The National Library of Georgia | Home | About Us | E-Resources |
NewspapersBrowseSearch

Հայելի / სარკე

Թիֆլիս, 1906-1907
Գեղարվեստական, երգիծաբանական, պատկերազարդ շաբաթաթերթ
Subject:ხელოვნება და კულტურა
Frequency:Weekly
Editor:Վ. Պետրոսեան
Publisher:Բ. Ճեպէյեան
Phys. description:6 Էջ. 10 կոպ.
Language:Armenian

Show by Annual Sets »Years

Select year to display the annual calendar.
More Information -

Հայելի. Գեղարվեստական, երգիծաբանական, պատկերազարդ շաբաթաթերթ. Թիֆլիս. 1906-1907

Հրատարակիչ: Բ. Ճեպէյեան

Խմբագիր: Վ. Պետրոսեան

6 Էջ. 10 կոպ.

 

სარკე. ლიტერატურული, იუმორისტული, ილუსტრირებული ყოველკვირეული გაზეთი. 1906-1907

გამომცემელი: ბ. ჭეპეიანი

რედაქტორი: ვ. პეტროსიანი

6 გვ. 10 კაპ.

1906 N 1 (14 (XI) - 4 (7/XII)

1907 N 5 (4/I) - 25 (22/V)

Contains: 23 units in 2 annual sets with 1 call numbers (total 23 issues within 2 years)
Created: 18 Sep 2017 11:22:13;   Updated: 18 Sep 2017 17:16:26