1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

52

წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთან მიწერილი
 
1327

(ა) დაწერა: „ფრიდონ მაღალო, სვე-სრულო, მეფეთ-მეფეო,
(ბ) ლომისა მსგავსო ძალ-გულად, მზეო შუქ-მოიეფეო,
(გ) მოვლენილო და მორჭმულო, მტერთა სისხლისა მჩქეფეო,
(დ) უმცროსმან ძმამან შორი-შორ სალამი დავიყეფეო!

1328

(ა) „ჭირნი ვნახენ და მო-ცა-მხვდა ნაცვალი ჭირ-ნახულისა,
(ბ) კარგა მოხდომა საქმისა ჩემისა გაზრახულისა:
(გ) მიცნია მართლად ამბავი პირისა მზედ სახულისა,
(დ) დამარჩენელი ლომისა, მის ქვესკნელს დამარხულისა.

1329

(ა) „იგი მზე ქაჯთა მეფესა ჰყავს, ქაჯეთს პატიმარია,
(ბ) მუნ მისლვა მიჩანს თამაშად, თუცა გზა საომარია.
(გ) ნარგისთათ წვიმა ბროლისა წვიმს, ვარდი ნაწვიმარია,
(დ) ჯერთ ქალსა ქაჯნი არ ახლვან, მაგრა სპა უამარია.

1330

(ა) „გულ-მხიარული ვიხარებ, ამად არ ცრემლი მმილდების,
(ბ) სადაცა შენ და შენი ძმა ხართ, ძნელი გაადვილდების!
(გ) რაცა მოგინდეს, უცილოდ იქმთ, იგი არ აგცილდების,
(დ) არ თურე კაცმან დაგიდგნეს, ვეჭვ, კლდეცა გაგილბილდების!

1331

(ა) „აწ შემინდევ, ვერა გნახე, შორს ამისთვის წაგიარე,
(ბ) გზა-გზა ყოვნად აღარა მცალს, პატიმრად-ა იგი მთვარე;
(გ) ადრე მოვალთ მხიარულნი, ჩვენი ნახვა გაიხარე,
(დ) ამის მეტი რაღა გკადრო, ძმასა ძმურად მოეხმარე!

1332

(ა) „ამა მონათა ჩემზედა გარდაუხდელი გულია:
(ბ) ამოდ მმსახურეს, თქვენიმცა გული ამათთვის სრულია!
(გ) ქება რად უნდა მას, ვინცა თქვენთანა ხან-დაზმულია?
(დ) მსგავსი ყველაი მსგავსსა შობს, ესე ბრძენთაგან თქმულია”.

იხ. ტაეპის განმარტებანი

1333

(ა) ესე უსტარი დაწერა, შეკრა და წა-ცა-ხვია მან,
(ბ) მისცა ფრიდონის მონათა ვარდმან და ვითა იამან;
(გ) შესთვალა ზეპირ, რაცა ხმდა, სრულად, მართ ვითა ჰგია, მან,
(დ) მათ მარგალიტი უჩვენის ძოწისა კარმან ღიამან.

იხ. ტაეპის განმარტებანი

1334

(ა) მონახა, პოვა ავთანდილ ნავი მისისა მხარისა,
(ბ) გამოემართა იგი მზე პირითა სავსე მთვარისა,
(გ) მაგრა დაგდება უმძიმდა ფატმანის გულ-მწუხარისა;
(დ) მისთა გამყრელთა ნაკადი ჩასდის სისხლისა ღვარისა.

1335

(ა) ფატმან, უსამ და მონანი ტირან ცრემლითა ცხელითა,
(ბ) იტყვიან: „მზეო, რა გვიყავ? დაგვწვენ ცეცხლითა მწველითა!
(გ) რად დაგვაბნელენ შენისა მოშორვებისა ბნელითა!
(დ) და-ცა-გვმარხენო ხელითა, ჩვენითა დამმარხველითა“.

თავი ორმოცდამთერთმეტე თავი ორმოცდამეცამეტე
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9