1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
შერჩეული ტერმინები: 11 გვერდი: 1 / 1
9
ინდოთ მეფე და ვაზირნი =თქვა ლეონ არაკი:; ; მამისა მამა ჩემი, მასმია, ინდოთ მეფისა ხუთთა ვაზირთა უხუცესი ყოფილა. იგი უხუცვსი ვაზირი მეფესა დიდად უყვარდა, თავსაცა თვისსა ერჩივნა. იგი ოთხნი [სრულად »»]
90
ქირმან-შაჰის ძე =თქვა მეშვიდემან. ; ქირმან-შაჰის ძე დია დასნეულდა. მისთვის მრავალნი მკურნალნი შეკრბნეს და ვერა არგეს რა. აბდულ-ჯაფარ წაიყვანეს. ბევრი რამ უწამლა და ღონე ვერა დაიდვა. მერმე [სრულად »»]
91
საგათის მკურნალი =თქვა მერვემან:; სიძე ჩემი ერთის მოხუცებულის კაცის მეგობარი იყო და უყვარდათ ერთმანერთი. ; ; სიძე ჩემი სოფლად წავიდა სააქიმოდ და ვირემ მოვიდოდა, კაცი იგი მოკვდა. ; ; რა [სრულად »»]
92
მტერობით განკურნებული =თქვა მეცხრემან ; მეზობელი ჩემი დასნეულდა. ყოველი მონაგები მკურნალზე წარაგო, და ვვრავინ რა ჰკურნა. ; ; ესმა: შირაზის ქალაქსა ერთი აქიმი არის, რა სნეულს ნახავს, [სრულად »»]
93
სოკოს მკურნალი =თქვა მეათემან:; ჩემმან მასპინძელმან, ქურთისტანის ბატონმან, მე წამიყვანა, დედა მისი თავად ხნიანი დიაცი იყო, და მერმე ასრე თქვეს: ოცი წელიწადია ასრე არისო და ვერა აქიმმან ვერ [სრულად »»]
94
შავარდენი და წერო =თქვა ერთმან დიდებულმან:; წეროს შავარდენი მოვუტივე. შეიპყრა და ქვე ჩამოიღო. მიველ, ვნახე: შავარდენს თავი აღარ ება. ვთქვი: ნუთუ წერომ მოსწყვიტა-მეთქი! ვძებნე და ვერ ვპოვე. [სრულად »»]
95
=ბრმა ავაზი ; ; თქვა სხვამან:; ავაზი მყვა, მამისაგან დანარჩომი, რომე ნადირი ვერ გარდეხვეწის. სენიანობით თვალები დაუბრმავდა. დავღონდი და ვეღარა ვუწამლე რა. მიმძიმდა მისი წახდენა. მისთანა [სრულად »»]
96
ბზიკის მწვრთნელი =თქვა სხვამან:; მე ბზიკს ასრე გავწვრთნი, ჰაერიდამ მფრინავი წერო და ვარხვი ჩამოიღოს. ; ; პირველ მოუწონეს. მერმე ჰკითხეს: ვითაო? ; ; მან თქვა: ; ; - ლერწამში ჩავსხამ, რა [სრულად »»]
97
მათრახიანი ხოხობი =თქვა სხვამან:; ნადირობას ვიყავ. მამალი ხოხობი გაფრინდა. ქორი მოვუტიე. მერმე დედალი გაფრინდა. აღარა მაქვნდა რა. მათრახი შევსტყორცნე. მათრახის ბილდირგა ხოხობს ყელს [სრულად »»]
98
თავტაფიანნი =თქვა აქიმმან:; მე ნადირობისა არა ვიცი რა და ეს ვიცი: მე სომხითის მეფისა აქიმი ვიყავ. მასთან ვჯე. ერთი შემცოდე კაცი მოიყვანეს. მეფემ მისის თავის წარკვეთა ბრძანა. მე მცირედი [სრულად »»]
99
ბნელეთისა პირსა მსახლობელი კაცი =თქვა ვაზირმან:; მე ვიყავ ბნელეთისა პირსა მსახლობელი კაცი. გლახაკი და უპოვარი ვიყავ. ერთი ცოლი მყვა და ერთი სახლი მედგა. ; ; გავედ მინდვრად მარტო და ვლიდი [სრულად »»]
სიბრძნე სიცრუისა ლექსიკონები
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9