1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
შერჩეული ტერმინები: 62 გვერდი: 3 / 4
130
ვირი, კაჭკაჭი და მგელი =თქვა რუქამ არაკი:; ერთი კაცი იყო. ერთი დაღლეტილი ვირი ჰყვანდა. წაიყვანა და საძოვარზე დააბა. თვითონ მიღმა დაჯდა და ყურება დაუწყო. ; ; მოვიდა კაჭკაჭი, ზურგზე შეაჯდა, [სრულად »»]
131
ორნი ამხანაგნი და დათვი =თქვა ჯუმბერ არაკი:; ორნი ამხანაგნი წავიდნენ ნადირობად. ნახეს, ერთი მაწოვარი დათვი მოვიდოდა. იარეს და მისი სორო პოვეს. თქვეს: სოროში მას დათვს ბელები ეყოლება, იგინი [სრულად »»]
132
ყაზან-შაჰ და მისი ცოლი =უთხრა პასუხად რუქამ არაკი:; იყო ყაზან-შაჰ ერთი დიდი დიდებული და ხათუნად ჰყვა ქალი ერთი შვენიერი. ეყოლა ვაჟიშვილი და, რა მოიზარდა, მამა-დედანი ათამაშებდენ.; ; ცოლს [სრულად »»]
133
მეფის ანდერძი =თქვა ვაზირმან არაკი:; იყო მეფე ერთი და, რა მოიწია დღე სიკვდილისა მისისა, მოუწოდა ძესა თვისსა და უთხრა: სხვას ანდერძს არას გეტყვი, ოღონც ეს ათავო: ქოსა კაცი შენს [სრულად »»]
134
ბროწეულის წვენი =თქვა რუქამ არაკი:; ერთი მებაღე იყო მოსავი ღვთისა და მართალი კაცი. ვინც მასთან მივიდის, ხილი მიართვის. ერთი ბროწეული გამოუწურის. რაგინდ დიდი ჯამი ყოფილიყო, ერთის ბროწეულის [სრულად »»]
135
ყასაბი და მყიდველი =თქვა ლეონ არაკი:; ერთი კაცი მივიდა ყასაბთან, უთხრა: ძმაო, ფასი მზა არა მაქვს, ერთი ცხვრის ფეშხო მომეც და ხვალ ფასსა მოგცემო. ; ; ყასაბმან უთხრა: შენ არ გეკადრება [სრულად »»]
136
ქაჯთა შემპყრობელი =უთხრა პასუხად რუქამ არაკი:; იყო სოფელსა ერთსა ხევი კლდიანი და ხრამი, ღრმა ჩასასვლელი მთანი მოსდგმიდენ. მუნ ხიდი იდვა და მის თემის კაცნი მასზე დადიოდენ. ; ; დაიმკვიდრეს [სრულად »»]
137
მავალი გლახაკი =თქვა ჯუმბერ არაკი:; ერთი გლახაკი კაცი გამდიდრებულიყო და მისის შვილისათვის ერთის მდიდრის ქალი ითხოვა. მან მდიდარმან თქვა: უარი უთხრა, დამემტერება, და მივსცე არ იქმნება; [სრულად »»]
138
სანთლით საძებარი მოურავი =უთხრა პასუხად რუქამ არაკი:; იყო ერთი მოურავი. დია კარგი კაცი იყო, მაგრამ მისი სახელო კაცნი გაუმტერდენ, შეასმინეს მეფესა. მას წაართვა მოურაობა და სხვას მისცა. ; ; [სრულად »»]
139
ძაღლები და მგელი =თქვა მეფემან არაკი:; ერთი მძორი იდვა ადგილსა ერთსა. და შვიდი-რვა ძაღლნი ეხვივნენ, სჭამდენ მძორსა და იღრინებოდნენ და შუღლობდენ და კბენდენ ერთმანერთსა. ნახეს მგელი [სრულად »»]
14
მეფე და მხატვარი =თქვა ლეონ არაკი:; ; მეფე ლავდიკიისა იყო ბრმა ცალის თვალითა. ჰყვა მხატვარი ხელოვანი და მიზეზსა ეძებდა მის მხატვრისასა. უბრძანა: ; ; - მინდა მსგავსი ჩემი სახე დამიხატო! ; [სრულად »»]
140
დიდვაჭარი და ტრედი =თქვა ვაზირმან არაკი: ; იყო ბურსას დიდებული ერთი, დიდვაჭარი, მდიდარი, ღვთისმოყვარე, ბედნიერი. რასაც სახლში იდგა, იმ სახლის კედელში ერთი პალო ერჭვა. მოვიდის ერთი ტრედი და [სრულად »»]
141
თქვა მეფემან არაკი: =მეფე და მისი შვილი ; იყო ერთი მეფე მოსამართლე, მოწყალე და მდიდარი ურიცხვი. დაბერდა და შვილი ჰყვანდა კარგი. მისი მეფობა მას მისცა და უთხრა: ; ; - შვილო ჩემო! ჩემ მაგიერ [სრულად »»]
142
ქორი, იხვი და კაკაბი =თქვა ვაზირმან არაკი:; ერთმან ქორმან ერთი იხვი შეიპყრა და ჭამა ენება. იხვი ეგრევე უვნებელი ცოცხალი ეპყრა, ზევიდამ მონადირისაგან შეშინებულმან ერთმან კაკაბმან ჩამოუარა. [სრულად »»]
143
იხვი და მყვარი =თქვა მეფემან არაკი:; ერთს მთაში ერთი მომცრო, წვიმის მდგარი გუბე დარჩომილიყო. მივიდა ერთი იხვი, ჩაჯდა და იყოფებოდა. ; ; ერთი მყვარი დაეძმობილა იხვსა და ერთად იყვნენ და, რაც [სრულად »»]
144
აქიმი და ორი სნეული =თქვა ვაზირმან არაკი:; იყო ერთი მეფე სახელოვანი, მოწყალე და ძლიერი. ჰყვა აქიმი ერთი, რომ სენი უკურნებელი ვერ მოურჩებოდა. ; ; ორი დიდებული დასნეულდა მეფისა სასტიკითა [სრულად »»]
145
მოყვარულნი ცოლ-ქმარნი =თქვა მეფემან არაკი:; იყვნენ ქალაქსა კონსტანტინეპოლისასა ერთი ცოლ-ქმარნი დიდად მოყვარულნი. ქმარი ბაზარში ჯდის სყიდვად რაოდენისა რისამე და თვალაგნა ქალმან ვინმე. იგი [სრულად »»]
15
ქურდი მკერვალი =და თქვა რუქამ არაკი:; ; ერთი მკერვალი იყო დია ქურდი. რაც ნაქსოვი გამოსჭრის, ბევრი მოიპარის. ღამესა ერთსა ნახა სიზმარი: პირთა ხე ამოსლოდა და ყოველი ნაპარევი ნაჭერი ზედ ეკიდა [სრულად »»]
16
ორი მოლა =თქვა ვაზირმან არაკი:; ; ორი მოლა იყო ერთსა ქალაქსა შიგან. ესრეთ მტერნი იყვნენ, ერთად ვერ მოთავსდიან, არცარა ერთად სვიან და სჭამიან. ამას ცდილობდენ, ერთი მეორესა წაეხდინა.; ; [სრულად »»]
17
ბერად შემდგარი მელი =თქვა რუქამ არაკი:; ; ერთი მელი დაცანცარებდა. ძველთაგან თურე ნასოფლარი ყოფილიყო. სამღებროს ქვევრი, ლილით სავსე, პირღია დარჩომილიყო. სლვასა იქი-აქა შიგ თურე ჩავარდა, [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9