1 2 3 4 5 6 7 8 9

და დგ დე დი დნ დო დრ დუ დღ
და და და- დაა დაბ დაგ დად დაე დავ დაზ დათ დაი დაკ დალ დამ დან დაპ დარ დას დატ დაუ დაფ დაღ დაყ დაშ დაც დაწ დაჭ დახ დაჯ დაჰ

დარჩომა

გადარჩენა, „დარჩენა”, სიცოცხლე
 
13. წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი

387

(ა) „თვალთა დავიდევ უსტარი მე მისგან მონაწერია.
(ბ) პასუხად ვსწერდი: „მთვარეო, შენმცა მზე ვით მოგერია?
(გ) მე ღმერთმან იგი ნუ მომცეს, რაც არა შენი ფერია!
(დ) სიზმრად მგონია, დარჩომა ჩემი ვერ დამიჯერია“.

388

(ა) „ასმათს ვუთხარ: „მე პასუხსა ამის მეტსა ვერ მივჰხვდები;
(ბ) ესე ჰკადრე: „რადგან, მზეო, ჩემთვის ნათლად აღმოჰხდები,
(გ) აჰა, მკვდარი გამაცოცხლე, ამას იქით აღარ ვბნდები,
(დ) რასაცაღა სამსახურსა, ვტყუი, თუღა ვერიდები!“
იხ. ტაეპის განმარტებანი

389

(ა) „ასმათ მითხრა: „მე მიბრძანა, ესე ვქმნათო, ესე სჯობდეს:
(ბ) ვინცა გნახოს, ჩემგან მისსა საუბარსა ვერა სცნობდეს,
(გ) ჩემად ნახვად მოვიდოდეს, შენ ვითამცა გაშიკობდეს“;
(დ) და-ცა-მვედრა:ამირბარსა უთხარ, ასრე ნამუსობდეს“.

390

(ა) „მეკეთა ესე თათბირი, სიბრძნე გულისა მისისა,
(ბ) მისი, მზესაცა რიდება ჰქონდის ნახვისა ვისისა;
(გ) მისგან მომეცა მოსმენა არ საუბრისა მქისისა,
(დ) ვისთა შუქთაგან უკუნსა ჰგვანდის სინათლე დღისისა.

391

(ა) „ასმათს მივართვი რჩეული თვალი ოქროსა ჯამითა;
(ბ) მან მითხრა: „არა, არ მინდა, ვარ გამაძღარი ამითა“.
(გ) ერთი აიღო ბეჭედი, მართ აწონილი დრამითა:
(დ) „ესე კმა ნიშნად, სავსე ვარ სხვად ხელის შესაბამითა“.

392

(ა) „ქალი ადგა, წამოვიდა; მე ლახვართა გულსა მრიდეს,
(ბ) ლხინმან ბნელი განმინათლა, დაშრტეს, ცეცხლნი რომე მწვიდეს;
(გ) შევე, დავჯე ნადიმადვე, ჩემნი სწორნი სადა სმიდეს.
(დ) მხიარულმან საბოძვარი გავეც, ზამი გაადიდეს“.

თავი მეთორმეტე თავი მეთოთხმეტე
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9