1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
3.
გლახაკის სიზმარი =ჯერეთ ვაზირმან ზმანება არა ჰკითხა და მოახსენა არაკი:; ; გლახაკი ვინმე იყო უპოვარი ყოვლისაგან ნივთისა. ეზმანა მას: სამეოცი ცხოვარი ჰყვა და ენება განსყიდვა. მოვიდა კაცი ერთი [სრულად »»]
30
კეისრის სპასპეტი =თქვა მეხუთემან:; ; მე სპასპეტი კეისრისა ვიყავ. ლაშქარს გამგზავნა მეფემან. შევიბენით. ჩემს ჯარს დამარცხებოდა. მე მარტო გამოვიქეც. მოველ. მეფემან განრისხებულმან [სრულად »»]
31
ქვის მთლელი =თქვა მეექვსემან:; ; მე ქვის მთლელი ვიყავ და ყოველთა დღეთა თითოს ასპანურს მომცემდენ ხელფასად. მით სასმელ-საჭმელს ვიყიდდი და მის ქალაქის გლახაკთ ვაწვევდი, მეცა ვჭამი და მათცა [სრულად »»]
32
დიდვაჭარი სპარსი =თქვა მეშვიდემან:; ; მე ვიყავ დიდვაჭარი სპარსი. ესეთი ცოლი მყვა, ცისკარსა მისი სიბრწყინვალე არა ჰქონდა: თმანი საგდებელს უგვანდა, ტანი ლერწამსა. ესრეთსა სახლსა შინა მიჯდა, [სრულად »»]
33
ვლახეთის მეფის ძე =თქვა მერვემან:; ; მე ვიყავ ძე მეფისა ვლახეთისა. ვითა მეფეთა წესია, ეგრე მზრდიდენ. ; ; ითხოვა მამამან ჩემმან ჩემთვის ცოლად ქალი დიდებულისა კაცისა და თხოვნასავე თანა [სრულად »»]
34
ბუღდანელი დიდებული =თქვა მეცხრემან:; ; მე ვიყავ დიდებული ბუღდანით. ცხრა ძე მყვანდა და დიდებისა ჩემისა რიცხვი არ ეგებოდა. ერთი ციხე მედგა შეუვალი. ღვთის გარდა არას კაცს არ ვეპუებოდი. [სრულად »»]
35
თქვა მეათემან ავპირად: =- თუ მეფე ხარ, რასათვის დაგიტევებია მეფობა და ცუდად რბი? თუცა სირცხვილი იცი, რად არ იმყოფინებ ესოდენსა აუგსა და აუგიანსა სიტყვასა? რა სამეფო სასმენელნი არიან?! [სრულად »»]
36
ქოსა და ყადი =თქვა ლეონ არაკი:; ; ერთი ქოსა იყო ერთსა სოფელსა შინა დიაღ გლახაკი და ერთი უსხი ჰყვა მსუქანი. უთხრა ცოლსა: უსხსა ამას გავყიდი, ეგების შენთვის და ჩემთვის სამოსელი ვიყიდოო. ; ; [სრულად »»]
37
ძალა ერთობისა =ბრძანა მეფემან არაკი:; ; მეფე ვინმე იყო დიდებული. ოცდაათი ვაჟი ჰყვა. რა მოიწია დრო სიკვდილისა მისისა, მოუწოდა ძეთა თვისთა, მოაღებინა ოცდაათი ისარი, შეკრა მაგრა ერთად და [სრულად »»]
38
ნალბანდი მგელი =თქვა ლეონ არაკი:; ; ერთი მგელი მოუხდა ვირსა, შეჭმას ლამოდა. ვირმა უთხრა: ვიცი, შემჭამ, ეს ანდერძი ამისრულე: ქაჩაჩში ლურსმნის ნატეხი დამრჩა და იგი ამოიღეო! ; ; მგელმან პირი [სრულად »»]
39
ქურდის მემკვიდრე =თქვა რუქამ არაკი:; ; თავრიზის ქვეყანას იყო ერთი ქურდი. რომ სხვა ვეღარა დაეხელებინა რა, მკვდარს მოსთხრიდის, სუდარს გაჰხდიდის, შეღებავდის და გაყიდდის. ; ; შეწუხდა თემი იგი [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9