საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბლიოგრაფიული ლექსიკონი

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ფიტარეთი (თეთრიწყაროს რ-ნი)

1.ზაქარაია პ. ფიტარეთი. თბ.,1955.
სამონასტრო კომპლექსის აღწერილობა.
2.ფიტარეთი //საქართველოს სულიერი საგანძური.წ.I.-თბ.,2005.-გვ.278-281.
ტაძრისა და სამრეკლოს მოკლე აღწერილობა. აღმშენებლად მოხსენიებულია გიორგი IV ამირეჯიბი ქავთარ ქაჯიფაისძე(XIII ს.). ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. დართულია ძეგლის საერთო ხედისა და ფასადის რელიეფების ფოტოები.
3.XII საუკუნის ბოლოსა და XIII საუკუნის პირველი მესამედის ხუროთმოძღვრება: ფიტარეთი //ზაქარაია პ. ქართული ხუროთმოძღვრება XI-XVIII სს.-თბ.,1990.-გვ.96-113.
ძეგლის ისტორია, ტაძრის შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტარატურის მიმოხილვა, კომპოზიციური ანალოგიები ბეთანიასა და ქვათახევთან, ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული ანალიზი, წარწერების მიმოხილვა. მოხსენიებულნი არიან: მ.ბროსე, ლ.ბართოლომეი, ექვ.თაყაიშვილი, ს.ჯანაშია. ძეგლის ამგებად მოხსენიებულია გიორგი მეფის , ლაშა-გიორგის (XIII ს.)ამირეჯიბი ქავთარი. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (სურ.26-29; ტაბ.XXXII-XL/3) //ზაქარაია პ. ქართული ცენტრალურ-გუმბათოვანი არქიტექტურა.ტ.2: XII-XIII ს.ს.-თბ.,1978.-გვ.113-150.
4.განვითარებული ფეოდალიზმი: ფიტარეთი //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.97-99.
ტაძრის ისტორია, აღწერილობა , შემკულობა - ზოგადი დახასიათება.
5.განვითარებული ფეოდალიზმის არქიტექტურა (X-XIV სს.): ფიტარეთი //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია.-თბ.,1955.-გვ.65-66.
ტაძრის მოკლე აღწერილობა და მხატვრული შემკულობის მრავალფეროვნება - ზოგადი მიმოხილვა. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.XXVI. ნახ.9,10,11).
6.ბერძენიშვილი დ. "ხევი ბოლნისისა" //დმანისი.IV.-თბ.,2003.-გვ.231.
მოხსენიებულია ფიტარეთის მონასტრის მაშენებელი ქავთარ ქაჯიფაისძე.
7.ფიტარეთი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.X.-თბ.,1986.-გვ.333.
სამონასტრო კომპლექსიდან შემორჩენილი ღვთისმშობლის სახ. ეკლესიის ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული გაფორმება - მოკლე მიმოხილვა.
8.ფიტარეთი //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.-თბ.,1974.-გვ.154-155.
ქვათახევის ჯგუფის ეკლესიის მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ეკლესიის აღმშენებლად, სამშენებლო წარწერის მიხედვით, მიჩნეულია ლაშა-გიორგის ამირეჯიბი, ქავთარ ქაჯიფაისძე. მოცემულია ეკლესიის ზომები. ტექსტს დართული აქვს გეგმა ა.კალგინის მიხედვით და ფოტოები (ტაბ.156-158).
9.ფიტარეთი //ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი.-თბ.,2004.-გვ.241-245.
ლაშა-გიორგის მიერ აგებული და ყაფლან ორბელიშვილის მიერ (1671 წ.) შემკობილი ღვთისმშობლის სახ. ეკლესიის საკურთხევლის ბერძნული წარწერების ვრცელი პალეოგრაფიული და ენობრივი ანალიზი, წარწერათა შესრულების სავარაუდო თარიღი.
10.ფიტარეთი //ყაუხჩიშვილი თ. ბერძნული წარწერები საქართველოში.-თბ.,1951.-გვ.294-299.
ძეგლის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ტაძრის ბერძნული წარწერების აღწერილობა და პალეოგრაფიულ-ენობრივი ანალიზი.
11.ფიტარეთის ეკლესია //მოსულიშვილი ჰ. ქართული ძეგლის სტრუქტურა IV-XIII სს. გუმბათოვანი არქიტექტურა.-თბ.,1983.-გვ.120-123; 144.
