1 2 3 4 5 6 7 8 9

მა მბ მგ მდ მე მვ მზ მთ მი მკ მლ მმ მნ მო მპ მრ მს მტ მუ მფ მქ მღ მყ მშ მჩ მც მძ მწ მჭ მხ მჯ
მო მო მო- მოა მობ მოგ მოდ მოე მოვ მოზ მოთ მოი მოკ მოლ მომ მონ მოპ მორ მოს მოტ მოუ მოფ მოღ მოყ მოშ მოც მოწ მოჭ მოხ მოჯ მოჰ

მორჭმულნი

გამარჯვებულნი, წარმატებულნი, გალაღებულნი
 
9. შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა

286

(ა) „ქალი ადგა და წავიდა მის ყმისა მოსაყვანებლად;
(ბ) „არ ეწყინაო“, უამბობს, არს მისად მაგულვანებლად,
(გ) ხელი მოჰკიდა, მოჰყვანდა, ვით მთვარე მოსავანებლად;
(დ) იგი რა ნახა ტარიელ, თქვა მზისად დასაგვანებლად.

287

(ა) გამოეგება ტარიელ, ჰმართებს ორთავე მზე დარად,
(ბ) ანუ ცით მთვარე უღრუბლოთ შუქთა მოჰფენდეს ქვე ბარად,
(გ) რომე მათთანა ალვისა ხეცა ვარგიყო ხედ არად,
(დ) ჰგვანდეს შვიდთავე მნათობთა, სხვადმცა რისად ვთქვი მე და რად!

288

(ა) მათ აკოცეს ერთმანერთსა, უცხოობით არ დაჰრიდეს,
(ბ) ვარდსა ხლეჩდეს, ბაგეთაგან კბილნი თეთრნი გამოსჭვირდეს,
(გ) ყელი ყელსა გარდააჭვდეს, ერთმანერთსა აუტირდეს,
(დ) ქარვად შექმნნეს იაგუნდნი მათნი, თუცა ლალად ღირდეს.
იხ. ტაეპის განმარტებანი

289

(ა) მობრუნდეს, ყმამან ავთანდილს ხელი შეუპყრა ხელითა,
(ბ) ერთგან დასხდეს და იტირეს დიდხან ცრემლითა ცხელითა.
(გ) ასმათი სულსა უღებდა სიტყვითა საკვირველითა:
(დ) „თავთა ნუ დაჰხოცთ, ნუ ბნელ-იქმთ მზესა თქვენითა ბნელითა“.

290

(ა) ტარიელის ვარდი იყო დათრთვილული, არ დაზრული;
(ბ) ყმასა უთხრა: „მესწრაფების, მითხარ შენი დაფარული,
(გ) ვინ ხარ, ანუ სით მოსრულხარ, სადაური სად მოსრული?
(დ) მე სიკვდილსა აღარ ვახსოვ, ვარ მისგანცა გაწირული“.

291

(ა) ავთანდილ გასცა პასუხი, სიტყვები ლამაზებია:
(ბ) „ლომო და გმირო ტარიელ, ვის თავი გინაზებია,
(გ) მე ვარ არაბი, არაბეთს არს ჩემი დარბაზებია,
(დ) მიჯნურობითა დამწვარვარ, ცეცხლი უშრეტი მგზებია.

292

(ა) „მე პატრონისა ჩემისა ასული შემყვარებია;
(ბ) თვით მეფედ მათად მას ხედვენ მონები მკლავ-მაგრებია.
(გ) თუცა არ მიცნობ, გინახავ, თუ ვითა გიაზრებია,
(დ) გახსოვსცა, ოდეს დაჰხოცე მონები არ-საპყრებია?

293

(ა) „შენ მინდორს გნახეთ გაჭრილი, ჩვენ ზედა გარდგეკიდენით,
(ბ) პატრონი ჩემი გაგიწყრა, ჩვენ ხაფად წაგეკიდენით,
(გ) გიხმეთ, არ მოხვე, ლაშქარნი უკანა გამოგკიდენით,
(დ) შენ ველნი წითლად შეჰღებენ სრულად სისხლისა კი დენით.

294

(ა) „ყველაკასა მათრახითა თავი უხრმლოდ გარდაჰკვეთეთ.
(ბ) მეფე შეჯდა, დაგვეკარგე, კვალი შენი ვერ მოვკვეთეთ,
(გ) ვითა ქაჯი დაგვემალე, მონებიცა დავაფეთეთ,
(დ) ამან უფრო დაგვაშმაგნა, თავი სრულად გავაშეთეთ.

