ელექტრონული და ბარათული კატალოგები  ბიბლიოთეკის ფონდთან წვდომის მთავარი ინსტრუმენტია.  მისი საშუალებით დგინდება, არის თუ არა ბიბლიოთეკაში ესა თუ ის წიგნი, გაზეთი, ჟურნალი, დისერტაცია, ნოტი, რუკა, პლაკატი და სხვა გამოცემა და თუ არის, რა შენახვის შიფრითაა ფონდში დაცული.

ელექტრონული კატალოგები:

ბარათული კატალოგები:

  • წიგნადი გამოცემების მრავალენოვანი სისტემატური კატალოგი
  • წიგნადი გამოცემების რუსულენოვანი ანბანური კატალოგი 
  • პერიოდული გამოცემების  ანბანური, ქრონოლოგიური, გეოგრაფიული, სისტემატიური კატალოგები
  • ქართველოლოგიური ლიტერატურის ანბანური და  სისტემატური კატალოგები
  • პერიოდული გამოცემების ანბანური და ქრონოლოგიური კატალოგები
  • მუსიკალური ბეჭდური გამოცემების სისტემატური კატალოგი

ბარათული კატალოგების წარმოება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეწყვეტილია 2008 წლიდან.