სამთავრობო და საერთაშორისო საიტები

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მეცნიერებთა აკადემია

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია 

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

იმერეთის სამხელმწიფო რწმუნებულის -გუბერნატორის ადმინისტრაცია

ევროპის საბჭო

ევროპარლამენტი

ევროკომისია

ევროსასამართლო

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია

ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO)

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეა

მსოფლიო ბანკი

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია

UNESCO

USAID

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი