ქეთევან გოჩიტაშვილი,  გიული შაბაშვილი: ანალიტიკური წერა

 

პროექტი: ბიბლიოთეკა სკოლას 


 


 


 

შინაარსი

1. ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნება
2. ანალიტიკური/კრიტიკული კითხვა
3. როგორ დავიწყოთ წერა?
4. ანალიტიკური მსჯელობა
5. კონკრეტული და განზოგადებული ინფორმაცია
6. პრობლემის ანალიზი
7. კრიტიკული აზროვნებიდან კრიტიკულ არგუმენტამდე
8. ავტორის დამოკიდებულების/პოზიციის გამოხატვა
9. არგუმენტირებული ესე
10. როგორ დავწეროთ რეზიუმე?
11. მხატვრული ტექსტის ანალიზი კრიტიკული/ანალიტიკური კითხვისა და წერის პრინციპების გათვალისწინებით
12. როგორ დავწეროთ რეცენზია?
13. პრაქტიკული დავალებები