საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა არის საქართველოს ძირითადი სამეცნიერო და დეპოზიტარული ბიბლიოთეკა, რომელშიც დაცულია საქართველოს ბეჭდვითი გამოცემები, სხვა სახელმწიფოების სამეცნიერო და უნივერსალური ხასიათის უმნიშვნელოვანესი ბეჭდვითი გამოცემები და სხვა დოკუმენტები. 

წიგნად ფონდში გაერთიანებულია საქართველოს არაერთი უძველესი კერძო თუ სახელმწიფო ბიბლიოთეკების კოლექცია.

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული სხვადასხვა ფორმატის გამოცემების გარკვეული ნაწილი გაციფრებული და ხელმისაწვდომია ეროვნული ბიბლიოთეკის  ვებ საიტის საშუალებით. იხ.  ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული კოლექციები.

2020 წლის 1 იანვრის მონაცემებით ბიბლიოთეკის ძირითად ფონდებში დაცული დოკუმენტებია:

წიგნი: 3.807.025 ერთეული
დისერტაცია, ავტორეფერატი: 46 486 ერთეული
ჟურნალები :  239.135 წლიური კომპლექტი
გაზეთები:  62.729 წლიური კომპლექტი
ნოტი:  99.339 ერთეული
კარტოგრაფიული გამოცემა: 18 854 ერთეული
ფურცლოვანი გამოცემა: 199 612 ერთეული
გრამფირფიტა:  24.749 ერთეული
ოპტიკური დისკი:  7.682 ერთეული
ვიდეო და ფონო, ფოტოდოკუმენტი, მიკროფილმი - 11 924 ერთეული
ელექტრონული დოკუმენტი - 427 922 ერთეული.

ბიბლიოთეკაში არის ძირითადი წიგნსაცავის ფონდი, რომელიც შედგება არაერთი  სპეციალიზებული ფონდისაგან.

ძირითად წიგნსაცავის ფონდში შედის:

 • ქართული (საქართველოში დაბეჭდილი) წიგნის, პერიოდული და ფურცლოვანი გამოცემების კოლექცია
 • ქართული ემიგრაციის ფონდი (ემიგრაციის მუზეუმი)
 • ევროპულ ენებზე ნაბეჭდი უცხოური წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა საარქივო კოლექცია
 • საქართველოში დაბეჭდილი დისერტაციების და ავტორეფერატის კოლექცია
 • რუსულენოვანი წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა კოლექცია
 • აზერბაიჯანული წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა კოლექცია
 • სომხური წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა კოლექცია
 • გრაფიკულ წიგნად გამოცემათა კოლექცია

სპეციალიზებულ ფონდში შედის:

 • ქართული ნაბეჭდი ერთეულის საარქივო ფონდი (ეროვნული ბიბლიოგრაფიის ფონდი)
 • ქართველოლოგიის ფონდი
 • მუსიკალურ, აუდიო-ვიზუალურ გამოცემათა ფონდი
 • კარტოგრაფიულ გამოცემათა ფონდი
 • საბავშვო გრაფიკული გამოცემების ფონდი
 • იშვიათ გამოცემათა განყოფილების ფონდი (წიგნის მუზეუმი)
 • სამეცნიერო-მეთოდური განყოფილების ფონდი
 • საცნობო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილების ფონდი
 • მიკროფიშებისა და მიკროფილმების ფონდი
 • გაცვლითი და სარეზერვო ფონდი
 • სახელდახელო ფონდები:
  • სამეცნიერო დარბაზის სახელდახელო ფონდი 
  • საერთო დარბაზის სახელდახელო ფონდი 
  • სამოქალაქო განათლების დარბაზის სახელდახელო ფონდი
  • პერიოდიკის დარბაზის სახელდახელო ფონდი
  • ღვინის დარბაზის სახელდახელო ფონდი

იხილეთ ასევე

წიგნის მუზეუმი

ქართული ემიგრაციის მუზეუმი
ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა