საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

არმაზციხე (მცხეთა)

1.არმაზციხე //საქართველო:ენციკლოპედია.-თბ.,1997.-გვ.2-3.
არმაზციხე-ბაგინეთი-ძველი მცხეთის შიდაციხის მდებარეობისა(მტკვრის მარჯვენა მხარე) და ისტორიის შესახებ. ციხის ტერიტორიაზე ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების მიმოხილვა და ხუროთმოძღვრული დახასიათება.
2.არმაზის ციხე //საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა. ტ.5.-თბ.,1990.-გვ.239-241.
მცხეთაში, რკინიგზის სამხ.-აღმ.-ით, 2 კმ-ზე მდებარე ციხის სახელწოდების ეტიმოლოგია, მოკლე ისტორია, XIX საუკუნის 90-იანი წლებისა და 1937, 1975 წლებში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგები, მშენებლობის პერიოდები. შიდაციხისა და ნაქალაქარის, სვეტებიანი დარბაზის, მარნის, აბანოსა და სხვა ნაგებობების ნაშთების აღწერილობა. მოხსენიებულნი არიან: ექვ.თაყაიშვილი, დ.ბაქარაძე, ი.ოქრომჭედლიშვილი, ს.ჯანაშია, ა.აფაქიძე. ტექსტს ახლავს ნაქალაქარის ცენტრალური უბნის გეგმა.
3.არმაზციხე //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.I.-თბ.,1975.-გვ.576-577.
ძველი მცხეთის შიდა ციხის ქტიტორისა და სახელწოდების წარმოშობის შესახებ; მშენებლობის ეტაპები; ციხის ტერიტორიაზე წარმოებული გათხრების შედეგები( გალავნის ნანგრევები, კოშკები, სვეტებიანი დარბაზი, აბანო, დახურული წყალსადენი). ტექსტს აერთვის აბანოს ფოტო.
4.არჯევანიძე ი. თბილისის უახლოესი მიდამოები.-თბ.,1940.-გვ.46-50.
ცნობები არმაზის ციხისა და აქ დაცული სიძველეების შესახებ.
5.აფაქიძე ა. არმაზციხის ლოკალიზაციის საკითხისათვის //ისტორიის ინსტიტუტის შრომები.- ტ.IV.-ნაკ.I.-თბ.,1958.-გვ.71-96.
არმაზციხის ლოკალიზაციის საკითხის გარკვევა ქართულ და უცხოურ ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით //Апакидзе А. Города древней Грузии.-Тб.,1968.-С.182-190.
6.დონ კარიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ.-თბ.,1966.-გვ.102-104.
მოკლე ცნობები არმაზის ციხის შესახებ.
7.ზაქარაია პ. საქართველოს ძველი ქალაქები და ციხეები.-თბ.,1973.-გვ.9-10.
მცხეთაში მდებარე არმაზციხის (ბაგინეთის) მოკლე აღწერილობა.
8.ადრეკლასობრივი საზოგადოების პერიოდის ხელოვნება: არმაზციხე //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.23-24.
აღწერილია იბერიის მეფეთა ძველი რეზიდენცია-არმაზციხე (ბაგინეთი). ტექსტს ახლავს სვეტებიანი დარბაზისა და გალავნის გეგმები.
9.მონათმფლობელური საზოგადოების არქიტექტურა: არმაზის ციხე //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია.-თბ.,1955.-გვ.25-26.
არმაზციხის ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ციხის თავდაცვითი კედლების სისტემის მშენებლობის პერიოდები. განხილულია ციხის ქვედა ტერასაზე გათხრილ შენობათა კომპლექსი.
10.როსტომაშვილი ი. ფუძე ქართლისა, ციხე ქართლოსისა, არმაზისა //მოგზაური.-1901.-N1.-გვ.12-19.
არმაზის მონასტრისა და ციხის მოკლე აღწერილობა. შემორჩენილი წარწერის მიმოხილვა.ძეგლის შესახებ არსებული წერილობითი ცნობების მიხედვით მოთხრობილია ძეგლის ისტორია.
11.ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.-თბ.,1974.-გვ.84-85.
ცნობები ბაგინეთ-არმაზციხეში აღმოჩენილი ნაგებობების შესახებ.
13.ციციშვილი ირ. ბაგინეთზე განახლებული გათხრების შედეგები //ძეგლის მეგობარი.-1997.-N2(97).-გვ.9-12.
ბაგინეთის ბორცვზე (მცხეთა), არმაზციხის გათხრების დროს აღმოჩენილი წარმართული ტაძრის ხუროთმოძღვრული დახასიათება, ძეგლის დათარიღება.
14.ზაქარაია პ.სამშობლოს გუშაგები.-თბ.,1965.-გვ.9.
ცნობები არმაზციხის შესახებ.
15.არმაზ-ციხე. ბაგინეთი//ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი.-თბ.,2004.-გვ.216-230.
არმაზციხის ტერიტორიაზე მოპოვებული ბერძნული წარწერების
მიმოხილვა.
16.მცხეთა //ზაქარაია პ. საქართველოს ციხესიმაგრეები.-თბ.,1988.-გვ.7-9.
მცხეთის თავდაცვითი სისტემის დახასიათება.
17.Вейденбаум Е. Путешествие по Кавказу.-Тфл.,1988.-с.301 с илл.
Путеводитель дает краткие сведения о крепости Армази.
18.Иоселиани Пл. Города существовавшие и существующие в Грузии.-Тфл., 1850.-19-21.
О древнем городе Армази, который упоминается в сочинениях Страбона.
19.Месхиа ш. Города и городской строй феодальной Грузии.-Тб., 1959.-с.70.
Упоминается Армазская крепость, принадлежавшая Мцхетскому каталикосу.
20.Мшвениерадзе Д. Строительное искусство в древней Грузии.-Тб.,1959.-48-49 с илл.
Дается сравнительная характеристика Армазской крепости, построенной в IV в. до н.э.
21.Цицишвили и. Истоки грузинского зодчества.-Тб., 1955.-с.21-27; 37-38.
О результатах археологических раскопок Армазской крепости.
21.არმაზციხე ქართლის სამეფო რეზიდენცია.-თბ.,2011.-60 გვ. რეზ. ინგლ. ენაზე.
ისტორიული წყაროები, სამეცნიერო ლიტარეტურაში არსებული მასალები და სხვადასხვა დროს ჩატარებული არქეოლოგიური გატხრების შედეგად მოპოვებული მონაცემები არმაზციხის კომპლექსზე (რომაული ტიპის აბანოები, სასახლე, აკლდამა, მარანი, წარმართული ტაძარი, საფორთიფიკაციო სისტემა). ტექსტს ერთვია მდიდარი საილუსტრაზიო მასალა.
22.Шмерлинг Р., Долидзе В., Барнавели Т. Окрестности Тбилиси: Архитектурный путеводитель.-Тб.,1960.-С.6-7.
23.Мамукелашвили В., Татарашвили Г. Мцхета и ее окрестности.-Тб.,1986.-44 с. с илл.
24.Халпахчян О. Общность развития раннефеодального зодчества Грузии и Армении.-Тб.,1983.-С.2-3.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა