განლაგება: II კორპ. III სართული
ადგილები: 16 სამკითხველო ადგილი
სამუშ. საათები: მუშაობს განსაკუთრებულ რეჟიმში (9:30 - 20:00, ყოველდღე)
მომსახურება: - საქართველოში ნაბეჭდი და ელექტრონული რესურსების გამოცემების საარქივო ფონდი
- დისერტაციები და ავტორეფერატები
- ფურცლოვანი და სანოტო გამოცემები
- მიკროფორმები
- ელექტრონული კატალოგი
შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული ფონდებით