ელექტრონული პერიოდული გამოცემები

მულტიდისციპლინარული:
სამეცნიერო-ტექნიკური:
ბიზნესი და ეკონომიკა:
ბიოლოგია, მედიცინა, ჯანდაცვა:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი:
სოცილოგიური მეცნიერებანი, სამართალი, პოლიტიკა, სამართალი:

საზღვარგარეთის პერიოდული გამოცემები: