერმინები: 10 გვერდი: 1 / 1
7
= თავი VII ; ამისა შემდგომად ჰრქუა ნეტარსა გრიგოლს: „ნეტარო კაცთა შორის, არს მახლობელად ჩუენსა ქუაბი მცირე, წარმიყვანე მუნ შენ და ძმათა შენთა, რაჲთა ნეშტი დღეთა ჩემთაჲ მას შინა [სრულად »»]
70
= თავი LXX ; და მო - ხოლო - იწია კაცი , რომელი ეტყოდა კაცთა მათ : „ ნუღარა იკადრებთ დარღუევად დიდებულსა ხანცთასა , რამეთუ დამარღუეველი მაგისი მოკუდა “. [სრულად »»]
71
= თავი LXXI ; ხოლო ნეტარი ესე კაცი ღმრთისაჲ მამაჲ გრიგოლ , ნებისა ქრისტ ე სისა სამკჳდრებელი , სასწაულთა მოქმედი დიდებული , ფრიად გარდარეულად დაბერდა , [სრულად »»]
72
= თავი LXXII ; ხოლო დღეთა მათ მოხუცებულებისა მისისათა იყო რაჲ შატბერდს , ზრუნვაჲ აქუნდა ძმათა მათ მკჳდრთა ხან ც თისათა , რამეთუ ესმა , ვითარმედ [სრულად »»]
73
= თავი LXXIII ; და მერმე შატბერდსა ჯუარი დასწერა და ჰრქუა : „ კეთილად აღორძნდი შატბერდო , და შეიმკვე მადლითა და განძლიერდი ძალითა ღმრთისაჲთა , რაჲთა [სრულად »»]
74
= თავი LXXIV ; მაშინ ევედრებოდა ნეტარსა მას მღდელი ვინმე დაყუდებით მყოფი , რაჲთა იშ ე ნოს ეგ უ ტერი ჟამისსაწირავად სენაკსა თჳსსა . ხოლო წმიდამან მან [სრულად »»]
76
= თავი LXXVI ; და ვითარცა განთენა მშჳდობისა სადგურთა მათ , ურთიერთას მშჳდობაჲ დაუტევეს და წარვიდა მამაჲ მაკარი ოპიზად , . ხოლო მამაჲ გრიგოლ და [სრულად »»]
77
= თავი LXXVII ; ხოლო ნეტარსა მამასა ჩუენსა გრიგოლს გულმან უთქუა განსლვაჲ ჴორცთაგან და ღმრთისა მისლვაჲ . ; მაშინ უბრძანა ძმათა თჳსთა შესაქმ ე [სრულად »»]
78
= თავი LXXVIII ; ხოლო მათ გულისჴმა - ყვეს ჟამი იგი მიცვალებისა მისისაჲ ამიერ სოფლით . წმიდანი მამანი შემოკრბეს ჟამსა მას დროჲსა დღისა მისისასა [სრულად »»]
79
= თავი LXXIX ; მაშინ ჰრქუა ხანცთას შინა მყოფთა ძმათა : „ შვილნო , რომელი მცნებაჲ პირველითგან გესმა ჩემგან , სულისა თქუენისა საცხორებელად დაიმარხეთ [სრულად »»]
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9