ვინ შეიძლება გახდეს ბიბლიოთეკის მომხმარებელი

ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზებით სარგებლობა შეუძლია საქართველოსა და უცხო ქვეყნის ყველა მოქალაქეს 14 წლის ასაკიდან რომელიც მკითხველთა რეგისტრაციის განყოფილებაში წარადგენს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელ საბუთს.

სად ხდება მკითხველის ბარათის აღება

მომხმარებელთა გაწევრიანება, მკითხველის ბილეთის გაცემა და ბილეთის ვადის გაგრძელება ხდება  ბიბლიოთეკის მეორე კორპუსში, ანტონ ფურცელაძის ქუჩის მხრიდან.

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტი

მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი - პირადობის მოწმობა ან მოქალაქის პასპორტი.

მკითხველის ბილეთი გაიცემა ხუთი წლით  სარგებლობის უფლებით. 
ყველა მომსახურება უფასოა.
სამუშაო საათები: ყოველდღე 10:00-18:00. 

იხილეთ ასევე

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზებით, ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით სარგებლობის წესები

 

საკონტაქტო ინფორმცია:
მისამართი: გუდიაშვილის ქუჩა N5 (შესასვლელი ფურცელაძის ქუჩის მხრიდან)
ტელ.: +(995 32) 297 16 58
ელ.ფოსტა: mkuprashvili@nplg.gov.ge
მკითხველთა რეგისტრაციის განყოფილება