1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
შერჩეული ტერმინები: 62 გვერდი: 2 / 4
112
მეფე ანაკოფიისა =თქვა რუქამ არაკი:; მეფე იყო ანაკოფიისა. მრავალი ერი მონებდა და ყოველი კაცი უყვარდა. ერთგულისას ამას იტყოდის: რა გინდ ბევრი ვაწყინო, ისევ ერთგული ბუნება აქვს და არ [სრულად »»]
113
სალამანდრა =უთხრა რუქამ არაკი:; ინდოეთს არის სულიერი ერთი, რომელსა სალამანდრას ეძახიან. სადაც სააგურე ენთება, ან აბანოს სახმილი, ან საკირე, მას ცეცხლში იქმნება და მუნ იპოვების. რა ცეცხლი [სრულად »»]
114
სამნი ამხანაგნი =თქვა რუქამ არაკი:; იყვნენ სამნი ამხანაგნი. ერთი დია კარგი და ბატონის ერთგული და ყოვლის კაცის შეუცოდარი, მართალი და მართლის მთქმელი იყო და ორნი მტყუარნი და ორგულნი. ; ; იგი [სრულად »»]
115
გლახაკი და ქილა ერბო =თქვა ვაზირმან არაკი:; ერთი გლახაკი კაცი მივიდოდა გზასა ზედა და ერთი ქილა ერბო ჰპოვა. აიღო ქილა, საკიდარში ჯოხი გაუყარა და მხარზე შეიდვა. დაიწყო გზა-გზა სლვა და გულთა [სრულად »»]
116
ორი დავრიში და შაჰი =უთხრა რუქამ პასუხად არაკი:; ორი დავრიში მოვიდა ისპაანს. ერთი სადგომს დადგა და ერთი ისპაანის შაჰთან მივიდა. ; ; ჰკითხა შაჰმან: მრავალი თემი მოგივლია, რა უფრო უცხო [სრულად »»]
117
გლეხი და სამი გველი =თქვა ლეონ არაკი:; ერთი კაცი ყანას მკიდა. ნახა, ორი გველი თამაშობდა. ერთმან გველმან მეორე დააწვინა, გარეშემო თვით წრე შემოავლო და წავიდა. ; ; მივიდა ერთი სხვა გველი. [სრულად »»]
118
სამნი ძმანი =თქვა რუქამ არაკი:; სამნი ძმანი იყვნენ. ორნი ბოროტნი და ხარბნი და ერთი მართალი და ღვთისმოსავი. გაიყარნენ. ავნი ძმანი ერთგან დადგნენ და კარგი ძმა ცალკერძ გააძეს. ; ; წავიდა [სრულად »»]
119
გრძნეული ცოლის პატრონი =თქვა ჯუმბერ არაკი:; იყო ისპაანს ერთი საბრალო კაცი. და ჰყვა ცოლი ერთი, ფლიდი და გრძნეული, რომე იმისთანა არ იქმნებოდა. ქმარსა სხვა რიგად ახედებდა. მუდამისად ყურანს [სრულად »»]
12
უტკბესი და უმწარესი =თქმა ლეონ არაკი:; ; ერთმან მეფემან უბრძანა თვისსა ვაზირსა: წადი, ასეთი საჭმელი მომიტანეო, რომე ხმელზე მის უტკბესი არა იყოსო და არცა ზღვათა შინა იპოვებოდესო! ; ; წავიდა [სრულად »»]
120
მეცნიერი აქიმი =უთხრა პასუხად რუქამ არაკი:; ერთი კარგი აქიმი იყო. სნეულთან რა მივიდის, სნეულის პატრონი ჭიქით მის შარდს მიუტანდის და, რა ნახის, სენი სცნის, წამალი მისცის და განკურნის. ; ; [სრულად »»]
121
ანჩხლი ცოლის პატრონი =თქვა ვაზირმან არაკი:; ერთი კაცი იყო საბრალო და მართალი. ერთი ანჩხლი ცოლი ჰყვა. ეს კაცი, რა პურს აიღებდის ჭამად, მდინარის პირს დაჯდის, ზოგი თვით სჭამის და ზოგი [სრულად »»]
122
თხა და მელი =უთხრა პასუხად რუქამ არაკი:; ერთი თხა და ერთი მელი დაძმობილდნენ და საზიაროდ ყანა დათესეს. რა მოსავალი მოუვიდათ, დია კარგი ყანა იყო. მომკეს, გალეწეს და გაანიავეს. ხვავი ცალკერძ [სრულად »»]
123
მუშა კაცი და ბედი =თქვა ლეონ არაკი:; იყო ერთი უცხო მუშა კაცი სოფელსა ერთსა და ქონებისა მისისა რიცხვი არ იცოდა. ; ; დღესა ერთსა დილაზე დაიძახა: კაცი ვინც მოვა ჩემთანა, რომ ჩემს ბედთან [სრულად »»]
124
მეფე და მებაღე =უთხრა პასუხად რუქამ არაკი:; იყო მეფე ერთი და აქვნდა წალკოტი, ვითა ჰშვენოდა.; ; მოვიდა მებაღე და მოახსენა მეფესა: ; ; - ვარდსა შიგან ბულბულს ბუდე დაუცს. ; ; მეფემ უბრძანა:; [სრულად »»]
125
=განშორებული და მარტვილი ; ; თქვა ჯუმბერ არაკი:; იყო ერთი წმიდა კაცი, განშორებული. მოინება სოფლად გამოსვლა. გამოვიდა, მოვიდა ქალაქსა ერთსა, შევიდა კაცისა დიდებულისასა. დია კარგა დაჰხვდა. [სრულად »»]
126
კატის გაზრდილი ლომი =უთხრა პასუხად რუქამ არაკი:; ერთი კატა დაიარებოდა. ნახა, ერთი ძუ ლომი მომკვდარა და ერთი ლეკვი დარჩომია. წაიყვანა და ზრდა დაუწყო. რა გაიზარდა და დიდი შეიქმნა, დაიწყო [სრულად »»]
127
მოტირალი და მოცინარი =თქვა ვაზირმან არაკი:; ორნი კაცნი იყვნენ ქალაქსა ერთსა. ერთი წამდაუწუმ სულ ტიროდა და ერთი სრულობით იცინოდა, რომე მოწყენილს ვერავინ ნახევდა. ; ; ჰკითხეს მოტირალს კაცსა: [სრულად »»]
128
მელი და მწევარნი =უთხრა პასუხად რუქამ არაკი:; ორნი მწევარნი ნადირობას დადიოდენ. ერთს მინდორში ნახეს, მელს თაგვი შეუპყრია, ხან გაუშვებს და ხან დაიჭერს, ხან ჰაერში შეაგდებს - ათამაშებს. [სრულად »»]
129
ვირად ცნობილი ყადი =თქვა ლეონ არაკი:; ერთი გლახაკი კაცი იყო, ერთი მჭლე ვირი ჰყვანდა. გაიპარა ვირი, წავიდა მთაში გასასუქებლად. გასუქებული მუნვე პატრონთან მოვიდა. ; ; იამა პატრონს დიდად და [სრულად »»]
13
დუკა და აზნაური =თქვა ლეონ არაკი:; ; ; კაცი ვინმე იყო აზნაური ქვეყანასა ბეჩისასა. ჰყვა ვაჟიშვილი ერთი, შემკული ყოვლითა სიკეთითა და დიდად შვენიერი იყო. უთხრა მამასა თვისსა: ; ; - მნებავს [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9