1 2 3 4 5 6 7 8 9

შერჩეული ტერმინები: 451 გვერდი: 1 / 23
1
ფინეზ მეფე =იყო ხელმწიფე ერთი, რომლისა საქმენი არავისგან მოიგონებიან, რომელსა სიკეთისა და სიქველისაგან ეგოდენი მოწყალებანი შეეკრიბნა გულსა თვისსა, თავად არ აღირაცხოდა; სიფიცხლე და უწყალოება [სრულად »»]
10
ჯოჯოხეთში დაუტევნელი =თქვა რუქამ არაკი:; ; კაცი ვინმე იყო ყოვლისა ბოროტისა მოქმედი და დიდად მლოცავი. რა ბოროტისაგან მოიცალის, დაიწყის ლოცვა და ტირილი.; ; მოვიდა ანგელოზი და უთხრა კაცსა [სრულად »»]
100
აბდულ-აზიმ დავრიში =თქვა მეფემან:; მამის მამა ჩემი, აბდულ-აზიმ, დავრიში იყო და ვლიდა პირსა ყოვლისა ქვეყანისასა. ესეთისა ტილისმისა ხელოვნობა ჰქონდა, რომე მას საქმე ვერ გადურჩებოდა. მრავალს [სრულად »»]
100.1
მისანი ყვავი =წამოველ მუნით და მოველ თემსა ევლათისასა. ვერას ღონით პური საჭმელად ვერ ვიშოვნე. ძუნწნი, უღთონი და ავნი კაცნი იყვნენ. ორი დღე მშიერი ვიარე. მერმე ეს ღონე მოვიგონე: ყვავს ჯოხი [სრულად »»]
100.2
ცოცხლად დამარხული და უსახოდ დიდი ადამიანები =მოველ ქვეყანასა ერთსა. უცხო და უცხო რიგი და საკვირველი წესი ჰქონდათ. შეველ ქალაქად. მშიერი ვიყავ. ხუთი ბისტის ხორცი მინდოდა მეყიდნა. ; ; მათ [სრულად »»]
100.3
=ინდოელი ჯამბაზები; ; მიველ ინდოეთს და მრავალი უცხო რამე ვნახე: ანუ ხე, ანუ ხილი, ანუ პირუტყვი, ანუ მფრინველი, მაგრამ მისის მოხსენებისათვის სიტყვა გაგრძელდების და მეფეს თავი შეეწყინება. ; [სრულად »»]
100.4
თურიჯანელი მეტილისმენი =წამოველ მუნით და მოველ ქვეყანასა თუნჯარისასა. მუნ მრავალი ტილისმა და გრძნება იციან. ასეთი ჭკუათამყოფელი კაცი არ მივა, მათი რამ გაიგოს. ; ; ძველთაგან ვისმე ერთი [სრულად »»]
100.5
გრძნეული აქიმი =ერთს აქიმს ერთი შეგირდი გაეწრთვნა. თურე ის აქიმიც მას საგრძნეულოში ყოფილიყო და მერმე იგი შეგირდიც შესულიყო და მას უფრო უცხოები ესწავლა. ორნივ ინდონი იყვნენ. ; ; შეგირდი [სრულად »»]
101
გლახაკი და ფლური =თქვა ჯუმბერ არაკი: ; ერთი კაცი დია გლახაკი იყო. დღე ყოველ ღმერთს გამდიდრებას ევედრებოდა. გამოხდა ხანი, და მას კაცს მუცლის ტკივილი და ყვანა დაემართა. რა კარში გავიდის, [სრულად »»]
102
ორნი მომტერენი =თქვა ლეონ არაკი:; იყვნენ ორნი მომტერენი. არ იქმნა, ვერა დააკლო რა მან კაცმან მის მტერსა. ; ; გამოხდა ხანი. დამოყვრდენ, დიდად გაიწყვნენ. წავიდენ გზასა და ოთხნი ამხანაგნი [სრულად »»]
103
უსაქმო კაცი =თქვა კიდევ ლეონ არაკი:; იყო ერთი მოცლილი, უსაქმო კაცი. არას ნივთისაგან საქმარი არა იცოდა რა. შემოუვიდა გულშიგან და იწყო მიწის თხრა და ნიავება. სამს-ოთხს თვეს მის მეტი არცარა [სრულად »»]
104
კაცი და გველი =თქვა რუქამ არაკი.; ; ერთი კაცი მოვიდოდა გზაზედა. ნახა, ერთს ძეძვს ცეცხლი შემოჰგზნებია და ზედ გველი გასულა. წასასვლელი გზა არა აქვს, ღონობს და წივის. ნახა მან კაცმან, [სრულად »»]
105
კეთილი გველი =თქვა ლეონ არაკი:; ერთი გლახაკი კაცი მივიდოდა გზასა. ნახა ორი გველი, ერთი შავი და ერთი წითელი, იბრძვის და შავი ერეოდა. ; ; და თქვა მან კაცმან: ამ წითელს ეჭირვება მოხმარება და [სრულად »»]
106
გლახა და მდიდარი =თქვა რუქამ არაკი:; ერთი გლახა კაცი თავის სახლში იჯდა და ინატრა: ღმერთო, ხუთასი მარჩილი მომეცო და თუ ან ერთი აკლია, არ ვინდომებო. ; ; ერთი მდიდარი კაცი თურე ბანზე [სრულად »»]
107
=მოხერხებული არაბი ; ; თქვა ლეონ არაკი:; ბაღდადის ხალიფა დია კარგი მეჯინიბე იყო და კაის ცხენს ძვირფასად იყიდდა. დავარდა ამისი ხმა. ერთმან არაბმან ერთი ცხენი მოიყვანა, ორი ათას მარჩილად [სრულად »»]
108
ჭაბუკი და მეკობრენი =თქვა რუქამ არაკი:; ერთი კაცი, კარგი ჭაბუკი, მოვიდოდა და ხმალიც კარგი ერტყა. ყოველი საჭურველი კარგი ჰქონდა. ცოლი თან მოჰყვანდა, დია, ლამაზი და კარგი ქალი. გაიარა გზა და [სრულად »»]
109
დიდვაჭარი და მეფუნდუკე =თქვა ლეონ არაკი:; ბოლნისისა მთისა ძირსა, გზის გადასავალსა, ერთი კარგი ფუნდუკი აეშენათ, და მუნ ერთი მეფუნდუკე იდგა. ასეთი კაცი იყო, რომე, რაც მგზავრი გაიარდა, მას [სრულად »»]
11
ბერი და ყრმა =გაიცინა ლეონ და თქვა არაკი:; ; ერთი ბერი უკბილო კაცი და ერთი ცოტა ყრმა ერთად სხდეს და საჭმელსა სჭამდეს. ორთავე ტირილი იწყეს. ; ; ჰკითხეს ბერსა: რად სტირიო? ; ; თქვა ბერმან: [სრულად »»]
110
სამნი ბრმანი =თქვა რუქამ არაკი:; იყო ერთი გლახაკი ყრმა. წავიდა სხვაგან სამწიროდ. დაჰყო ერთი წელი. ცხრა ფლური მოიღვაწა. წლის გასრულებაზე წამოვიდა თვისსა თემსა. ; ; რა ქალაქს მოახლოვდა, [სრულად »»]
111
მაგისტროსი კეისრისა =თქვა ლეონ არაკი:; იყო მაგისტროსი ერთი, დია კარგი და სახელოვანი ჭაბუკი, ყმა კეისრისა. და გაგზავნა კეისარმან მოციქულად საფრანგეთს. დია ქველის მოქმედი კაცი იყო, უფროსად [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9