0 1 2 3 4

წა წე წი წმ წო
შერჩეული ტერმინები: 22 გვერდი: 1 / 2
წადიერ იქმნა
მოიწადინა, მოისურვა (მსურველი გახდა) =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე [სრულად »»]
წადიერებაჲ
წადილი, სურვილი =შესავალი ; მე, სამოელ, ქრისტჱს მიერ ქართლისა კათალიკოზი, უფალსა იოვანეს საბანისძესა, სულიერად შვილსა წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა და საყუარელსა ჩუენსა, ლოცვით უფლისა მიერ [სრულად »»]
წადიერი
მოწადინებული
წამებითა წიგნთაგან საწინაჲწარმეტყუელოთა
წინასწარმეტყველთა წიგნების დამოწმებით (ციტირებით) =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა [სრულად »»]
წამისყოფა
ნიშნის მიცემა, მინიშნება =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა [სრულად »»]
წარადგინეს იგი წინაშე მსაჯულისა
წარუდგინეს მსაჯულს, მიჰგვარეს =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს [სრულად »»]
წარავლინნა წმიდად ეკლესიად
გაგზავნა წმინდა ეკლესიაში =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს [სრულად »»]
წარმართნი წადიერ ჰყვენ ქრისტჱს მონებად
წარმართებს ქრისტეს მონობა, მორჩილება, გაქრისტიანება მოასურვე =IV თავი. ქებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი; ; აწ მოვედით, ქრისტჱს მორწმუნენო, და ვდღესასწაულობდეთ ჴსენებასა ახლისა ამის [სრულად »»]
წარმოავლინა
გამოგზავნა =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჱაბოჲსი; ; ; რამეთუ იჲო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე ჳურაჴალატისა და [სრულად »»]
წარმოვიდა აქა ნერსჱს თანა მგზავრ
წამოვიდა აქეთ, დაემგზავრა ნერსეს =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე [სრულად »»]
წარსაწყმედელად თავისა შენისა
შენს დასაღუპავად =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა და ქრისტჱს მოღუაწისაჲ, [სრულად »»]
წარსცა ყოველთა მათ ეკლესიათა
დაურიგა, გაუგზავნა ქალაქის ყველა ეკლესიას =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან სანატრელი ესე სმენაჲ წმიდისა მოწამისა [სრულად »»]
წარსწყმიდო
დაკარგო =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა და ერისმთავარისაჲ, [სრულად »»]
წელიწადსა ვნებითგან და მკუდრეთით აღდგომითგან რვაას ორმეოც და ექუსსა
მიწიერი ყოფიდან, წამებიდან და მკვდრეთით აღდგომიდან რვაას ორმოცდამეექვსე წელს =III თავი. წამებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; რომელნი ხართ ქრისტჱს მოყუარენი და მარტჳლთ მოყუარენი, მიიღეთ ჩემგან [სრულად »»]
წესი იგი მამულისა მის ლოცვისაჲ
მამაპაპური ლოცვის წესი =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე კურაპალატისა და [სრულად »»]
წიგნი
აქ: წერილი =შესავალი ; მე, სამოელ, ქრისტჱს მიერ ქართლისა კათალიკოზი, უფალსა იოვანეს საბანისძესა, სულიერად შვილსა წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა და საყუარელსა ჩუენსა, ლოცვით უფლისა მიერ [სრულად »»]
წინააღუდგებიან
ეწინააღმდეგებოდა, ეკამათებოდა ხოლმე =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ ადარნესე [სრულად »»]
წმიდათა მისთა
მის გზაზე მავალთ, მის მიმდევრებს =I თავი. მოჴსენებაჲ წმიდისა ჰაბოჲსი; ; საყუარელნო მამისანო და მეგობარნო და მონანო ქრისტჱს, ძისა ღმრთისანო, და სამკჳდრებელნო სულისა წმიდისანო! გხედავ თქუენ, [სრულად »»]
წმიდათა საღმრთოთა წიგნთა ძუელისა და ახლისა შჯულისანი
საღვთო წიგნები ძველი და ახალი სჯულისა, ბიბლია =II თავი ქართლად შემოსლვაჲ და ნათლის-ღებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი ; ; რამეთუ იყო ჟამი, ოდეს ერისმთავარი იგი ქართლისაჲ, სახელით ნერსე, ძჱ [სრულად »»]
წმიდანი იგი მენელსაცხებლენი
მენელსაცხებლე დედანი: მარიამ მაგდალინელი, მარიამ იაკობისი და სალომე, რომელთაც ქრისტეს ჯვარცმის მესამე დღეს შეიძინეს ნელსაცხებელი, რათა იესოს სხეულისთვის ეცხოთ, მაგრამ აკლდამაში ცხედარი არ [სრულად »»]
წამებაი წმიდისა და ნეტარისა ჰაბოისი ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9