ძეგლის კომპოზიციური სტრუქტურის ფორმების კანონზომიერებათა შესახებ. მოცემულია ფიტარეთის ეკლესიის გეგმის, შიდა სივრცისა და გარე მოცულობის სქემატური გამოსახულებანი )ანაზომები ი.კერნისა).
12.თამარაშვილი დ. ფიტარეთი //"საკოლმეურნეო გაზეთი"(თეთრიწყარო).-1957(5 ოქტ.).
13.სოხაშვილი გ. ჩუქურთმებში ამღერებული ხელოვნება //"საბჭოთა აგრონომი".-1962(3 ივლ.).-გვ.4.
14.ღვინეფაძე ნ. ას მსოფლიო ძეგლთა შორის ფიტარეთიც არის //გაზ. "საქართველოს რესპუბლიკა".-1996(21 აგვ._).-გვ.3.
15.ჯანჯღავა ბ., ბარბაქაძე ლ. ფიტარეთის გასაჭირი და იმედი //გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი".-1988(28 მაისი).-გვ.4.
ფიტარეთის ღვთისმშობლის სახ. ეკლესიის მოვლა-პატრონობის გამო.
16.ჭიჭინაძე ზ. სამხრეთ საქართველო //მოგზაური.-1901.-N2.-გვ.172-182.
ფიტარეთის ეკლესიის მოკლე აღწერილობა.
17.მჭედლიძე გ. ფიტარეთის მონასტერი. ქვემო ქართლის სამონასტერო სენიორიების ისტორიიდან.-თბ.-2009.-148 გვ.
მოცემულია მონასტრის აგების ისტორია, ცნობები ქტიტორთა შესახებ, აგების სავარაუდო დათარიღება. ტექსტს ახლავს ფოტო-მასალა.
18.მჭედლიძე გ. ფიტარეთის მონასტრის ისტორიიდან(ფიტარეთის საფლავის ქვების წარწერები //მრავალთავი.-1999.XVIII.-გვ.457-461. რეზ. გერმ. ენაზე.
მონასტრის ისტორია; მდებარეობა, ხუროთმოძღვრული აღწერილობა; ცნობები მონასტრის მფლობელ ყაფლანიშვილები-ორბელიშვილების შესახებ; საფლავის ქვების წარწერების ანალიზი; ისტორიული წყაროები მონასტრის შესახებ.
19.ფიტარეთი //ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება (დამხმარე სახელმძღვანელო).-თბ.,1987.-გვ.61.
ძეგლის მოკლე ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული დახასიათება. აღნიშნულია ორნამენტის შესრულების განსაკუთრებული მანერა. ქტიტორად მოხსენიებულია მეფე ლაშა-გიორგის ამირეჯიბი ქავთარ ქაჯიფაის ძე.
20.კიკოლაშვილი დ. ნახიდურიდან ნახიდურამდე //ომეგა.-2002.-N2(28).-გვ.112-115. რეზ. ინგლ. ენაზე.
მოკლე ინფორმაცია ფიტარეთის მონასტრის შესახებ.
21.გულისაშვილი ზ. დიდებული ტაძარი //გაზ. "ივერია".-1903(6 აგვ.).-N167.-გვ.2-3.
22.ფიტარეთის მონასტერი //არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში. ისტორიოგრაფია, ტრადიცია, გამოცდილების ანალიზი.-თბ.,2012.-გვ.160-163.
ტექსტს ერთვის ძეგლის ფოტოები.
23.ფიტარეთი //შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები.-თბ.,2012.-გვ.72-73. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.
24.ქართული ხუროთმოძღვრება განვითარებულ შუა საუკუნეებში (X1ს-ის მეორე მესამედიდან X111 საუკუნემდე). ფიტარეთის მონასტერი // მოსულიშვილი ჰ. ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების სტრუქტურა.-თბ.,2012.-გვ.122-124.
ფიტარეთის ეკლესიის შიდა სივრცისა და გარე მოცულობის ანალიზი. ტექსტს ახლავს ნახაზები.
25.ფიტარეთი //საქართველოს გამოჩენილი და საქმიანი ადამიანები. საქართველო.-2015.,თბ.-გვ.204-205.
26.ფიტარეთის მონასტერი //ქვემო ქართლი:[ფოტოალბომი].-თბ.,2016.-გვ.24-27.
27.ფიტარეთის მონასტერი //რუსთავი.-ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი.,2017.-გვ.6-7.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა