1 2 3 4 5 6 7 8 9

ჩა ჩე ჩვ ჩი ჩმ ჩნ ჩო ჩხ
ჩემ

ჩემთვის

 1. ჩემ შესახებ (იგულისხმება: ჩემი საქმის შესახებ)
 2. ჩემდამი
   
  15. ნესტანისაგან ტარიელის ხმობა

  397

  (ა) „დღესა ერთსა საწოლს მოვე მეფისა სრით წამოსრული,
  (ბ) ვჯე და მასვე ვიგონებდი, არ მიეცა თვალთა რული;
  (გ) წიგნი მქონდა საიმედო, ამად ვიყავ მხიარული;
  (დ) კარის მცველმან მონა იხმო, უთხრა საქმე დაფარული.

  398

  (ა) „მონააო ასმათისი“, საწოლს ვუთხარ შემოყვანა.
  (ბ) მოეწერა: „გიბრძანებსო", ვისი მესვა გულსა დანა.
  (გ) ლხინმან ბნელი განმინათლა, ამიფოლხვა ჯაჭვთა მანა,
  (დ) წავე, მონა წავიტანე, რამცა ვუთხარ ამისთანა!

  399

  (ა) „ბაღჩა შევვლე, არა დამხვდა კაცი ჩემი მოუბნარი;
  (ბ) ქალი წინა მომეგება მხიარული, მოცინარი,
  (გ) მითხრა: „ვაშად ამოგიღე, არ გასვია გულსა ნარი,
  (დ) მოდი, ნახე ვარდი შენი უფრჭვნელი და დაუმჭნარი“.

  400

  (ა) „ამიგდო ქალმან ფარდაგი მძიმე თავისა ძალითა,
  (ბ) სადა დგა კუბო შემკული ბალახშითა და ლალითა;
  (გ) შიგან ჯდა იგი პირითა მზისაებრ ელვა-მკრთალითა,
  (დ) მე შემომხედნის ლამაზად მის მელნის ტბისა თვალითა.

  401

  (ა) „დიდხან ვდეგ და არა მითხრა სიტყვა მისსა მონასურსა,
  (ბ) ოდენ ტკბილად შემომხედნის ვითამცა რა შინაურსა;
  (გ) ასმათ უხმო, მოიუბნეს; ქალი მოდგა, მითხრა ყურსა:
  (დ) „აწ წადიო, ვერას გითხრობს“, მე კვლა მიმცა ალმან მურსა.

  402

  (ა) „ასმათ გამომყვა, წამოვე, ფარდაგი გამოვიარე,
  (ბ) ვთქვი: „საწუთროო, ვის წეღან გული დარმანთა მიარე,
  (გ) მაშინ მოგეცა იმედი, ლხინი რად გამიზიარე?
  (დ) გულმან გაყრისა სიძნელე კვლა უფრო დამიტია-რე!
  იხ. ტაეპის განმარტებანი

  403

  (ა) „ასმათ ლხინსა მიქადებდა, ჩავიარეთ შიგან ბაღი;
  (ბ) მითხრა: „ეგრე წასლვისათვის ნუ გაჩნია გულსა დაღი!
  (გ) სიმძიმილთა ერდო დახაშ, სიხარულის კარი აღი;
  (დ) სირცხვილი აქვს საუბრისა, მერმე თავსა ჰკრძალავს ლაღი“.

  404

  (ა) „მე ვუთხარ: „დაო, შენგან ვეჭვ ამა გულისა წამალსა;
  (ბ) ზენაარ, სულთა ნუ გამყრი, ამბითა შრეტდი ამ ალსა,
  (გ) ჩემ თანა წიგნსა ნუ გასწყვედ შენ ზედა-ზედა მავალსა;
  (დ) თუ რას სცნობ ჩემთვის, არა ვეჭვ მე შენგან, არ, დანამალსა“.

  405

  (ა) „შევჯე, წამოვე, მდიოდა ნაკადი ცრემლთა მილისა;
  (ბ) საწოლს შემოვე, ხელ-ქმნილსა ღონე არ მქონდა ძილისა,
  (გ) ბროლი და ლალი შევიქმენ მე ულურჯესი ლილისა;
  (დ) ღამე მერჩია, მეწადა არ-გათენება დილისა“.

  თავი მეთოთხმეტე თავი მეთექვსმეტე
ძირითად გვერდზე 10 საუკეთესოდაგვიკავშირდითLogin გვერდის დასაწყისი
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9