კვლევები ქართული საეკელსიო გალობის შესახებ = Studies of georgian church music
 13/11/2019

წინამდებარე ნაშრომში თავმოყრილია ქართული საეკლესიო გალობისადმი მიძღვნილი უკანასკნელ ათწლეულებში შესრულებული ქართველ მუსიკისმცოდნეთა ნაშრომები, რომლებიც წარმოაჩენენ ქართული საეკლესიო მუსიკოლოგიის ძირითად მიმართულებებს, კვლევის მეთოდოლოგიასა და უმთავრეს სამეცნიერო შედეგებს.