295

(ა) „ჭმუნვა შეექმნა, თქვენც იცით, ხელმწიფე ნებიერია!
(ბ) მოგნახეს, გძებნეს ყოველგან, მათ რუკა დაუწერია,
(გ) ვერ ნახეს შენი მნახავი ვერცა ყმა, ვერცა ბერია;
(დ) აწ გამომგზავნა, რომელსა ვერ მზე ჰგავს, ვერ ეთერია.

296

(ა) „მიბრძანა: „მიცან ამბავი მის ყმისა წახდომილისა,
(ბ) მაშინ ვარ მქმნელი საქმისა მის, შენგან მონდომილისა“.
(გ) სამ წლამდის მითხრა დადენა უმისოდ ცრემლთა მილისა.
(დ) არ გიკვირს, გავძელ ვერ-ჭვრეტა მისისა გაღიმილისა?!

297

(ა) „აქანამდის მნახავიცა კაცი შენი არ მენახა,
(ბ) ქურდნი ვნახენ, რომე თქვენთვის სიტყვა რამე გაემკვახა;
(გ) მათრახითა ჩამოგეგდო ერთი, მკვდართა დაგესახა;
(დ) მათ მასწავლეს, ძმა რომელთა სულ-მობრძავი სამე, გლახ, ა“.

298

(ა) ტარიელსცა აეხსენა ომი მათი მაშინდელი,
(ბ) იტყვის: „მახსოვს ეგე საქმე, თუცა არის ადრინდელი;
(გ) ერთგან გნახენ ნადირობას შენ და შენი მე გამზრდელი;
(დ) მით ვტიროდი, მომეგონა მე, გლახ, ჩემი წარმწყმედელი.

299

(ა) რას მაქმნევდით, რად გინდოდი, ერთმანერთსა რათა ვჰგვანდით?
(ბ) თქვენ მორჭმულნი სთამაშობდით, ჩვენ მტირალნი ღაწვთა ვბანდით.
(გ) რა მონანი შესაპყრობლად მომწიენით, გაჰგულვანდით,
(დ) აწ ვეჭვ, რომე ჩემად ნაცვლად თანა მკვდართა მიიტანდით.

300

(ა) „მოვიხედენ, მომეწია რა პატრონი შენი, ვნახე,
(ბ) ხელმწიფობით შემებრალნეს, ამად ხელი არ შევახე,
(გ) თვალთა წინა გამოვექეც, მეტი არა შევუზრახე.
(დ) ჩემი ცხენი უჩინოს ჰგავს და სხვასამცა რას დავასახე!

301

(ა) „კაცმან ვერ ასწრას თვალისა დაფახვა, დაწამწამება,
(ბ) მას გავექცევი, ვისგანცა ჩემი არა ვცნა ამება;
(გ) მათ ქურდთა მიღმა გამეგო მე არას არ შეწამება,
(დ) ავად ჰშვენოდა მორევნა და ჩემი დათამამება.

302

(ა) „აწ ვაშად მოხვე, მეამა ნახვა შენისა პირისა,
(ბ) ტანად სარო და პირად მზე, მამაცად მსგავსი გმირისა,
(გ) მაგრა გარჯილხარ, არა ხარ გარდაუხდელი ჭირისა:
(დ) ძნელია პოვნა კაცისა ღმრთივ ზეცით განაწირისა!“

303

(ა) ავთანდილ უთხრა: „ვით მაქებ საქები ბრძენთა ენისა?
(ბ) მაგისად ნაცვლად რამც ვიყავ ღირსი ქებისა თქვენისა!
(გ) სახე ხარ მზისა ერთისა, ზეცით მნათისა ზენისა,
(დ) რათგან ვერ შეგცვლის პატიჟი ეგზომთა ცრემლთა დენისა.

304

(ა) „ამა დღემან დამავიწყა, გული ჩემი ვინ დაბინდა;
(ბ) დამიგდია სამსახური იგი იქმნას, რაცა გინდა!
(გ) იაგუნდი ეგრეცა სჯობს, ათასჯერმცა მინა მინდა,
(დ) შენ გეახლო სიკვდილამდის, ამის მეტი არა მინდა!“
იხ. ტაეპის განმარტებანი

305

(ა) ტარიელ უთხრა: „მე შენი გული აწ მემხურვალების;
(ბ) მიკვირს, თუ ნაცვლად მაგისად შენ ჩემი რა გევალების!
(გ) მაგრა წესია, მიჯნური მიჯნურსა შეებრალების,
(დ) შენ საყვარელსა გაგყარო, ესე რათ გენაცვალების?

306

(ა) „წამოსრულხარ ჩემად ძებნად, პატრონისა სამსახურად;
(ბ) ღმერთმან ქმნა და გიპოვნივარ, შენცა ცდილხარ მამაცურად.
(გ) მაგრა ჩემსა რა გიამბობს, გამოჭრილვარ ასრე თუ რად!
(დ) მე თუ ვიტყვი, დამწვავს ცეცხლი ცხელი, შემიქმს ალად, მურად“.

307

(ა) ასმათ უთხრა: „ლომო, ცრემლით მაგა ცეცხლსა რა ერგების?
(ბ) მე ვითა ვთქვა წვევა თქმისა, რათგან ეგრე არ ეგების!
(გ) ვხედავ, ესე ხელი ვინმე მოყმე შენთვის წაეგების,
(დ) ცნას მიზეზი შენთა წყლულთა, ქმნას, რა ღონე აეგების!
იხ. ტაეპის განმარტებანი

308

(ა) „მეხვეწებოდა, ლამოდა ჩემგან რასამე სმენასა;
(ბ) ნუ უყოს ღმერთმან! გაძლება მემცა ვით მივეც ენასა?!
(გ) თუ რას სცნობს, ვეჭობ ამისგან თქვენსა რასამე ლხენასა.
(დ) არს უკეთესი, რაცაღა სწადს განგებასა ზენასა“.
იხ. ტაეპის განმარტებანი

309

(ა) ამას დაყმუნდა ტარიელ დამწვარი, დაავლებული;
(ბ) ასმათს უბრძანა: „მას აქათ შენ ხარ ჩემთანა ხლებული;
(გ) რად არა იცი, უწამლო არს ლები ესე ლებული!
(დ) კვლა ესე ყმა მწვავს მტირალი, ცრემლითა დავალებული.

310

(ა) „მაგრა ღმერთმან მოწყალემან მით ცნობითა ერთით მზითა
(ბ) ორი მისი მოწყალება დღესცა მომცა ამა გზითა:
(გ) პირველ, შეყრის მოყვარულთა ჩემით რათმე მიზეზითა,
(დ) კვლა, ნუთუმცა სრულად დამწვა ცეცხლთა ცხელთა ანაგზითა“.
იხ. ტაეპის განმარტებანი

311

(ა) ყმასა უთხრა: „ვინცა კაცმან ძმა იძმოს, თუ დაცა იდოს,
(ბ) ხამს თუ მისთვის სიკვდილსა და ჭირსა თავი არ დაჰრიდოს;
(გ) ღმერთმან ერთი რათ აცხოვნოს, თუ მეორე არ წაწყმიდოს?
(დ) შენ ისმენდი, მე გიამბობ, რაცღა გინდა წამეკიდოს“.

312

(ა) ასმათს უთხრა: „მოდი, მოჯე, თანა წყალი მოიტანე,
(ბ) დაბნედილსა მაპკურებდი, გული მითა გარდამბანე;
(გ) მკვდარი მნახო, დამიტირე, სულთქმა გაათანისთანე,
(დ) მე სამარე გამითხარე, აქა მიწა მიაკვანე“.

313

(ა) ღილ-ჩახსნილი საამბობლად დაჯდა, მხარნი ამოყარნა;
(ბ) ვითა მზე ჯდა მოღრუბლებით, დიდხან შუქნი არ ადარნა;
(გ) ვერ გაახვნა სასაუბროდ, მან ბაგენი გაამყარნა,
(დ) მერმე სულთქვნა, დაიზახნა, ცრემლნი ცხელნი გარდმოყარნა.

314

(ა) მოსთქვამს: „ჰაი, საყვარელო, ჩემო, ჩემთვის დაკარგულო,
(ბ) იმედო და სიცოცხლეო, გონებაო, სულო, გულო,
(გ) ვინ მოგკვეთა, არა ვიცი, ხეო, ედემს დანერგულო!
(დ) ცეცხლმან ცხელმან ვით ვერ დაგწვა, გულო, ასჯერ დადაგულო?!“


თავი მერვე თავი მეათე
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9